Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521 Dęblin
tel. (081) 551-74-23, fax (081) 551-74-17
www:   http://www.wsosp.deblin.pl
e-mail:  
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Miejscem stałej dyslokacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) jest Dęblin, położony w widłach rzek Wisły i Wieprza (około 100 km na południe od Warszawy). WSOSP dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i kulturalno-oświatową. Ogółem posiadamy 70 sal wykładowych (w tym: laboratoria specjalistyczne, laboratoria językowe, symulatory lotów), strzelnice pełnowymiarowe z wyposażeniem do kształcenia słuchaczy oraz kadry oraz ośrodek szkolenia ratownictwa wysokościowo - lotniczego. N aterenie uczelni znajduję się również: stadion z ośrodkiem sprawności fizycznej, zespół kortów tenisowych, basen kryty i otwarty, siłownia, sale gimnastyczne, boiska (do piłki siatkowej, do piłki koszykowej, do piłki nożnej).

Główna baza dydaktyczna uczelni zlokalizowana jest w garnizonie Dęblin. Praktyczne szkolenie lotnicze realizowane jest w podległych ośrodkach w Dęblinie i Radomiu.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia absolwentów cywilnych uczelni wyższych do Studium Oficerskiego w WSOSP w roku akademickim 2008/2009

O przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach Studium Oficerskiego w WSOSP mogą ubiegać się osoby (mężczyźni i kobiety), które:

 • legitymują się tytułem zawodowym magistra (równorzędnym),
 • posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • posiadają odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • nie są karane sądownie.

Kwalifikacja do Studium Oficerskiego w WSOSP jest równoznaczna z kwalifikacja do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i odbywa się w następujących korpusach osobowych:

 • Lotnictwa (grupa osobowa: inżynieryjno-lotnicza)
   • pilot samolotów transportowych - 8 (kurs 20 m-cy),
   • pilot śmigłowca - 22 (kurs 20 m-cy),
   • nawigator statków powietrznych - 15,
   • ruch lotniczy - 7.
 • Radiotechnicznym (grupa osobowa: radiolokacyjna):
   • radiolokacja - 15 (3 miesiące) + 9
   • przeciwlotnicze zestawy rakietowe - 27
   • techniczna - 6

Warunki przyjęcia do WSOSP w roku akademickim 2008/2009na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

O przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia do WSOSP mogą ubiegać się (kobiety i mężczyźni) które:

 • posiadają świadectwo dojrzałości,
 • nie są karani sądownie,
 • posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • w roku wcielenia mają co najmniej 18 lat,
 • posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej ustaloną w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej,
 • uzyskają właściwe orzeczenie Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej o zdolności do służby w powietrzu,
 • złożą pisemne zobowiązanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej po ukończeniu WSOSP,
 • uiszczą opłatę za postępowanie kwalifikacyjne.

Kwalifikacja do WSOSP jest równoznaczna z kwalifikacją do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, a przyjęcie do WSOSP oznacza jednocześnie podjęcie przez kandydata służby kandydackiej.

Niestacjonarne Studia Podyplomowe o specjalności: ZARZĄDZANIE RUCHEM LOTNICZYM na Wydziale Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2008/2009

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni cywilnych i wojskowych zatrudnionych w branży lotniczej, w tym przede wszystkim zajmujących się szeroko rozumianą problematyką wykorzystania przestrzeni powietrznej przez lotnictwo i systemy broni.
Studia pozwalają pogłębić i rozszerzyć wiedzę z zakresu komercyjnego i militarnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez lotnictwo, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzania organizacjami lotniczymi oraz dowodzenia lotnictwem a w szczególności:

 • prawa lotniczego i humanitarnego,
 • przepisów obowiązujących w ruchu lotniczym,
 • systemów komunikacji, nawigacji, dozorowania i zarządzania ruchem lotniczym,
 • podstaw teorii lotu oraz ograniczeń eksploatacyjnych statków powietrznych w zakresie, w jakim ma to związek z procedurami kontroli ruchu lotniczego,
 • zarządzania przestrzenią powietrzną i zarządzania przepływem ruchu lotniczego,
 • problemów współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • zarządzania portami lotniczymi oraz organizacjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego,
 • logistyki i dowodzenia lotnictwem,
 • zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie,
 • zarządzania personelem służb ruchu lotniczego.

Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych a także pracownicy innych uczelni i instytucji państwowych. Program kształcenia obejmuje 216 godzin i jest realizowany w dwóch semestrach. Absolwenci studiów, po spełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia rozpoczynają się 27 września 2008 r., trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym.Niestacjonarne Studia Podyplomowe o specjalności: EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH na Wydziale Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w roku akademickim 2008/2009

Studia przeznaczone są dla absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych o specjalności Pilot lub absolwentów innych uczelni, pracujących w branży lotniczej, jako piloci lub organizatorzy szkolenia lotniczego oraz zarządzający strukturami z wykorzystaniem statków powietrznych.
Studia pozwalają pogłębić i rozszerzyć wiedzę z zakresu:

 • doktryn i strategii eksploatacyjnych systemów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania SP w locie,
 • aerodynamiki i mechaniki lotu SP,
 • trendów konstrukcyjnych zespołów SP oraz ich wyposażenia awionicznego, systemów nawigacyjnych i systemów sterowania uzbrojeniem,
 • organizacji i wykonywania lotów próbnych w lotnictwie,
 • systemów diagnostycznych i rejestrujących SP oraz ich wykorzystania w użytkowaniu SP i szkoleniu lotniczym,
 • systemu logistycznego sił powietrznych w kraju oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych,
 • psychologicznych aspektów działania pilota jako operatora decyzyjnego i instruktora (dowódcy),
 • prawa międzynarodowego i wojennego,
 • technologii informacyjnych.

Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych a także pracownicy innych uczelni i instytucji państwowych. Program kształcenia obejmuje 218 godzin i jest realizowany w dwóch semestrach. Absolwenci studiów, po spełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia rozpoczynają się 27 września 2008 r., trwają dwa semestry i realizowane są w trybie niestacjonarnym.

Wydział Lotnictwa

Wydział Lotnictwa WSOSP jest podstawową jednostką organizacyjną procesu kształcenia podchorążych oraz szkolenia kursowego kadry zawodowej dla lotnictwa wojskowego. Organizuje się tu i koordynuje działalność dydaktyczno-wychowawczą odnoszącą się do przygotowania kadr w specjalnościach pilotażu i nawigacji lotniczej.
Działalność naukowo-badawcza wydziału polega na rozwiązywaniu problemów zastosowania nawigacji lotniczej i eksploatacji techniki lotniczej oraz jej wykorzystania na współczesnym polu walki.
Wydział Lotnictwa WSOSP został utworzony pod koniec roku 1994, na bazie ówczesnych zakładów i cykli przedmiotowych. Od roku 1995 funkcjonuje jako jednolity system kształcenia kadr lotnictwa wojskowego dęblińskiej "Szkoły Orląt".

Działalność Wydziału Lotnictwa obejmuje:

 • realizowanie programów kształcenia w specjalnościach pilotażu i nawigacji,
 • systematyczną działalność instruktorsko-metodyczną,
 • wyznaczanie kierunków prac naukowo-badawczych,
 • utrzymywanie stałej współpracy z jednostkami lotniczymi, uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi,
 • inspirowanie rozwoju bazy dydaktycznej i stwarzanie dogodnych warunków do jej doskonalenia,
 • realizowanie zadań związanych z przygotowaniem kadry do działań w strukturach NATO.

Katedry

Katedra Nawigacji Lotniczej Katedra Taktyki
Katedra Nauk Ogólnokształcących Katedra Uzbrojenia
Katedra Awioniki i Systemów Sterowania Katedra Płatowca i SilnikaPracownia Urządzeń Treningowych

Pracownia Urządzeń Treningowych jest jednostką organizacyjną Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i wykonuje zadania związane z kształceniem podchorążych i kadry zawodowej z wykorzystaniem kompleksowych symulatorów lotu i innych urządzeń treningowych w trzech zespołach:

Zespół Symulatorów Lotu

Zespół realizuje proces kształcenia podchorążych w zakresie:

 • wdrażania podchorążych do właściwego, samodzielnego przygotowywania się do lotów;
 • treningi podchorążych na kompleksowym symulatorze lotu samolotu PZL-130”ORLIK” obejmujące procedury przedstartowe, zadania pilotażowe oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 • treningi podchorążych na kompleksowym symulatorze lotu samolotu TS-11 „ISKRA” obejmujące procedury przedstartowe, zadania pilotażowe, zadania związane z użyciem uzbrojenia pokładowego oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 • treningi z pilotami – instruktorami Ośrodków Szkolenia Lotniczego WSOSP.


Zespół Szkolenia Wysokościowo – Ratowniczego

Zespół realizuje zadania związane z przygotowaniem podchorążych i personelu latającego pod względem wysokościowo – ratowniczym do wykonywania lotów oraz przygotowanie personelu technicznego Służby Wysokościowo – Ratowniczej dla potrzeb Lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

Zespół prowadzi następujące zajęcia teoretyczne i treningi z zakresu ratownictwa wysokościowego:

 • skoki spadochronowe ze statków powietrznych;
 • treningi z opuszczania statków powietrznych w sytuacjach niebezpiecznych;
 • treningi z posługiwania się sprzętem wysokościowo – ratowniczym;
 • treningi z wodowania z użyciem lotniczego sprzętu ratowniczego;
 • ćwiczenia na symulatorze katapultowania;
 • treningi z katapultowania z ziemi na urządzeniu UTKZ z użyciem ładunków pirotechnicznych;
 • kształcenie kursowe personelu latającego zakresu ratownictwa wysokościowego;
 • przeszkalanie personelu technicznego na stanowiska w służbie wysokościowo- ratowniczej;
 • przeszkalanie żołnierzy zawodowych na instruktorów spadochronowych służby wysokościowo-ratowniczej

Ponadto kadra zespołu udziela niezbędnej pomocy merytorycznej i udostepnia bazę szkoleniową i dydaktyczną Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych oraz Szkole Młodszych Specjalistów.

Zespół Nawigatorskich Urządzeń Treningowych

Zespół realizuje zadania szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego i nawigatorów naprowadzania dla potrzeb Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w zakresie:

 • naprowadzanie statków powietrznych na cele powietrzne;
 • naprowadzanie statków powietrznych na cele naziemne;
 • rozformowanie grup statków powietrznych przed lądowaniem;
 • doprowadzenie statków powietrznych do lądowania;
 • udzielenie pomocy załogom w sytuacjach szczególnych w locie.

Galeria


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:38:18
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:38:18) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie