Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. (71) 339-84-22, fax (71) 339-85-51, tel.fax (71) 339-86-94
www:   http://www.nkjo.wroc.pl
e-mail:   biuro@nkjo.wroc.pl
/
 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
specjalności:

- język angielski
- język francuski
- język niemiecki

Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a opiekę naukową i dydaktyczną - Uniwersytet Wrocławski.

Absolwent NKJO może być zatrudniony w szkole podstawowej i średniej, oraz kontynuować naukę na studiach magisterskich od IV roku, po uprzednim zdaniu egzaminu licencjackiego.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu. Zajęcia trwają od 8.30 do 16.30, pro­wadzone są w 12-15-osobowych grupach, (ogółem 410 studentów). Oprócz przedmiotów kierunkowych słu­chaczy w trybie stacjonarnym obowiązuje lektorat drugiego języka obcego oraz dwie godziny infor­matyki tygodniowo.

Kolegium dysponuje

 • 2 akademikami i bufetem
 • dwoma pra­cowniami komputerowymi w sieci,
 • laboratorium językowym,
 • trzema salami audiowizualnymi z telewizją satelitarną,
 • pracownią kserograficzną z małą poligrafią,
 • bogatą taśmoteką i wideoteką wielojęzykową.

NKJO prowadzi szeroką współpracę z zagranicą, co pozwala na liczne wyjazdy szkoleniowe wykładowców i słuchaczy.

Szkoła organizuje międzynarodowe programy pilotowane przez The British Council, Ambasadę Francuską - BCE oraz Goethe Institut. Wszyscy słuchacze specjalności francuskiej i niemieckiej wyjeżdżają na staże pedagogiczne do Francji i do Niemiec.

Kolegium zatrudnia 67 wysoko wykwalifikowanych wykładowców, w tym 7 cudzoziemców. Kilkunastu wykła­dow­ców rekrutuje się z Uniwersytetu i innych wrocławskich szkół wyższych.

W specjalności języka angielskiego istnieje możliwość studiów w płatnym trybie wieczorowym, na które rekrutacja odbywa się łącznie z rekrutacją na studia stacjonarne z zachowaniem tych samych warunków.

Rekrutacja

Egzamin wstępny - 14 września 2007 r.

Kryterium przyjęcia

 • egzamin pisemny i rozmowa kwalifikacyjna dla maturzystów, którzy nie zdawali pisemnej matury z kierunkowego języka obcego na poziomie rozszerzonym
 • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z nową maturą

Dokumenty należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • podanie (wypełniony druk) do nabycia w NKJO
 • świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • świadectwo lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego
 • 4 zdjęcia
 • koperta formatu A4 z adresem kandydata do korespondencji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód opłaty manipulacyjnej w wysokości 80 zł

Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce z opisem (imię, nazwisko, adres, specjalność jęz. an­gielskiego, specjalność jęz. francuskiego lub specjalność jęz. niemieckiego).

Zasady przyjęcia do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu w roku 2007/2008

O przyjęcie do NKJO mogą ubiegać się osoby legitymujące się świadectwem maturalnym.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwustopniowe, składające się z:

 • przeliczenia na punkty egzaminacyjne ocen wyrażonych w procentach uzyskanych przez kandydatów z pisemnych egzaminów maturalnych z języka obcego na pozio­mie rozsze­rzonym,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Przeliczenie ocen maturalnych na punkty odbywa się w następującej proporcji:

 • ocena z języka obcego uzyskana na maturze stanowi 50 % liczby punktów egza­mi­nacyjnych, co oznacza, że liczba punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie ma­turalnym na poziomie rozszerzonym zostaje przemnożona przez 0,5, a w przy­padku pisemnego egzaminu maturalnego w klasach dwujęzycznych przez 0,55;
 • pozostałe 50 % łącznej liczby punktów egzaminacyjnych przypada na rozmowę kwalifikacyjną

Kandydaci, którzy nie zdawali pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na rozsze­rzonym poziomie, zdają egzamin pisemny zorganizowany przez NKJO.

Zasady przeliczania punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie wstępnym są ana­logiczne do przeliczania punktów uzyskanych na maturze. Dla osób posiadających świadectwo maturalne uzyskane przed rokiem 2005 oceny z matury pisemnej, z języka obcego, przeliczane są w następujący sposób:

 • ocena celująca (6,0) = 100 pkt.
 • ocena bdb (5,0) = 80 pkt.
 • ocena db (4,0) = 60 pkt.
 • ocena dost (3,0) = 40 pkt.
 • ocena dopuszczająca (2,0) = 30 pkt.

Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się pierwszych:

 • 200 kandydatów do specjalności języka angielskiego
 • 100 kandydatów do specjalności języka niemieckiego
 • 60 kandydatów do specjalności języka francuskiego

na liście rankingowej sporządzonej na podstawie uzyskanych punktów.

Laureaci centralnych olimpiad językowych oraz kandydaci legitymujący się maturą międzyna­rodową (IB) z danego języka przyjmowani są na studia bez rozmowy kwali­fika­cyjnej.

W roku szkolnym 2007/2008, w trybie stacjonarnym przewiduje się przyjęcie do:

 • specjalności języka angielskiego – 45 osób
 • specjalności języka niemieckiego – 45 osób
 • specjalności języka francuskiego – 30 osób
W płatnym trybie wieczorowym specjalności języka angielskiego przewiduje się przyjęcie 36 osób.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:47:06
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:47:06) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie