Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 13"
Zgodnie z Kodeksem pracy, 20 - dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony:
co najmniej 10 lat
krócej niż 10 lat
dłużej niż 10 lat
Komentarz: art. 154 § 1 pkt 1 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy zostaje podzielony na części, to co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż:
7 kolejnych dni kalendarzowych
10 kolejnych dni kalendarzowych
14 kolejnych dni kalendarzowych
Komentarz: art. 162 k.p.
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż:
3 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym
4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym
5 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym
Komentarz: art. 167^2 k.p.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje:
nie dłużej niż przez 180 dni trwania niezdolności do pracy z powodu innej niż gruźlica choroby
nie dłużej niż przez 182 dni trwania niezdolności do pracy z powodu innej niż gruźlica choroby
nie dłużej niż przez 270 dni trwania niezdolności do pracy z powodu innej niż gruźlica choroby
Komentarz: art. 8 ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienię?nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, 27-letnia osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia:
nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
podlega dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
Komentarz: art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)
Czy, w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, można dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu:
tak
nie
tak, jeśli jest się zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
Komentarz: art. 12 ust. 1 art. 12 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)
Miesięczny zasiłek chorobowy, o którym mowa w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, co do zasady wynosi:
80% podstawy wymiaru zasiłku
75% podstawy wymiaru zasiłku
90% podstawy wymiaru zasiłku
Komentarz: art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienię?nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenie chorobowe pracowników finansują:
w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni
w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni
z własnych środków płatnicy składek
Komentarz: art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym zasiłek chorobowy:
przysługuje
przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 7 dni
nie przysługuje
Komentarz: art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienię?nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.)
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński może być skutecznie złożone przez pełnomocnika:
za zezwoleniem sądu, jeżeli pełnomocnictwa udzielono na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym
bez zezwolenia sądu, jeżeli pełnomocnictwa udzielono w formie aktu notarialnego
bez zezwolenia sądu, jeżeli pełnomocnictwa udzielono na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym
Komentarz: art. 6 § 1 i 2 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, mąż może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku żony, jeżeli w chwili złożenia żądania:
żona nie ukończyła lat szesnastu
żona ukończyła lat osiemnaście
żona przed ukończeniem lat osiemnastu zawarła małżeństwo bez zgody sądu i zaszła w ciążę
Komentarz: art. 10 § 2, 3 i 4 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku wspólnego małżonków nie należą:
dochody z majątku osobistego każdego z małżonków
środki zgromadzone na rachunku pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków
przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków
Komentarz: art. 33 pkt 8 k.r. i o. w zw. z art. 31 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zgoda drugiego małżonka jest konieczna do dokonania skutecznej czynności dotyczącej majątku wspólnego polegającej na:
wydzierżawieniu gospodarstwa rolnego
użyczeniu samochodu osobowego
drobnej darowiźnie zwyczajowo przyjętej
Komentarz: art. 37 § 1 pkt 3 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków, jeżeli:
małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka
wierzytelność dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków
wierzytelność nie wynika z czynności prawnej
Komentarz: art. 41 § 1 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa decyduje jego oświadczenie złożone przed:
sądem
notariuszem
kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Komentarz: art. 25 § 1 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, każdy z małżonków, bezpośrednio po zawarciu małżeństwa, może:
zachowując dotychczasowe nazwisko połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka
przybrać jakiekolwiek nazwisko
zachowując dotychczasowe nazwisko połączyć z nim nowo przybrane nazwisko drugiego małżonka
Komentarz: art. 25 § 2 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w wyroku orzekającym rozwód sąd nigdy nie orzeka o:
władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem
sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
nazwiskach, jakie będą nosić małżonkowie po rozwiązaniu małżeństwa
Komentarz: art. 58 k.r. i o. w zw. z art. 59 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, domniemywa się, że dziecko pochodzi od pierwszego męża matki, jeżeli urodziło się od ustania lub unieważnienia małżeństwa:
przed upływem trzystu dni
po upływie trzystu dni
przed upływem trzystu dni, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa
Komentarz: art. 62 § 1 i 2 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny:
w częściach równych
w kolejności alfabetycznej
w częściach odpowiadających ich możliwościom majątkowym i zarobkowym
Komentarz: art. 129 § 2 k.r. i o.
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sprzeciw małżonka co do zamierzonej czynności zarządu majątkiem wspólnym drugiego małżonka może dotyczyć:
czynności zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny
czynności zarządu majątkiem wspólnym z wyłączeniem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanych w ramach działalności zarobkowej
czynności podejmowanej w ramach działalności zarobkowej
Komentarz: art. 36? § 1 k.r. i o.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie