Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Administracja publiczna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA - Wydział Ekonomii i Zarządzania - Studia Podyplomowe
Katedra Nauk Społecznych, Katedra Integracji Europejskiej

ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
tel. (094) 343-91-21
www:   http://www.weiz.tu.koszalin.pl
e-mail:  


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 949 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Nabór na studia podyplomowe (marzec 2007/ marzec 2008)


Administracja publiczna jest jednym z najważniejszych sektorów warunkujących sprawne zarządzanie państwem. Wymusza to konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie umiejętności tworzenia przejrzystych procedur podejmowania decyzji oraz wysokich kompetencji kadry zasadniczej.
Niezmiernie ważne jest, aby osoby, od których zależeć będzie właściwe funkcjonowanie instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych, posiadały wiedzę na właściwym poziomie, ułatwiającą podejmowanie właściwych i odpowiedzialnych decyzji.
Proponowane formy kształcenia kierowane są do różnych grup zawodowych i związkowych, przedstawicieli administracji publicznej oraz organów samorządów terytorialnych wszystkich szczebli.
Wiedza, która zostanie przekazana, będzie bardzo przydatna w pracy, szczególnie od strony praktycznej, dla osób związanych zawodowo ze środowiskiem oświaty, kultury, służby zdrowia, jak i również wojska, policji i straży granicznej.
Program nauczania, który będzie obowiązywał na Studium, wychodzi również naprzeciw potrzebom przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry, posiadającej szeroki zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny prawa, finansów i gospodarki oraz administracji i samorządu, jak i zaznajomienia się ze strukturami i zakresem zadań, organizacji i instytucji pozarządowych.
Program nauczania zawiera również tematykę ściśle związaną z działalnością organów Unii Europejskiej jak i samorządów terytorialnych i administracji w wybranych krajach będących jej członkami.
Mechanizmy gospodarki rynkowej, szczególnie w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, wymagają sprawnego zarządzania.
Firmy czy też instytucje i podmioty związane z gospodarką np. banki, spółdzielczością mieszkaniową, transportem, łącznością czy też sektorem ubezpieczeń w coraz większym zakresie sięgają po absolwentów Uczelni posiadających kwalifikacje z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej.
Problematyka określona w programie Studium ściśle związana jest też. ze sprawną organizacją pracy jednostek, kierowaniem działalnością ich struktur, właściwym zarówno pod względem merytorycznym jak i kształtowania polityki kadrowej i kontroli oraz zabezpieczenia prowadzenia niezbędnej dokumentacji przy zastosowaniu nowoczesnych metod organizacyjno-technicznych i metodyki obowiązującej pracownika administracji.
Katedra Nauk Społecznych i Katedra Integracji Europejskiej, działając z upoważnienia Rektora Politechniki Koszalińskiej, w pełni odpowiada za przygotowanie i realizowanie programu dydaktycznego, jego nadzór naukowy oraz współpracę z zainteresowanymi instytucjami, jednostkami administracji i samorządów oraz podmiotami gospodarczymi.

I. Cele Studium

Administracja państwa i samorządu oraz ich organy, do tradycji których autorzy współczesnych rozwiązań sięgali po wzorce i rozwiązania nie tylko z czasów I i II Rzeczypospolitej, są same w sobie procesem ciągłym, jeśli chodzi o kształtowanie się i rozwój, zarówno w sensie strukturalnym, jak i działalności merytorycznej.
Wiadomości z tego obszaru wiedzy połączone z porównaniem aktualnych rozwiązań -m.in. ustaw zasadniczych, struktur państwa, czy też przemian społeczno – gospodarczych, pozwoli słuchaczom Studium nie tylko na wzbogacenie posiadanej wiedzy, ale również zrozumieć procesy i zmiany jakościowe jakie mają miejsce po transformacji ustrojowej w Polsce, zarówno po 1989 roku, jak również te, które miały miejsce z dniem 1 stycznia 1999 roku oraz w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

Osiągnięcie głównych celów zamierza się uzyskać poprzez:
a. Przekazanie problemów związanych z tradycjami oraz naukowymi i praktycznymi rozwiązaniami oraz działaniami na rzecz tworzenia struktur administracji i samorządów, czy też funkcjonowania ich organów w dziejach naszej państwowości pod kątem analiz i wyciągania wniosków służących do podejmowania trafnych decyzji i przyjęcia realnych programów na każdym szczeblu zarządzania.
b. Poznanie procesów związanych z decentralizacją organów władz państwa w latach 1989-2004, jak i trwających z chwilą rozpoczęcia i realizacji programu nauczania Studium, jak i ich znaczenie w przemianach społeczno-strukturalnych w państwie.
c. Poznanie oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. bieżących zmian regulujących funkcjonowanie od 1.01.1999 roku reformy dotyczącej podziału terytorialnego kraju, funkcjonowania organów administracji samorządu terytorialnego oraz innych form samorządności. Powyższe dotyczy również pozostałych reform życia społeczno-gospodarczego kraju.
d. Określenie zadań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, i sądowniczej, ukazując ich struktury i zasady funkcjonowania oraz współdziałanie z organami niższego szczebla administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego.
e. Omówienie pozycji i roli ustrojowej naczelnych organów władzy w państwie, jak i zadań instytucji centralnych podporządkowanych władzy ustawodawczej i wykonawczej. W programie uwzględnia się w szczególności ich zadania w odniesieniu do władz lokalnych, samorządów, jednostek administracji i podmiotów gospodarczych.
f. Omówienie aktualnie funkcjonującego systemu administracji rządowej na szczeblu województwa i powiatu oraz struktur samorządu terytorialnego.
g. Przedstawienie struktury i zadań jednostek administracji samorządowej i administracji zespolonej i nie zespolonej.
h. Przybliżenie roli i zadań komisji sejmików, rad oraz klubów radnych w praktycznym inspirowaniu działań lokalnych organów stanowiących i wykonawczych.
i. Przybliżenie od strony praktycznej roli jednostek pomocniczych i organizacyjnych samorządów terytorialnych.
j. Określenie relacji pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami instytucjami pozarządowymi.
k. Omówienie form współdziałania i roli organów samorządu terytorialnego i administracji w odniesieniu do podmiotów gospodarczych oraz instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie gmin, powiatów i województw.
l. Struktury urzędów administracji rządowej i samorządowej – organizacja i technika pracy biurowej.

II. Program Studium adresowany jest głównie do:
  1. Pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli organów władz stanowiących i wykonawczych samorządów terytorialnych wszystkich szczebli.
  2. Samorządów mieszkańców, samorządów spółdzielczych, gospodarczych, zawodowych i związkowych, władz stanowiących i wykonawczych organizacji społecznych, młodzieżowych, partii politycznych oraz samorządów utworzonych z inicjatywy lokalnych społeczności.
  3. Przedsiębiorców, pracowników banków, środowiska prawniczego, przedstawicieli wojska, policji, straży granicznej.
  4. Absolwentów różnych kierunków studiów.
Kontakt :
mgr Bożena Brożek
tel. 094 34 39 119 (od godz. 7:30-15)
adres e-mail: brozek@weiz.tu.koszalin.pl
Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie