Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zarządzania w Szczecinie

ul. Dworcowa 20a, 70-900 Szczecin
tel. (91) 812-80-18
www:   http://www.szczecin.janski.edu.ple-mail:   dziekanat@szczecin.janski.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3251 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Kierunek Zarządzanie ma na celu rozwinąć umiejętności kształtowania polityki i strategii przedsiębiorstw oraz organizacji. Pozwala zdobyć wiedzę, niezbędną w przygotowywaniu wielowymiarowych analiz zjawisk ekonomicznych.

Dzięki warsztatom edukacyjnym, praktykom i nauce poprzez projekty absolwenci Zarządzania w Jańskim znajdują zatrudnienie na samodzielnych stanowiskach analitycznych oraz jako menadżerowie różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i firmach konsultingowych. Absolwenci tego kierunku uzyskują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, w tym jego podstawowych strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy, znajdując zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i podejmując pracę również w organizacjach samorządowych, non-profit, budżetowych, fundacjach, bądź kierują własnymi firmami.

Absolwent nabywa umiejętności niezbędne do zajmowania funkcji kierowniczych i analitycznych na stanowiskach różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych, firmach konsultingowych. Ukończenie Zarządzania umożliwia pracę w charakterze specjalisty ds. zarządzania zespołami ludzkimi i rozwoju strategicznego oraz przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą. Specjalności:
  • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie marketingiem

STUDIA PODYPLOMOWE

Doradztwo zawodowe

Opis: Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, w szczególności doradztwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania uczniów do roli pracowników oraz samozatrudnienia. Skala bezrobocia w naszym kraju oraz konsekwencje tego zjawiska, przy równoczesnym wzroście znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie jako czynnika konkurencyjności współczesnych organizacji, wymagają pilnego stworzenia profesjonalnej sieci pomocy zarówno osobom, które zostały pozbawione zatrudnienia, jak i przygotowującym się dopiero do wejścia na rynek pracy. Dlatego doradztwo zawodowe jest bardzo atrakcyjnym i potrzebnym społecznie zawodem.

Kadry i płace w zarządzaniu
Opis: Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Uczestnicy studiów zostaną gruntownie zaznajomieni z szeroko pojętą tematyką kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej, a także kolejnym etapom procesu kadrowego: rekrutacji, selekcji, ocenianiu, wynagradzaniu, motywowaniu, zagadnieniom rozwoju personelu oraz kształtowaniu warunków i stosunków pracy także pod względem prawno-formalnym. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w unikatowe na współczesnym rynku umiejętności praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych – w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów oraz menedżerów, specjalistów i pracowników z różnych obszarów działalności organizacji. Absolwent kierunku Kadry i Płace w Zarządzaniu będzie wyposażony w kluczowe kompetencje zarządcze niezbędne do uczestniczenia w procesie kierowania firmą nie tylko małej czy średniej wielkości, lecz także nawet dużym przedsiębiorstwem. Będzie mógł uczestniczyć w innowacyjnym kreowaniu firmy wraz jej z pracownikami najwyższego szczebla (zobacz koniecznie poniższy program!).

Mediacje i negocjacje
Opis: Mediacje – alternatywa wobec drogi sądowej. Rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. W Polsce tworzą się prawne i organizacyjne mechanizmy jej funkcjonowania. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu.

Międzynarodowe studia coachingu
Opis: Celem studiów jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej akredytacji ACC ICF lub Vocational Competence Certificate (VCC) ważnej w ponad 81 krajach oraz wykonywania zawodu coacha. Program skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach: praktyce i rozwoju uczestnika, 90 godzin zajęć to zatwierdzone programy International Coaching Federation (ICF), po których uczestnicy otrzymują zaświadczenia wymagane do akredytacji na poziomie ACC ICF w USA.

Oligofrenopedagogika
Opis: Studia doskonalą i poszerzają umiejętności nauczycieli i wychowawców, posiadających kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeba kształcenia tej specjalności wynika między innymi z rosnącej liczby klas integracyjnych, małej liczby osób posiadających uprawnienia do pracy w placówkach kształcenia specjalnego. Ponadto dla nauczycieli, kończących tego typu studia podyplomowe, stwarza to szansę na dodatkową atrakcyjną pracę, zgodną z ich zainteresowaniami i potrzebami szkół oraz placówek.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Opis: Studia przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej i w przedszkolu. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe i praktyczne. Egzamin końcowy polega na prezentacji zaprojektowanych i zrealizowanych zajęć zintegrowanych, na pierwszym etapie edukacji lub w przedszkolu. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej adresowane są przede wszystkim do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, a nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, a także innych osób planujących podjąć pracę w tym zawodzie. Studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna są odpowiedzią na zapotrzebowanie absolwentów studiów pedagogicznych i stanowią najwyższą formę doskonalenia oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w publicznych przedszkolach i zreformowanych szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w przedszkolach i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

Podyplomowe studia menadżerskie
Opis: Menedżerskie studia podyplomowe są ofertą dla osób posiadających już wykształcenie wyższe, ale w innej niż ekonomiczna dziedzinie naukowej lub studiujących wiele lat temu, chcących odświeżyć wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to również studium dla praktyków, którzy przygotowują się do awansu zawodowego lub chcą zakładać bądź powiększać własne firmy. Podczas studiów słuchacze pod okiem wykładowców piszą plan marketingowy, przeprowadzają badania rynku, prowadzą analizy strategiczne przykładowych przedsiębiorstw. Uczestnicy studium bezpłatnie otrzymują materiały dydaktyczne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wg wymagań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz certyfikat.

Przygotowanie pedagogiczne
Opis: Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U.nr 50, Poz 400) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Treści kształcenia oraz ich efekty określone zostały w Rozporządzeniu Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Terapia pedagogiczna
Opis: Studia nadają kwalifikacje i przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w szkołach i innych placówkach oświatowych. Potrzeba kształcenia w ramach tej specjalności wynika między innymi z rosnącej liczby osób wymagających pomocy terapeutycznej prowadzonej bezpośrednio w szkołach i placówkach. Głównym celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób wykazujących trudności w nauce i zachowaniu uczęszczających do różnych typów szkół.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Opis: Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp. Celem studiów jest zapoznanie uczestników tej formy kształcenia z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie studiów uczestnicy poznają informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne uwarunkowania zapobiegania zagrożeniom, metody analizy i oceny ryzyka zawodowego, zasady wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu.

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Opis: W czasie trwania studiów słuchacze wezmą udział w zajęciach z zakresu: Kapitał ludzki w zarządzaniu organizacją (istota, rola i znaczenie w zarządzaniu współczesną organizacją, koncepcje zarządzania zorientowane na człowieka ze szczególnym omówieniem ZZL), Zarządzanie relacjami i budowanie lojalności ludzi (istota zarządzania relacjami, procedury i narzędzia mające wpływ na zarządzanie kontaktami z pracownikami organizacji, zasady budowania lojalności, zarządzanie relacjami z klientami organizacji), Zarządzanie czasem (znaczenie czasu w życiu człowieka, skutki marnotrawienia czasu, zasady racjonalnego gospodarowania czasem, zarządzanie samym sobą – zarządzanie energią),  Etyczne podejście do kapitału ludzkiego (istota moralności w biznesie, etyka firm a pracownicy, dyskryminacja, molestowanie, mobbing w miejscu pracy, etyka pracy), Zarządzanie kompetencjami, Metody rekrutacji i techniki selekcji, Assessment & Development Center, Coaching i mentoring, Techniki oceny efektywności pracy kadry, Efektywne motywowanie pracowników, Przywództwo w zespołem, Zarządzanie konfliktem w zespole.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie