Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
tel. (61) 833-05-30, tel. kom. 501-038-787
www:   http://www.wseiii.pl
e-mail:   rekrutacja@wseiii.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15777 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O Uczelni
Założycielem Uczelni jest Fundacja Uni - Terra, która powstała w 1999 roku i obrała sobie za cel propagowanie procesu integracji osób niepełnosprawnych z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kiedy okazało się, że przedstawianie procesu integracji osób niepełnosprawnych, jako normalnego zjawiska (działania) w codziennym życiu rodzin, szkół, samorządów terytorialnych napotyka trudności, powstała w związku tym koncepcja pracy organicznej.

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355. Uczelnia oferuje studia I stopnia oraz studia podyplomowe.

Misja i cele

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej powstała w wyniku potrzeby kształcenia kadry pedagogicznej pracującej z osobami, które borykają się z rozmaitymi trudnościami. Skuteczna pomoc może być jednak udzielona tylko przez ludzi odpowiednio do tego przygotowanych, zarówno pod względem wiedzy, jak i wrażliwości i predyspozycji emocjonalnych. Naszą misją od początku istnienia uczelni było przygotowanie przyszłych pedagogów, wychowawców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli w taki sposób, aby ich praca przynosiła jak najlepsze rezultaty.
Dzisiaj na WSEIiI można studiować nie tylko pedagogikę specjalną, ale również dietetykę.


STUDIA LICENCJACKIE

Pedagogika Specjalna

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna zdobywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii (ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, klinicznej), pedagogiki ogólnej, filozofii i etyki, historii wychowania, dydaktyki ogólnej i metodologii badań. Studia I stopnia są pierwszym krokiem na drodze doskonalenia się w zawodzie pedagoga specjalnego. Student nabywa kompetencje zawodowe niezbędne w pracy terapeutycznej, dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na przedmioty o charakterze praktycznym (np. metody terapii dzieci z uszkodzonym mózgiem), które łączone są z podstawą teoretyczną (np. podstawy neurologii, logopedia).

Absolwent studiów ma możliwość podjęcia zatrudnienia jako specjalista z zakresu diagnostyki i terapii pedagogicznej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach kształcenia specjalnego oraz szkołach i klasach integracyjnych, w centrach rehabilitacji, w ośrodkach wczesnej interwencji, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych.

Specjalność wybierana jest na drugim semestrze, o jej uruchomieniu decyduje liczba osób zainteresowanych.

Specjalności na Pedagogice specjalnej:
Dietetyka

Absolwent III letnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętność oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia. Zdobywa także wiedzę z zakresu planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup pacjentów, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent dietetyki jest ponadto przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami HACCP.

Specjalności na dietetyce:

Filologia - filologia angielska

Studia na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - licencjat.
Realizowane są w dwóch specjalizacjach:

Wyboru specjalizacji studenci dokonują po trzecim semestrze studiów. Absolwenci filologii angielskiej są i nadal będą specjalistami bardzo poszukiwanymi przez pracodawców. Na chwilę obecną około 8% wszystkich ofert pracy skierowanych jest obecnie do tłumaczy i lektorów. Na wykształconych w Polsce filologów angielskich czeka interesująca praca w instytucjach międzynarodowych, instytucjach i firmach zagranicznych, jak też w krajowych jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Szybki rozwój rynku usług - zwłaszcza turystyki i reklamy oraz szerokiej palety usług finansowych i prawnych zwiększa zainteresowanie pracodawców osobami znającymi biegle języki obce, które mogą znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie w różnego rodzaju firmach, np. jako asystenci prezesów i dyrektorów albo copywriterzy, czyli autorzy tekstów wykorzystywanych przez różne media w reklamie.


Rekrutacja

Warunki rekrutacji na studia I stopnia. Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 odbywa się bez egzaminów wstępnych!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że nabór jest prowadzony od 1.03.2013 r. do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2013 r.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią)
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
 • kserokopia dowodu osobistego i książeczka wojskowa (do wglądu)
 • 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.

W dniu inauguracji podpisywana będzie umowa o kształcenie oraz wydawane indeksy, legitymacje a także wyprawki dla studentów WSEIiI.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dziekanacie (budynek A I piętro)
lub przesyłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań


Atuty Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

Studenci
Studia to nie tylko wykłady, ćwiczenia, praktyki i egzaminy. Życie studenckie w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej jest bardzo urozmaicone.

Studenci biorą udział w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych, jakie Poznań może im zaoferować każdego dnia. Współpraca uczelni w kinem Muza pozwala rozwijać również osobiste zainteresowania członków naszej akademickiej społeczności. Dajemy naszym studentom pełną swobodę w organizowaniu imprez, związanych z działalnością uczelni.

Stypendia
Stypendia w wysokości nawet do 400 zł miesięcznie!
Studenci WSEIiI mogą ubiegać się o stypendia:

 • specjalne - dla osób niepełnosprawnych
 • socjalne - dla osób mających trudną sytuację finansową
 • Rektora - za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

 • jak również:
 • zapomogę losową - dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

Wykładowcy
Uczelnia posiada własną wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz współpracuje naukowo i zatrudnia nauczycieli akademickich.


Praktyki studenckie
Praktyki pedagogiczne służą nabyciu i rozwijaniu umiejętności zawodowych przez praktyczne zajęcia w placówkach krajowych i zagranicznych.

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu edukacyjnego. Nie są więc traktowane jako uzupełnienie czy dodatek do zajęć teoretycznych. Wkomponowane są natomiast w treści programowe wielu przedmiotów, które wykorzystują je jako formę zajęć warsztatowych i środowiskowych, wspomagających aktywność studentów. Jest to istotne rozszerzenie formuły studiów tradycyjnych. Zasadniczym celem tego typu koncepcji jest kształtowanie konkretnych umiejętności związanych z programem studiów pedagogicznych potrzebnych do skuteczniejszych oddziaływań w zakresie modelowania prawidłowych procesów wychowawczych.

Bazy materialna i dydaktyczna
Uczelnia zapewnia zajęcia w: salach wykładowych, seminaryjnych, ćwiczebnych, pracowniach specjalistycznych, komputerowych. Do dyspozycji studentów będzie sala gimnastyczna z zapleczem oraz siłownia.

Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w:

 • sprzęt audiowizualny: telewizory, DVD, wideo, zestawy multimedialne
 • sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
 • sprzęt laboratoryjny: laboratorium językowe
 • sprzęt sportowy

Platforma e-learning
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu udostępniła Państwu platformę edukacyjną, na której znajdują się materiały dla studentów wraz z zadaniami do wykonania.

Biuro Karier
Biuro Karier Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej jest ogniwem łączącym studentów i absolwentów z rynkiem pracy. Głównym celem Biura Karier WSEIiI jest udzielanie studentom i absolwentom uczelni wszechstronnej pomocy w zakresie wejścia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego prowadzenia indywidualnej kariery zawodowej.


Opis oferowanych specjalności

Logopedia z terapią pedagogiczną
Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę związaną z kształtowaniem mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Specjalność ta pozwala również podejmować działania wspierające rozwój emocjonalno-społeczny w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (tj. powszechnego jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po mechanicznym uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy) - problemy te dotyczą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.
więcej informacji o specjalności

Resocjalizacja z socjoterapią
Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę edukacyjno-terapeutyczną z osobami niedostosowanymi społecznie i o zaburzonym zachowaniu.
Absolwenci tej specjalności zdobędą ogólną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Poznają uwarunkowania oraz mechanizmy działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych.
więcej informacji o specjalności

Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną
Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
Absolwent powyższej specjalności jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim, sprzężonym). Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań wynikających z założeń pedagogiki integracyjnej i edukacji zintegrowanej. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i jego pełnosprawnych kolegów.
więcej informacji o specjalności

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie a także będą przygotowani do prowadzenia sepii z dziećmi autystycznymi.
Absolwent powyższej specjalności jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniów ze sprzężeniami). Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających ze specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.
więcej informacji o specjalności

Dietetyka kliniczna
Celem kształcenia na specjalności Dietetyka kliniczna jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem.
więcej informacji o specjalności

Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej
Absolwent specjalności Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej zdobędzie poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność do wysiłku. Odpowiednia dieta w znaczeniu zarówno ilości, jak i jakości przed, podczas i po treningu oraz podczas zawodów przyczynia się do osiągnięcia optymalnych wyników sportowych.
więcej informacji o specjalności

Filologia angielska - translatoryka
Absolwent kierunku filologia, specjalność: filologia angielska, w przypadku wyboru specjalizacji translatoryka będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
więcej informacji o specjalności

Filologia angielska - amerykanistyka
W przypadku ukończenia specjalizacji amerykanistyka absolwent będzie posługiwał się doskonale amerykańską odmianą języka angielskiego. Bardzo dobrze będzie znał wiele aspektów współczesnej i dawnej kultury amerykańskiej, a także historię Stanów Zjednoczonych. Absolwent będzie świadom kolejnych etapów rozwoju kraju oraz wkładu różnych grup etnicznych w jego powstanie i ewolucję, będzie dysponował również elementarną wiedzą w dziedzinie nauk społecznych, która pozwala mu opisywać i rozumieć złożony proces kształtowania się amerykańskiego społeczeństwa. Absolwent Amerykanistyki będzie orientował się w dziedzinie amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz znał różnice, dzielące system polityczny USA od systemów w krajach europejskich.
więcej informacji o specjalności

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie