Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 07"
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej, gdy:
nie wniesiono wkładów na kapitał zakładowy
nie zawarto umowy spółki
spółka nie ma zarządu
Komentarz: art. 21 § 1 pkt 1 k.s.h.
Umowa spółki jawnej powinna być zawarta:
na piśmie pod rygorem nieważności
na piśmie dla celów dowodowych
na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi
Komentarz: art. 23 k.s.h.
Majątkiem spółki jawnej jest:
wyłącznie mienie wniesione jako wkład
wyłącznie mienie nabyte przez spółkę w trakcie jej działalności, bowiem mienie wniesione jest majątkiem wspólników
mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia
Komentarz: art. 28 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, osoba przystępująca do spółki jawnej:
nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia
odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia
odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia, tylko jeżeli wyrazi na to zgodę przystępując do spółki
Komentarz: art. 32 k.s.h.
Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta:
w formie aktu notarialnego
w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
Komentarz: art. 106 k.s.h.
Spółką komandytową jest spółka, w której:
za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komandytariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komplementariusza) jest ograniczona
za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona
wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem
Komentarz: art. 102 k.s.h.
W trakcie likwidacji spółkę komandytową reprezentują:
prokurenci
likwidatorzy
likwidatorzy i prokurenci
Komentarz: art. 78 i 79 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h.
Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta:
w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym
w zwykłej formie pisemnej dla celów dowodowych
w formie aktu notarialnego
Komentarz: art. 92 k.s.h.
Według Kodeksu spółek handlowych, spółkę partnerską:
może reprezentować samodzielnie każdy partner, chyba że umowa spółki stanowi inaczej
muszą reprezentować wszyscy partnerzy łącznie, a umowa nie może żadnego z nich wyłączyć z reprezentacji
może reprezentować tylko zarząd, a nie wspólnicy
Komentarz: art. 96 i art. 97 k.s.h.
Jeżeli partner spółki partnerskiej utraci uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu:
powinien on wystąpić ze spółki w ciągu miesiąca od dnia, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu
powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu
nie musi występować ze spółki
Komentarz: art. 100 § 1 k.s.h.
Kapitał zakładowy spółki komandytowo - akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
50.000 złotych
250.000 złotych
500.000 złotych
Komentarz: art. 126 § 2 k.s.h.
Statut spółki komandytowo - akcyjnej powinien być sporządzony:
w zwykłej formie pisemnej dla celów dowodowych
w formie aktu notarialnego
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
Komentarz: art. 131 k.s.h.
Spółka komandytowo - akcyjna powstaje z chwilą:
podpisania statutu
wpisu do rejestru
wniesienia wkładów
Komentarz: art. 134 k.s.h.
Akcjonariusz spółki komandytowo - akcyjnej:
nie odpowiada za jej zobowiązania
odpowiada za jej zobowiązania
odpowiada za jej zobowiązania do wysokości sumy komandytowej
Komentarz: art. 135 k.s.h.
Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały:
tylko o nierównej wartości nominalnej
tylko o równej wartości nominalnej
o równej albo nierównej wartości nominalnej
Komentarz: art. 152 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej:
25.000 złotych
50.000 złotych
100.000 złotych
Wartość nominalna udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa niż:
50 złotych
100 złotych
500 złotych
Komentarz: art. 154 § 2 k.s.h.
Do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego należy dołączyć:
oświadczenie wszystkich wspólników, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione
oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione
dowód wpłaty przez wspólników wkładów pieniężnych na rachunek bankowy spółki oraz dowód przejścia na spółkę wkładów niepieniężnych
Komentarz: art. 167 § 1 pkt 2 k.s.h.
Jeżeli po zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały stwierdzone istotne braki usuwalne, wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa:
spółka ulega automatycznie rozwiązaniu i likwidacji
spółka powinna zostać wezwana przez sąd rejestrowy do usunięcia braków w wyznaczonym przez sąd terminie
braki te nie muszą być już usuwane, bowiem spółka została zarejestrowana
Komentarz: art. 172 § 1 k.s.h. w zw. z art. 164 § 3 k.s.h. i art. 165 k.s.h.
W przypadku gdy wszystkie udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności wymaga co do zasady:
formy pisemnej pod rygorem nieważności
formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
formy dowolnej
Komentarz: art. 173 § 2 k.s.h.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie