Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel.: (22) 683 79 38, (22) 683 79 39, (22) 683 79 56, (22) 683 91 31
www:   http://www.wat.edu.pl
e-mail:   rekrutacja@wat.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15461 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
- Studia Mundurowe
- Wydział Cybernetyki
- Wydział Elektroniki
- Instytut Optoelektroniki
- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Wydział Nowych Technologii i Chemii
- Wydział Mechaniczny
- Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE
- 22 marca 2014 roku
- 5 kwietnia 2014 roku

Opis Kierunków


Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną działającą od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia kształci studentów i prowadzi badania naukowe.

W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: studia wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), trzeciego stopnia (doktoranckie), a także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i językowe.

Akademia kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy określony w przepisach dla oficerów i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi, bez zobowiązań wobec resortu obrony narodowej. Studia te umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, stopnia naukowego doktora.

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim. W czasie studiów podchorążowie otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na piętnastu kierunkach. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne - płatne. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalane są decyzją Rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

Realizowane w Akademii programy kształcenia opracowano na podstawie uchwalonych przez Senat Uczelni zamierzonych efektów kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. W kształceniu kandydatów na żołnierzy zawodowych wykorzystane są także treści kształcenia, określone w opracowanym przez MON standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Większość prowadzonych w Akademii kierunków studiów posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) lub Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Dzięki temu, poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy.

Proces dydaktyczny w WAT realizuje obecnie siedem podstawowych jednostek organizacyjnych: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wydział Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Optoelektroniki. Kształcenie w zakresie języków obcych, kultury fizycznej i szkolenia wojskowego realizują ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Szkolenia Wojskowego.

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym ponad: 90 profesorów, 90 doktorów habilitowanych oraz 420 doktorów. Ich liczba gwarantuje spełnienie wymagań prawnych prowadzenia określonych kierunków studiów wyższych i nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w wybranych dyscyplinach naukowych. Ogółem w WAT pracuje obecnie ponad 800 nauczycieli akademickich. Akademia prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Wojskowa Akademia Techniczna jako uznana, ciesząca się dużą renomą uczelnia politechniczna, współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z: Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Instytutów Podstawowych Problemów Techniki PAN. Więzy współpracy łączą WAT także z uczelniami i instytucjami zagranicznymi z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Słowacji, Czech, Rumunii, a także USA. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i badań naukowych.

W WAT funkcjonuje Europejski System Transferui Akumulacji Punktów ECTS, umożliwiający studentom realizację części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Międzynarodowa wymiana studentów WAT odbywa się za pośrednictwem programu Erasmus i Erazmus Mundus, a krajowa za pośrednictwem programu MOSTECH.

Władze uczelni:

Rektor - Komendant - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK
Zastępca Rektora - płk dr Tadeusz SZCZUREK
Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI
Prorektor ds. Naukowych - prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński
Prorektor ds. rozwoju - dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. WAT
Prorektor ds. studenckich - dr inż. Stanisław Konatowski
Kanclerz - Jan KLEJSZMIT


Ogólne zasady rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych na stacjonarne studia I stopnia (studia "wojskowe")

  1. Na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) która:
   • posiada obywatelstwo polskie
   • jest niekarana sądownie
   • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
   • posiada wiek co najmniej 18 lat
   • posiada świadectwo dojrzałości
  2. Zdolność fizyczną i psychiczną orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kandydat kierowany jest przez wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) po złożeniu do Akademii wniosku o przyjęcie do służby wojskowej.
  3. Kandydat ma prawo określić we wniosku o przyjęcie na studia do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów.
  4. Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii w trybie przewidzianym dla studiów cywilnych I stopnia stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  5. Kierunki studiów, specjalności oraz limity przyjęć na studia wojskowe na dany rok akademicki ustala Ministerstwo Obrony Narodowej.
  6. Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:
   - rejestracja internetowa
   - złożenie wniosku w formie papierowej
   – test sprawności fizycznej – szczegóły w stosownej uchwale Senatu WAT (www.wat.edu.pl)
   – rozmowa kwalifikacyjna
   – test znajomości języka angielskiego dla kandydatów, którzy nie mają/nie będą mieli na świadectwie dojrzałości wyniku z języka angielskiego
   analiza wyników (ocen) ze świadectwa dojrzałości:
   • matematyka – maks. 45 pkt.
   • fizyka z astronomią lub fizyka (zamiast fizyki – chemia na kierunku chemia)– maks. 30 pkt.
   • język angielski – maks. 20 pkt.
   • język polski – maks. 5 pkt.
  7. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia do WAT w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego są pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej, pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskanie przynajmniej 8 punktów rankingowych za język angielski (80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym) – szczegóły w stosownej uchwale Senatu WAT (www.wat.edu.pl).

  UWAGA!

  1. Rejestracja kandydatów rusza już w marcu i trwa do 31 marca
  2. Studenci studiów wojskowych otrzymują uposażenie finansowe oraz zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie na koszt MON.
  3. Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł magistra-inżyniera i są mianowani na stopień podporucznika oraz kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych, RP.
  4. Kierunki i limity miejsc na studia wojskowe, co roku określa minister obrony narodowej.
  5. Oprócz studiów wojskowych oferujemy ogólnodostępne i bez zobowiązań wobec MON studia cywilne.

  Dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych (w szczegółach) - na stronie www.wat.edu.pl

  Ogólne zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia:

  1. Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK).
  2. Kandydat podczas rejestracji w IRK może wybrać do 3 kierunków na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek na studiach stacjonarnych, rozpatrywany jest kolejno na drugim i trzecim. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne, rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych, o ile zaproponował ten rodzaj studiów.
  3. Podstawą naliczania punktów rankingowych są:
   - dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2014 – wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego,
   - dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych – oraz „starej matury” odpowiednio: wyniki części pisemnej (oceny) lub – w przypadku ich niezdawania na egzaminie maturalnym – oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej.
  4. Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:
   - matematyka – maks. 45 pkt.
   - fizyka z astronomią (fizyka) – na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków: chemia, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie; chemia – na kierunku chemia; geografia lub historia – na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie – maks. 30 pkt.
   - język obcy nowożytny – maks. 20 pkt.
   - język polski – maks. 5 pkt.
  5. Dla kandydata, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.
  6. Na kierunkach bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie, podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia, jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów.
  7. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym:
   - dwa języki obce,
   - kandydat ze „starą maturą” określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów.
  8. Jeżeli kandydat na egzaminie był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych.
  9. Dla kandydata – absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i obcym, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.
  10. Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język obcy jeśli: jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, jest absolwentem klasy dwujęzycznej (z wykładowym językiem obcym), był zwolniony ze zdawania języka obcego na egzaminie maturalnym.
  11. Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 ­pkt) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Nr 196/III/2011 Senatu WAT, opublikowanej na stronie www.wat.edu.pl

   Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

  Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne cywilne II stopnia:

  1. Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest dwukrotnie:
   - dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym od października,
   - dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim od lutego
  2. Na studia może być przyjęta osoba mająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii (na kierunek logistyka tylko tytuł inżyniera lub magistra-inżyniera).
  3. Kandydat podczas Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie trzy specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne, rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych, o ile zaproponował ten rodzaj studiów.
  4. Rejestracji obejmuje:
   - wypełnienie (poprzez IRK) podania na studia
   - wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta generowanego w IRK
   - dostarczenie, w terminie nie później niż do zakończenia rejestracji następujących dokumentów:
   • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu celem poświadczenia kopii przez Akademię
   • suplementu do dyplomu albo indeksu lub jego odpisu
   • kopii świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu
   • 2 aktualnych fotografii (wykonanych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydaniu dowodów osobistych) oraz kolorowej fotografii w formie cyfrowej (tę ostatnią poprzez IRK)
   • kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu
  5. Podstawą kwalifikacji jest analiza dotychczasowych osiągnięć. Pod uwagę brane są:
   – ukończony kierunek studiów
   – wynik ukończenia studiów wyższych
   – wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych
  6. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

  Dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

  Sprawy studenckie

  W Uczelni prężnie działa Akademicki Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności ASS jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. ASS organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia Warszawskie. Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Fotograficzne, Koło Szachowe, Studencki Klub Rowerowy Voyager, Koło Brydżowe, Koło Plastyczne, Koło Tańca Towarzyskiego.

  Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w sześciu kołach naukowych: Koło Naukowe Mechaników, Koło Naukowe Mechatroników, Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe "Inżynieria", Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych.

  Pomoc materialna dla studentów

  W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student oraz doktorant Wojskowej Akademii Technicznej może ubiegać się o następujące formy świadczeń pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium na wyżywienie,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów/doktorantów zapomogi.

  Wysokości opłat wnoszonych przez studentów rozpoczynających studia niestacjonarne w WAT w roku akademickim 2013/2014

  Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

  • 85 zł - kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych) )
  • 100 zł - kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów -stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

  Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych za każdy semestr studiów. Jej wysokość w roku akademickim 2013/2014 - na poszczególnych kierunkach studiów - wynosiła:

  studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia
  bezpieczeństwo narodowe 2 800 zł 2 900 zł
  budownictwo 2 400 zł 2 500 zł (luty)
  chemia 2 600 zł 2 900 zł
  elektronika i telekomunikacja 2 700 zł 2 900 zł
  elektronika i telekomunikacja (IOE) --- ---
  energetyka 2700 zł ---
  geodezja i kartografia 2 300 zł 2 400 zł (luty)
  informatyka 4 200 zł 4 900 zł
  inżynieria bezpieczeństwa 2 400 zł ---
  logistyka 2 400 zł 2 700 zł
  lotnictwo i kosmonautyka 2 400 zł ---
  mechanika i budowa maszyn 2 500 zł 2 700 zł
  mechatronika 2 400 zł 2 500 zł
  zarządzanie 2 600 zł 2 800 zł

  Praktyki

  Wojskowa Akademia Techniczna posiada siedem podstawowych jednostek organizacyjnych. Każdy z nich dba o swoich studentów zapewniając praktyki, jeżeli nie na terenie uczelni to w firmie współpracującej z wydziałem (uczelnią). Dodatkowym atutem jest dobra opinia jaką cieszą się studenci WAT. Uczelnia współpracuje z największymi i najlepszymi firmami w Polsce i poza jej granicami.

  Warunki studiowania:

  Atrakcyjna lokalizacja Wojskowej Akademii Technicznej w stolicy sprawia, że studia w Uczelni mają niepowtarzalną atmosferę. Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części Bemowa, oddaje do dyspozycji studentów campus akademicki, obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo badawczym oraz pełne zaplecze socjalno-bytowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne: hotel akademicki, klub studencki, bibliotekę, księgarnię, kino akademickie, boiska, korty i sale sportowe, krytą pływalnię, restauracje, kawiarnie i bary. Klub WAT oferuje bogaty program kulturalno-oświatowy, organizuje spotkania i koncerty, zapewnia możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań kulturalnych.

  Zainteresowania i pasje sportowe studenci i pracownicy uczelni mogą realizować w licznych sekcjach sportowych AZS WAT i w Klubie żeglarskim WAT. Ośrodek i port jachtowy w Zegrzu położony jest 35 km od Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim. Zapewnia warunki do uprawiania turystyki i wypoczynku nad wodą. Na jego terenie znajduje się zespół domków letniskowych, plaża, boisko do gier sportowych, bar, itp.

  Jednostki ogólnouczelniane:

  Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną realizującą proces kształcenia języków dla wszystkich form studiów wyższych oraz studiów doktoranckich prowadzonych przez WAT. Organizuje również kursy językowe dla potrzeb MON zgodnie z normą NATO STANAG 6001 (poziomy 1-4).

  Zadaniem Studium Wychowania Fizycznego jest organizacja i prowadzenie w uczelni wszystkich przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej i szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu studentów oraz kadry zawodowej i pracowników cywilnych WAT. Bazę Studium stanowi kompleks obiektów sportowych położonych na terenie kampusu WAT, sala sportowa, kryta pływalnia

  Biblioteka Główna WAT - od chwili utworzenia (1951 r.) Biblioteka Główna WAT stanowi ważny element w strukturze uczelni, przyczyniając się do wysokiego poziomu prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej. Dysponuje zbiorami, które obejmują obecnie ponad 400 tys. woluminów: czasopism zwartych (książek), czasopism i zbiorów specjalnych. Zapewnia także dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych (ponad 29 tys. tytułów).

  Dziekanaty:

  Wydział Cybernetyki
  tel. (22) 683-71-50 - informatyka
  tel. (22) 683-70-65 - bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie e-mail: dziekanat.wcy@wat.edu.pl

  Wydział Elektroniki
  tel.: (22) 683-99-67, (22) 683-91-41
  e-mail: dziekanat.wel@wat.edu.pl

  Instytut Optoelektroniki
  tel.: (22) 683-94-30, (22) 683-72-13, fax (22) 666-89-50
  e-mail: ioe@wat.edu.pl

  Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  tel.: (22) 683-94-14, (22) 683-90-15, (22) 683-90-57
  e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

  Wydział Nowych Technologii i Chemii
  tel.: (22) 683-94-74, (22) 683-94-38, (22) 683-94-35
  e-mail: dziekanat.wtc@wat.edu.pl

  Wydział Mechaniczny
  tel.: (22) 683-79-21, (22) 683-71-00, (22) 683-95-42
  e-mail: dziekanat.wme@wat.edu.pl

  Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
  tel. tel. (22) 683-95-55, fax (22) 683-75-81
  e-mail: dziekanat.wml@wat.edu.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie