Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1139 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu swoje sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Jestem nauczycielem mianowanym i składam dokumentacjęna stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż odbywałam w oddziałach przedszkolnych.

HELENA KOPEĆ – Nauczyciel Mianowany Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie
stanowisko: nauczyciel oddziału przedszkolnego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: Od 01.09.2003 do 30.05.2006

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
 1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego tj.:
  • Rozporządzenia MEN z dn. 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego,
  • Rozporządzenie MENiS z dn.29.05.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  • Ustawy z dn. 26.01.1982 r. Karty Nauczyciela,
  • Ustawy z dn. 18.02.2000 r. o zmianie Ustawy – Karta Nauczyciela,
  • Oraz na podstawie innych materiałów zamieszczonych na stronach internetowych MEN, CODN, WOM i MODN zaplanowałam swój rozwój zawodowy zgodnie z regulacjami prawnymi.
  • W okresie odbywania stażu na bieżąco współpracowałam z panią wizytator mgr Bożeną Rabiasz, biorąc udział w spotkaniach dyrektorów przedszkoli niepublicznych i konsultacjach indywidualnych. Współpraca ta przyniosła wymierne korzyści w postaci przygotowywania materiałów na konferencje i konsultacje.
  • Korzystam też z informacji dostępnych w portalach internetowych: np:www.awans.net.pl i inne.
 2. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego.
  • "Aktywne słuchanie muzyki" na podstawie metody Batii Strauss- warsztaty zorganizowane przez Przedszkole Gminne w Poroninie i Kolo Terenowe Polskiego Towarzystwa Carla Orfa w Łodzi w wymiarze- 5 godzin
  • Kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany przez PCK w wymiarze -16 godzin
  Rok szkolny 2003/2004
  • "Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym" – warsztaty zorganizowane przez ODN w Krakowie w wymiarze-25 godzin
  • "Dziecko Nadpobudliwe w klasie szkolnej" – kurs zorganizowany przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, w wymiarze- 10 godzin.
  • "Muzyka i taniec w wychowaniu przedszkolnym" szkolenie w wymiarze ( dwie edycje po 4 godziny)zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli.
  • "Kształtowanie pojęć matematycznych w nauczaniu sześciolatków" szkolenie w wymiarze -4 godzin zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli
  • "Mówić bez wysiłku" – warsztaty z emisji głosu zorganizowane przez Ośrodek doskonalenia Ustawicznego " Centrum IB" w Krakowie w wymiarze -14 godzin.
  Rok szkolny 2004/2005
  • "Muzyka, ruch, taniec - formą terapii w edukacji wczesnoszkolnej" szkolenie w wymiarze -4 godzin zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era
  • "W 80 minut dookoła Europy- edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym" szkolenie w wymiarze- 4 godzin zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli
  • "Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.
  Metody i techniki aktywizujące" szkolenie w wymiarze- 4 godzin zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era
  • "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci; wychowanie i edukacja dziecka z zespołem ADHD" - warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Centrum Edukacji ATUT
  Rok szkolny 2005/2006
  • "Kurs kierowników wycieczek szkolnych" zorganizowany przez ODN w Nowym Sączu w wymiarze -15 godzin
  • "Agresja w szkole- systemowa metoda radzenia sobie z agresją wśród uczniów"- kurs zorganizowany przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur w wymiarze- 6 godzin
  • "Jak uczynić edukację matematyczną przyjazną małemu uczniowi?" szkolenie w wymiarze 4 godzin zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era
  • "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci" warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Centrum Edukacji ATUT
  • Bierność_ Współpraca- Integracja oddziaływań. Relacje nauczycieli i rodziców w edukacji wczesnoszkolnej" szkolenie w wymiarze -4 godzin zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era
  • "Kształcenie kompetencji tworzenia tekstu pisanego u dzieci wieku wczesnoszkolnym" szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era w wymiarze- 4 godziny
 3. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
  • Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej związanych z analizą życia szkoły oraz wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli.
  • Wykonywałam wszystkie obowiązki zlecone przez dyrektora szkoły.
  • Szczegółowo zapoznałam się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Planem Pracy Szkoły, Programem Wychowawczym Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w tych dokumentach.
  • Opracowałam Plan Pracy Wychowawczej oddziału przedszkolnego.
  • Opracowałam testy sprawdzających umiejętności dzieci 6-letnich na I półrocze i na koniec roku szkolnego.
  • Byłam przewodniczącą oraz członkiem Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji uczniów gimnazjum
  • Byłam obserwatorem z ramienia OKE przez dwa lat.
  • Brałam udział w pracach Zespołu Samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego.
 4. Wykorzystuję w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną
  • Drogą internetową umieściłam swoje opracowania metodyczne, scenariusze i materiały dydaktyczne w serwisie NPE (www.zeszyt.pl) i www.literka.pl.
  • Korzystam z bankowości elektronicznej, która w znaczący sposób ułatwia zarządzanie finansami prowadzonego przeze mnie przedszkola.
  • Korzystam stale ze stron internetowych MENiS, MCDN ODN w Krakowie, OKE w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, i innych. Pozwala mi to śledzić aktualne rozporządzenia, zmiany w prawie oświatowym oraz nowości dotyczące mojej pracy zawodowej.
  • Drogą internetową rozpoczęłam kurs e- lerningowy " Dojrzałość szkolna" oraz " Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o lęku u dzieci"
  • Komputer jest dla mnie narzędziem ułatwiającym prace i źródłem informacji.
  • Ciągle samodzielnie poszerzam wiedzę w tym zakresie. Wszelkie wnioski z prowadzonych przeze mnie obserwacji, dokumentację szkolną (plany pracy, sprawozdania, opinie) oraz związaną z awansem zawodowym opracowywałam w technologii komputerowej.
  • Stworzyłam także szereg dokumentów do ciągłego wykorzystywania w swojej pracy (karty prac dla dzieci, ankiety dla rodziców, oraz szereg dokumentów związanych z prowadzeniem przedszkola)
 5. Wdrażałam i opracowywałam przedsięwzięcia na rzecz doskonalenia efektów swojej pracy
  • Samodzielnie opracowałam – zbiór tekstów dla dzieci z oddziału przedszkolnego do czytania ze zrozumieniem jak również wiele kart pracy, które służą mi do uatrakcyjniania zajęć i do pracy z dziećmi zdolnymi.
  • Stworzyłam wiele pomocy dydaktycznych korzystając z dostępnej literatury, a w szczególności do " Dziecięcej Matematyki " E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz propozycji Marii Kielar – Turskiej.
II Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

 1. Mając na uwadze podwyższenie jakości pracy szkoły prowadziłam pedagogizację rodziców. Na spotkania z rodzicami przygotowałam referaty na tematy:
  "Adaptacja dziecka do nowego środowiska"
  " Dojrzałość szkolna"
  " Trudności i niepowodzenia szkolne"
  "Nadpobudliwość psychoruchowa, a niepowodzenia szkolne"
  " Dysleksja rozwojowa-, co o dysleksji każdy rodzic wiedzieć powinien"
  "Nagrody i kary w procesie wychowawczym"
 2. Organizowałam imprezy okolicznościowe dla rodziców i środowiska.

  Od wielu lat organizowałam i brałam czynny udział w uroczystościach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Spotkania te miały charakter okazjonalny, ale były także związane z realizacją Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły. Co roku organizuję wiele imprez dla dzieci i ich bliskich związanych z różnymi okazjami i świętami i wiem jak jest to ważne przedsięwzięcie w takiej małej miejscowości jak Gronków.
  W ciągu trwania stażu zorganizowałam następujące przedsięwzięcia:
  " Bal u Pani Jesieni"
  Zabawę andrzejkową wspólnie z rodzicami
  "Mikołajki" we współpracy z nauczycielką przedszkola
  "Jasełka"- dla rodziców
  "Powitanie Wiosny"
  "Dzień Mamy"

  We współpracy z koleżankami z zespołu samokształceniowego:
  Coroczny "Bal Karnawałowy"
  "Dzień Babci i Dziadka w 2005 i 2006
  "Dzień Patrona" (2005)
  Montaż słowno-muzyczny z okazji Świąt Wielkanocnych (2004)
  Kiermasz Świąteczny -2005
  Festyn " Mama, Tata i Ja" (2005, 2006)
  Akcja "Ukwiecamy Szkołę"
 3. Prowadziłam akcję " Cała Polska Czyta Dzieciom"2004-2006

  Na samym początku akcja miała bardzo skromny charakter. Prowadziłam ją samodzielnie czytając codziennie dzieciom rożne utwory. Później starałam się zapraszać rodziców. Od jesieni 2005r. połączyłyśmy siły z koleżankami, z zespołu samokształceniowego i do naszej akcji zapraszałyśmy różnych ciekawych ludzi.
 4. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych dzieci.

  Szkoła, w której pracuję wymaga wsparcia kulturalnego poprzez organizowanie wyjazdów do teatru, kina, Domu Kultury. Zauważyłam, że uczniowie nie mają możliwości takiego wyjazdu z rodzicami. Najczęściej powodem jest brak czasu, pieniędzy lub nie dostrzeżenie takiej potrzeby. Realizując zadanie: wyrównywanie szans edukacyjnych, podjęłam działania mające na celu podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój intelektualny dziecka - umożliwiłam im korzystanie z instytucji kulturalnych: teatr, kino, muzeum. W tym celu w porozumieniu z rodzicami i z ich pomocą od kilku lat organizuję wyjazdy do kina i na przedstawienia teatralne do MOK w Nowym Targu. Udało mi się też zorganizować Wyjazd do teatru "Groteska"(2005) w Krakowie i wycieczkę do ZOO. Kilka razy zorganizowałam wyjazd do teatru lalek " Rabcio" w Rabce i zwiedzanie skansenu kolei w Chabówce (2002,2003,2004). Postawiłam sobie za cel rozbudzić wrażliwość dzieci na piękno otaczającego regionu poprzez organizowanie wycieczek i spacerów. Poszerzyłam wiadomości uczniów na temat różnorodności zawodów w naszej miejscowości i okolicy.
 5. Wspólnie z koleżankami z zespołu samokształceniowego opracowałam program edukacji regionalnej "Podhale – nasz region".

  Program ten był następstwem licznych przemyśleń, działań i konsultacji. Od wielu lat w naszej szkole prowadzone są różne formy zajęć z edukacji regionalnej nie było natomiast spójności działań w klasach młodszych. Moim wkładem do programu było opracowanie wstępu i treści programowych dla oddziału przedszkolnego. Program zyskał wysoka ocenę eksperta w tej dziedzinie pani Barbara Zgama. Wykładowcy Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu i został zatwierdzony Przez Rade Pedagogiczną 11.05.2006r.
 6. Współpracowałam z różnymi instytucjami
  • Od kilku lat współpracuję systematycznie z OSP w Gronkowie. Poprzez spotkania ze strażakami i wycieczki do remizy strażackiej, moi uczniowie poznali zasady zachowania się w razie pożaru, ogólne zasady bezpieczeństwa.
  • Współpracowałam z Ośrodkiem Zdrowia w Gronkowie, poprzez wycieczki do ośrodka zdrowia ,spotkania z pielęgniarką, pomoc przy prowadzeniu akcji fluoryzacji zębów u dzieci. Zaproszenie personelu Ośrodka Zdrowia do akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom".
  • Współpracowałam też z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu Efektem tej współpracy było spotkanie policjantów z dziećmi oddziału przedszkolnego i Niepublicznego Przedszkola w Gronkowie w październiku 2003 i w kwietniu 2005.
  • W ciągu okresu stażu współpracowałam również z psychologiem i pedagogiem gminnym w celu uzyskania pomocy dla dzieci mających różne problemy.
  • Efektem mojej współpracy z sołtysem i Radą Sołecką było uzyskanie dofinansowania Dnia Patrona w naszej szkole ( 2005r.).
  • Przez cały okres stażu bardzo ściśle współpracowałam ze swoimi koleżankami z zespołu samokształceniowego oraz z panią katechetką
 7. W ciągu stażu starałam się przygotowywać moich wychowanków do różnych konkursów:
  • Udział w konkursie "Znam zasady ruchu drogowego" zorganizowanego wspólnie z nauczycielką Niepublicznego Przedszkola w Gronkowie kwiecień 2004
  • Udział w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
  • Wyróżnienie za wystawienie" Jasełek" (2005)
  • Wyróżnienie za śpiew (2004)
  • I miejsce w kategorii zespół (2006)
  • III miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki w Waksmundzie (2003) (w kategorii kl. O- III)
  • Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych: 2006
   • "Tęczowa łąka majowa"- Przedszkole Miejskie nr 22 w Koszalinie
   • " List do świata" – organizator Redakcja " Bliżej Przedszkola"
   • " Na wiosennej łące" Przedszkole Miejskie nr 56 w Tarnobrzegu
III. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służącym własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

 1. Na bieżąco zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi, uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli różnych wydawnictw.

  Korzystałam z wielu publikacji. Dużo wskazówek, rad i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych "Wychowanie w Przedszkolu", "Twórczy Nauczyciel", "Wiadomości Przedszkolaka", "Bliżej Przedszkola". Przez cały czas mojej pracy zawodowej gromadzę w swojej bibliotece literaturę fachowa i dzięki niej wzbogacam swoja wiedzę i umiejętności. Jestem stałym klientem wydawnictwa" Świat Książki". "Klub Dla Ciebie" i księgarni "Szóstka". Moja biblioteka liczy w obecnym czasie 109 tomów. Zebraną literaturę wykorzystuję do przygotowywania ciekawych zajęć, szukania nowych metod pracy, tworzenia ankiet i materiałów do publikacji.
 2. Jestem aktywnym członkiem Zespołu Samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego.

  Na spotkaniach wymieniamy z koleżankami swoje doświadczenia dzielimy się pomysłami i ustalamy sposoby ich realizacji. Na końcowo-rocznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej omawiam dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich, które kończą oddział przedszkolny.

  Korzystając z umiejętności, jakie zdobyłam na warsztatach " Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss zaprezentowałam koleżankom zajęcia w grupie przedszkolnej w dniu 27.10 03, Mające na celu upowszechnienie tej metody w naszej szkole. Umiejętności zdobyte na warsztatach staram się wykorzystywać przygotowując dzieci do występów na rożnych uroczystościach szkolnych. W naszej szkole jest tylko jeden oddział przedszkolny, więc prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Nie byłam tez opiekunem stażu, ani nie prowadziłam zajęć dla praktykantów. Dzielenie się własną wiedza i umiejętnościami wykorzystuję, więc przy przygotowywaniu różnych imprez szkolnych i przedszkolnych. Organizuję też dla rodziców zajęcia otwarte, wspólne zabawy i pokazy dzieci. Największym powodzeniem i uznaniem cieszą się spotkania pod tytułem " Bal u Pani Jesieni" i zabawa andrzejkowa wspólnie z rodzicami oraz "Jasełka". Brałam również udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN
Zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.

 • Od 1999 prowadzę Niepubliczne Przedszkole w Gronkowie. Funkcje tę staram się pełnić tak, aby nie kolidowała z moimi obowiązkami w szkole.
 • Jestem członkiem Związku Podhalan od 2000r. i aktywnie pracuję w jego oddziale w Gronkowie. Od dwóch kadencji jestem członkiem zarządu i pełnię rolę kronikarza.
 • Działam również w Kole Gospodyń Wiejskich, które kultywuje kulinarne tradycje podhalańskie. Razem z innymi gospodyniami biorę udział w Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych oraz różnych degustacjach.
Opublikowała:
Helena Kopeć

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie