Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM DWORZE 2003-2004 - 2005-2006

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1175 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Opracowanie: Grażyna Zielińska

     Dążenie do ukształtowania sylwetki „Twórcy przyszłości”, który bardzo dobrze sobie radzi z rozwiązywaniem problemów z życia codziennego, stosując właściwe metody. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.
     Szkoła kształci w oparciu o programy wzbogacone o problemy praktyczne, tworząc odpowiednie warunki organizacyjne i materialne służące ich doskonaleniu. Nasz absolwent poznaje i stosuje metody rozwiązywania problemów, uzyskuje wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym w kategorii „wykorzystanie wiedzy w praktyce”.
     Nauczyciele posiadają wysokie kompetencje w zakresie metod, form, środków służących kształceniu umiejętności praktycznych.
     Nasz sukces w osiągnięciu celu opiera się na aktywnym uczestnictwie wszystkich podmiotów szkoły w realizacji celów.

Zawartość programu:

Część 1: Cele szkoły
Część 2: Plany działania
Część 3: Oczekiwane osiągnięcia

CELE STRATEGICZNE
 1. Podniesienie jakości pracy szkoły - sprawne zarządzanie i organizacja pracy.
 2. Kształcenie wszechstronnego rozwoju ucznia.
Cele szkoły

Podniesienie jakości pracy szkoły - sprawne zarządzanie i organizacja pracy.
 1. Tworzyć warunki organizacyjne materialne i programowe do kształcenia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
 2. Doskonalić kompetencje nauczycieli w zakresie metod, form, środków służących kształceniu umiejętności praktycznych.
Cele szkoły
KSZTAŁCENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA
 1. Podniesienie poziomu nauczania i uczenia się poprzez kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce i aktywności twórczej.
 2. Motywowanie uczniów do kształcenia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
Wdrażanie planu działania
Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
Cel 1: Tworzyć warunki materialne do doskonalenia umiejętności praktycznych zastosowania wiedzy w praktyce.
Kryteria Sukcesu
Szkoła wzbogacona o odpowiednie środki dydaktyczne i pozostałe wyposażenie potrzebne do ćwiczeń praktycznych, zgodnie z wnioskami nauczycieli.

OBSZAR:
Zarządzanie, kierowanie i zapewnianie jakosci (Przystosowanie bazy i wyposażenia placówki do realizacji zadań szkoły.)

Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
1 2 3 4
 1. Zinwentaryzować wyposażenie szkoły, rozpoznać potrzeby w zakresie środków potrzebnych do kształcenia umiejętności praktycznych.
 2. Przyjąć jako priorytet w wydatkach zakup środków niezbędnych do realizacji programu.
 3. Uwzględnić w planie finansowym szkoły wydatki związane z realizacją programu rozwoju, w tym na doskonalenie nauczycieli.
 4. Wyposażyć bibliotekę szkolną w pozycje metodyczne z zakresu kształcenia umiejętności praktycznych.
 5. Modernizować wyposażenie szkoły, sale lekcyjne wyposażyć w środki i sprzęt potrzebny do prowadzenia doświadczeń, ćwiczeń, prowadzenia obserwacji.
  XI-XII 2003

  X 2004

  X 2004  Przez cały okres realizacji programu

  Dyrektor szkoły

  Dyrektor szkoły

  Dyrektor szkoły

  Bibliotekarz


  Nauczyciele

  Wszyscy nauczyciele  Księgowa

  Dyrektor szkoły


  Dyrektor szkoły

  Monitorowanie i ewaluacja procesu:
  Ankieta – „Potrzeby nauczycieli w celu kształcenia u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.” Określenie stopnia realizacji oczekiwań nauczycieli.
  Dowody wykonania:
  Wzbogacone wyposażenie szkoły. Wykaz zakupionych pomocy.

  Wdrażanie planu działania
  Priorytet Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności

  Cel 2:Tworzyć warunki organizacyjne do doskonalenia umiejętności praktycznych zastosowania wiedzy w praktyce.

  Kryteria sukcesu:
  • W szkole istnieje koło kształcące i rozwijające wskazaną umiejętność.
  • Zajęcia raz w tygodniu zostaną połączone w bloki dwugodzinne (przyroda, matematyka, język polski)
  • Arkusz organizacyjny uwzględnia przydział godzin na realizację zajęć pozalekcyjnych w klasie VI – wykorzystanie wiedzy w praktyce.
  • Zastępstwa organizowane z wykorzystaniem zestawów ćwiczeń kształcących umiejętności praktyczne.

   OBSZAR:
   Zarządzanie, kierowanie i zapewnianie jakosci (Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez właściwą organizacje jej funkcjonowania.)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Rozpoznanie potrzeb klas. Analiza wniosków ze sprawdzianu zewnętrznego, próbnego i bieżącego pomiaru dydaktycznego.
   2. Zaplanować w arkuszu organizacyjnym godziny na realizację:
    • Zajęć pozalekcyjnych w celu realizacji programu naprawczego w klasie VI
    • Koła kształcącego wskazaną umiejętność
    Wnioskować do organu prowadzącego o ich przydział.
   3. Budować rozkład zajęć lekcyjnych uwzględniając dwugodzinne bloki zajęć z j.polskiego, matematyki, przyrody w celu stworzenia możliwości czasowych na ćwiczenia praktyczne.
   4. Organizować zastępstwa z wykorzystaniem zestawów ćwiczeń kształcących tą umiejętność.
   IX 2003

   IV

   IX 2003   2004 IX 2003 Kolejne lata

   Lider zespołów oddziałowych.   Dyrektor

   Dyrektor

   n-le przedmiotów   n-le prowadzący te zajęcia
   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
   Analiza dokumentacji –raport sprawdzian, arkusz organizacyjny, rozkład zajęć lekcyjnych
   Dowody wykonania:
   Zatwierdzony arkusz organizacyjny Tygodniowy rozkład zajęć. Zapisy w dziennikach.

   Wdrażanie planu działania
   Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   Cel 3: Modyfikowanie programów pracy szkoły; wzbogacanie o ćwiczenia, problemy praktyczne.
   Kryteria Sukcesu
   Wszystkie programy realizowane w szkole są zweryfikowane i zawierają dodatkowe zadania i ćwiczenia kształcące umiejętności praktyczne.

   OBSZAR:
   KSZTAŁCENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA.
   (Programy pracy szkoły.)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Zweryfikować:
    • program wychowawczy szkoły,
    • programy nauczania,
    • program zajęć pozalekcyjnych,
    • program pracy świetlicy szkolnej pod kątem proponowanych ćwiczeń praktycznych.
   2. Uwzględnić w planach wynikowych dodatkowe zajęcia kształcące umiejętność.
   3. Wprowadzać treści, metody pracy, ćwiczenia umożliwiające doskonalenie umiejętności praktycznych
   I semestr 2003/04


   Zespoły ds. ewaluacji
   programów

   Liderzy zespołów: KL.I-III KL.IV-VI


   Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy


   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
   Analiza dokumentacji - zmiany w programach, planach, scenariuszach zajęć Ewaluacja programów pod kątem standardów egzaminacyjnych dotyczących umiejętności WWwP.
   Dowody wykonania:
   Raport z ewaluacji programów „Zawartość zadań i ćwiczeń kształcących umiejętności praktyczne”. Zmodyfikowane plany wynikowe o ćwiczenia umożliwiające doskonalenie umiejętności praktycznych. Zmodyfikowane programy i plany pracy szkoły

   Wdrażanie planu działania
   Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   Cel 4: Doskonalić proces nauczania w większym niż dotychczas stopniu uwzględniać w nim ćwiczenia praktyczne.
   Kryteria Sukcesu
   Wyniki obserwacji potwierdzają większą ilość ćwiczeń praktycznych, lekcji w terenie, wycieczek dydaktycznych… Utworzenie banku pomysłów doskonalących umiejętności praktyczne na wszystkich przedmiotach.

   OBSZAR:
   KSZTAŁCENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA.
   (Jakość nauczania.)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Wykorzystywać środki dydaktyczne w procesie lekcyjnym.
   2. Organizować pracę zespołową i indywidualną.
   3. Organizować lekcje w terenie, wycieczki dydaktyczne, muzealne, obserwacje, pomiary.
   4. Stosować formy i metody pracy z uczniem kształcące umiejętności praktyczne.
   5. Tworzyć bank zadań, projektów, scenariuszy, programów zajęć pozalekcyjnych doskonalących umiejętności praktyczne i umożliwiających wykorzystanie wiedzy w praktyce.
   Przez cały okres realizacji programu


   Liderzy zespołów:
   KL.I-III
   KL.IV-VI
   Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy


   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
   Hospitacja lekcji i zajęć pozalekcyjnych. – kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Obserwacja aktywności uczniów i wytworów dziecięcych. Analiza dokumentacji – rejestr praktycznych form realizacji zajęć, banku pomysłów, wytworów uczniów
   Dowody wykonania:
   Rejestr lekcji w terenie, wycieczek dydaktycznych, obserwacji, pomiarów, eksperymentów, doświadczeń. Bank projektów, scenariuszy, programów doskonalących umiejętności praktyczne. Wytwory uczniów potwierdzające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

   Wdrażanie planu działania
   Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   Cel 5: Zwiększyć efektywność procesu uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych.
   Kryteria Sukcesu
   Wyniki badań potwierdzają większą aktywność uczniów, wyższą motywację do uczenia, właściwą jakość prac domowych. Zajęcia otwarte dla rodziców ukazujące kształtowanie umiejętności praktycznych. Motyw przewodni konkursów to – wykorzystanie wiedzy w praktyce.

   OBSZAR:
   KSZTAŁCENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA.
   (Jakość uczenia się.)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Motywować i aktywizować uczniów w procesie uczenia poprzez: inspirowanie ćwiczeń praktycznych, projektów, poszukiwanie informacji, prowadzenie doświadczeń, pomiarów, obserwacji.
   2. Dostosować jakość i ilość pracy domowej do zakładanych celów.
   3. Opracować scenariusze zajęć z kształtowaniem tej umiejętności- przekazać do banku.
   4. Zwiększyć inicjatywę, motywację, aktywność uczniów w celu kształtowania tej umiejętności – konkursy.
   Przez cały okres realizacji programu


   Liderzy zespołów:
   KL.I-III
   KL.IV-VI
   Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy


   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
   Ewaluacja pracy nauczyciela pod kątem aktywizacji ucznia i jakości pracy domowej. Hospitowanie lekcji pod kątem jakości i ilości ćwiczeń praktycznych
   Dowody wykonania:
   Wyniki ankiety „ Aktywność ucznia, praca domowa a umiejętności praktyczne.” Dokumentacja z hospitacji zajęć. Protokoły z konkursów.

   Wdrażanie planu działania
   Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   Cel 6: Uaktywnić wszystkie pomioty szkoły do realizacji planu: koordynować i integrować ich pracę.
   Kryteria Sukcesu
   Wszystkie podmioty pracy szkoły podejmą zadania służące realizacji celów programu rozwoju.

   OBSZAR:
   WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM - BUDOWANIE KONCEPCJI PRACY SZKOŁY.
   (Współpraca podmiotów szkoły)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Powołać zespół ds. realizacji programu, określić jego działania jako koordynatora działań w zakresie realizacji programu.
   2. Włączyć w plan pracy zespołów n-li uczących w tym samym oddziale zadania związane z realizacją planu rozwoju.
   3. Włączyć rodziców do procesu uczenia; przeprowadzić zebranie z rodzicami na temat celów programu i zadań programu.
   4. Włączyć świetlicę szkolną i bibliotekę do realizacji programu
   Początek IX 2003 Zebranie z rodzicami – X 2003 i kolejne


   Zespół koordynujący
   Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy


   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
   · Analiza dokumentacji: zespołu koordynującego, zespołów samokształceniowych, dzienników zajęć szkolnych, zebrań z rodzicami.
   Dowody wykonania:
   · Dokument określający zadania zespołu koordynującego. Plany pracy samokształceniowych protokoły zespołów samokształceniowych. Protokoły zebrań z rodzicami. Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

   Wdrażanie planu działania
   Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   Cel 7: Doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie metod, form i środków dydaktycznych ułatwiających uczniom wykorzystywanie wiedzy w praktyce..
   Kryteria Sukcesu
   · Wszyscy nauczyciele uczestniczyli przynajmniej w jednej formie doskonalenia w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych. Plan doskonalenia zawodowego zrealizowany w 70%. Tematyka spotkań zespołów w 70% dotyczy realizacji programu rozwoju.

   OBSZAR:
   WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM - BUDOWANIE KONCEPCJI PRACY SZKOŁY.
   (Kadra pedagogiczna.)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Rozpoznać potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji w zakresie kształcenia metod praktycznych.
   2. Opracować i wdrożyć plan doskonalenia zawodowego.
   3. Organizować szkolenia wewnętrzne na tematy związane z programem.
   4. Przyjąć jako priorytet w pracy zespołów samokształceniowych aktywne włączenie się w realizację programu.
   5. Umożliwić wymianę doświadczeń.
   6. Korelacja między przedmiotami - ustalenie zasad i obszarów współpracy
   Przez cały okres realizacji programu


   Dyrektor

   Liderzy zespołów:
   KL.I-III
   KL.IV-VI   Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy


   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
   · Analiza dokumentacji: plan doskonalenia zawodowego; stopień realizacji, plany pracy zespołów samokszt; zgodność tematyki spotkań z planem rozwoju.
   Dowody wykonania:
   plany doskonalenia zawodowego, zaświadczenia
   plany i sprawozdania z zespołów samokształceniowych

   Wdrażanie planu działania
   Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   Cel 8: Monitorować osiągnięcia uczniów pod kątem umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
   Kryteria Sukcesu
   Diagnoza we wszystkich klasach, opracowane wyniki ,wnioski posłużą doskonaleniu procesu nauczania, uczenia się. Badanie postępu tej umiejętności u uczniów. Bank narzędzi diagnostycznych badających tą umiejętność.

   OBSZAR:
   KSZTAŁCENIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA.
   (Osiągnięcia uczniów.)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Uwzględnić umiejętności praktyczne w WSO.
   2. Przeprowadzić diagnozę wstępną poziomu umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, określić problem uczniów.
   3. Tworzyć bank narzędzi diagnostycznych.
   4. Systematycznie sprawdzać umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, formułować wnioski i wykorzystywać je do kierowania procesem nauczania i uczenia się.
   5. Dostosować prace klasowe i sprawdziany uwzględniające stałe kontrolowanie poziomu umiejętności praktycznych u uczniów6.
   6. Uwzględnić w systemie badania osiągnięć uczniów mierzenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce na wszystkich poziomach.
   Do końca listopada 2003


   Przez cały okres realizacji programu   Liderzy zespołów:
   KL.I-III
   KL.IV-VI   Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlicy


   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
   Analiza dokumentacji: sprawdziany i prace klasowe, pomiar dydaktyczny.
   Dowody wykonania:
   Bank narzędzi diagnostycznych.
   Raport z przeprowadzenia badań osiągnięć uczniów.
   Przykładowe prace klasowe.

   Wdrażanie planu działania
   Priorytet. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   Cel 9: Monitorować realizację programu rozwoju. Wspierać zespół koordynujący.
   Kryteria Sukcesu
   Program będzie systematycznie realizowany. Ewaluacja programu potwierdzi jego efektywność.

   OBSZAR:
   ZARZĄDZANIE, KIEROWANIE I ZAPEWNIANIE JAKOSCI
   (Mierzenie jakości pracy szkoły.)

   Zadania Co należy zrobić, by osiągnąć cel? Termin realizacji Kto jest głównym odpowiedzialnym Kto jest zaangażowany?
   1 2 3 4
   1. Wypracować wskaźniki efektywności programu.
   2. Wypracować narzędzia diagnostyczne.
   3. Hospitować lekcje pod kątem jakości i ilości ćwiczeń praktycznych.
   4. Zdiagnozować jakość i ilość zadawanej pracy domowej.
   5. Analizować dokumentację pracy szkoły: programy, dzienniki zajęć.
   6. Analizować wytwory prac uczniów.
   7. Dokonać końcowej ewaluacji programu.
   XII 2003


   Zgodnie z planem mierzenia.Przez cały okres realizacji programu   Zespół koordynujący   Liderzy zespołów:
   KL.I-III
   KL.IV-VI


   Monitorowanie i ewaluacja procesu:
  • Testy sprawdzające umiejętności praktyczne.
  • Analiza dokumentacji przebiegu nauczania.
  • Obserwacja aktywności uczniów i wytworów dziecięcych.
  • Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego.
  • badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  • badanie skuteczności działania.
  • systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły.
  • Hospitacja lekcji i zajęć pozalekcyjnych.: obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w celu pozyskiwania i gromadzenia informacji o efektach ich pracy.
  • pozyskiwanie i analizowanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • diagnozowanie oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli.
  • Dowody wykonania:
  • Wskaźniki efektywności programu.
  • Narzędzia diagnostyczne.
  • Dokumenty z hospitacji.
  • Raporty.
  • Notatki służbowe z analizy dokumentacji, z obserwacji.
  • Raport końcowy.

  • Uzasadnienie wyboru priorytetów
   Cel strategiczny Priorytet Cele ogólne Cele szczegółowe Opis oczekiwanych osiągnięć
   Kształcenie wszechstronnego rozwoju ucznia Podniesienie poziomu kształcenia. Wykazywać użyteczność wiedzy i umiejętności.
   1. Kształcić umiejętność wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce i aktywności twórczej.
   2. Tworzyć warunki organizacyjne materialne i programowe do kształcenia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
   3. Doskonalić kompetencje nauczycieli w zakresie metod, form, środków służących kształceniu umiejętności praktycznych.
   4. Zaktywizować wszystkie podmioty szkoły do realizacji celów programu.
   1. Kształcić umiejętności praktyczne.
   2. Uczyć metod rozwiązywania problemów.
   3. Pokazywać związek omawianych zagadnień teoretycznych z problemami bliskimi dzieciom.
   • Uczeń lepiej sobie radzi z rozwiązywaniem problemów z życia codziennego.
   • Uczeń poznaje i stosuje metody rozwiązywania problemów.
   • Uczeń uzyskuje wyższe wyniki w zadaniach praktycznych w wewnętrznym badaniu osiągnięć.
   • Uczeń uzyskuje wyższy wynik sprawdzianu zewnętrznego w kategorii "wykorzystanie wiedzy w praktyce".
   opracowała mgr Grażyna Zielińska dyr.SP w Nowym Dworze

   Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

   X


   Zarejestruj się lub zaloguj,
   aby mieć pełny dostęp
   do serwisu edukacyjnego.
   www.szkolnictwo.pl

   e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
   - największy w Polsce katalog szkół
   - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
   Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

   Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
   Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie