Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 07"
Do właściwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji nie należy rozpoznanie sprawy o:
ochronę praw dotyczących wzorów użytkowych
separację na zgodny wniosek stron
ustalenie ojcostwa
Komentarz: art. 17 pkt 1 i 2 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu:
doręcza się tylko powodowi
nie doręcza się żadnej ze stron
zawsze doręcza się powodowi i pozwanemu
Komentarz: art. 130 § 4 k.p.c.
Cofnięcie pozwu niepołączone ze zrzeczeniem się roszczenia może nastąpić bez zezwolenia pozwanego:
do rozpoczęcia rozprawy w pierwszej instancji
po wydaniu wyroku w pierwszej instancji
do rozpoczęcia rozprawy w drugiej instancji
Komentarz: art. 203 § 1 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku utraty przez stronę zdolności sądowej, pełnomocnictwo:
wygasa
nie wygasa
nawiązuje się z mocy ustawy z następcą prawnym strony
Komentarz: art. 96 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd:
nie zalicza się do niezbędnych kosztów procesu
zawsze zalicza się do niezbędnych kosztów procesu
zalicza się do niezbędnych kosztów procesu tylko w przypadku niepojednania się stron
Komentarz: art. 98^1 § 1 k.p.c.
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ustanowienie przez sąd adwokata dla strony zwolnionej od kosztów sądowych:
wymaga udzielenia przez stronę pełnomocnictwa w formie pisemnej
wymaga udzielenia przez stronę pełnomocnictwa choćby do protokołu rozprawy
nie wymaga udzielenia przez stronę pełnomocnictwa, gdyż ustanowienie przez sąd adwokata jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego
Komentarz: art. 118 k.p.c.
Ustanowienie adwokata dla strony przez sąd w postępowaniu cywilnym procesowym:
zawsze zwalnia tę stronę od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi
nie zwalnia tej strony od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi
zwalnia tę stronę od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi tylko w przypadku gdy przeciwnik też korzystał z pomocy adwokata z urzędu
Komentarz: art. 121 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, interwenient uboczny może przystąpić do strony:
w każdym stanie sprawy, jednak nie później niż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji
wyłącznie na pierwszym terminie rozprawy przed sądem pierwszej instancji
w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji
Komentarz: art. 76 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego:
nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy
w każdym czasie aż do zakończenia postępowania w pierwszej instancji
w każdym czasie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji
Komentarz: art. 78 § 1 k.p.c.
Według Kodeksu postępowania cywilnego, przedstawiciele ustawowi stron:
nie mogą działać przed sądem przez pełnomocnika
mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników
mogą działać przed sądem tylko przez pełnomocnika, a nie mogą działać osobiście
Komentarz: art. 86 k.p.c.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce może wykonywać działalność gospodarczą:
niezależnie od przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego
wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego
również w zakresie przekraczającym przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra właściwego do spraw gospodarki
Komentarz: art. 86 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, środkiem ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu jest:
apelacja
sprzeciw
protest
Komentarz: art. 180 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów jest:
Dyrektor Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Komentarz: art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331)
Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na:
obejmowaniu akcji przez podmioty inne niż Skarb Państwa
wniesieniu majątku przedsiębiorstwa do spółki
przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę
Komentarz: art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach państwowych, przedsiębiorstwo państwowe uzyskuje osobowość prawną z chwilą:
zatwierdzenia statutu przez organ założycielski
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
uzyskania samodzielności finansowej
Komentarz: art. 16 ustawy z dn. 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.)
Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie łącznie co najmniej następujących danych:
firmy przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), siedziby i adresu przedsiębiorcy
firmy przedsiębiorcy, numeru rachunku bankowego, numeru identyfikacji pod (NIP)
firmy przedsiębiorcy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, siedziby i adresu przedsiębiorcy
Komentarz: art. 21 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
Według ogólnych zasad, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, koncesji na działalność gospodarczą udziela się na czas oznaczony nie dłuższy niż:
10 lat
25 lat
50 lat
Komentarz: art. 47 ust. 3 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań:
Prezesa Rady Ministrów
Ministra Sprawiedliwości
Ministra właściwego ds. gospodarki
Komentarz: art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.)
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w Polsce w ramach oddziału:
po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców
po uzyskaniu wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
bez konieczności uzyskania wpisu do jakiegokolwiek rejestru
Komentarz: art. 88 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
Krajowy Rejestr Sądowy składa się wyłącznie:
z rejestru przedsiębiorców
z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych
z rejestru przedsiębiorców i rejestru dłużników niewypłacalnych
Komentarz: art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.)
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie