Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

Pieczyska, ul. Szkolna 1, 98-400 Wieruszów
tel./fax (62) 784-46-28
www:   http://www.pieczyska.edu.ple-mail:   nasze@pieczyska.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3466 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIECZYSKACH

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

O NASZEJ SZKOLE


Misja placówki
 • pro­mu­jemy tra­dy­cyjny sys­tem uzna­wa­nych war­to­ści przy­go­to­wu­jący do god­nego życia w społeczeństwie
 • przy­go­to­wu­jemy do pod­ję­cia w przy­szło­ści odpo­wie­dzial­nego peł­nie­nia obo­wiąz­ków w rodzi­nie w pracy zawo­do­wej, a także do uczest­nic­twa w życiu kulturalnym
 • stwa­rzamy wszyst­kim uczniom równe szanse wszech­stron­nego roz­woju poprzez sze­roki zakres dzia­łań lek­cyj­nych i poza­lek­cyj­nych oraz pomoc w kształ­to­wa­niu osobowości
 • two­rzymy part­ner­ską i bez­pieczną atmos­ferę wśród uczniów, rodzi­ców i nauczy­cieli opartą na bazie wza­jem­nej akcep­ta­cji i sza­cunku, wza­jemną współ­pracę oraz pomoc
 • kształ­tu­jemy w wycho­wan­kach pogląd, że kształ­ce­nie jest pro­ce­sem trwa­ją­cym przez całe życie


Wizja naszej szkoły to taka, w której uczniowie:
 • czują potrzebę cho­dze­nia do szkoły, zawsze czy­nią to chęt­nie, nie trak­tują tego jak przy­kry obowiązek
 • czują się tu bez­piecz­nie, oto­czeni ser­deczną opieką i życzliwością
 • zawsze mogą liczyć na zro­zu­mie­nie i pomoc ze strony nauczycieli
 • aktyw­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych oraz pozalekcyjnych
 • darzą zaufa­niem i sza­cun­kiem wycho­waw­ców, pra­cow­ni­ków oraz rodzi­ców, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czą w życiu szkoły
 • zarówno w szkole jak i poza nią prze­strze­gają zasad kul­tu­ral­nego zachowania
 • uczą się roz­róż­niać to co dobre i co złe, doko­ny­wać samooceny, potra­fią też z potrzeby serca pra­co­wać na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej, a także dla wła­snej wsi i jej mieszkańców

w któ­rej Rodzice:
 • współ­two­rzą wraz z Radą Peda­go­giczną obraz “szkoły otwartej”
 • uczest­ni­czą w pro­ce­sie wycho­wa­nia dzieci, poma­gają im w nauce, współ­pra­cują z nauczycielami
 • mają wpływ na decy­zje i są obecni przy roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów szkoły

w któ­rej Nauczy­ciele:
 • są wykształ­ceni i mają moż­li­wość pod­no­sze­nia swych kwalifikacji
 • za swoją pracę są nale­ży­cie wynagradzani
 • wyka­zują się kul­turą oso­bi­stą, sumien­no­ścią i ogromną otwar­to­ścią na potrzeby uczniów
 • cie­szą się auto­ry­te­tem, budzą zaufa­nie wycho­wan­ków i ich rodziców
 • atrak­cyj­nie pro­wa­dzą wszyst­kie zaję­cia, ukie­run­ko­wują, inspi­rują, wdra­żają do samo­dziel­nego odkry­wa­nia. Potra­fią dostrzec i roz­wi­nąć uzdol­nie­nia, zain­te­re­so­wa­nia uczniów, roz­bu­dzić ich natu­ralną cie­ka­wość, uka­zać piękno ota­cza­ją­cego świata
 • służą uczniom pomocą w roz­wią­zy­wa­niu ich problemów

w któ­rej Dyrek­tor:
 • jest kom­pe­tentny i spraw­nie orga­ni­zuje pracę szkoły
 • jest dobrym gospodarzem
 • jako dobry peda­gog wyka­zuje się kul­turą oso­bi­stą życz­li­wo­ścią, otwar­to­ścią oraz umie­jęt­no­ścią roz­wią­zy­wa­nia konfliktów
 • postę­puje spra­wie­dli­wie i konsekwentnie
 • trosz­czy się o nauczy­cieli oraz uczniów
 • umie współ­pra­co­wać ze środowiskiem
 • stara się o naj­wyż­szą jakość nauczania

Nasza szkoła jest przy­ja­zna uczniom, gdyż:
 • uświa­da­mia wycho­wan­kom przy­na­leż­ność do wspól­noty narodowej, kul­ty­wuje pol­skie tradycje
 • uczy sza­cunku do histo­rii Pol­ski, uka­zuje współ­cze­sne obli­cze Ojczyzny
 • zapew­nia uczniom pro­fe­sjo­nalną opiekę peda­goga, psy­cho­loga, pie­lę­gniarki i lekarza
 • dys­po­nuje nale­ży­cie wypo­sa­żo­nymi pra­cow­niami przed­mio­to­wymi oraz boiskiem i salą gim­na­styczną co zachęca uczniów do zdo­by­wa­nia wie­dzy i umoż­li­wia im pra­wi­dłowy roz­wój fizyczny
 • przy­go­to­wuje ucznia do życia we współ­cze­snym świecie
 • uła­twia start w doro­słe życie, bowiem wypo­saży go w grun­towną wie­dze ogólną, kształ­tuje otwar­tość umie­jęt­ność myśle­nia twór­czego, pro­ble­mo­wego, abs­trak­cyj­nego i elastycznego
 • uświa­da­mia uczniom potrzebę wiedzy
 • uczy samo­dziel­no­ści w roz­wią­zy­wa­niu problemów
 • uczy wiary we wła­sne siły


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie