Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Egzamin Gimnazjalny Matematyczno-Przyrodniczy 2006 Kwiecień opracowane przez OKE"
0. Zadanie 1. (0-1) Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze 20?C?

Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych związków wapnia w wodzie od temperatury.


2,6
0,26
0,16
1,6
1. Zadanie 2. (0-1) Które zdanie jest prawdziwe?

Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury
Przy podnoszeniu się temperatury od 0?C do 20?C rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia rośnie, a wodorotlenku wapnia maleje.
Rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia w temperaturze 0?C i 60?C jest taka sama.
Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury.
2. Zadanie 3. (0-1) Na podstawie informacji z poni?szego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie wybierz zdanie prawdziwe.

Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie.
Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie.
W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia.
Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie.
3. Zadanie 4. (0-1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji.
Ca(OH)2 + 2CO ? CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + CO2 ? CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + 2CO2 ? 2CaCO3 + 2H2O
Ca(OH)2 + CO ? CaCO3 + H2
4. Zadanie 5. (0-1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, nale?y zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy?

I
II
III
IV
5. Zadanie 6. (0-1) Cegła ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 24 cm × 12 cm × 6 cm. Jakie są wymiary ścianki cegły, którą ta cegła powinna przylegać do podło?a, aby wywierać na nie jak największe ciśnienie?

12 cm × 6 cm
12 cm × 24 cm
24 cm × 6 cm
Za mało danych, by odpowiedzieć.
6. Zadanie 7. (0-1) Na trójkątnym trawniku zamontowano obrotowy zraszacz. Aby podlać jak największą powierzchnię trawnika, nie oblewając jednocześnie ścieżek, należy ustawić zraszacz w punkcie przecięcia
środkowych trójkąta
symetralnych boków trójkąta
wysokości trójkąta
dwusiecznych kątów trójkąta
7. Zadanie 8. (0-1) Trzy lata temu posadzono przed domem krzew. Co roku podwajał on swoją wysokość i teraz ma 144 cm. Jeśli przez x oznaczymy wysokość krzewu w dniu posadzenia, to informacjom z zadania odpowiada równanie
x = 144
4x = 144
6x = 144
8x = 144
8. Satelita geostacjonarny to taki, który dla obserwatora na Ziemi cały czas znajduje się w tym samym punkcie na niebie.

Zadanie 9. (0-1) Ile czasu trwa pełne okrą?enie Ziemi przez satelitę geostacjonarnego?

12 godzin
28 dni
24 godziny
1 rok
9. Satelita geostacjonarny to taki, który dla obserwatora na Ziemi cały czas znajduje się w tym samym punkcie na niebie.

Zadanie 10. (0-1) Państwo Kowalscy, mieszkający na Śląsku, postanowili zamontować na swoim domu antenę satelitarną, tzw. talerz. Satelita geostacjonarny znajduje się nad równikiem na tym samym południku co dom państwa Kowalskich. W którym kierunku nale?y ustawić antenę satelitarną, aby uzyskać jak najlepszy odbiór?

Wschodnim
Zachodnim
Północnym
Południowym
10. Zadanie 11. (0-1) Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony literą K (szczyt) w odniesieniu do punktu oznaczonego literą S (szałas)?

300 m
1010 m
1310 m
710 m
11. Zadanie 12. (0-1) Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie literą D?

Mniejszej niż 600 m n.p.m.
Co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niż 700 m n.p.m.
Co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niż 800 m n.p.m.
Większej niż 800 m n.p.m.
12. Zadanie 13. (0-1) Drogowskaz oznaczony na mapie literą D stoi

na przełęczy
w kotlinie
na szczycie
w dolinie
13. Zadanie 14. (0-1) Szałas oznaczony na mapie literą S znajduje się
na przełęczy
na grzbiecie
na szczycie
w dolinie
14. Zadanie 15. (0-1) Uczestnicy wycieczki odpoczywający w punkcie W mają pewną energię potencjalną grawitacji. Jak zmieni się ich energia potencjalna grawitacji po wejściu na szczyt G?

Zmniejszy się
Zwiększy się
Pozostanie taka sama
Zamieni się na kinetyczną
15. Reguła obliczania czasu przejścia trasy w górach:
przyjmij 1 godzinę na każde 5 km odczytane (w poziomie) z mapy i dodaj po 1 godzinie na każde 600 m wzniesienia, które trzeba pokonać.
Zadanie 16. (0-1) Ście?ka prowadząca od punktu W na szczyt G ma na mapie długość 10 cm. Zgodnie z powy?szą regułą wejście tą trasą na szczyt zajmie uczestnikom wycieczki około


1 h
1,5 h
2 h
3 h
16. Zadanie 17. (0-1) Który diagram przedstawia procentowy rozkład liczb pojazdów poszczególnych typów przejeżdżających przez most między 700 a 800?

A
B
C
D
17. Zadanie 18. (0-1) Które zdanie wynika z danych w tabeli?

Między 1000 a 1100 przejedzie przez most jeden autobus.
Samochody osobowe jeżdżą szybciej niż samochody ciężarowe.
Między 700 a 800przejechało więcej samochodów osobowych niż pozostałych pojazdów.
W ciągu doby przejedzie 8 razy więcej pojazdów niż przejechało między 700 a 1000
18. Zadanie 19. (0-1) Ile procent liczby wszystkich pojazdów, które przejechały przez most między 700 a 1000, stanowi liczba samochodów osobowych?
68%
17%
20%
12%
19. Zadanie 20. (0-1) Ile samochodów osobowych przejeżdżało średnio przez most w ciągu jednej godziny obserwacji?
5 2/3
6
6 1/3
7
20. Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości na głębokości 10 cm i 30 cm w ciągu doby w okresie lata.
Zadanie 21. (0-1) Z analizy wykresu wynika, że


w ciągu całej doby temperatura gleby jest niższa na głębokości 30 cm niż na głębokości 10 cm.
na obu głębokościach gleba ma najni?szą temperaturę o północy.
gleba na głębokości 30 cm nagrzewa się wolniej i stygnie wolniej niż gleba na głębokości 10 cm.
amplituda dobowa temperatur gleby na głębokości 10 cm jest mniejsza niż amplituda dobowa temperatur na głębokości 30 cm.
21. Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości na głębokości 10 cm i 30 cm w ciągu doby w okresie lata.
Zadanie 22. (0-1) Jaką temperaturę ma gleba w południe na głębokości 10 cm?


Niższą niż 21?C.
Między 22?C a 23?C.
Między 23?C a 24?C.
Wyższą niż 24?C.
22. Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości na głębokości 10 cm i 30 cm w ciągu doby w okresie lata.
Zadanie 23. (0-1) Gleba na głębokości 10 cm ma najwyższą temperaturę około godziny


1100
1300
1500
1700
23. Zadanie 24. (0-1) W której kolumnie tabeli właściwie dobrano nazwy poziomów glebowych do symboli literowych na przedstawionym schemacie?

I
II
III
IV
24. Zadanie 25. (0-1) Szczątki roślin i zwierząt ulegają w glebie rozkładowi na proste związki mineralne. Aby ten rozkład był możliwy, potrzebny jest tlen, ponieważ
mikroorganizmy powodujące rozkład potrzebują go do oddychania.
jest on produktem fotosyntezy.
powoduje zwęglanie się resztek organicznych.
jest on składnikiem wody.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie