Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 2

w Tychach

ul. Elfów 9, 43-100 Tychy
tel. (32) 227-41-85
www:   http://www.zs2.tychy.pl
e-mail:   zseim@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11213 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM nr 12

- klasa ogólna
- klasa informatyczno- językowa
- klasa artystyczno-turystyczna

TECHNIKUM nr 2 (4 lata)

Misją naszej Szkoły jest:

„Dążyć do doskonałości, tworząc szkołę najlepszą, w pełni bezpieczną, gdzie każdy uczeń jest indywidualnością”
W realizacji misji nasza Szkoła:
 1. Wspiera rodziców w dziedzinie wychowania.
 2. Zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia, mając na uwadze poszanowanie jego wolności, godności i niepowtarzalności.
 3. Uczy szacunku dla każdego człowieka, tolerancji wobec odmiennych postaw i poglądów oraz twórczego rozwiązywania problemów.
 4. Rozwija działalność poznawczą ucznia ukierunkowaną na poszukiwanie na świecie dobra, prawdy i piękna.
 5. Przygotowuje ucznia do realizacji życiowych celów w oparciu o uczciwą, rzetelną pracę, poszanowanie wspólnego dobra i przywiązanie do Ojczyzny.

O Szkole

Szkoła posiada Certyfikat Znaku Jakości Interklasa potwierdzający, że:
 • Szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej,
 • Szkoła wyróżnia się funkcjonalnością informatyczną, zgodną ze standardami technologicznymi,

Placówka posiada Europejskie Odznaki Jakości eTwinning potwierdzające, że praca nauczycieli i uczniów reprezentuje najwyższy europejski poziom, a Szkoła jest otwarta na współpracę europejską.

Posiada certyfikację Polskiego Towarzystwa Informatycznego (Laboratorium PL – LAB 0552) w zakresie prowadzenia egzaminów dla kandydatów chcących otrzymać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.

Nasza Szkoła posiada:
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • pięć pracowni komputerowych,
 • pracownie językowe,
 • dwie biblioteki z bogatym księgozbiorem i dostępem do Internetu,
 • dwie sale gimnastyczne, siłownię,
 • świetlicę,
 • sklepik szkolny,
 • gabinet higienistki szkolnej,
 • gabinety specjalistyczne dwóch pedagogów szkolnych,
 • radiowęzeł szkolny.

W ramach nauki języków obcych oferujemy język niemiecki, angielski, rosyjski, francuski na poziomie dostosowanym do poziomu uczniów, zapewniając każdemu możliwość stałego podnoszenia swych kompetencji językowych.
Kładziemy duży nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności informatycznych w ramach różnych przedmiotów, których zajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik multimedialnych. Wsparciem w tym zakresie jest platforma edukacyjna,  która umożliwia nauczanie różnych przedmiotów z wykorzystaniem Internetu.

Wyróżnia nas:
 • życzliwa i twórcza atmosfera, solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych poprzez próbne egzaminy na każdym poziomie kształcenia,
 • posiadanie kategorii „szkoły sukcesu” w wynikach egzaminu maturalnego, według nowej metody EWD mierzenia jakości pracy szkół, pokazującej przyrost wiedzy uczniów w trakcie czteroletniej nauki w Technikum,
 • udział w projektach wymian i staży zagranicznych uczniów w ramach programu Leonardo da Vinci, który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme); uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
  - „Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów” - projekt realizowany w ramach Priorytetu IX PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
  - „Mam zawód – mam pracę w regionie” - projekt realizowany w ramach Priorytetu IX PO KL, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
 • udział w projekcie „Bezpieczna Dwunastka”, w tym współpraca ze Strażą Miejską,
 • możliwość kontynuowania nauki po Gimnazjum w Technikum nr 2 blisko miejsca zamieszkania,
 • prężnie działający Samorząd Szkolny mający realny wpływ na bieżące życie szkoły i wspierający ogólnopolskie akcje charytatywne,
 • współpraca ze szkołami europejskimi – odwiedzili nas uczniowie z Izraela i Francji,
 • organizowanie – jako jedyna Szkoła w mieście - Imprez Zamkniętych Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,
 • sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych

Gwarantujemy:
 • traktowanie każdego ucznia w sposób indywidualny,
 • wspomaganie rozwoju, pasji i zainteresowań wszystkich uczniów,
 • realizację programu przez zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużym doświadczeniu pedagogicznym,
 • rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia,
 • fachową pomoc pedagogów skierowaną do uczniów i rodziców,
 • konsultacje dla uczniów i rodziców w ramach dyżurów nauczycielskich,
 • naukę języków obcych z podziałem na grupy zgodnie ze stopniem zaawansowania.

KLASY W GIMNAZJUM NR 12

W procesie dydaktyczno – wychowawczym kładziemy przede wszystkim nacisk na przygotowanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz na zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
Stwarzamy warunki sprzyjające rozwojowi zainteresowań i uzdolnień naszych uczniów; zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz promocję zdrowia. Traktujemy wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Klasa informatyczno – językowa
Klasa dla młodzieży, która pragnie rozszerzać i doskonalić zarówno swe umiejętności informatyczne oraz językowe i osiągnąć w tym zakresie poziom umożliwiający zdawanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – świadectwa znanego i cenionego w całej Europie, a także międzynarodowych certyfikatów językowych. Rozszerzony, innowacyjny (zatwierdzony do realizacji przez Kuratorium Oświaty w Katowicach) program nauczania informatyki.
Uczniowie klasy informatyczno – językowej uczą się informatyki na komputerach wyposażonych w WINDOWS 7, OFFICE 2010 i COREL X5, a języków obcych – wykorzystując tablice multimedialne. Wsparciem w nauce będzie platforma e-learningowa, która umożliwi nauczanie różnych przedmiotów z wykorzystaniem Internetu.

Drugim w tej klasie priorytetem nauczania będzie rozwijanie kompetencji językowych zarówno poprzez zwiększoną liczbę godzin nauki języka angielskiego, jak i poprzez częściowe nauczanie historii, wiedzy o społeczeństwie i zajęć artystycznych w języku angielskim. Pragniemy też dla zainteresowanych stworzyć możliwość nauki języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym.

Klasa ogólna
Klasa dla uczniów, którzy cenią sobie osobisty spokój i nie lubią zbytnio angażować się w dodatkowe zajęcia, którym wystarcza bycie uczniem w świetnie wyposażonym, pięknie wyremontowanym, dobrym gimnazjum. Tutaj nie przewidujemy specjalnego wyróżniania jakiegokolwiek przedmiotu nauczania, zakładając troskę o całościowe, solidne wykształcenie.
W ramach nauki języków obcych zaoferujemy język niemiecki i angielski na poziomie dostosowanym do poziomu uczniów, zapewniając każdemu możliwość stałego podnoszenia swych kompetencji językowych.

Klasa artystyczna
Klasa dla uczniów aktywnych o różnorakich zainteresowaniach. W tej klasie uczniowie mający zdolności manualne, tworzą biżuterię, ozdoby świąteczne, origami, ozdoby z masy solnej i wiele innych prac artystycznych w dowolnych technikach. Uczniowie mający zdolności muzyczne doskonalą swe głosy, występując z sukcesami na przeglądach jako zespół „Mezzoforte”.

Uczniowie klasy artystycznej wychodzą częściej niż inne klasy do kina i teatru. W naszej szkole biorą udział w tworzeniu gazetki "Żaczek", która od 9 lat jest jedną z najlepszych w Tychach, wykorzystując profesjonalny program komputerowy.

KLASY W TECHNIKUM NR 2

W procesie dydaktyczno - wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku, ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności.
Z jednej strony zapewniamy uczniom osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla zawodu, z drugiej zaś wyposażamy absolwentów w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli im na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.
Osiągnięciu tych celów służą m.in. pracownie zawodowe wyposażone w sprzęt informatyczny, urządzenia techniki biurowej, projektory multimedialne oraz programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: do tworzenia prezentacji i grafiki, do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty oraz w działalności handlowej. Kształcenie w zawodach proponowanych przez naszą szkołę dobrze przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów zarówno na kierunkach humanistycznych, jak i ekonomicznych.

Zawód: technik ekonomista
W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych (m.in. pracowni ekonomicznej i pracowni techniki biurowej), laboratoriach symulacyjnych, przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.
Absolwent naszej szkoły, po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Uzyskanie przez naszych absolwentów dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe upoważnia ich do wykonywania zawodu:
 • technika ekonomisty,
 • urzędnika podatkowego,
 • urzędnika ubezpieczeń społecznych,
 • sekretarki,
 • spedytora,
 • pośrednika pracy.

Absolwenci mogą także podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Zawód: technik handlowiec
W trakcie 4-letniego okresu nauki uczniowie kształcą umiejętności menedżerskie i uczą się sztuki prowadzenia działań reklamowych i marketingowych. Szkoła wyposaża ich w wiedzę niezbędną do organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
Podczas kształcenia praktycznego, odbywającego się w pracowniach szkolnych (m.in. pracowni ekonomiki i rachunkowości handlowej, pracowni techniki biurowej) oraz w przedsiębiorstwach handlowych, uczniowie zdobywają doświadczenie w zakresie organizowania i wykonywania prac związanych z przyjmowaniem dostaw i przygotowywaniem towarów do sprzedaży oraz prac związanych z obsługą klientów w ramach realizacji transakcji kupna i sprzedaży.
Absolwent naszej szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży i A.22. Prowadzenie działalności handlowej uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Technik handlowiec ma zapewnioną szeroką ofertę pracy. Może znaleźć zatrudnienie:
 • jako specjalista od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości,
 • jako przedstawiciel handlowy firmy,
 • w działach handlowych firm państwowych i prywatnych, działach logistyki,
 • jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
 • w działach marketingu firm handlowych.

Może także uruchomić działalność własnej firmy handlowej.

Zawód: technik obsługi turystycznej
W trakcie 4-letniego okresu nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych, uczą się sztuki prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług i imprez turystycznych, kształcą umiejętności rezerwacji i rozliczania imprez i usług turystycznych.
Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych (m.in. pracowni turystyczno-geograficznej, pracowni obsługi turystycznej) oraz podmiotach świadczących usługi turystyczne, zapewniających uczniom rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Absolwent naszej szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych i T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej. Technik obsługi turystycznej znajduje zatrudnienie w biurach podróży, agencjach turystycznych, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, schroniskach, hotelach oraz w wydawnictwach publikujących przewodniki turystyczne, a także w organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

Zawód: technik organizacji reklamy
W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę zarówno z zakresu organizowania jak i prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, kształcą umiejętności projektowania oraz wykonywania produktów reklamowych, uczą się sztuki organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej.
Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych (m.in. pracowni multimedialnej, pracowni plastyczno–technicznej, pracowni sprzedaży usług reklamowych) oraz podmiotach, stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia np. agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, targach handlowych, giełdach.

Absolwent naszej szkoły, po potwierdzeniu kwalifikacji A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych i A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy. Posiadaną wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną technik organizacji reklamy wykorzystuje w:
 • agencjach reklamowych pracując na stanowiskach autora tekstów i sloganów (copywriter), projektanta grafiki, pracownika działu badań rynkowych, pracownika do spraw obsługi zlecenia,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • zatrudniony jako np. specjalista ds. reklamy, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu podejmując pracę jako np. pracownik biura reklamy, agencjach scenariuszowych,
 • studiach graficznych, studiach produkcyjnych,
 • agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations),
 • giełdach, targach, domach handlowych

Może także uruchomić działalność własnej firmy reklamowej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie