Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 11"
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, w razie uchybienia terminu prośba o jego przywrócenie winna być wniesiona nie później niż w ciągu:
siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu
czternastu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu
trzydziestu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu
Komentarz: art. 58 § 2 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zawrzeć ugodę przed organem administracji publicznej:
tylko w sprawie, w której uczestniczą strony nie mające spornych interesów
w toczących się sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa
tylko w sprawach, w których przedmiotem nie jest należność pieniężna
Komentarz: art. 114 w zw. z art. 13 § 1 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej:
w ciągu siedmiu dni od złożenia zeznania
niezwłocznie po złożeniu zeznania, chyba że zeznanie dotyczy przesłuchania osoby, która zeznawała w języku obcym, gdyż wówczas termin do podpisania wynosi 7 dni
niezwłocznie po złożeniu zeznania
Komentarz: art. 69 § 1 k.p.a.
Wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służyło zażalenie:
organ odwoławczy bierze pod rozwagę z urzędu, rozpatrując odwołanie
strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji
może być zmienione lub uchylone tylko w postępowaniu o wznowienie postępowania
Komentarz: art. 142 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, sprzeciw od decyzji ostatecznej wydanej przez ministra wnosi:
prokurator okręgowy
prokurator apelacyjny
prokurator generalny
Komentarz: art. 184 § 1 i 3 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze:
zarządzenia
postanowienia
decyzji
Komentarz: art. 219 k.p.a.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia:
pozostawia ją bez rozpoznania
odrzuca ją
przekazuje ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego albo wskazuje mu właściwy organ
Komentarz: art. 231 k.p.a.
Według ustawy o finansach publicznych, budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:
wyłącznie organów władzy publicznej i przedsiębiorstw państwowych
organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów
wyłącznie organów władzy publicznej i Narodowego Banku Polskiego
Komentarz: art. 95 ust. 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Zamknięty katalog form prawnych działalności banków, uregulowany w ustawie - Prawo bankowe, przewiduje, że banki mogą być tworzone:
jako banki w formie spółek akcyjnych, a nie mogą być tworzone jako banki spółdzielcze
jako banki spółdzielcze, a nie mogą być tworzone w formie spółek akcyjnych
jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych
Komentarz: art. 12 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)
Wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje:
Prezesowi Narodowego Banku Polskiego
Narodowemu Bankowi Polskiemu
Ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa
Komentarz: art. 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.)
Obrót jest podstawą opodatkowania:
w podatku od towarów i usług
w podatku od spadków i darowizn
w podatku od spadków i darowizn
Komentarz: art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
Według ustawy o podatku od towarów i usług, organem podatkowym pierwszej instancji właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku VAT jest:
naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika
naczelnik urzędu celnego właściwy dla podatnika
urząd skarbowy właściwy dla podatnika
Komentarz: art. 39 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw Unii Europejskiej
obywatelstwo nie determinuje istnienia nieograniczonego obowiązku podatkowego, lecz decyduje o tym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarz: art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym z warunków łącznego opodatkowania sumy dochodów małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest:
istnienie między małżonkami wspólności majątkowej i pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy
pozostawanie w związku małżeńskim co najmniej 6 miesięcy w danym roku podatkowym
zniesienie wspólności majątkowej
Komentarz: art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
Przez pojęcie powiązań rodzinnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych rozumie się:
małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia
małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo jedynie do pierwszego stopnia
jedynie małżeństwo
Komentarz: art. 11 ust. 6 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, w skład Rady Europejskiej wchodzą:
ministrowie spraw zagranicznych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej lub stałych przedstawicieli dyplomatycznych tych państw w Strasburgu,
szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komisji
jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego Państwa Członkowskiego
Komentarz: art. 4 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana ? Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E z 29.12.2006 r. PL)
Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, Prezydencję Rady (Unii Europejskiej) sprawuje kolejno każde Państwo Członkowskie reprezentowane w Radzie, według porządku ustalonego przez Radę stanowiącą jednomyślnie:
przez okres 12 miesięcy
przez okres 6 miesięcy
przez okres 3 miesięcy
Komentarz: art. 203 zdanie 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana ? Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E z 29.12.2006 r. PL)
Według Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego narodów państw należących do Wspólnoty Europejskiej są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres:
4 lat
5 lat
6 lat
Komentarz: art. 190 (?) ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana ? Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E z 29.12.2006 r. PL)
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską stanowi, że Rzecznika Praw Obywatelskich, uprawnionego do przyjmowania skarg od każdego obywatela Unii lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie członkowskim, mianuje:
Rada Europy
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Parlament Europejski
Komentarz: art. 195 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana ? Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E z 29.12.2006 r. PL)
W myśl postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Rada (Unii Europejskiej) składa się:
z jednego przedstawiciela szczebla ministerialnego każdego Państwa Członkowskiego, upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego Państwa Członkowskiego
wyłącznie z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich
z członków zwanych komisarzami, po jednym z każdego państwa członkowskiego
Komentarz: art. 203 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana ? Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E z 29.12.2006 r. PL)
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie