Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 02"
Zgodnie z Kodeksem karnym, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta:
stanowi przestępstwo ścigane wyłącznie z oskarżenia prywatnego
stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ale na wniosek pokrzywdzonego
nie stanowi przestępstwa
Komentarz: art. 192 § 2 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie skazania na karę 6 lat pozbawienia wolności kary tej nie można wykonać, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku upłynęło lat:
10
15
30
Komentarz: art. 103 § 1 pkt 1 k.k.
Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, przewidzianego w Kodeksie karnym, a związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, sąd ma obowiązek wysłuchania:
lekarzy psychiatrów oraz psychologa
tylko lekarzy psychiatrów
tylko psychologa
Komentarz: art. 93 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności, okres próby wynosi:
5 lat
nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 10 lat
10 lat
Komentarz: art. 80 § 3 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca:
działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany
działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo w czasie, w którym skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił
działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo w czasie, w którym według zamiaru sprawcy skutek stanowiący znamię czynu zabronionego miał nastąpić
Komentarz: art. 6 § 1 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, to stanowi ono:
zbrodnię
występek
zbrodnię, jeżeli sprawca działał z zamiarem bezpośrednim, a występek, jeżeli sprawca działał z zamiarem ewentualnym
Komentarz: art. 7 § 2 i 3 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu:
3 miesięcy od zakończenia okresu próby
6 miesięcy od zakończenia okresu próby
1 roku od zakończenia okresu próby
Komentarz: art. 68 § 4 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, w wypadku zbiegu dwóch kar 15 lat pozbawienia wolności, sąd:
orzeka karę łączną 15 lat pozbawienia wolności
może orzec jako karę łączną karę 25 lat pozbawienia wolności
orzeka karę łączną w granicach od 15 do 30 lat pozbawienia wolności
Komentarz: art. 86 § 1 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec:
świadczenie pieniężne
nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego
Komentarz: art. 44 § 3 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd:
może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę
wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę
wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
Komentarz: art. 64 § 1 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego nie orzeka się, jeżeli wymierzono mu karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia w rozmiarze:
nie przekraczającym 1 roku
2 lat
przekraczającym 2 lata
Komentarz: art. 96 § 2 k.k.
Kto namową doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie:
dopuszcza się występku
dopuszcza się zbrodni
nie dopuszcza się przestępstwa
Komentarz: art. 151 k.k.
Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za formę stadialną przygotowania do przestępstwa:
zabójstwa
rozboju
podrobienia lub przerobienia dokumentu w celu użycia go za autentyczny
Komentarz: art. 270 § 3 k.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, prokurator w apelacji:
nie może podnieść zarzutów, które nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia
może podnieść zarzuty, które nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia, ale tylko w przypadku złożenia jej na korzyść oskarżonego
może podnieść zarzuty, które nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia i to niezależnie od tego, czy składa ją na korzyść, czy na niekorzyść oskarżonego
Komentarz: art. 447 § 3 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sąd odwoławczy rozpoznaje apelację:
zawsze na rozprawie
na rozprawie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę ? na posiedzeniu
zawsze na posiedzeniu
Komentarz: art. 449 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, na zarządzenie prezesa sądu pierwszej instancji o odmowie przyjęcia środka odwoławczego z uwagi na jego niedopuszczalność z mocy ustawy:
przysługuje zażalenie, które rozpoznaje sąd odwoławczy
przysługuje zażalenie, które rozpoznaje prezes sądu drugiej instancji
nie przysługuje zażalenie
Komentarz: art. 429 § 2 k.p.k. w zw. z art. 466 § 2 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego:
nie można zaskarżyć samego uzasadnienia orzeczenia
oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy tylko na niekorzyść oskarżonego
środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może spowodować orzeczenie także na jego korzyść
Komentarz: art. 425 § 2 i 4 k.p.k. oraz art. 434 § 2 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli w sprawie prowadzonej w trybie uproszczonym po rozpoczęciu przewodu sądowego okaże się, że nie podlega ona rozpoznaniu w tym trybie, sąd:
rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym w tym samym składzie, ale pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę prokurator
rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym w tym samym składzie, ale pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę oskarżony
rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym w tym samym składzie i to niezależnie od zgody oskarżonego i prokuratora
Komentarz: art. 483 k.p.k.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, wyrokiem nakazowym można orzec karę:
2 miesięcy pozbawienia wolności
6 miesięcy ograniczenia wolności
120 stawek dziennych grzywny
Komentarz: art. 502 § 1 k.p.k.
Kodeks postępowania karnego nie przewiduje możliwości wniesienia sprzeciwu od wyroku:
nakazowego
zaocznego ? wydanego w postępowania uproszczonym
wydanego w trybie przyspieszonym
Komentarz: art. 482 § 1 k.p.k., art. 506 § 1 k.p.k. i art. 517f § 1 i 2 k.p.k.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie