Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Wolności 17, 59-830 Olszyna
tel./fax (75) 721-21-96
www:   http://www.sp3olszyna.biposwiata.pl
e-mail:   sp3olszyna3@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2559 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

- zajęcia świetlicowe
- koła zainteresowań
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- opieka pedagogiczna
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- indywidualna praca z uczniem wybitnie zdolnym
- wycieczki szkolne
- biblioteka szkolna

Umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozytywnego zaliczenia sprawdzianu, poprzez:
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w różnych formach, zapewniających atrakcyjność i nowatorstwo procesu edukacyjnego
 • organizowanie lekcji poglądowych w terenie, w tym wycieczek szkolnych
 • udział uczniów w kołach zainteresowań i przedmiotowych
 • wzbudzanie w uczniach potrzeby i wskazania im sposobów, korzystania z różnych źródeł wiedzy
 • przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, zgodnie z odrębnymi przepisami

Kształtujemy środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, m. in. poprzez:
 • diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów oraz ich oczekiwań w tym zakresie
 • systematyczne monitorowanie zachowań uczniów i bieżące korygowanie zachowań niewłaściwych oraz promowanie zachowań oczekiwanych, zgodnie z programem wychowawczym szkoły
 • przydział każdej klasie jednego, w miarę możliwości w całym cyklu nauczania, nauczyciela wychowawcy
 • stały kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów
 • kontakt uczniów oraz ich rodziców z pedagogiem szkolnym
 • współpracę szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją oraz sądem ds. rodzinnych i nieletnich
 • współudział samorządu uczniowskiego w życiu szkoły
 • udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom jej potrzebującym
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu ich dzieci

Sprawujemy opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwościami finansowymi szkoły, m. in. poprzez:
 • sprawowanie opieki pedagogicznej w czasie pobytu ucznia w szkole, w czasie zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, wycieczek i imprez szkolnych
 • udzielanie pomocy materialnej uczniom potrzebującym, ze środków budżetowych w formie zasiłku losowego
 • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na pomoc uczniom potrzebującym pomocy finansowej lub rzeczowej
 • współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności
 • organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych
 • opiekę nad uczniami rodziców pracujących, w formie organizowania im zajęć w świetlicy szkolnej
 • opiekę nad uczniami dojeżdżającymi

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły, m. in. poprzez:
 • diagnozowanie środowiska ucznia
 • stwarzanie uczniom warunków do świadomego i aktywnego ich udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwienie ich zaspokojenia
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz analizowanie przyczyn tych niepowodzeń
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 • organizowanie nauczania indywidualnego dla niepełnosprawnych uczniów
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki
 • prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego dla uczniów i ich rodziców
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców uczniów
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnych i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • współpracę szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii itp.)
 • podejmowanie działań informacyjnych i warsztatowych wynikających z programu poradnictwa zawodowego

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole organizowana jest w miarę potrzeb, m.in. w formie:
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych
 • porad dla uczniów
 • porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli

Umożliwiamy uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, m. in. poprzez:
 • umieszczenie w planie wychowawczym szkoły i wykorzystywanie w czasie lekcji tematów związanych z tolerancją i potrzebą każdego człowieka do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • organizowanie w szkole imprez, mających na celu możliwość zaprezentowania wartości kultury materialnej i pozamaterialnej uczniów innych niż polskiej narodowości, należących do różnych grup etnicznych oraz wyznających inną niż katolicką religię

Dajemy możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, m. in. poprzez:
 • indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym
 • organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych
 • przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych
 • udzielanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki

Realizujemy następujące programy edukacyjne:
 • profilaktyczny i prozdrowotny, którego celem jest szerzenie świadomości na temat istnienia i zwalczania zagrożeń cywilizacyjnych i wszelkiego typu uzależnień
 • wychowawczy „Nauka moją pracą”, którego celem jest wykształcenie właściwych postaw opartych na tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, umiejętności pracy w grupie i społeczeństwie


Zapraszamy serdecznie !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie