Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Pomorska

w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
tel. (059) 840-53-27
www:   http://www.apsl.edu.pl
http://www.apsl.uczelni.pl
e-mail:   studia@pap.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10217 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Akademia Pomorska

Akademia Pomorska w Słupsku jest publiczną, regionalną uczelnią, największą na Pomorzu Środkowym i trzecią pod względem wielkości w województwie pomorskim. Prowadzi działalność edukacyjną od 1962 r. Na uczelni realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także liczne studia podyplomowe .

W roku akademickim 1999|2000 przyznano Radzie Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk biologicznych. W 2002 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk historycznych uzyskała Rada Wydziału Filologiczno- Historycznego. O następne uprawnienia do doktoryzowania zabiega geografia oraz kierunki pedagogiczne i filologiczne. Jakość kształcenia jest pozytywnie oceniana przez komisje akredytacyjne ? wszystkie kierunki spełniają wymagania standardów kształcenia i kwalifikacji kadry akademickiej.. Dziś na 11 kierunkach i 38 specjalnościach kształci się ok. 8 tys. studentów, z którymi pracuje 402 nauczycieli akademickich, w tym 74 profesorów i 206 doktorów i 128 asystentów. Uczelnia kształci studentów w 12 budynkach dydaktycznych zawierających 35 nowocześnie wyposażonych pracowni i 17 laboratoriów.

Struktura uczelni obejmuje trzy wydziały: edukacyjno - filozoficzny, matematyczno - przyrodniczy oraz filologiczno - historyczny. Chociaż Akademia Pomorska jest uczelnią o zasięgu lokalnym, otwiera się na Europę i świat. Dzisiaj ma 17 podpisanych umów międzynarodowych, stwarzających możliwość realizacji dwustronnych projektów naukowo - badawczych, indywidualnej współpracy nauczycieli akademickich, wymiany pracowników, organizacji konferencji i sympozjów naukowych.

Najważniejszym osiągnięciem Uczelni jest wykształcenie ponad 12.000 magistrów i ponad 3000 licencjatów. Ponadto około 1.500 osób ukończyło prowadzone prze Uczelnię studia podyplomowe. Obecnie PAP kształci ponad 11.000 studentów (stan na 15.06.2003r.) na studiach stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych. Ukoronowaniem trwającego ponad 30 lat okresu systematycznego rozwoju Uczelni było podjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej uchwały o przemianowaniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pomorską Akademię Pedagogiczną.Kierunki Kształcenia

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY
Instytut Historii
 • Historia z Wiedzą o Społeczeństwie ? (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Historia Współczesne Stosunki Międzynarodowe ? (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Historia Kultury ? specjalność (studia stacjonarne)
 • Historia 2-letnie Magisterskie Studia Uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich z historii ? (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Podyplomowe studium wiedzy o społeczeństwie
 • Podyplomowe studium z historii
 • Podyplomowe studium z archiwistyki
 • Podyplomowe studium bibliotekoznawstwa i informacja naukowa
 • Instytut Neofilologii
 • filologia rosyjska
 • język rosyjski z językiem angielskim
 • język rosyjski z językiem niemieckim
 • filologia germańska i filologia angielska
 • Instytut Filologii Polskiej
 • Filologia Polska - jednolite studia magisterskie - dzienne

 • - wiedza kulturoznawcza
  - teatralna i filmowa
 • Filologia polska ? wyższe studia zawodowe (licencjackie) ? dzienne

 • - filologia polska z historią
 • Filologia polska - jednolite studia magisterskie - zaoczne

 • - wiedza kulturoznawcza
 • Filologia polska ? wyższe studia zawodowe (licencjackie) ? zaoczne

 • - filologia polska z historią
 • Filologia polska - magisterskie studia uzupełniające

 • WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
  Instytut Fizyki
 • 3 - letnie wyższe studia zawodowe (licencjackie) - dzienne

 • - fizyka komputerowa
  - fizyka środowiska
  - fizyka z matematyką
  Instytut Matematyki
 • Matematyka - jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne)

 • - Matematyka ogólna
  - Informatyczne systemy obliczeniowe
 • Matematyka - jednolite studia magisterskie (studia niestacjonarne)
 • Matematyka - studia drugiego stopnia (studia niestacjonarne)
 • Matematyka z elementami informatyki (studia podyplomowe)
 • Instytut Geografii
 • Geografia - jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne)

 • - geografia z przyrodą
  - kształtowanie i ochrona środowiska
  - turystyka
 • Geografia - jednolite studia magisterskie (studia niestacjonarne)
 • Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 • Biologia - jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • - Biologia z przyrodą
  - Ochrona środowiska przyrodniczego
  - Biologia medyczna
 • Biologiczne aspekty ochrony środowiska (podyplomowe)
 • Przyroda (podyplomowe)
 • Katedra Pielęgniarstwa
 • Pielęgniarstwo ? studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
 • Pielęgniarstwo ? studia pierwszego stopnia (pomostowe) - niestacjonarne
 • Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia ? stacjonarne i niestacjonarne

 • WYDZIAŁ EDUKACYJNO - FILOZOFICZNY
  Insytut Pedagogiki
 • Pedagogika ? jednolite studia magisterskie ? stacjonarne

 • - edukacja medialna i informatyczna
  - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
  - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
  - praca socjalna
 • Pedagogika ? jednolite studia magisterskie ? niestacjonarne

 • - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
  - Pedagogika ? studia pierwszego stopnia ? niestacjonarne
  - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
  - praca socjalna
 • Pedagogika ? studia drugiego stopnia ? niestacjonarne

 • - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  - pedagogika resocjalizacyjna
  - pedagogika socjalna i edukacja zdrowotna
  - pedagogika szkolna z edukacją informatyczną
  - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  - praca socjalna


  Misją uczelni wobec społeczeństwa jest współtworzenie i ochrona kultury oraz tożsamości narodowej, tworzenie, interpretowanie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy, poszukiwanie prawdy, budowanie kanonu wiedzy uniwersalnej oraz formowanie umysłów młodzieży w duchu odpowiedzialności za przyszłość jednostki, Polski i całej Europy. Uczelnia czuje się współodpowiedzialna za tworzenie społeczeństwa wiedzy, jej kultury duchowej, a także za budowanie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Podejmuje nowe wyzwania, dbając o wysoką jakość kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy, współpracy międzynarodowej oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego.

  Akademia Pomorska jest uczelnią przyjazną studentom. Dynamicznie rozwijają się tutaj organizacje studenckie i koła naukowe. Wszyscy studenci mają bezpłatny dostęp do Internetu. Młodzież akademicka może aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i realizować swoje pomysły twórcze w licznych zespołach muzycznych, śpiewaczych, kołach zainteresowań oraz w bardzo popularnym na słupskiej uczelni wolontariacie. Na terenie kampusu akademickiego działają dwa kluby studenckie. Kawiarenki i bufety gastronomiczne znajdują się we wszystkich obiektach dydaktycznych. W domach studenckich może zamieszkać prawie tysiąc osób. Akademia Pomorska posiada także własną przychodnię lekarską.

  Dalszy rozwój uczelni zmierza do zwiększania liczby kierunków nienauczycielskich, atrakcyjnych dla przyszłych studentów i dostosowanych do zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy. Systematycznie podejmowane są przez władze działania służące podnoszeniu poziomu kształcenia i dostosowywania go do systemu bolońskiego, obowiązującego wszystkie kraje unijne. Od 2006 r. dwustopniowy system studiów objął studentów AP, co umożliwia im aktywne uczestnictwo w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego.

  Współpraca Międzynarodowa

  Akademia Pomorska prowadzi współpracę z 31 uczelniami i instytucjami zagranicznymi. Kooperacja z partnerami realizowana jest w następujących formach: prowadzenie wspólnych prac badawczych, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych za granicą, zapraszanie współpracujących naukowców zagranicznych do wspólnych przedsięwzięć, wyjazdy na staże i stypendia zagraniczne, krótkoterminowe wyjazdy za granicę w związku z prowadzonymi wspólnie pracami badawczymi, wymiana studentów i wykładowców w ramach programów europejskich, organizowanie imprez kulturalnych oraz wyjazdów turystycznych.

  Obecnie Akademia Pomorska współpracuje z krajami:

  • Austria
  • Estonia
  • Szwajcaria
  • Belgia
  • Hiszpania
  • Szwecja
  • Białoruś
  • Niemcy
  • Turcja
  • Bułgaria
  • Rosja
  • Ukraina
  • Czechy
  • Rumunia
  • Węgry
  • Włochy
  Pomorska Akademia Pedagogiczna - uczelnią przyjazną

  Prof. dr hab. Danuta Gierczyńska pełni funkcję Rektora Pomorskiej Akademii Pedagogicznej od września 2002 r. Ponownie wybrana została na tę funkcję w kadencji 2005-2008.

  "Za podstawowe zadanie do zrealizowania w kadencji 2005-2008 uznaję włączenie uczelni do uczestnictwa w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i wdrażaniu Procesu Bolońskiego w życie. Deklaracja Bolońska zakłada wprowadzanie porównywalnych stopni i dyplomów, dwustopniowych studiów, punktowego rozliczania studentów, ułatwianie wymiany zagranicznej. Nasza uczelnia już te postulaty zaczęła realizować. Kontynuować będziemy prace nad rozszerzaniem oferty edukacyjnej, zwiększaniem własnej kadry samodzielnych pracowników naukowych, pozyskiwaniem grantów na badania naukowe naszych instytutów oraz unowocześnianiem zaplecza dydaktyczno - naukowego. Ponieważ nasza uczelnia jest ściśle związana z życiem regionu, przy planowaniu badań tematyka regionalna traktowana jest priorytetowo. Potrzeby społeczno - gospodarcze i sytuacja na rynku pracy wywierają natomiast ogromny wpływ na otwieranie nowych kierunków studiów i kształcenia podyplomowego. Punktem dojścia jest przyszły uniwersytet, włączony w sieć naukową Zjednoczonej Europy, odpowiedzialny za tworzenie społeczeństwa informacyjnego, podejmujący nowe wyzwania edukacyjne, dopasowujący swą ofertę do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy. Coraz więcej powstaje na naszej uczelni kierunków nienauczycielskich, a oferta dydaktyczna wkracza w nowe dziedziny, których dotąd w Słupsku nie było. Poza Wydziałem Nauk o Zdrowiu widzimy także możliwość uruchomienia nowych kierunków - administracji oraz informatyki. Trzeba włożyć sporo wysiłku, by ten plan zrealizować, ale jest on w zasięgu naszych możliwości."

  Dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska  Jednostki Międzywydziałowe

  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  ul. Arciszewskiego 22 A
  76-200 Słupsk
  tel. (059) 84-05-325
  e-mail: jezykiobce@pap.edu.pl

  Lektoraty języków obcych są prowadzone przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla studentów wszystkich kierunków stacjonarnych i na niektórych kierunkach studiów niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub innego na różnych poziomach zaawansowania. Na kierunkach Filologia polska i Historia dodatkowo obowiązuje lektorat języka łacińskiego.

  W roku akademickim 2006/2007 na studiach stacjonarnych będą obowiązywać następujące poziomy językowe:

  dla języka angielskiego i niemieckiego:

  • poziom średnio zaawansowany (B1)
  • poziom ponad średnio zaawansowany (B2)

  dla języka rosyjskiego i francuskiego:

  • poziom podstawowy (A2)
  • poziom średnio zaawansowany (B1)
  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  ul. Arciszewskiego 22 A
  76-200 Słupsk
  tel. (059) 840-53-82

  Studium jest jednostką międzywydziałową, organizacyjną i prowadzącą zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu dwóch semestrów pierwszych lat na wszystkich kierunkach studiów. Ponadto Studium prowadzi zajęcia w ramach specjalności wychowanie fizyczne na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Podkreślić należy, że absolwenci tego kierunku nie mają trudności ze znalezieniem pracy.

  Pracownicy Studium prowadzą dla studentów PAP następujące sekcje:

  • piłki siatkowej kobiet
  • piłki siatkowej mężczyzn
  • piłki koszykowej kobiet
  • piłki koszykowej mężczyzn
  • piłki ręcznej
  • piłki nożnej mężczyzn

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

  Wypełnij formularz >>>
  Od 20tu lat najpopularniejszy
  i największy
  informator branży edukacyjnej

  - przedszkola, szkoły, uczelnie
  -kolonie, zielone szkoły
  - inne jednostki

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie