Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze
tel. (83) 375-14-38
www:   http://www.malaszewicze.com
e-mail:   zsmal@poczta.fm

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10078 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

STUDIUM POLICEALNE

 

GIMNAZJUM


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- profil policyjny
- profil straż graniczna
- profil integracja europejska
- profil obsługa celna

TECHNIKUM


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Charakterystyka kierunków

PROFIL POLICYJNY

Powstanie klasy policyjnej w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach stało się możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a Starostą Bialskim. W klasach profilowanych pojawią się przedmioty wykładane przez pracowników Policji.

Przygotowanie policyjne obejmuje treści uwzględniające m.in.:
 • prewencję,
 • organizację policji,
 • prawo wykroczeń,
 • prawo karne,
 • podstawy samoobrony,
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
 • zasady posługiwania się bronią palną,
 • zasady postępowania dochodzeniowego itp.

Uczeń nabywa cech:

 • przywódczych i dowódczych,
 • stanowczości i konsekwencji w działaniu,
 • zdyscyplinowania,
 • zaradności i odwagi,
 • spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach,
 • orientacji w terenie.

Szkoła zapewnia uczniowi:

 • zajęcia prowadzone przez pracowników Policji,
 • dodatkowe zajęcia sportowe (techniki samoobrony) w ramach godzin lekcyjnych,
 • zajęcia na strzelnicy sportowej,
 • wyjazdy na obozy letnie.

PROFIL STRAŻ GRANICZNA

W związku z nowymi zadaniami związanymi z ochroną zewnętrznej granicy Unii Europejskiej zawód funkcjonariusza Straży Granicznej stał się atrakcyjnym i pożądanym wśród młodych ludzi.

Klasy o profilu wojskowym istnieją w naszej szkole od 1998r. i cieszą się dużą popularnością. W roku 2003 utworzono klasę liceum ogólnokształcącego o profilu straży granicznej.

Klasa ma opracowany specjalny program? dotyczy to przede wszystkim szkolenia z przysposobienia obronnego, dodatkowo poszerzonego o elementy przysposobienia wojskowego oraz wiedzy z zakresu obsługi granicznej.

W wyniku realizacji treści programowych uczeń:

 • zna zasady funkcjonowania placówki Straży Granicznej,
 • stosuje zasady skutecznego działania i podejmuje odpowiednie decyzje,
 • dostosowuje się do różnych sytuacji i warunków (survival),
 • nabywa wysoką sprawność fizyczną i strzelecką.

Uczeń nabywa cech:

 • przywódczych i dowódczych,
 • stanowczości i konsekwencji w działaniu,
 • zdyscyplinowania,
 • zaradności i odwagi,
 • spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach,
 • orientacji w terenie.

Szkoła zapewnia uczniowi:

 • pełne umundurowanie,
 • zajęcia prowadzone przez pracowników Straży Granicznej,
 • wyjazdy na obozy letnie,
 • zajęcia na strzelnicy sportowej.

PROFIL INTEGRACJA EUROPEJSKA

Klasa przygotowuje uczniów do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Program nauczania został rozszerzony w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie i języków obcych nowożytnych.

Absolwent profilu Integracja Europejska będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie wzbogaconą o znajomość:

 • europejskiej tradycji, historii i kultury,
 • pozycji oraz roli Polski w strukturach unijnych,
 • społeczno - politycznych uwarunkowań integracji europejskiej,
 • struktury oraz aspektów funkcjonowania Wspólnot Europejskich,
 • zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych Unii Europejskiej.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • organach Wspólnot Europejskich,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
 • placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w Klubie Europejczyka.

PROFIL OBSŁUGA CELNA

Profil obsługa celna kierowana jest do osób pragnących zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą granic państwowych oraz zajmujących się obsługą ruchu międzynarodowego.

Uczniowie poznają prawne podstawy obrotu towarowego, tworzenia warunków i wspierania współpracy transgranicznej oraz podstawy finansów międzynarodowych.
Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności związane z podstawowymi procedurami związanymi z obsługą celną, spedycją, transportem, profilaktyką zdrowotną, weterynaryjną i fitosanitarną, a także funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego i procedurami związanymi ze specyfiką rynków unijnych. Zdobywają umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz kreowania nowych rozwiązań.

TECHNIK TELEINFORMATYK

Rynek informatyczny w Polsce rozwija się także niezwykle dynamicznie. Jest to bez wątpienia jedna z podstawowych, przyszłościowych gałęzi gospodarczych w Polsce. Zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach wywołuje nowe procesy i zjawiska zachodzące w obszarze informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych.

Teleinformatyk - nowa nazwa zawodu, którą stosuje się od niedawna zarówno w kraju jak i za granicą. Praca teleinformatyka jest związana z uruchamianiem urządzeń i połączeń służących do transmisji danych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy zawodowej wymagającej zastosowania nowoczesnych metod i technik informatycznych w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • w firmach montujących i sprzedających komputery,
 • w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • w firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

TECHNIK MECHANIK

Po ukończeniu nauki w technikum absolwenci nabędą umiejętności w zakresie:

 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technologicznych procesu zgodnie z dokumentacją
 • przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług
 • badania części i zespołów oraz maszyn i urządzeń (próby wytrzymałościowe, trwałościowe, itp.)
 • instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji
 • dozorowania pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego
 • organizowania i nadzorowania wykonania zabiegów profilaktycznych i konserwacyjnych
 • sporządzania protokołów z uszkodzeń i awarii
 • kwalifikowania obiektów do naprawy lub kasacji
 • projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej
 • projektowania podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej
 • sporządzania uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn oraz urządzeń
 • prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą, organizowania zaopatrzenia i zbytu. Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Rozwój w budowie pojazdów samochodowych wyraża się ciągłym wprowadzaniem do eksploatacji nowych modeli, typów i odmian pojazdów.

Mechanik pojazdów samochodowych, korzystając z odpowiedniej dokumentacji, potrafi wykorzystać nabyte ogólne umiejętności w obsłudze i naprawie każdego samochodu. W przypadku samochodów produkcji zagranicznej korzystanie z dokumentacji (zwłaszcza obsługowo-naprawczej) oraz urządzeń specjalnych dostarczanych przez producenta, wymaga umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem z zakresu techniki motoryzacyjnej w języku obcym. Tę umiejętność należy traktować na równi z innymi umiejętnościami zawodowymi.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w specjalistycznych pracowniach dydaktycznych, natomiast zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonym zapleczu warsztatowym.

Na zajęciach z przedmiotów specjalistycznych uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi. Szkoła od lat współpracuje z lokalnymi zakładami diagnostycznymi oraz naprawczymi pojazdów samochodowych.

Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą pracować w:

 • dużych firmach transportowych,
 • zakładach obsługowo - naprawczych (warsztaty samochodowe).

Po ukończeniu szkoły mogą dalej kontynuować naukę w technikach uzupełniających kończących się maturą.

ELEKTROMECHANIK
Elektromechanik wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacyjne, naprawcze i remontowe aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych, a także instalacji elektrycznych, elektrycznych przyrządów pomiarowych, gospodarstwa domowego. Wykonuje wszelkiego typu instalacje elektryczne oświetleniowe, siłowe, sterujące i sygnalizujące, z dobieraniem odpowiednich przewodów, osprzętu instalacyjnego, urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających.

W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do:

 • sprawdzenia stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych
 • wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwowania instalacji elektrycznych
 • montowania i naprawiania elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Zawód elektromechanik daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować: w wydziałach pomocniczych jako personel służb konserwacyjnych, naprawczych przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wydziałach produkcyjnych, przy montażu maszyn i urządzeń elektrycznych, przy montażu, konserwacji i naprawie elektrycznego sprzętu domowego.

TECHNIK SPEDYTOR
Spedytor organizuje transport towarów importowanych eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swą pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komputerów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci potrafią:

 • opracowywać instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów
 • organizować wyładunek towarów i ich załadunek do samochodów, wagonów samolotów itp.
 • sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowym i zagranicznymi
 • uzgadniać sposoby i miejsca dostarczenia ładunku
 • organizować odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju
 • sporządzać i wysyłać awizo wysyłkowe do klientów

Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani: w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>




Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie