Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocena pracy nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 24805 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

MARIUSZ STUDNIAK

„Rola dyrektora, rady szkoły,
rady rodziców, doradcy metodycznego i związków zawodowych
przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela”
 1. Uwarunkowania prawne.
  1. Ustawa o systemie oświaty – art. 4;
  2. Ustawa Karta Nauczyciela – art. 6 i 6a, art. 42;
  3. Rozporządzenie MEN z dn. 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – Dz. U. Nr 98/2000;
  4. Rozporządzenie MEN z dn. 15.10.2001 r. zmieniające powyższe rozporządzenie – Dz. U. Nr 131/2001.
 2. Kto jest oceniany ?
  Nauczyciele, za wyjątkiem nauczycieli stażystów ( art.6a.1 KN ), zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć ( art.91b.2 KN ).
 3. Forma i skala ocen.
  Opisowa, zakończona stwierdzeniem uogólniającym :
  1. ocena wyróżniająca,
  2. ocena dobra,
  3. ocena negatywna.
 4. Co jest przedmiotem oceny ?
  Ustalone w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego ( § 2 ust 6 Rozp. MEN z 2.11.2000 r. ) :
  1. stopień realizacji zadań określonych w art. 6 KN i art. 4 Ustawy o systemie oświaty ( w skrócie USO );
  2. stopień realizacji zadań statutowych szkoły;
  3. stopień realizacji obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 KN, uwzględniające w szczególności ( § 2 ust. 8 Rozp. MEN z 2.11.2000 r. ) :
   • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, prawidłowość realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawność języka, budzenie inicjatyw uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach;
   • zaangażowanie zawodowe nauczyciela;
   • aktywność w doskonaleniu zawodowym;
   • działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;
   • przestrzeganie porządku pracy.
 5. Skutki oceny.
  • Negatywna – rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;
  • Dobra ( co najmniej i nie starsza niż 5 lat ) – warunek konieczny do udziału w konkursie na dyrektora szkoły ( Rozp. MEN z 15.02.1999 r. § 1 ust. 4 );
  • Wyróżniająca – warunek konieczny przy wnioskach o nagrody ( Rozp. MEN z dn. 6.09.2001 r. § 5 – Dz. U. nr 101 poz.1093 ).
 6. Komu i do czego potrzebna jest ocena pracy ?
  1. dyrektorowi szkoły - dla wypełnienia obowiązku nałożonego art. 6a KN;
  2. nauczycielowi :
   1. ze względów formalnych :
    • przy ubieganiu się o stopień awansu zawodowego,
    • przy zgłoszeniu do konkursu na dyrektora placówki,
   2. jako powód do satysfakcji z wykonywanej pracy i motywacja do dalszych działań;
  3. dyrektorowi szkoły i nauczycielowi przy wnioskach o :
   • nagrody organów nadrzędnych,
   • może być również uwzględniana w szkolnych regulaminach przyznawania dodatków motywacyjnych i nagród dyrektora szkoły.
 7. Kto dokonuje oceny nauczyciela ?
  1. dyrektor szkoły - jeśli posiada kwalifikacje pedagogiczne;
  2. dyrektor szkoły - w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny - jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych;
  3. w stosunku do nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych.
 8. Jakie organy i kiedy opiniują pracę nauczyciela ?
  1. na wniosek nauczyciela ( § 4 Rozporządzenia ) - właściwy doradca metodyczny, a jeśli nie ma takiej możliwości – inny nauczyciel mianowany lub dyplomowany;
  2. na wniosek dyrektora :
   • jw. ( § 4 Rozporządzenia );
   • samorząd szkolny ( art. 6a ust. 5 KN ).
 9. Czy od oceny ustalonej przez dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi odwołanie ?
  Tak, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia nauczyciel – za pośrednictwem dyrektora szkoły – może złożyć odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą ( art. 6a ust. 9 KN ). Organ ten powołuje zespół oceniający w składzie określonym w § 6 Rozporządzenia z 2.11.2000 r. Zespół rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia wniesienia odwołania i ustala nową ocenę lub podtrzymuje kwestionowaną przez nauczyciela. Od oceny zespołu nie przysługuje odwołanie ( art. 6a ust. 10 KN ).
 10. Jak często nauczyciel może być oceniany ? Brak uregulowań. Musi być jedynie spełniony warunek, aby od ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego upłynął co najmniej rok.


..........................................................

ROLA DYREKTORA
 • podjęcie inicjatywy dokonania oceny nauczyciela;
 • przyjęcie wniosku o dokonanie oceny pracy od samego nauczyciela, od organu nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców;
 • powiadomienie organów, na wniosek których podejmuje lub nie ( podać przyczyny ) procedurę dokonania oceny;
 • powiadomienie nauczyciela na piśmie co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny, że zostanie ona dokonana i z czyjej inicjatywy;
 • wystąpienie do dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, o przedstawienie na piśmie swojej opinii na temat ocenianego nauczyciela;
 • zapoznanie się ze zgromadzonymi materiałami o pracy nauczyciela, uzupełnienie danych w postępowaniu wynikającym z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ( należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy na cały proces oceny liczonym od dnia złożenia wniosku na piśmie – art. 6a KN );
 • przy ocenianiu nauczyciela – doradcy metodycznego, wystąpienie o ocenę pracy dokonanej przez dyrektora właściwej jednostki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego;
 • wystąpienie na piśmie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek ocenianego nauczyciela, o pisemną opinię na temat pracy do właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości – innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli – opiekuna naukowo-dydaktycznego;
 • wystąpienie na piśmie, z własnej inicjatywy, do samorządu uczniowskiego o pisemną opinię na temat nauczyciela ( art. 6a KN );
 • zawiadomienie nauczyciela na piśmie o przedłużeniu terminu oceny z przyczyn podanych w § 3 ust. 2 Rozporządzenia z 2.11.2000 r.;
 • przygotowanie na podstawie zgromadzonych materiałów projektu oceny pracy nauczyciela;
 • powiadomienie na piśmie nauczyciela o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny z informacją, że swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu może zgłosić na piśmie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem; oraz, że na jego pisemny wniosek przy zapoznawaniu go z projektem i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej;
 • ewentualne powiadomienie na piśmie przedstawiciela wskazanej organizacji związkowej o terminie zapoznania zainteresowanego nauczyciela z projektem;
 • zapoznanie nauczyciela z pisemnym projektem oceny, poświadczone podpisem nauczyciela i ewentualnie przedstawiciela związków ( z datą ) na projekcie oceny ( wzór druku oceny jako załącznik do Rozporządzenia z dn. 2.11.2000 r. );
 • wysłuchanie opinii i zastrzeżeń nauczyciela do projektu oceny; ewentualne przyjęcie opinii i wniosków na piśmie ( nauczyciel ma na to 3 dni od podpisania projektu );
 • ponowne zapoznanie się z pisemnymi wnioskami i zastrzeżeniami nauczyciela i ewentualne negocjowanie lub pozostanie przy swojej ocenie;
 • przygotowanie i doręczenie nauczycielowi ostatecznej wersji oceny pracy na obowiązującym arkuszu oceny ( wzór w Rozporządzeniu ) za pokwitowaniem; oryginał jest dla nauczyciela, a odpis należy dołączyć do akt osobowych, w arkuszu musi znaleźć się informacja o drodze odwoławczej;
 • przyjęcie od nauczyciela odwołania kierowanego do organu nadzoru pedagogicznego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia oryginału karty oceny zainteresowanemu nauczycielowi;
 • bezzwłoczne przekazanie odwołania do adresata – od daty złożenia odwołania przez nauczyciela na ręce dyrektora biegnie 30-dniowy termin postępowania odwoławczego.

ROLA RADY SZKOŁY ( jeśli nie ma rady szkoły – rady rodziców )
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • opiniowanie – na wniosek organu prowadzącego szkołę – pracy dyrektora szkoły przy dokonywaniu oceny jego pracy;
 • udział przedstawiciela rady w procedurze odwoławczej poprzez zasiadanie jako członek w zespole oceniającym powołanym przez organ nadzoru pedagogicznego; zespół, o którym mowa, może ustalić nową lub utrzymać w mocy kwestionowaną ocenę – rozstrzygnięcia zapadają większością głosów, a gdy jest równa ilość głosów, decyduje głos przewodniczącego zespołu.

ROLA DORADCY METODYCZNEGO
 • wydawanie opinii o pracy nauczyciela na wniosek zainteresowanego lub dyrektora;
 • zasiadanie w charakterze członka w zespole oceniającym.

ROLA PRZEDSTAWICIELA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
 • obecność, na wniosek nauczyciela, przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń – potwierdzona podpisem na karcie projektu oceny;
 • na wniosek nauczyciela zasiadanie na prawach członka w zespole oceniającym;
 • na wniosek zainteresowanego zasiadanie na prawach członka w zespole oceniającym nauczyciela-konsultanta, doradcy metodycznego, nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli, dyrektora szkoły, dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli, dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.

Opracowanie i redakcja – Mariusz Studniak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie