Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Placówek Specjalnych

ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica
tel./fax (76) 723-31-14
ul. Tatrzańska 9, ul. Piechoty 1
www:   http://www.zpslegnica.edu.pl
ZPS na Facebooku
e-mail:   admin@zpslegnica.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18352 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

MIEJSKE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 5
w SOSW (ul. Tatrzańska 9)

- dla dzieci z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu umiarkowanym
  i znacznym, dzieci ze sprzężoną
  niepełnosprawnością, z autyzmem

- muzykoterapia, dogoterapia
- terapia logopedyczna
- różnorodne metody terapeutyczne
- zajęcia rewalidacyjne
- EEG-Biofeedback

SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 w SOSW (ul. Rycerska 13)

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

- mała liczebność klas
- gimnastyka korekcyjna
- socjoterapia
- zajęcia komputerowe

SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 w SOSW (ul. Tatrzańska 9)

- uczniowie z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu umiarkowanym
  i znacznym

- arteterapia, dogoterapia
- opieka rewalidacyjna i rehabilitacyjna
- stosowane są sprawdzone metody pracy
  edukacyjnej z dziećmi


SPECJALNE GIMNAZJUM NR 12
w SOSW (ul. Rycerska 13)

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

- szeroka gama zajęć rewalidacyjnych
- zajęcia kształtujące kreatywność
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- koła zainteresowań
 

SPECJALNE GIMNAZJUM NR 14
w SOSW (ul. Tatrzańska 9)

- uczniowie z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu umiarkowanym
  i znacznym

- gimnastyka korekcyjna
- wsparcie psychologa i pedagoga
- zajęcia komputerowe
- socjoterapia, dogoterapia, arteterapia
- zajęcia rewalidacji indywidualnej

SPECJALNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7
w SOSW (ul. Rycerska 13)

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

- uczniowie mogą zdobyć zawód:
  krawiec, kucharz, malarz-tapeciarz,
  stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
w SOSW (ul. Tatrzańska 9)

- dla absolwentów gimnazjów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym oraz
  niepełnosprawnościami sprzężonymi

- wytwarzanie przedmiotów pamiątkarskich
  i dekoracyjnych, biżuterii

- szycie z elementami dziewiarstwa
  i tkactwa

- obróbka drewna i metalu
- uprawa i pielęgnacja roślin
- sporządzanie i podawanie posilków

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY (ul. Piechoty 1)
metody pracy:

- sala doświadczania świata
- arteterapia, dogoterapia
- integracja sensoryczna
- metoda AAC
- kinezjologia edukacyjna
- metoda Weroniki Sherborne
- metoda M. Ch. Knillów
- metoda Felicji Afolter
- pedagogika zabawy Klanza

INTERNAT (ul. Piechoty 1)

- dobra baza dydaktyczna
- zajęcia pozalekcyjne
- fachowa opieka

Posiadamy certyfikat "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" przyznany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12, SPECJALNE GIMNAZJUM NR 12, SPECJALNA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

W budynku przy ulicy Rycerskiej mieszczą się 3 szkoły (podstawowa, gimnazjum i zawodowa) przeznaczone dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Podstawą przyjęcia do placówki jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zgoda rodzica (uczeń szkoły zawodowej dodatkowo składa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wymagane później przez pracodawcę). Na sukces uczniów pracuje 40 nauczycieli, których zdecydowaną większość stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani.

Uczniowie uczą się takich samych przedmiotów, jak ich pełnosprawni intelektualnie koledzy, tylko w węższym zakresie, określonym w programie nauczania dla szkoły specjalnej. Tym, co wyróżnia naszą placówkę spośród innych szkół jest mała liczebność klas (od 10 do 16 uczniów) sprzyjająca rozwijaniu zasad ortodydaktyki oraz szeroka gama zajęć rewalidacyjnych (muzykoterapia, artterapia, logoterapia, zajęcia komputerowe, zajęcia kształtujące kreatywność, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki), które pozwalają uczniom przezwyciężać trudności. Swoje zainteresowania i zamiłowania o charakterze artystycznym i sportowym można rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań.

Po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego uczniowie, podobnie jak absolwenci wszystkich szkół w Polsce, piszą zewnętrzny test kompetencji. W szkole zawodowej uczniowie mogą zdobyć zawód: krawca, kucharza małej gastronomii, malarza-tapeciarza, stolarza i ślusarza. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie zakładów pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę z uczniami.

Nasza placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pracownię multimedialną oraz pomoce dydaktyczne dzięki realizacji projektu PFRON-owskiego "EDUKACJA".

Zajęcia pozalekcyjne oferowane w naszych szkołach: Szkolny klub ekologiczny, kółko biblijne, zespół wokalny, SKS, Klub miłośników Legnicy.

SPECJALNE PRZEDSZKOLE NR 5, SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14, SPECJALNE GIMNAZJUM NR 14, SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Budynek szkolny znajdujący się w Legnicy przy ul. Tatrzańskiej 9 jest siedzibą Przedszkola nr 5, Szkoły Podstawowej nr 14, Gimnazjum nr 14 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Od roku szkolnego 2006/2007 nasi uczniowie uczą się w nowym i dostosowanym do ich potrzeb budynku, którego doposażenie stwarza im możliwości wszechstronnego rozwoju. Nasza szkoła jest przestronna i dobrze wyposażona. Stale się rozwija i zabiega o nowoczesne środki dydaktyczne. Kładziemy nacisk na wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które przygotują ich do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę posiadanych możliwości.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. W naszej szkole nie ma anonimowości, bardzo dokładnie analizujemy wszystkie zachowania uczniów. Stosujemy metody aktywne. Wychowanie jest dziedziną, na którą kładziemy szczególny nacisk. Jesteśmy otwarci na problemy uczniów i wspomagamy ich rodziny. Szczególne miejsce w procesie dydaktycznym i wychowawczym zajmuje integracja ze środowiskiem lokalnym. Zapewniamy opiekę rewalidacyjną i rehabilitacyjną oraz wsparcie psychologa i pedagoga. Poprzez nasze działania kształcimy osoby wrażliwe i tolerancyjne.

Baza dydaktyczna:
 • sala do zajęć ruchowych
 • świetlica
 • pracownie przysposobienia do pracy: wyroby pamiątkarskie, ceramika, prace stolarskie i konserwatorskie, sporządzanie i podawanie posiłków, obsługa urządzeń technicznych, multimedialnych i biurowych, wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych i biżuterii oraz elementy bukieciarstwa, pielęgnowanie chorych osób starszych i małych dzieci, szycie z elementami dziewiarstwa i tkactwa, opieka nad zwierzętami i zakładanie małych hodowli, prace użyteczno - porządkowe
 • klasopracownie: edukacja wczesnoszkolna, funkcjonowanie w środowisku, plastyka i technika, muzyka z rytmiką, pracownie zajęć M. Montessori, funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • gabinety terapeutyczne: logoterapia, logorytmika, kinezyterapia, socjoterapia, terapia ręki, terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, arteterapia, muzykoterapia, EEG - Biofeedback, AAC, dogoterapia

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 25 lat na podstawie orzeczenie wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym organizowane są wg kalendarza szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. W czasie wakacji i ferii zimowych wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach półkolonii. Placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych w oparciu o orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują przede wszystkim:
 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży na miarę ich indywidualnych możliwości oraz potrzeb, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, oraz pomoc w uzyskaniu niezależności w codziennym życiu, poprzez stosowanie różnych metod i technik pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Placówka dysponuje bogatą ofertą zajęć specjalistycznych oraz bazą lokalową, wyposażoną w najnowsze pomoce dydaktyczne.

Zajęcia specjalistyczne:
 • usprawnianie ruchowe (mała motoryka - terapia ręki, motoryka duża)
 • SI (integracja sensoryczna)
 • terapia logopedyczna
 • komunikacja wspomagająca AAC
 • terapia EEG Biofeedback
 • dogoterapia,
 • wspomaganie rozwoju dziecka za pomocą nowoczesnej technologii tj.: (komunikatory mowy tj.: urządzenia wspomagające: klawiatury, specjalistyczne myszki komputerowe, metalowy pisak nagłowny, mysz nagłowna, ekrany dotykowe, komputerowe urządzenie specjalistyczne z ekranem dotykowym, specjalistyczne oprogramowania)

Wszyscy pedagodzy pracujący z wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego posiadają pełne kwalifikacje w odpowiednich dziedzinach, którymi się zajmują.

Rewalidacja odbywa się w oparciu indywidualny program, skonstruowany dla każdego z wychowanków na bazie wnikliwego poznania potrzeb i możliwości dziecka. Indywidualny plan rewalidacji uwzględnia różnorodne formy aktywności i zabawy, a jego realizacja odbywa się zarówno indywidualnie jak i na terenie grupy oraz poza ośrodkiem. Konstruowanie indywidualnych celów programowych odbywa się z udziałem Zespołu Terapeutycznego, który kieruje się zasadą wspólnoty zadań, co w praktyce oznacza iż każdy pracownik jest włączony w realizację założonych celów wobec ucznia.

Zasadą rewalidacji jest zorientowanie się na sukces i pozytywną ocenę. Ogniwem łączącym i uzupełniającym wszystkie formy terapii jest aspekt komunikacji oraz wspomagania wychowanka w nabywaniu samodzielności. Dla efektywnie prowadzonej rewalidacji niezbędna jest współpraca z rodzicami. Systematycznie 2 razy do roku przeprowadza się szczegółową analizę postępów terapii i ocenę efektów pracy z wychowankiem w celu kontynuacji lub ewentualnego przeformułowania dalszych działań.

INTERNAT

Internat Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy ma swoją siedzibę przy ulicy Piechoty 1 w Legnicy. Jest to budynek trzykondygnacyjny w pełni przystosowany na potrzeby internatu. Wychowankowie mają do dyspozycji pokoje 2, 3-osobowe wyposażone w nowe tapczany, szafy i szafki. Każda grupa wychowawcza posiada własną świetlicę. Na każdym piętrze znajduje się pełny węzeł sanitarny (toalety, prysznice).

Internat Zespołu Placówek Specjalnych przeznaczony jest dla dzieci mieszkających poza Legnicą. Dzieci i młodzież zostały otoczone tu fachową opieką po zajęciach szkolnych. Poprzez zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne umożliwiamy im rozwój ich zdolności i zainteresowań.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom oferujemy:
 • darmowy pobyt dzieci w internacie,
 • odpłatność tylko za wyżywienie (istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności) – wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodów,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 • szeroki wachlarz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci

Zapewniamy odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku. Ponadto wspieramy szkołę w przygotowaniu uczniów do wyboru przyszłego zawodu.

Praca wychowawcza odbywa się w czterech grupach. Wychowankowie mają do dyspozycji własną kuchnię, w której prowadzone są zajęcia kulinarne, pracownie komputerową, siłownie, salę zabaw oraz salę socjoterapii. Wychowawcy prowadzą z dziećmi i młodzieżą szereg zajęć w ramach działających sekcji, np. artystycznej, plastycznej, sportowej, turystycznej, komputerowej. W internacie działa także Szkolny Klub Europejski.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie