Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1413 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Napisanie sprawozdania z odbytego stażu jest często trudnym zadaniem dla nauczyciela. Aby pomóc tym, którzy nie bardzo wiedzą, jak skonstrułować ten dokument, zamieszczam przykładowe Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Kamienna Góra 11.06.2005

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
mgr Urszuli Góralskiej


Czas trwania stażu: 01.09.2002 – 31.05.2005 ( 2 lata 9 miesięcy)
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Jaszek

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
     Moja karierę zawodową rozpoczęłam w 2000 roku jako nauczyciel języka angielskiego z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym, ucząc w szkole podstawowej i gimnazjum. W tym też roku rozpoczęłam roczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który zakończyłam z powodzeniem w czerwcu 2001 roku. Już od początku pracy zawodowej szczególny nacisk położyłam na doskonalenie swojego warsztatu pracy, biorąc udział w licznych warsztatach metodycznych. Skupiłam się również na pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi, których przygotowywałam do konkursów i do olimpiad językowych. To zaowocowało udanymi startami moich uczniów w różnorodnych konkursach. Podczas stażu na stopień nauczyciela mianowanego obrałam sobie właśnie te dwa kierunki, jako najważniejsze cele. Staż rozpoczęłam w kolejnym roku szkolnym 2002/2003 i w ciągu kolejnych lat włożyłam wiele pracy i starań w rozwój zawodowy. Rozwój ten przebiegał w czterech sferach, zgodnie z planem rozwoju zawodowego:
 • sfera organizacyjna
 • sfera osobista
 • sfera dydaktyczna
 • sfera opiekuńczo-wychowawcza
Podział ten pozwolił na przejrzyste przedstawienie osiągnięć w zakresie organizacji własnego warsztatu pracy, uwzględniania problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, samokształcenia i poszerzania wiedzy oraz poznawania przepisów prawa oświatowego.
     Okres stażu przebiegał w atmosferze ścisłej i owocnej współpracy z dyrektorem szkoły, opiekunem stażu, radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Autorefleksja i analiza moich działań pozwoliła z jednej strony na szersze spojrzenie na dydaktykę, wychowanie i opiekę, z drugiej strony na skupienie się na różnorakich potrzebach indywidualnych uczniów.
W szkole pełnię funkcję nauczyciela języka angielskiego w pełnym wymiarze godzin, jestem wychowawcą klasy pierwszej gimnazjum. Uczę zarówno w klasach gimnazjalnych, jak i licealnych przygotowując uczniów do matury z języka angielskiego. Jestem członkiem Zespołu Przedmiotowego nauczycieli języków obcych, Komisji Rekrutacyjnej oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kamiennej Górze.
     W momencie rozpoczęcia stażu najważniejszym celem dla mnie było zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Aby zrealizować to zadanie dokładnie przeanalizowałam tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 3 sierpnia 2000 r. Na podstawie wymagań zawartych w rozporządzeniu złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i skonstruowałam projekt mojego planu rozwoju zawodowego. Następnie nawiązałam współpracę z przydzielonym mi przez dyrekcję opiekunem stażu p. mgr Elżbietą Jaszek, z którą ustaliłam zasady hospitacji i konsultacji. Zapoznałam się również szczegółowo z dokumentacją szkolną, czyli Statutem, Programem Wychowawczym Szkoły oraz Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Dzięki analizie tych dokumentów mogłam dokładnie orientować się w kompetencjach poszczególnych organów szkoły, takich jak Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada Rodziców oraz zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole. Posiadanie tej wiedzy uważam za niezbędną zarówno do pracy w gronie pedagogicznym, jak i podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych z uczniami. Na bieżąco uczestniczyłam w pracach organów szkoły, do których przynależę. Brałam udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, Szkolnego Zespołu Samokształceniowego, Zespołu ds. przygotowania imprez z okazji "Pierwszego dnia wiosny", Zespołu ds. przygotowania uroczystych otrzęsin kl. I Gimnazjum nr 2 oraz Komisji Rekrutacyjnej. Pozwoliło mi to zintegrować się z nauczycielami i poznać różne procedury szkolne, co pozytywnie wpłynęło na mój wizerunek, jako nauczyciela chętnie podejmującego powierzone mu zadania.
Starałam się również na bieżąco prowadzić dokumentację szkolną w formie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen oraz świadectw ukończenia pierwszej klasy gimnazjum przez moich wychowanków. Uporządkowałam również swój warsztat pracy przygotowując rozkłady materiałów i plany wynikowe do podręczników, dzięki którym realizowałam szkolne programy do nauki języka angielskiego. Podczas lekcji hospitowanych przez panią dyrektor, poszerzyłam swój warsztat metodyczny. Uważam, że wskazówki, jakich mi udzielono, korzystnie zróżnicowały metody pracy na lekcji i spowodowały, że uczniowie mogli zdobywać wiedzę na różne sposoby, niekoniecznie konwencjonalne. Podczas lekcji z opiekunem stażu, dokonywaliśmy analizy przeprowadzonych zajęć, po czym notowałam autorefleksje, pozwalające mi ciągle wzbogacać warsztat pracy.
     W sferze osobistej ogromny nacisk położyłam na zdobycie wyższych kwalifikacji, tj. przez cały okres stażu kształciłam się na zaocznych studiach magisterskich, na Filologii angielskiej o specjalności Nauczyciel języka angielskiego. W szczególności, podczas studiów, skupiłam się na poszerzaniu wiedzy z zakresu metodyki pracy oraz rozwoju dzieci z dysleksją. Ponieważ w dzisiejszej szkole problem dysleksji pojawia się coraz częściej, sądzę, iż znajomość tej dziedziny jest doskonałym narzędziem do owocnej współpracy z dziećmi z dysfunkcjami. Wiele informacji wykorzystałam do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, co wpłynęło na większe zrozumienie zagadnienia dysleksji wśród uczniów. Sama również uświadomiłam sobie bardziej na czym polega ta przypadłość i jak efektywnie pracować z takimi uczniami. Aby poznać nowe metody pracy, nowe podręczniki i materiały dydaktyczne oraz kształcić się zawodowo, uczestniczyłam w licznych szkoleniach, np.:
 • Otwarta Pracownia Języka Angielskiego organizowana przez JODM
 • Metody Aktywizacji Pracy na Lekcji oraz Tradycje w Wielkiej Brytanii organizowane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
 • Pomysłowy Wychowawca w Centrum ARRUPE
 • Konferencje organizowane przez wydawnictwa językowe.
Jedna z bardziej cennych była konferencja poświęcona "Nowej Maturze" z języka angielskiego, na której omówione zostały standardy egzaminacyjne i kryteria oceniania. Wszystkie te formy dosko-nalenia pozwoliły mi urozmaicić mój warsztat pracy wzbogacając go o nowe rozwiązania oraz za-poznać się z nowymi procedurami maturalnymi.
     Ponieważ pracuję również z uczniami liceum ogólnokształcącego, złożyłam wniosek o przeszkolenia mnie na egzaminatora. Po odbyciu cyklu szkoleń, zdałam pozytywnie egzamin, dzięki czemu zostałam wpisana na listę egzaminatorów języka angielskiego. Szkolenie to dało mi możliwość wdrażania metod potrzebnych do wypracowania poszczególnych sprawności języko-wych testowanych na egzaminie maturalnym. Nauczyłam się też sprawdzać i oceniać prace pisem-ne pod kątem nowej matury, mogłam więc skutecznie diagnozować moich uczniów wskazując im właściwe strategie egzaminacyjne. Praca z tegorocznymi maturzystami była dość trudna, gdyż dłu-go, z braku konkretnych wytycznych, trzeba było działać według własnego doświadczenia. Dopiero szkolenia przyniosły właściwą wiedzę i informacje na temat egzaminu.
Oprócz doskonalenia przedmiotowego uczestniczyłam także w licznych szkoleniach wzbogacających kwalifikacje nauczyciela na polu wychowawczym i opiekuńczym. Były to:
 • Kurs Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Szkolenie Instruktażowe dla kierowników wycieczek szkolnych
 • Kurs Pierwszej Pomocy organizowany przez PCK
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej
Te kursy i szkolenia umożliwiły m.in. wzbogacenie lekcji o ćwiczenia ruchowe wspomagające rozwój dzieci z trudnościami w nauce. Oprócz tego, czułam się pewniej organizując wycieczki klasowe, gdyż poznałam przepisy oświatowe regulujące tą kwestię. Wiedziałam również, że w nagłych wypadkach, wiem jak udzielić pierwszej pomocy.
W kwestii poszerzania wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz pracy wychowawczej, studiowałam literaturę fachową:
 • J. Harmer, The Practice of English Language Teaching
 • W. Goodith, Listening
 • A. Anderson, Listening Language Teaching: A Scheme For Teachers
 • P. Ur, Teaching Listening Comprehension
Stosowałam podczas lekcji pomysły na gry i zabawy grupowe integrujące klasę zaczerp-nięte z literatury psychologiczno-pedagogicznej:
 • B. Stryczniewicz, Spotkania w klasie szkolnej – Propozycje scenariuszy godzin wycho-wawczych
 • E. Kosińska, B. Zachara, Profilaktyka pierwszorzędowa. Scenariusze zajęć z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • M. Sakowska, J. Sikora, A. Żwirblińska, Obyś cudze dzieci...wychowywał – Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko)
 • B. Fuchs, Gry i zabawy na dobry klimat w grupie
Aby poszerzać wiedzę z zakresu dydaktyki, uczestniczyłam we wszystkich radach szkole-niowych oraz spotkaniach zespołów samokształceniowych organizowanych w naszej szkole. Tema-tyka tych spotkań była różnorodna, więc mogłam rozwijać się w wielu kierunkach, np. poznając sposoby zestawiania wyników pomiaru dydaktycznego, czy też wspierania uczniów szczególnie zdolnych i uzdolnionych. Zbierałam informacje i analizowałam możliwości ucznia na podstawie kart obserwacji. Dało mi to możliwość prześledzenia postawy ucznia wobec nauki przedmiotu na przestrzeni całego roku szkolnego, co później pomogło znacznie podczas wystawiania ocen końcoworocznych. Zbie-ranie tego typu informacji jest dość żmudne i pracochłonne, ale w rezultacie przynosi wymierne skutki, gdyż pozwala lepiej i pełniej rozumieć indywidualnego ucznia.
     W sferze dydaktycznej również nabywałam potrzebnych doświadczeń obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu, po których dokonywaliśmy analizy i oceny. Rozwiązania zaobserwowane na tych zajęciach starałam się zastosować w swoich konspektach. Pozwalały one urozmaicić tok lekcji. Przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu i pani dyrektor, według ustalonego na początku współpracy planu hospitacji. Były to zajęcia zarówno z grupami słabymi, jak i mocnymi, więc dostarczały wielu elementów do autoanalizy, porównania jakości pracy nauczyciela i stopnia motywacji u uczniów. Niejednokrotnie, dopiero po długotrwałym kontakcie z grupą, nawiązywaliśmy wspólny język i "docieraliśmy" się w relacji nauczyciel – uczeń.
Aby lepiej i efektywniej przygotować uczniów liceum do egzaminu maturalnego, organi-zowałam kółko języka angielskiego, na którym licealiści mogli poszerzać i utrwalać swoją wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa, struktur oraz kompetencji rozwiązywania zadań typu maturalne-go. Wielu uczniów korzystało z tej formy dokształcania, a dało to wymierne rezultaty podczas eg-zaminu. Wykorzystywałam technologię komputerową do opracowywania testów i ankiet, do uzu-pełniania dokumentacji szkolnej, wyszukiwania wszelkich informacji w Internecie, m.in. rozporzą-dzenia MENiS w różnych kwestiach oświatowych, w tym związanych ze zmianą przepisów doty-czących awansu zawodowego (ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., w której zmia-ny wprowadzono z początkiem roku szkolnego 2004/2005; rozporządzenie Ministra Edukacji Na-rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
     Również w pracy z uczniami stasowałam technikę komputerową zlecając zadania domowe polegające na wyszukiwaniu różnych informacji, udostępniałam adresy internetowe wydawnictw językowych, gdzie uczniowie mogli znajdować i rozwiązywać zadania językowe usprawniając swo-je umiejętności. Na lekcjach wprowadzałam także tematy dotyczące roli i historii rozwoju techno-logii na świecie wraz ze słownictwem tematycznie związanym z tym obszarem. Wykorzystywałam również technologię komunikacyjną, dla przedstawienia uczniom liceum przykładowych egzami-nów maturalnych, na podstawie kaset video jednego z wydawnictw językowych. Była to cenna wiedza nie tylko dla uczniów ale i dla mnie, gdyż pozwoliła na obserwację egzaminu z bezpieczne-go stanowiska widza oraz oswojenie się z realiami. Przed maturą, wraz z uczniami, robiliśmy symu-lację rozmów sterowanych na podstawie kaset, dzięki czemu zostali oni przygotowani do egzaminu ze strony organizacyjnej. Będąc czynnym egzaminatorem maturalnym pracowałam z komisją egzaminacyjną prze-prowadzając i oceniając ustną oraz pisemną część egzaminu z języka angielskiego. Myślę, że te doświadczenia pozytywnie wpłynęły na poszerzenie wiedzy z zakresu przeprowadzania egzaminu dojrzałości oraz nasunęły mi pomysły na nowe rozwiązania w pracy z licealistami.
W obszarze pracy z gimnazjum w dużej mierze nastawiłam się na pracę z uczniami uzdol-nionymi. Przygotowywałam ich do różnych konkursów językowych, które współorganizowałam z dwoma innymi nauczycielami przedmiotu. Były to konkursy:
 • zDolny Ślązak Gimnazjalista (etap szkolny), z którego trzej moi uczniowie zakwalifi-kowali się do etapu powiatowego
 • Oxford ABC oraz Oxford Junior, gdzie również dwie z moich uczennic uzyskało największą ilość punktów
 • Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego opracowany i przygotowany w całości przeze mnie i dwóch innych nauczycieli, wśród czterech laureatów znalazło się trzech moich uczniów.
Do ostatniego z wymienionych konkursów opracowałam projekt i wykonałam dyplomy dla laureatów oraz zorganizowałam nagrody książkowe dla trójki najlepszych.
Podczas pracy dydaktycznej z uczniami gimnazjum i liceum wdrażałam tematy poruszające problematykę współczesnej cywilizacji. Przykładowe tematy to:
 • Our precious planet – environmental problems and solutions.
 • Live and let live – protecting animals.
 • Pros and cons of using the Internet.
 • How fit are you – up-to-date health problems.
Podczas lekcji starałam się przekazać uczniom informacje dotyczące zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacji. Poruszane były różne aspekty tego zagadnienia, np. dieta, zażywanie narkotyków, picie alkoholu i uzależnienia od wynalazków technologicznych. Jestem świadoma, że nie wyeliminuje się w ten sposób ryzyka z życia uczniów, ale dzięki temu dowiadują się o istnieniu takich zagrożeń, ich charakterze i konsekwencjach.
W pracy opiekuńczo-wychowawczej mogłam w pełni wykazać się w tym roku szkolnym, gdyż w ciągu pierwszych dwóch lat stażu nie byłam wychowawcą. Na początku roku 2004/2005 opracowałam program wychowawczy mojej klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły. Pozwoliło to na zaplanowanie pracy wychowawczej i organizację życia klasy.
Przez cały rok współpracowałam z rodzicami wychowanków kontaktując się z nimi osobiście lub telefonicznie w różnych sprawach wychowawczych. Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami w ramach dni otwartej szkoły. Organizowałam życie klasy poprzez wspólnie z uczniami przygotowanie Wigilii klasowej, dyskoteki andrzejkowej podczas wycieczki do Jarkowic. Przygotowywałam klasę do otrzęsin, co wymagało od nas zdobycia strojów kujawskich i zaprezentowania tego regionu Polski. Wzięliśmy również czynny udział w akcji "Sprzątanie Świata" połączonej z rajdem krajoznawczym na trasie Kamienna Góra – Czarny Bór.
Starałam się poznać środowisko rodzinne moich wychowanków poprzez przeprowadzanie ankiet. Dowiedziałam się o trudnej sytuacji materialnej niektórych uczniów, a informacje przekazałam szkolnemu pedagogowi, w celu przyznania pomocy społecznej potrzebującym rodzinom. Wszystkie te poczynania sprawiły, że poznałam dobrze swoich wychowanków i ich środowisko. Nawiązałam dobry kontakt z grupą i zbudowałam mocne, mam nadzieję, podstawy do dalszej owocnej współpracy.
Po zakończeniu stażu planuję dalej dokształcać się podejmując studia podyplomowe w kierunku pracy z uczniem dyslektycznym, gdyż sądzę, że zachodzi coraz większa potrzeba umiejętności pomagania uczniom z dysfunkcjami, a świadomość nauczycieli w tym obszarze jest niewielka. Moim ważnym celem na pewno pozostanie wspieranie uzdolnień, gdyż daje to uczniom szansę na rozwój ich osobowości a nauczycielowi niebywałą satysfakcję. Nie zamierzam też zaprzestać brania udziału w szkoleniach i warsztatach językowych, lecz szczególnie zależy mi na wzbogaceniu wiedzy w zakresie tematyki wychowawczej.

mgr Urszula Góralska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie