Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Moniuszki 1, 34-220 Maków Podhalański
tel./fax (33) 877-15-27
www:   http://www.soswmakow.iap.ple-mail:  

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8565 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY SPECJALNA

- dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Podhalańskim jest placówką dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Kształcenie (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy) odbywają się w budynku zlokalizowanym w Makowie Podhalańskim przy ulicy Orkana 24. Na terenie SOSW znajduje się internat. Mieści się on przy ulicy Moniuszki 1 .

Zapewniamy:
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • dobrą bazę lokalową
 • odpowiednie wyposażenie
 • nieodpłatne podręczniki i ćwiczenia
 • zniżki na dojazd do placówki dla dzieci i opiekuna
 • zakwaterowanie i wyżywienie w internacie
 • zajęcia wspierające rozwój dziecka (zajęcia rewalidacyjne, logopedia, gimnastyka korekcyjna)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Makowie Podhalańskim prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ma na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od czasu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Obejmujemy opieką dzieci w wieku przedszkolnym:
 • upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • zaburzeniami rozwoju mowy
 • z niedosłuchem lub głuchotą
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • zespołem Downa
 • innymi problemami rozwojowymi

Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-rewalidacyjny, na podstawie diagnozy rozwoju i analizy zaburzeń rozwojowych.

Praca z dzieckiem ma na celu:
 • stymulację sensoryczną (treningi percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej)
 • integrację sensoryczno-ruchową (ćwiczenie naśladownictwa ruchów rąk i całego ciała)
 • poznanie własnego ciała
 • rozwój motoryki małej(usprawnianie motoryki i sprawności manualnej)
 • motoryka duża (usprawnianie poruszania się, pokonywania przeszkód terenowych, pląsy)
 • rozwój komunikowania się (porozumiewanie się pozawerbalne, rozumienie mowy, ćwiczenia artykulacyjne)
 • rozwój samoobsługi
 • rozwój socjalizacji
 • ćwiczenie funkcji poznawczych (przygotowania do nauki szkolnej)

Praca nad rozwojem opóźnionych lub zaburzonych funkcji przebiegać będzie równolegle z oddziaływaniami wychowawczymi. Dzieci i rodzice pozostawać będą w klimacie wsparcia emocjonalnego i poczucia wiary w sukces.

Szkoła Podstawowa

Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych w oparciu o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla każdego dziecka. W wyniku oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny, grupy społecznej.

W szczególności zadaniem szkoły jest:
 • nauczanie zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie
 • kształtowanie mowy umożliwiającej porozumiewanie się z otoczeniem
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • przekazanie uczniom, w dostępnym dla nich zakresie wiadomości o otaczającym środowisku przyrodniczym i technicznym
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
 • nauczanie korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych
 • przygotowanie do pracy zawodowej w warunkach chronionych
 • ukształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości oraz właściwych podstaw pracy
 • nauczanie korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego

Szkoła usprawnia niezaburzone funkcje, koryguje niesprawności rozwojowe w sferze intelektualnej i osobowościowej, kompensuje efekty psychiczne i fizyczne, ponadto zapewnia elementy wykształcenia ogólnego i podstawy przygotowania do pracy. Zadania te szkoła realizuje poprzez działalność pedagogiczną o charakterze rewalidacyjnym, która obejmuje wychowanie umysłowe, społeczne, moralne, estetyczne, politechniczne i fizyczne. Działalność ta jest ściśle zintegrowana, służy realizacji podstawowego zadania, jakim jest rewalidacja uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości. W zakresie wychowania umysłowego, szkoła dąży do rozwoju procesów orientacyjno-poznawczych, intelektualnych i wychowawczych, które są niezbędne do opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności. Szkoła rozwija również spostrzegawczość, pamięć, zdolność koncentracji uwagi i jej trwałość, zdolność myślenia przyczynowo-logicznego. Przekazuje podstawowy zasób wiadomości o otaczającym świecie, kształtuje umiejętność i nawyki niezbędne w życiu codziennym. Szkoła uczy przestrzegania norm społeczno-moralnych, obowiązkowości, odpowiedzialności, kształtuje ucznia społecznie. Na płaszczyźnie wychowania politechnicznego szkoła uczy posługiwania się w życiu codziennym narzędziami, przyborami, zapoznaje z prostymi maszynami stosowanymi w życiu codziennym i pracy, przygotowuje do wykonywania pracy zawodowej.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Jest to szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zapewniając kontynuację procesu edukacyjno-terapeutycznego, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której zdobędą szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów lub umiejętności wykonywania pojedynczych czynności, przydatnych w życiu na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

Proces kształcenia w naszej szkole trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony. W ciągu 3 lat uczniowie przygotowywani są do pracy tak, by potrafili samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu. Nauka odbywa się w obrębie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.

Zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • wychowanie fizyczne
 • przysposobienie do pracy
 • religię


Szczególny nacisk kładziemy na przysposobienie do pracy. Mają one charakter praktyczny prowadzony w formie zajęć warsztatowych. Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy odzieży, szycia ręcznego i maszynowego, przygotowania posiłków, robienia przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych.

Uczniowie w ramach przysposobienia do pracy są przygotowywani w następujących dziedzinach:
 • gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sporządzanie i wydawanie posiłków)
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych
 • elementy szycia ręcznego i maszynowego
 • tkactwo
 • elementy bukieciarstwa
 • pielęgnacja i uprawa roślin
 • prace ogrodnicze
 • czynności porządkowe

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie