Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocena pracy nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20255 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

MARIUSZ STUDNIAK

„Rola dyrektora, rady szkoły,
rady rodziców, doradcy metodycznego i związków zawodowych
przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela”
 1. Uwarunkowania prawne.
  1. Ustawa o systemie oświaty – art. 4;
  2. Ustawa Karta Nauczyciela – art. 6 i 6a, art. 42;
  3. Rozporządzenie MEN z dn. 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – Dz. U. Nr 98/2000;
  4. Rozporządzenie MEN z dn. 15.10.2001 r. zmieniające powyższe rozporządzenie – Dz. U. Nr 131/2001.
 2. Kto jest oceniany ?
  Nauczyciele, za wyjątkiem nauczycieli stażystów ( art.6a.1 KN ), zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć ( art.91b.2 KN ).
 3. Forma i skala ocen.
  Opisowa, zakończona stwierdzeniem uogólniającym :
  1. ocena wyróżniająca,
  2. ocena dobra,
  3. ocena negatywna.
 4. Co jest przedmiotem oceny ?
  Ustalone w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego ( § 2 ust 6 Rozp. MEN z 2.11.2000 r. ) :
  1. stopień realizacji zadań określonych w art. 6 KN i art. 4 Ustawy o systemie oświaty ( w skrócie USO );
  2. stopień realizacji zadań statutowych szkoły;
  3. stopień realizacji obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 KN, uwzględniające w szczególności ( § 2 ust. 8 Rozp. MEN z 2.11.2000 r. ) :
   • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, prawidłowość realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawność języka, budzenie inicjatyw uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach;
   • zaangażowanie zawodowe nauczyciela;
   • aktywność w doskonaleniu zawodowym;
   • działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;
   • przestrzeganie porządku pracy.
 5. Skutki oceny.
  • Negatywna – rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;
  • Dobra ( co najmniej i nie starsza niż 5 lat ) – warunek konieczny do udziału w konkursie na dyrektora szkoły ( Rozp. MEN z 15.02.1999 r. § 1 ust. 4 );
  • Wyróżniająca – warunek konieczny przy wnioskach o nagrody ( Rozp. MEN z dn. 6.09.2001 r. § 5 – Dz. U. nr 101 poz.1093 ).
 6. Komu i do czego potrzebna jest ocena pracy ?
  1. dyrektorowi szkoły - dla wypełnienia obowiązku nałożonego art. 6a KN;
  2. nauczycielowi :
   1. ze względów formalnych :
    • przy ubieganiu się o stopień awansu zawodowego,
    • przy zgłoszeniu do konkursu na dyrektora placówki,
   2. jako powód do satysfakcji z wykonywanej pracy i motywacja do dalszych działań;
  3. dyrektorowi szkoły i nauczycielowi przy wnioskach o :
   • nagrody organów nadrzędnych,
   • może być również uwzględniana w szkolnych regulaminach przyznawania dodatków motywacyjnych i nagród dyrektora szkoły.
 7. Kto dokonuje oceny nauczyciela ?
  1. dyrektor szkoły - jeśli posiada kwalifikacje pedagogiczne;
  2. dyrektor szkoły - w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny - jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych;
  3. w stosunku do nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych.
 8. Jakie organy i kiedy opiniują pracę nauczyciela ?
  1. na wniosek nauczyciela ( § 4 Rozporządzenia ) - właściwy doradca metodyczny, a jeśli nie ma takiej możliwości – inny nauczyciel mianowany lub dyplomowany;
  2. na wniosek dyrektora :
   • jw. ( § 4 Rozporządzenia );
   • samorząd szkolny ( art. 6a ust. 5 KN ).
 9. Czy od oceny ustalonej przez dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi odwołanie ?
  Tak, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia nauczyciel – za pośrednictwem dyrektora szkoły – może złożyć odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą ( art. 6a ust. 9 KN ). Organ ten powołuje zespół oceniający w składzie określonym w § 6 Rozporządzenia z 2.11.2000 r. Zespół rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia wniesienia odwołania i ustala nową ocenę lub podtrzymuje kwestionowaną przez nauczyciela. Od oceny zespołu nie przysługuje odwołanie ( art. 6a ust. 10 KN ).
 10. Jak często nauczyciel może być oceniany ? Brak uregulowań. Musi być jedynie spełniony warunek, aby od ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego upłynął co najmniej rok.


..........................................................

ROLA DYREKTORA
 • podjęcie inicjatywy dokonania oceny nauczyciela;
 • przyjęcie wniosku o dokonanie oceny pracy od samego nauczyciela, od organu nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców;
 • powiadomienie organów, na wniosek których podejmuje lub nie ( podać przyczyny ) procedurę dokonania oceny;
 • powiadomienie nauczyciela na piśmie co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny, że zostanie ona dokonana i z czyjej inicjatywy;
 • wystąpienie do dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, o przedstawienie na piśmie swojej opinii na temat ocenianego nauczyciela;
 • zapoznanie się ze zgromadzonymi materiałami o pracy nauczyciela, uzupełnienie danych w postępowaniu wynikającym z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ( należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy na cały proces oceny liczonym od dnia złożenia wniosku na piśmie – art. 6a KN );
 • przy ocenianiu nauczyciela – doradcy metodycznego, wystąpienie o ocenę pracy dokonanej przez dyrektora właściwej jednostki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego;
 • wystąpienie na piśmie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek ocenianego nauczyciela, o pisemną opinię na temat pracy do właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości – innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli – opiekuna naukowo-dydaktycznego;
 • wystąpienie na piśmie, z własnej inicjatywy, do samorządu uczniowskiego o pisemną opinię na temat nauczyciela ( art. 6a KN );
 • zawiadomienie nauczyciela na piśmie o przedłużeniu terminu oceny z przyczyn podanych w § 3 ust. 2 Rozporządzenia z 2.11.2000 r.;
 • przygotowanie na podstawie zgromadzonych materiałów projektu oceny pracy nauczyciela;
 • powiadomienie na piśmie nauczyciela o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny z informacją, że swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu może zgłosić na piśmie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem; oraz, że na jego pisemny wniosek przy zapoznawaniu go z projektem i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej;
 • ewentualne powiadomienie na piśmie przedstawiciela wskazanej organizacji związkowej o terminie zapoznania zainteresowanego nauczyciela z projektem;
 • zapoznanie nauczyciela z pisemnym projektem oceny, poświadczone podpisem nauczyciela i ewentualnie przedstawiciela związków ( z datą ) na projekcie oceny ( wzór druku oceny jako załącznik do Rozporządzenia z dn. 2.11.2000 r. );
 • wysłuchanie opinii i zastrzeżeń nauczyciela do projektu oceny; ewentualne przyjęcie opinii i wniosków na piśmie ( nauczyciel ma na to 3 dni od podpisania projektu );
 • ponowne zapoznanie się z pisemnymi wnioskami i zastrzeżeniami nauczyciela i ewentualne negocjowanie lub pozostanie przy swojej ocenie;
 • przygotowanie i doręczenie nauczycielowi ostatecznej wersji oceny pracy na obowiązującym arkuszu oceny ( wzór w Rozporządzeniu ) za pokwitowaniem; oryginał jest dla nauczyciela, a odpis należy dołączyć do akt osobowych, w arkuszu musi znaleźć się informacja o drodze odwoławczej;
 • przyjęcie od nauczyciela odwołania kierowanego do organu nadzoru pedagogicznego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia oryginału karty oceny zainteresowanemu nauczycielowi;
 • bezzwłoczne przekazanie odwołania do adresata – od daty złożenia odwołania przez nauczyciela na ręce dyrektora biegnie 30-dniowy termin postępowania odwoławczego.

ROLA RADY SZKOŁY ( jeśli nie ma rady szkoły – rady rodziców )
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • opiniowanie – na wniosek organu prowadzącego szkołę – pracy dyrektora szkoły przy dokonywaniu oceny jego pracy;
 • udział przedstawiciela rady w procedurze odwoławczej poprzez zasiadanie jako członek w zespole oceniającym powołanym przez organ nadzoru pedagogicznego; zespół, o którym mowa, może ustalić nową lub utrzymać w mocy kwestionowaną ocenę – rozstrzygnięcia zapadają większością głosów, a gdy jest równa ilość głosów, decyduje głos przewodniczącego zespołu.

ROLA DORADCY METODYCZNEGO
 • wydawanie opinii o pracy nauczyciela na wniosek zainteresowanego lub dyrektora;
 • zasiadanie w charakterze członka w zespole oceniającym.

ROLA PRZEDSTAWICIELA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
 • obecność, na wniosek nauczyciela, przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń – potwierdzona podpisem na karcie projektu oceny;
 • na wniosek nauczyciela zasiadanie na prawach członka w zespole oceniającym;
 • na wniosek zainteresowanego zasiadanie na prawach członka w zespole oceniającym nauczyciela-konsultanta, doradcy metodycznego, nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli, dyrektora szkoły, dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli, dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.

Opracowanie i redakcja – Mariusz Studniak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie