Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

rok założenia 1993
Prawda - Dobro - Skuteczność

Biuro Generalne
ul. Chełmska 21a, 00-724 Warszawa
tel. (022) 851-28-87 do 90, fax 851-28-87 do 90 w. 102
Rektor: dr Jan Szafraniec, Prorektor: prof. dr hab. Leszek Korporowicz
www:   http://www.janski.edu.pl
e-mail:   administracja@warszawa.janski.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 27435 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego (Warszawa, Chełm, Elbląg, Kraków, Opole, Zabrze WSZiP w Łomży)

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego uzyskała pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej odnośnie możliwości kształcenia w zakresie studiów zawodowych (licencjackich) na wszystkich badanych kierunkach (Zarządzanie, Socjologia i Politologia) oraz kontynuowania nauki na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie."JAŃSKI"

tym wyróżnia się na tle innych Szkół Wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego, realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny. Uczy jak odnosić sukcesy działając etycznie.


zdjęcie auli

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepaństwowych w Polsce. W ciągu czternastu lat funkcjonowania powstały dwa wydziały w Warszawie: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Krakowie, Elblągu, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego kształci blisko 8 tysięcy studentów z kraju i z zagranicy na 6 kierunkach takich jak Zarządzanie, Politologia, Socjologia, Filozofia (2 Wydział w Warszawie), Pedagogika i Gospodarka przestrzenna w ponad 50 specjalnościach. Prowadzone są intensywne prace mające na celu uruchomienie nowych kierunków studiów - turystyki i rekreacji, informatyki i ekonometrii, stosunków międzynarodowych, nowych rodzajów studiów podyplomowych.

Szkoła Jańskiego to konsekwentna realizacja programu wychowawczego, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie.

Szkoła kształci:

 • Umiejętność rozpoznawania wyzwań rozwojowych jakie stają przed jednostką, grupą społeczną, organizacją, narodem i społeczeństwem,
 • Wyobraźnię i wrażliwość społeczną powiązaną z respektowaniem i szacunkiem wobec postaw etycznych we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego,
 • Umiejętność myślenia iterdyscyplinarnego i systemowego,
 • Umiejętność łączenia refleksji teoretycznej z praktyką poprzez warsztaty edukacyjne i naukę poprzez projekty,
 • Umiejętność praktycznego działania (unikalna koncepcja praktyk w Jańskim),
 • Wytrwałość i kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność empatii, dialogu, współdziałania i przewodzenia.


Szkoła przygotowuje specjalistów
 • w zakresie nauk ekonomicznych oraz szeroko pojętego zarządzania krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami lub organizacjami, posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalności. Absolwent Jańskiego kierunku Zarządzania, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania organizacjami i kierowania ludźmi, stosując techniki i narzędzia zarządzania potrafi diagnozować problemy organizacyjne oraz posiada umiejętność przeprowadzania wielowymiarowej analizy zjawisk i podejmowania decyzji. Jest przygotowany do odpowiedzialnego i etycznego kierowania organizacjami i zespołami ludzkimi, co daje szansę pracy na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach samorządowych.

 • zdjęcie auli
 • W zakresie Socjologii, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku organizacji, prowadzenia badań opinii publicznej, uczestniczących w sposób twórczy i etyczny w przeobrażeniach kulturowych i gospodarczych oraz animujących jakość życia społecznego poprzez działalność w organizacjach administracji państwowej, publicznej i samorządowej oraz krajowych i międzynarodowych organizacjach gospodarczych i społecznych. Absolwent Jańskiego kierunku Socjologia przygotowany do pełnienia ról animujących i integrujących grupy społeczne, potrafiący organizować działalność środowisk wielokulturowych, przygotowany do samodzielnej pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących

  w życiu publicznym będzie poszukiwanym specjalistą w organach administracji państwowej, publicznej i samorządowej oraz instytucji i organizacji międzynarodowych działając np. zakresie kształtowania kultury i wizerunku organizacji.
 • Z zakresu zagadnień prawnych, ustrojowych, kształtowania stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej oraz marketingu politycznego - ludzi humanistycznie i interdyscyplinarnie wykształconych, przygotowanych do odpowiedzialnego i konstruktywnego uczestniczenia w procesach przemian politycznych, gospodarczych i społecznych własnego narodu oraz wspólnoty narodów. Absolwent Jańskiego kierunku Politologia rozumiejąc mechanizmy kształtowania polityki wewnętrznej i międzynarodowej, posiadając umiejętność analizowania i podejmowania decyzji politycznych oraz kreatywności w kształtowaniu relacji między grupami społecznymi i organizacjami będzie poszukiwanym specjalistą w organach administracji państwowej, publicznej i samorządowej oraz instytucji i organizacji międzynarodowych.

 • W zakresie wychowania i nauczania, działających z poszanowaniem wartości uniwersalnych. Absolwent Jańskiego kierunku Pedagogika, człowiek wysokiej kultury pedagogicznej, życzliwy i gotowy do dialogu, posiadający umiejętność komunikowania i nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętnie reagujący na nowe zjawiska związane z opieką społeczną i kształceniem, potrafiący twórczo adaptować do polskich warunków standardy krajów zachodniej demokracji a równocześnie pielęgnować i rozwijać te wartości kultury i ładu społecznego, które są dobrym dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej, społecznej i religijnej - będzie mógł znaleźć swoje miejsce pracy w placówkach opiekuńczych, edukacyjno-rehabilitacyjnych, oraz wychowawczo-resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, administracji publicznej i samorządowej, instytucjach opiekuńczych wsparcia społecznego.

 • Z zakresu gospodarowania i planowania przestrzennego, posiadających znajomość zasad ekorozwoju, rozwoju zrównoważonego, polityki przestrzennej i ładu przestrzennego, gospodarki zasobami naturalnymi zarządzania przestrzenią i nieruchomościami. Absolwent Jańskiego kierunku Gospodarka przestrzenna znający zasady formułowania polityki przestrzennej oraz tworzenia programów i konkretnych projektów rozwoju społeczo-gospodarczo-przestrzennego określonych obszarów - będzie mógł znaleźć pracę w instytucjach (agencjach) ds. gospodarki przestrzennej, w biurach planowania regionalnego i wydziałach ds. architektury i urbanistyki Urzędów Gminnych, Powiatowych czy też Wojewódzkich oraz w przedsiębiorstwach i agencjach działających na rynku nieruchomości.


Patronem Szkoły jest Bogdan Jański, przyjaciel Adama Mickiewicza, działacz Wielkiej Emigracji, myśliciel, prawnik, ekonomista, człowiek o rozległej wiedzy i zainteresowaniach, myślący odważnie i niekonwencjonalnie, wyprzedzający swoją epokę, a także wielu nam współczesnych, w podejściu do gospodarczej aktywności, indywidualnej zaradności, przedsiębiorczości, a także do tożsamości Polski i idei zjednoczonej Europy. Był założycielem Zgromadzenia Zmartwychwstańców, znanego między innymi z działalności edukacyjnej w wielu krajach świata. Promował model "człowieka zintegrowanego" łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z ideałami chrześcijańskimi. 19 maja 2005 roku rozpoczęty został proces beatyfikacji Sługi Bożego Bogdana Jańskiego.

Celem Uczelni jest przygotowanie kadry wykwalifikowanych specjalistów, znających nowoczesne metody działań i praktyczne rozwiązywanie problemów, którzy łączą profesjonalizm z chrześcijańską postawą moralną.

Jański bo tak często mówią o Szkole Wyższej im Bogdana Jańskiego, tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie.

Realizując przyjęty system edukacji zawierający w sobie doświadczenia 150 letniej działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz najnowsze osiągnięcia w tym zakresie przygotowujemy do kierowania zespołami i organizacjami, umożliwiamy zdobycie praktyki również w wymiarze międzynarodowym, wypracowujemy ze studentami ich własny niepowtarzalny styl działania oparty na ich mocnych stronach, poprzez Biura Karier pomagamy studentom i absolwentom w podjęciu ciekawej pracy oraz zakładaniu własnych firm, tworzymy zaufane środowisko współpracy, aktywnie włączamy się w budowanie kondycji społeczności lokalnych.

W nauczaniu w naszej Szkole przywiązuje się dużą wagę do umiejętności praktycznego stosowania opanowanej wiedzy.
Zaleca się poświęcanie mniejszej ilości czasu na zajęcia zbliżone do klasycznego wykładu, zaś maksymalnie dużo czasu na studia własne, ćwiczenia i praktyczne prace zaliczeniowe.

W takim wyborze systemu nauczania utwierdzają nas wyniki publikowanych na świecie badań, które wskazują na to , iż student umie w praktyce zastosować 10% zasłyszanej na wykładzie wiedzy, 30-40% wiedzy zdobytej ze studiowania podręczników i aż 90% wiedzy zdobytej przy samodzielnym rozwiązywaniu praktycznych problemów.


Praktyki w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego
 • praktyki podstawowe - odbywane na pierwszym roku studiów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, realizują i podkreślają środowiskowy charakter naszej Szkoły, a co najważniejsze stanowią instrument organizacyjny życia Szkoły.

 • praktyki specjalistyczne - realizowane w trakcie drugiego roku studiów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, związane są z określoną specjalnością i służą pozyskiwaniu doświadczeń i kształceniu umiejętności specyficznych dla wybranej specjalności, zwłaszcza w ramach takich przedmiotów kształcenia, jak: marketing, przedsiębiorczość, zarządzanie, zachowania organizacyjne, badania operacyjne, komunikacja społeczna.

 • praktyki dyplomowe - realizowane równolegle z seminariami dyplomowymi w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Praktyki dyplomowe służą celom dydaktycznym - zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej pod kierunkiem jej promotora i pogłębienie wybranej specjalności oraz celom formującym osobowość zawodową studenta - przygotowanie do podjęcia pracy i pełnienia roli zawodowej w wybranym miejscu pracy.


Jański to nie tylko jedna z dynamicznie rozwijających się uczelni niepaństwowych w Polsce, o czym decydują zarówno posiadane pełne uprawnienia akademickie, znakomita kadra naukowa, stałe inwestowanie w doskonalenie bazy lokalowej, ale przede wszystkim to programy nauczania mające ścisły związek z rzeczywistością gospodarczą i społeczną i realizujące misję Szkoły. Misja Szkoły realizuje się szczególnie poprzez:

 • koncepcję Szkoły środowiskowej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby najbliższego środowiska w różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego aktywnie na nie oddziałując

 • stawanie się animatorem środowiska kulturotwórczego, kreując wzorce zachowań, postawy i wartości wypływające ze społecznej nauki Kościoła oraz chrześcijańskiej koncepcji Szkoły, jak również kreując znaczące autorytety społeczne, wkomponowane w wyzwania środowiska lokalnego,

 • rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy, przeciwstawiając się jej wyalienowaniu w postaci oderwania od potrzeb realiów życiowych i dynamiki rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych naszego absolwenta,

 • rozwijanie integralnego modelu kształcenia, łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolitym organizmie kultury akademickiej i organizacyjnej SzkołyUczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie. Szkoła przybliża Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego - aczkolwiek nie jest uczelnią wyznaniową. Jest ona programowo tolerancyjna, otwarta i dostępna dla ludzi o różnych światopoglądach.

Szkoła ma ambicje dostarczania studentom i słuchaczom wiedzy zawodowej i ogólnej w zakresie i na poziomach, pozwalających absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej - z korzyścią dla organizacji ich angażujących, społeczeństwa i dla samych absolwentów. Promujemy ludzi światłych i kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych.

ATUTY UCZELNI

 • Kształcenie na poziomie licencjackim zweryfikowane pozytywnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną na wszystkich badanych kierunkach (Zarządzanie, Socjologia i Politologia) oraz na poziomie magisterskim na kierunku Zarządzanie.

 • Blisko 8.000 studentów i kilkutysięczna grupa absolwentów w siedmiu Regionach Polski.

 • Nowoczesna oferta edukacyjna, atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności.

 • Profesjonalna kadra wykładowców - pracownicy naukowi najlepszych uczelni państwowych (UJ, AE, AGH, UW, SGH, KUL, AP) oraz nowoczesne programy nauczania.

 • Doskonale wyposażone sale dydaktyczne, biblioteki, pracownie komputerowe, stały dostęp do internetu.

 • Nauka języków obcych na wysokim poziomie.

 • Organizowane konferencje naukowe, seminaria oraz sympozja.

 • Możliwość publikacji w wydawnictwach uczelnianych takich jak dwumiesięcznik "Zarządzanie i Edukacja".

 • Zajęcia sekcji sportowych w ramach AZS-u (AZS-Jański to mistrzowie Polski w trójboju siłowym i tenisie stołowym).

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa w kołach naukowych oraz w życiu kulturalnym, i społecznym (studenci współorganizują "Juwenalia", organizują akcje charytatywne oraz osiągają liczne sukcesy naukowe i sportowe).

 • Biuro Karier i Stowarzyszenie Absolwentów aktywnie pomaga absolwentom w poszukiwaniu pracy.

W Szkole funkcjonuje Instytut Badań Naukowych i Wydawnictwo, w którym publikowane są podręczniki akademickie, dwumiesięcznik "Zarządzanie i Edukacja" i kwartalnik "Zeszyty Naukowe". Organizowane są konferencje naukowe, sympozja, imprezy kulturalne i sportowe. Bogata i owocna jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Na uczelni prężnie działa klub AZS ( mistrzostwo polski w siatkówce, trójboju siłowym oraz wicemistrzostwo w tenisie stołowym).

Dla studentów dziennych i zaocznych został przygotowany bogaty system stypendialny oparty na stypendiach naukowych i socjalnych oraz bardzo korzystny system zwolnień z czesnego i dofinansowania dla najlepszych oraz pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących. Szkoła przygotowała także ciekawą ofertę stypendialną dla absolwentów Szkół średnich z wysoką średnią ocen na maturze.Najlepsi studiują w Szkole Jańskiego za darmo

Wysokość czesnego jest bardzo konkurencyjna i zróżnicowana w zależności od regionu w którym istnieją Wydziały Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego - pełna informacja na stronach wydziałowych.


Dla kandydatów, którzy zgłoszą się do 15 lipca obozy integracyjne nad morzem, w górach i na jeziorach

Rekrutacja
Przyjęcie na studia - decyzją komisji rekrutacyjnej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rekrutacja na semestr letni do 20 lutego a na semestr zimowy do 30 września.

Krótko mówiąc "Jesteśmy uczelnią o specyficznej, przyjaznej atmosferze i klimacie sprzyjającym własnemu rozwojowi, uczelnią w której jeśli już zacznie się studia, to nie chce się z niej odejść".

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie