Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. (61) 829-40-00
www:   http://www.amu.edu.pl
e-mail:   dnuam@amu.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4264 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest największą uczelnią Poznania i jedną z czołowych uniwersytetów polskich. Na jego renomę wpływa tradycja, osiągnięcia naukowe kadry akademickiej i atrakcyjny program kształcenia studentów. Jest jedną z tych instytucji w Polsce, które odegrają znaczącą rolę w procesie cywilizacyjnych przeobrażeń współczesnego świata. Patronują mu wśród ponad 100 doktorów honorowych: Maria Skłodowska-Curie, Wisława Szymborska, Javier Solana, Jan Paweł II.

Wśród ok. 2700 nauczycieli akademickich Uniwersytetu jest ok. 750 profesorów i doktorów habilitowanych. Studentów kształci także ponad stu wykładowców zagranicznych. Uczelnię wiążą umowy partnerskie z ok. 100 szkołami wyższymi w innych krajach.

 Studenci, słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci tworzą na Uniwersytecie rzeszę ponad 50-tysięczną. 13 wydziałów i kilka wyodrębnionych kolegiów, w tym Collegium Polonicum w Słubicach i Collegium Europaeum w Gnieźnie, proponuje ponad 170 kierunków studiów i specjalności.

Kierunki Nauczania

Wydział Kierunki Nauczania
Wydział Biologii biologia
biologia, specjalność bioinformatyka
biologia, specjalność biologia człowieka
biologia, specjalność biologia doświadczalna
biologia, specjalność biologia eksperymentalna
biologia, specjalność biologia molekularna
biologia, specjalność biologia środowiska
biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
biotechnologia
ochrona środowiska
ochrona środowiska, specjalność chemia środowiska
ochrona środowiska, specjalność hydrobiologia i ochrona wód
ochrona środowiska, specjalność ochrona i kształtowanie środowisk lądowych
ochrona środowiska, specjalność zarządzanie środowiskiem
Wydział Chemii chemia, specjalność chemia biologiczna
chemia, specjalność chemia i informatyka
chemia, specjalność chemia i przyroda
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
chemia, specjalność chemia materiałowa
chemia, specjalność chemia stosowana
chemia, specjalność chemia podstawowa
chemia, specjalność chemia środowiska
chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej filologia polska
filologia polska, specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna
filologia, specjalność filologia bułgarska
filologia, specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
filologia, specjalność filologia klasyczna
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
filologia, specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
filologia, specjalność studia śródziemnomorskie
wiedza o teatrze
Wydział Fizyki akustyka
akustyka, specjalność protetyka słuchu
akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
akustyka, specjalność reżyseria dźwięku
astronomia
biofizyka, specjalność biofizyka molekularna
biofizyka, specjalność fizyka medyczna
biofizyka, specjalność optyka okularowa
fizyka
fizyka, specjalność optometria
fizyka, specjalność fizyka z informatyką
fizyka, specjalność informatyka stosowana
fizyka, specjalność nanotechnologia
informatyka, specjalność informatyka stosowana
Wydział Historyczny archeologia
etnologia
historia
historia, specjalność archiwistyka
historia, specjalność kultura polityczna
historia, specjalność nauczycielska
historia, specjalność socjoekonomika
historia sztuki
muzykologia
stosunki międzynarodowe, specjalność wschodoznawstwo
Wydział Matematyki i Informatyki informatyka
matematyka
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych geografia
geografia, specjalność geoinformacja
geografia, specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
geologia
geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Społecznych kognitywistyka
psychologia
filozofia
filozofia, specjalność komunikacja społeczna
filozofia, specjalność życie publiczne
kulturoznawstwo
politologia
politologia, specjalność administracja europejska
politologia, specjalność administracja samorządowa
politologia, specjalność dziennikarstwo
politologia, specjalność marketing polityczny
politologia, specjalność współczesne stosunki międzynarodowe
praca socjalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
Wydział Neofilologii filologia angielska
filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
filologia, specjalność filologia rosyjsko-angielska
filologia, specjalność filologia rosyjsko-ukraińska
filologia, specjalność arabistyka
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
filologia, specjalność etnolingwistyka
filologia, specjalność filologia germańska
filologia, specjalność filologia hiszpańska
filologia, specjalność filologia koreańska
filologia, specjalność filologia niderlandzka
filologia, specjalność filologia norweska
filologia, specjalność filologia nowogrecka
filologia, specjalność filologia romańska
filologia, specjalność filologia rosyjska
filologia, specjalność filologia rumuńska
filologia, specjalność filologia szwedzka
filologia, specjalność filologia wietnamsko-tajska
filologia, specjalność filologia włoska
filologia, specjalność hebraistyka
filologia, specjalność indologia
filologia, specjalność japonistyka
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
filologia, specjalność sinologia
filologia, specjalność turkologia
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
filologia, specjalność filologia hiszpańska
filologia, specjalność filologia germańska z filologią polską
filologia, specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
filologia, specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja
Wydział Prawa i Administracji prawo
administracja
europeistyka
zarządzanie
Wydział Studiów Edukacyjnych pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika, specjalność praca socjalna i resocjalizacja
pedagogika, specjalność promocja zdrowia i socjoterapia
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
pedagogika, specjalność praca socjalna
pedagogika, specjalność projektowanie systemów kształcenia
pedagogika, specjalność resocjalizacja
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Wydział Teologiczny teologia
teologia, specjalność kapłańska
teologia, specjalność dialog społeczny
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna

Kroki, które powinien wykonać kandydat aby wziąć udział w rekrutacji:

 1. Założenie osobistego konta w systemie Internetowej Rekrutacji
  Kandydat zakłada indywidualne konto w systemie Internetowej Rekrutacji wypełniając niezbędne dane osobowe. Wszelkie późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone w niniejszym kroku konto. Kandydatowi zostanie również przypisane indywidualne konto bankowe, na które powinien dokonywać wpłat związanych z procesem rekrutacji. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta rejestracji.
 2. Dokonanie wyboru rodzaju oraz kierunku studiów
  Kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zaleca się aby kandydat zapoznał się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat uiszcza opłatę za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na swoje indywidualne konto bankowe. W przypadku gdy opłata nie zostanie odnotowana w systemie Internetowej Rekrutacji w ciągu tygodnia od dokonania wpłaty, kandydat powinien skontaktować się z Komisją w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. Przydzielenie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat dokonuje przydzielenia opłaty rekrutacyjnej do kierunków/specjalności dla których chce brać udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Nie przydzielenie opłaty rekrutacyjnej do danego kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.
 5. Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego
  Kandydat podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów. Uwaga: Punkt nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, na których postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc oraz na studia drugiego stopnia.
 6. Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego
  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat uzyska informacje o pozycji na liście rankingowej, liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 7. Dostarczenie wymaganych dokumentów
  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych dokumentów.

Do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach/specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która:

 • zarejestrowała się w systemie Internetowej Rekrutacji,
 • dokonała wpłaty, opłaty rekrutacyjnej,
 • posiada świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku-specjalności studiów,
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność - w przypadku osób niepełnosprawnych.

W czasie egzaminów wstępnych kandydatom niepełnosprawnym proponujemy pomoc:

Kandydatom poruszającym się na wózkach lub słabo chodzącym
 • Egzaminy odbywać się będą w pomieszczeniach bez barier architektonicznych, natomiast w dotarciu do pomieszczeń trudno dostępnych kandydaci otrzymają stosowną pomoc.
Kandydaci z niesprawnością rąk
 • Egzamin pisemny może ulec przedłużeniu o 50%.
 • Egzaminy ustne pozostają bez zmian
Kandydaci słabo widzący i niewidomi
 • Zadania egzaminacyjne mogą być napisane w druku powiększonym do wielkości optymalnej dla danej osoby. Istnieje możliwość przedłużenia czasu egzaminu o 50% oraz pomoc pracownika komisji egzaminacyjnej, który przeczyta pytania egzaminacyjne.
Kandydaci niedosłyszący lub niesłyszący
 • Dla osób nie mogących zdawać egzaminów ustnych istnieje możliwość zamiany egzaminu na formę pisemną lub pomoc tłumacza języka migowego.

Zakorzeniona w mieście uczelnia nie zatrzymuje się w działaniach na rogatkach Poznania i włącza w nurt pracy akademickiej środowiska coraz to nowych, ambitnych miast i miasteczek wielkopolskich.

Poza Poznaniem, w Kaliszu, działa jeden z wydziałów. Ponadto Uniwersytet prowadzi ośrodki dydaktyczne w 10 miejscowościach. Są to kolegia w Słubicach i Gnieźnie oraz zamiejscowe jednostki w Kościanie, Wągrowcu, Jarocinie, Krotoszynie, Śremie, Ostrowie Wlkp., Pleszewie i Pniewach.

 Równocześnie uczelnia otwiera przed polską młodzieżą i uczonymi perspektywy uczestnictwa w nauce światowej: nie tylko poprzez międzynarodową wymianę studencką, czy wspieranie projektów międzynarodowej współpracy badawczej, ale również przez tworzenie oryginalnych instytucji, które temu celowi służą. Collegium Polonicum w Słubicach - miejsce spotkania nauki i dydaktyki polskiej i niemieckiej oraz Collegium Europaeum Gnesnense - miejsce spotkania kultury i historii Wschodu i Zachodu - to najwspanialsze owoce tych starań.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie