Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Moniuszki 22E, 14-500 Braniewo
tel. (55) 620-83-00, fax (55) 620-83-03
www:   http://sosw-braniewo.pl
e-mail:   oswbraniewo@o2.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 5651 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA PODSTAWOWA

- dla uczniów niepełnosprawnych
  intelektualnie w stopniu lekkim,
  umiarkowanym i znacznym

- zespoły terapeutyczne (uczniowie
  niepełnosprawni intelektualnie w stopniu
  umiarkowanym oraz znacznym)

- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- kształcenie zintegrowane (kl. I-III)
- kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VI)

GIMNAZJUM

- klasy przeznaczone dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim

- zespoły terapeutyczne dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym oraz znacznym

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- zbrojarz-betoniarz
- dla uczniów z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu lekkim

- zajęcia praktyczne odbywają się
  w zakładach pracy

- po zakończeniu nauki uczniowie mogą
  przystąpić do egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje zawodowe

- oferujemy miejsca w internacie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla uczniów niepełnosprawnych
  intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  i znacznym oraz z niepełnosprawnością
  sprzężoną

- uczniowie w ramach zajęć
  przysposobienia do pracy poznają tajniki
  pracy ogrodniczej, prowadzenia i szeroko
  rozumianej obsługi gospodarstwa
  domowego

- szkoła wszechstronnie przygotowuje
  młodzież do samodzielnego
  funkcjonowania w życiu
  i społeczeństwie


PROWADZIMY

- różnego rodzaju zajęcia rewalidacyjne
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzimy kształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Do szkół przyjmowane są wszystkie dzieci, które posiadają aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodę rodziców na kształcenie w placówce oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego.

Nasza działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest na szkolnych zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, pozalekcyjnych oraz w grupach opiekuńczo-wychowawczych (Internat).

Praca pedagogiczna z każdym dzieckiem opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjnych i Edukacyjno-Terapeutycznych. Nauczanym w placówce językiem obcym jest język angielski. Istnieje możliwość przedłużenia kształcenia na jeden rok na poziomie każdego etapu edukacyjnego w ostatnim roku nauki.

W budynku głównym przy ul. Moniuszki 22E zajęcia prowadzone są dla grupy opiekuńczo-wychowawczej, szkoły podstawowe i gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. W budynku przy ul. Rzemieślniczej 4 ma swoją siedzibę gimnazjum i szkoła zawodowa. W Ośrodku znajdują się następujące pracownie specjalistyczne:
 • pracownie komputerowe
 • pracownia gastronomiczna
 • gabinet logopedyczny
 • sala do zajęć rewalidacyjnych - urządzona na wzór sal doświadczania świata

W budynkach znajduje się również: biblioteka, gabinet pielęgniarki, izolatka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-wychowawczą oraz specjalistów takich jak: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci.

Stosujemy w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawdzone, nowoczesne metody kształcenia i pracy rewalidacyjnej. Prowadzimy różnorodne zajęcia miedzy innymi: gimnastykę korekcyjną, usprawnianie manualne, muzykoterapię, biblioterapię, alternatywne metody komunikowania się. Dzięki temu dajemy dzieciom możliwość rozwijania swoich zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, ekologicznych, komputerowych i teatralnych.

Integracja
Ważnym zadaniem jakie spełnia nasz Ośrodek jest integracja naszych wychowanków i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. Dążymy do przezwyciężania barier miedzy szkoła specjalną a masową. Spotkania integracyjne dają szansę zmiany stosunku do osób niepełnosprawnych. Wychodząc takim potrzebom naprzeciw w placówce naszej powstał program spotkań: Integracja przez sztukę "Dzieci - dzieciom" oraz Integracyjne spotkania z rodzicami "Mamo, tato baw się z nami". Oprócz tego wychowankowie Ośrodka przedstawiają swoje osiągnięcia na organizowanych przez instytucje kulturalne konkursach na równi z uczniami pełnosprawnymi.

INTEGRACJA PRZEZ SZTUKĘ

Teatr dziecięcy jest bardzo ważnym elementem w przygotowaniu do życia wśród ludzi. Jest miejscem gdzie można realizować wiele zadań programowych (rozwijanie osobowości, umuzykalnienie, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie prawidłowych postaw społecznych). Każde przygotowane przedstawienie jest prezentowane szerokiej publiczności: przedszkoli, szkół masowych, rodziców.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice naszych wychowanków napotykają na wiele trudności w wychowaniu swoich niepełnosprawnych dzieci, dlatego ważnym zadaniem szkoły jest pomoc rodzicom i znalezienie wspólnych rozwiązań w pracy, a także zbliżenie rodziców do szkoły. Spotkanie integracyjne z rodzicami "Mamo, tato baw się z nami" to jedna z form integracji w SOSW.

Zespoły Terapeutyczne
W naszym Ośrodku funkcjonują Zespoły Terapeutyczne, do których uczęszczają dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zespoły terapeutyczne to oddziały przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, pracują w oparciu podstawę programową i Indywidualne Programu Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania psychofizycznego dziecka.

Zadaniem Zespołów Terapeutycznych jest wyposażenie wychowanków w takie umiejętności, sprawności i nawyki aby:
 • mogli w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem
 • zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przed głodem i bólem
 • byli zaradni w życiu codziennym
 • mogli uczestniczyć w życiu społecznym, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy zachowania

Nasi uczniowie uczestniczą bardzo aktywnie w życiu szkoły, biorą udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i regionu i odnoszą sukcesy. Organizują także samodzielnie różnego rodzaju imprezy klasowe, szkolne i integracyjne, wyjazdy do teatru, wycieczki i biwaki, oglądanie wystaw sztuki itp.

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w apelach i sami również przygotowują ciekawe apele okolicznościowe.

Świetlica
Świetlica to miejsce sprzyjające prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci. Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie maja możliwość zaspokajania potrzeb twórczych i rekreacyjnych. Działalność kreatywna pozwala kształtować i rozwijać zainteresowania, wykrywać uzdolnienia u dzieci oraz stwarzać warunki dla ich rozwoju, rozbudzać aktywność społeczną i postawy twórcze, a także umiejętności współżycia i współdziałania w zespole. Działalność kreatywną realizuje się podczas zajęć takich jak: rysowanie, malowanie, śpiew, teatrzyk. Celem istnienia świetlicy jest stworzenie odpowiednich warunków do odpoczynku i regeneracji sił, rozrywki, wyzwalania pozytywnych emocji, rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań wychowanków.

Szkolny Bus
Ośrodek dysponuje nowym busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, zorganizowaliśmy im dojazdy i powroty ze szkoły. Wychowankowie korzystają z niego również podczas wyjazdów na konkursy, zawody, przeglądy teatralne, wycieczki i inne imprezy kulturalno – rekreacyjne.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Ośrodek jest drugim domem dla naszych wychowanków. Tutaj bawią się, uczą, przeżywają chwile radości i smutku. Naszym priorytetem jest zapewnienie im właściwego rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Stworzyliśmy im także warunki do rozwijania zainteresowań i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Ramowe plany nauczania obowiązujące w Ośrodku przewidują dla każdego oddziału klasowego po 10 godzin zajęć rewalidacyjnych. Nasi podopieczni uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach rewalidacyjnych. Zapewniamy rewalidację indywidualną i w małych grupach. Wysoko wykwalifikowani terapeuci prowadzą wymienione poniżej zajęcia terapeutyczne.

Hipoterapia – stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, której celem jest poprawa funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Obecność konia jako współterapeuty oraz wykorzystanie jego specyficznych właściwości sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna przynosząca wymierne efekty przy systematycznej pracy. Hipoterapia realizowana jest przez wykwalifikowanego terapeutę i we współpracy ze specjalistami prowadzącymi danego pacjenta. W hipoterapii elementy lecznicze, edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne i sportowe wzajemnie się przenikają.

Terapia pedagogiczna – to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych – to zajęcia dla wychowanków z wielorakimi deficytami rozwojowymi, takimi jak: zaburzona analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa, zaburzona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni. Do najważniejszych celów pracy terapeutycznej podczas tych zajęć należy zaliczyć: rozwijanie funkcji poznawczych takich jak myślenie, pamięć czy koncentracja uwagi, wzbogacanie zasobu słownictwa, usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i ruchowego. Podczas zajęć dzieci zaburzone psychoruchowo realizują cele terapeutyczne poprzez zabawę, ćwiczenia ruchowe, manualne i polisensoryczne poznawanie świata.

Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa – to terapia polegająca na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Metodę Tomatisa stosuje się w pracy z dziećmi w sytuacjach: zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko), dysleksji, a także w przypadku trudności szkolnych i zaburzeń koncentracji.

Poprawianie wad wymowy – to zajęcia, których podstawowym celem jest kształtowanie i doskonalenie mowy właściwej oraz usuwanie jej wad i zaburzeń. Ośrodek, jako jeden z nielicznych, posiada odpowiedni sprzęt do prowadzenia takich zajęć.

Biblioterapia – to terapia wykorzystująca książki, której celem jest rozbudzanie zainteresowań tekstem, kształtowanie empatii i wrażliwości, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, przedstawienie czytania jako formy miłego spędzania czasu wolnego, przedstawienie książki jako źródła wiedzy, rozbudzania wyobraźni podczas czytania, rozwijanie aktywności twórczej uczniów, uaktywnienie dziecka w grupie rówieśniczej, wywoływanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania, tworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Terapia metodą EEG Biofeedback – to zajęcia służące polepszeniu funkcji poznawczych i stymulacji neuroplastyczności mózgu. Metoda ta zwiększa występowanie pożądanych i hamuje występowanie niepożądanych fal mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu.

Gimnastyka korekcyjna – to ćwiczenia gimnastyczne, których celem jest korygowanie i eliminowanie wad postawy.

Usprawnianie ruchowe – to zajęcia, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich zainteresowań sportowych, wzmacnianie kondycji fizycznej organizmu, odporności i wytrzymałości. Dzięki systematycznym treningom wychowankowie biorą udział w zawodach sportowych odnosząc wiele sukcesów.

Usprawnianie manualne – to zajęcia na których nasi wychowankowie mogą obcować ze sztuką i samodzielne tworzyć prace plastyczne. Pozwala to uczestnikom odreagować trudne sytuacje, złagodzić przykre doznania. Prace wychowanków są prezentowane na wernisażach, wystawach i konkursach. Stanowią one również nieodłączny element dekoracji Ośrodka.

Alternatywne metody porozumiewania się – to zajęcia, podczas których wychowankowie poznają korzyści, jakie daje umiejętność pracy z komputerem, uczą się wyszukiwania nowych informacji i wykorzystania ich w praktyce, a także poznają nowoczesne metody komunikacji cieszą się dużym zainteresowaniem. Wychowankowie Ośrodka korzystają z pracowni komputerowej i stałego dostępu do Internetu.

Teatroterapia – to zajęcia, podczas których wychowankowie przygotowują i prezentują przedstawienia teatralne. Praca tą metodą pozwala na całościowe i wszechstronne rozwijanie osobowości oraz doskonalenia komunikacji interpersonalnej. W ramach zajęć dramatoterapii działa nasz teatrzyk "Supełek".

Hortikuloterapia

Arteterapia – celem zajęć jest stymulowanie i pobudzanie wszechstronnego rozwoju, stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnych środków artystycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, poznawanie różnorodnych form wypowiedzi poprzez warsztat plastyczny, doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami, poznawanie nowych sposobów widzenia i interpretowania różnych zjawisk pojawiających się w świecie dziecka obcującego ze sztuką.

Muzykoterapia – to metoda rewalidacji zaburzonych funkcji psychomotorycznych i zaburzeń emocjonalnych poprzez zajęcia warsztatowe i relaksacyjne z muzyką. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju motorycznego dziecka, rozwoju jego mowy, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowej oraz poprawa samopoczucia uczestników. Treści zajęć realizowane są poprzez śpiew, recytację tekstów, grę na instrumentach poznawanie zjawisk akustycznych, tworzenie akompaniamentu do zabaw i piosenek.

Ergoterapia – terapia pracą, poprzez zajęcia manualne, jest to jedna z form terapii zajęciowej. Terapia aktywnością, polegająca na wykonywaniu różnej formy pracy i rekreacji. Metody ergoterapii: dziewiarstwo. hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo, kaletnictwo, metaloplastyka, stolarstwo, ogrodnictwo, wikliniarstwo, garncarstwo i ceramika.

Socjoterapia – to pośrednia forma pomocy, mieszczącą się pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją, adresowaną zwykle do dzieci z zachowaniami problemowymi. Pomoc ta ma formę ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Na cele terapeutyczne składa się odreagowanie emocjonalne, przeżycie korektywnych doświadczeń i uczenie się nowych, korzystniejszych dla podmiotu zachowań.

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – to metoda, której głównym założeniem jest wykorzystanie ruchu jako narzędzia wspomagającego prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci. Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja występujących u niego zaburzeń rozwojowych. Dzięki metodzie dziecko poprawia świadomość własnego ciała i swoje funkcjonowanie w przestrzeni oraz uczy się dzielenia tej przestrzeni z innymi ludźmi.

Oferujemy również zajęcia takie jak:

 • Terapię polisensoryczną
 • Masaż Shantali Special Care
 • Terapię z dzieckiem autystycznym

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie