Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Autorski program wychowania fizycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2126 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


DLA KLASY SPORTOWEJ O PROFILU BOKSU DLA ETAPU


GIMNAZJUM

Celem projektu stworzenia klasy sportowej o profilu boksu w jej części męskiej przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy jest propagowanie boksu jako jednej z rozwijających się dyscyplin sportowych w naszym regionie.
Należy nadmienić, że na terenie Świdnicy i jej okolic działa wiele klubów sportowych posiadających w swoim składzie sekcje bokserskie. Założeniem mojego projektu jest to, aby do klasy sportowej mogli uczęszczać uczniowie uzdolnieni w tym kierunku, którzy popołudniu mogliby poszerzać swoje umiejętności na zajęciach w klubach, co zapewni zachowanie ciągłości w szkoleniu młodzieży w boksie oraz możliwość wczesnego wyszukiwania młodych talentów tej dyscypliny sportu.
Program przewiduje, że na klasę złożą się dwie grupy – chłopcy predysponowani do uprawiania dyscypliny sportu, jaką jest boks oraz dziewczęta objęte szkoleniem z piłki siatkowej opisanym w odrębnym programie. Szkoleniem oraz przekazywaniem wiadomości specjalistycznych zajmować się będą trenerzy i instruktorzy posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia. Uczniowie po ukończeniu tego profilu będą mogli kontynuować szkolenie w klubie MKS Polonia Świdnica, który zobowiązuję się pomóc szkole w możliwy sposób w realizacji tego programu.
SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA
I WYCHOWANIA DLA KLAS I-III GIMNAZJUM:

1. Skoordynowany rozwój fizyczny poprzez właściwy dobór bodźców działających na układy: ruchu, krążenia, oddychania oraz systemu nerwowego.
2. Wypracowanie pozytywnych cech charakteru oraz pożądanych postaw prowadzących do właściwego działania indywidualnego, zespołowego i propagowania zdrowego stylu życia i sposobu wypoczynku.
3. Kształtowanie psychomotoryki przez nauczanie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej, rozwój cech motorycznych uwzględniający upodobania, zainteresowania, sprawność ruchową, intelektualną i emocjonalna.
4. Rozwój psychiki poprzez wszechstronny rozwój osobowości.
5. Poznanie zasad zachowania zdrowia i wiedzy ekologicznej:
a) w środowisku szkolnym,
b) prawidłowe odżywianie,
c) aktywność ruchowa,
d) higiena osobista,
e) czystość najbliższego otoczenia,
f) nałogi, doping i skutki,
g) zanieczyszczenia środowiska( chemiczne i fizyczne),
h) zapobieganie chorobą zakaźnym i cywilizacyjnym,
i) umiejętność życia w środowisku i klimacie.
6. Dążenie do eleganckiej budowy ciała, piękna, harmonii i swobody ruchu, korygowanie wcześniej nabytych wad postawy.
7. Kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą szkolną
8. Wdrożenie do pozalekcyjnej aktywności ruchowej w rodzinie, w gronie kolegów i w najbliższym otoczeniu:
a) wyrabianie umiejętności samodzielnego organizowania zajęć zabawowych, sportowopodobnych, zajęć rekreacyjnych;
b) ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich i rozwijanie cech osobowości;
c) czerpanie radości z zakresu przeżyć społecznych i sportowych;
d) zacieśnienie więzów życia rodzinnego i społecznego;
e) racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;
f) rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna i obcowania z przyrodą.
9. Zapoznanie z różnorodnymi zabawami, tańcami, zajęciami na wolnym powietrzu oraz wzbogacanie wiedzy o tych dziedzinach, a szczególności o boksie.
10. Wdrożenie uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny w zakresie swojej sprawności, umiejętności i nawyków.
11. Poznanie zasad bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
a) kształtowanie zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koleżeńskości, porządku, dbałości o sprzęt i przybory;
b) zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
c) zaznajomienie z przepisami gier i zabaw ruchowych w szkole i na zajęciach poza szkolnych;
d) zaznajomienia z przepisami walki w boksie i z zasadami zachowania się na treningach i zawodach sportowych.
TREŚCI
KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI
W KLASACH I-III GIMNAZJUM:

I. Sprawność morfofunkcjonalna.

1. Układ ruchu:
- spostrzeganie ciała i dążenie do prawidłowej postawy w życiu codziennym; (prawidłowe stanie, leżenie, siedzenie; prawidłowe wstawanie z podłogi, z łóżka, z pozycji siedzącej; prawidłowe schylanie się, podnoszenie),
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie,
- aktywne i pasywne rozciąganie mięśni,
- ćwiczenia rozluźniające mięśnie.
2. Układ krążenia i oddychania.
- uaktywnienie oddychania przeponowego,
- świadome dopasowanie rytmu oddechowego do rytmu ruchu,
- odzyskiwanie naturalnego oddechu przez ćwiczenia rozluźniające.
3. Układ nerwowy.
- oderwanie się od trudności dnia codziennego i zmniejszenie napięć psychicznych,
- ćwiczenia relaksacyjne.

II. Sprawność ogólna.

1. Sprawność kondycyjna:
a) kształtowanie szybkości:
- biegi z prawie maksymalną szybkością na odcinkach od 30 do 100 metrów,
- biegi na krótkich odcinkach z przyspieszeniami,
- slalomy biegane z pokonywaniem przeszkód terenowych,
- biegi z oporem współćwiczącego,
- biegi z obciążeniem,
- biegi ze zmianą pozycji i sposobu wykonania,
- gry szybkościowe ze współzawodnictwem,
- starty z różnych pozycji wyjściowych,
b) kształtowanie wytrzymałości:
- mała zabawa biegowa,
- duża zabawa biegowa,
- gry terenowe,
- marszobiegi,
- biegi ciągłe,
- biegi w zmiennym tempie,
- interwał z przyborami,
c) kształtowanie gibkości:
- wznosy, wymachy, rzuty, krążenia ramion w różnych pozycjach i płaszczyznach i w sytuacjach utrudniających zachowanie poprawności ruchu,
- skłony, skręty, skrętoskłony, opady tułowia,
- różne formy ćwiczeń nóg w marszu,
- leżenia przewrotne, przerzutne, łukiem,
d) kształtowanie skoczności;
- wieloskoki jednonóż i obunóż przez niskie przeszkody,
- wyskoki z półprzysiadu i przysiadu,
- różne formy trójskoku z miejsca, marszu i biegu,
- skoki kuczne przez niskie przeszkody,
- różne formy skoków przez przyrządy,
- skoki w dal z miejsca,
- skoki w dal z rozbiegu.
e) kształtowanie zwinności i zręczności:
- pokonywanie na różne sposoby torów przeszkód,
- łączenie kilku czynności ruchowych w jedną całość,
- zwisy: proste, przewrotne, przerzutne, klęczne.
f) kształtowanie siły:
- ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru współćwiczącego,
- pchnięcia i rzuty piłką lekarską oburącz i jednorącz,
- pchniecie kula,
- ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym (ćwiczenia na atlasie),
- ćwiczenia izometryczne i izotoniczne.
2. Sprawność koordynacyjna:
a) kształtowanie równowagi,
- różnego rodzaju przejścia po równoważni względnie na odwróconej ławeczce (przodem, tyłem, bokiem), z przyborem, z mijaniem się ze współćwiczącym),
- stanie na głowie, przedramionach, rękach,
- przerzuty bokiem,
- przewroty w przód i tył z różnych pozycji wyjściowych.
b) kształtowanie orientacji przestrzennej:
- biegi na orientację,
- tory przeszkód,
- ocenianie odległości po skokach i rzutach.


KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KLASACH I-III GIMNAZJUM:

I. Umiejętności działania na rzecz zdrowia.

1. Świadome bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
a) rozpoznawanie i unikanie niebezpieczeństw podczas aktywności ruchowej,
b) znajomość przepisów i umiejętności bezpiecznej organizacji rozgrywek, treningów, zawodów sportowych,
c) dobór stroju a bezpieczeństwo podczas aktywności ruchowej;
d) zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach, treningach, zawodach.
2. Higiena osobista:
a) żywienia,
b) pracy,
c) nauki,
d) psychiczna.
3. Skupienie uwagi na aktywnej pracy nad prawidłową budową ciała:
a) świadomość własnego ciała,
b) czucie ciała w przestrzeni.
4. Świadoma dbałość o rozwój i sprawność fizyczną:
a) kształtowanie afirmatywnej postawy wobec własnej sprawności fizycznej,
b) samokontrola i samoocena sprawności ogólnej poprzez zastosowanie wybranego przez uczniów testu sprawności fizycznej;
c) dążenie do systematycznej poprawy sprawności fizycznej.II. Umiejętności działania na rzecz sprawności fizycznej.

1. Samoocena i samokontrola sprawności fizycznej ogólnej.
2. Posługiwanie się przyrządami pomiarowymi.
3. Znajomość z przepisów poszczególnym dyscyplin sportowych i ich praktyczne zastosowanie.
4. Umiejętność organizowania różnych form zajęć ruchowych.
5. Organizacja mini zawodów.

III. Umiejętności ruchowe i rekreacyjno – sportowe.

1. Indywidualne formy aktywności ruchowej w klasie pierwszej gimnazjum:
A) Lekkoatletyka
- biegi z przyspieszeniem na krótkich odcinakach;
- biegi krótkie (60, 100 metrów) ze startu niskiego,
- skok w dal, doskonalenie techniki naturalnej,
- „mała zabawa biegowa”,
- „duża zabawa biegowa”,
- bieg ciągły w wolnym tempie,
- bieg ciągły w średnim tempie,
- bieg na 400 metrów dziewczęta, 800 chłopcy,
- pchnięcie kulą,
- rzut piłeczką palantową.
B) Gimnastyka
- ćwiczenia kształtujące mięśnie: szyi, rąk, obręczy barkowej, tułowia, nóg, obręczy biodrowej wolne i z przyborami,
- stanie na głowie z asekuracją,
- stanie na przedramionach i na rękach z asekuracją,
- doskonalenie przewrotów w przód, w tył z różnych pozycji wyjściowych;
- skok rozkroczny przez kozła;
- skok kuczny przez cztery i pięć części skrzyni po odbiciu z odskoczni z asekuracją;
- proste układy indywidualne, dwójkowe według inwencji własnej uczniów;
- ćwiczenia korygujące postawę ciała (wzmacniające mięśnie. posturalne).
C) Boks
- nauka prawidłowej postawy bokserskiej;
- nauka podstawowego kroku bokserskiego;
- nauka ciosów prostych w miejscu;
- nauka ciosów z dołu w miejscu,
- nauka ciosów sierpowych w miejscu,
- obrona poprzez odejście, odskok, zbicie ciosu;
- współdziałanie z partnerem podczas tzw.”tarczy
bokserskiej„
- znajomość przepisów walki bokserskiej,

2. Zespołowe formy aktywności ruchowej dla klasy pierwszej gimnazjum.
A) Piłka koszykowa
- podania sytuacyjne w dwójkach i w trójkach,
- doskonalenie podań w marszu i w biegu,
- zwody z piłką i bez piłki,
- zbieranie piłki z tablicy w ataku i w obronie,
- rzuty do kosza: w biegu, po kozłowaniu, po dwutakcie,
- atak szybki,
- atak pozycyjny,
- małe gry (2x2, 3x3),
- gra właściwa w piłkę koszykową (organizacja gry, sędziowanie).
B) Piłka siatkowa
- podania i przyjęcia piłki sposobem górnym i dolnym,
- zagrywka dolna i tenisowa prawą i lewą ręką,
- przyjęcie piłki z zagrywki partnera, sposoby ustawienia w obronie,
- pojedyncze blokowanie ataków współćwiczącego,
- gra właściwa w piłkę siatkową (organizacja gry, sędziowanie).
C) Piłka ręczna
- chwyty i podania w miejscu, w biegu, sytuacyjne,
- obrona „każdy swego”,
- obrona „strefą”,
- rzut do bramki z miejsca, z wyskoku,
- zwody ciałem,
- zwody piłką,
- elementy taktyki,
- elementy techniki i taktyki gry bramkarza,
- gra właściwa w piłkę ręczną (organizacja gry, sędziowanie).
D) Piłka nożna
- przyjęcia i podania: prostym podbiciem stopy, wewnętrznym podbiciem stopy, podania sytuacyjne – w miejscu i w biegu,
- nauka odbić głową,
- żonglerka,
- atak dwójkowy, trójkowy,
- rozgrywanie stałych fragmentów gry,
- podstawy taktyki („gra na spalony”, 4:4:2:1),
- podania sytuacyjne,
- elementy techniki i taktyki gry bramkarza,
- gra właściwa w piłkę nożną (organizacja gry, sędziowanie).
3. Indywidualne formy aktywności ruchowej w klasie drugiej gimnazjum:
A) Lekkoatletyka
- biegi z przyspieszeniem na średnich odcinakach;
- biegi średnie ze startu niskiego,
- biegi sztafetowe (4 x 100, 4 x 200, sztafeta „australijska”),
- skok w dal,nauka techniki piersiowej,
- skok w dal, doskonalenie techniki naturalnej,
- „mała zabawa biegowa”,
- „duża zabawa biegowa”,
- bieg ciągły w wolnym tempie,
- bieg ciągły w średnim tempie,
- bieg na 800 metrów dziewczęta, 1500 chłopcy,
- pchnięcie kulą,
B) Gimnastyka
- ćwiczenia kształtujące mięśnie: szyi, rąk, obręczy barkowej, tułowia, nóg, obręczy biodrowej wolne i z przyborami,
- stanie na rękach,
- układy gimnastyczne;
- skok kuczny, zawrotny i odwrotny przez pięć części skrzyni po odbiciu z odskoczni z asekuracją;
- złożone układy indywidualne, dwójkowe według inwencji własnej uczniów;
- ćwiczenia korygujące postawę ciała (wzmacniające mięśnie. posturalne).
C) Boks
- ciosy proste, z dołu i sierpowe z krokiem bokserskim,
- konstruowanie prostych akcji w ataku i obronie,
- elementy walki szkoleniowej(zadaniowej),
- umiejętność wykorzystania wszelkich przyborów bokserskich,
- sparingi zadaniowe z innymi zawodnikami.
4. Zespołowe formy aktywności ruchowej klasie drugiej gimnazjum.
A) Piłka koszykowa
- podania sytuacyjne w trójkach,
- doskonalenie podań w marszu i w biegu,
- zwody z piłką i bez piłki,
- zbieranie piłki z tablicy w ataku i w obronie,
- doskonalenie rzutów do kosza: w biegu, z półobrotem, po kozłowaniu, po dwutakcie,
- atak szybki,
- atak pozycyjny,
- małe gry (2x2, 3x3),
- podstawy taktyki (obrona” strefą”, obrona” każdy swego”),
- gra właściwa w piłkę koszykową (organizacja gry, sędziowanie).
B) Piłka siatkowa
- podania i przyjęcia piłki sposobem górnym i dolnym,
- ćwiczenie plasowania piłki z podania od partnera przez siatkę,
- elementy taktyki w obronie i w ataku,
- pojedyncze i grupowe blokowanie ataków współćwiczącego,
- gra właściwa w piłkę siatkową (organizacja gry, sędziowanie).
C) Piłka ręczna
- doskonalenie chwytów i podań w miejscu, w biegu, sytuacyjne,
- obrona „każdy swego”,
- obrona „strefą”,
- rzut do bramki z miejsca, z wyskoku, z półobrotem,
- zwody ciałem,
- zwody piłką,
- nauka rzutów i podań z padem,
- doskonalenie elementów techniki i taktyki gry bramkarza,
- gra właściwa w piłkę ręczną (organizacja gry, sędziowanie).
D) Piłka nożna
- doskonalenie przyjęć i podań: prostym podbiciem stopy, wewnętrznym podbiciem stopy, podania sytuacyjne – w biegu,
- doskonalenie odbić głową- w parach, w trójkach,
- żonglerka,
- doskonalenie kontrataku,
- rozgrywanie stałych fragmentów gry,
- podania sytuacyjne,
- elementy techniki i taktyki gry bramkarza,
- gra właściwa w piłkę nożną (organizacja gry, sędziowanie).
5. Indywidualne formy aktywności ruchowej w klasie trzeciej gimnazjum:
A) Lekkoatletyka
- biegi z przyspieszeniem na średnich odcinakach;
- biegi długie ze startu wysokiego,
- skok w dal, doskonalenie techniki piersiowej,
- „mała zabawa biegowa”,
- „duża zabawa biegowa”,
- bieg ciągły w wolnym tempie,
- bieg ciągły w średnim tempie,
- bieg na 1000 metrów dziewczęta, 1500 chłopcy,
- pchnięcie kulą,
- bieg przez płotki – nauka techniki nogi atakującej i zakrocznej,
B) Gimnastyka
- ćwiczenia kształtujące mięśnie: szyi, rąk, obręczy barkowej, tułowia, nóg, obręczy biodrowej wolne i z przyborami,
- stanie na rękach,
- układy gimnastyczne;
- skok rozkroczny przez kozła wysokiego z odmachem,
- skok kuczny przez pięć części skrzyni z odmachem,
- złożone układy indywidualne, dwójkowe i trójkowe według inwencji własnej uczniów;
- ćwiczenia korygujące postawę ciała (wzmacniające mięśnie. posturalne).
C) Boks
- łączenie ciosów prostych, prostych dołu i sierpowych,
- konstruowanie złożonych akcji w ataku i obronie,
- elementy walki szkoleniowej(zadaniowej),
- umiejętność wykorzystania wszelkich przyborów bokserskich,
- próby sędziowania fragmentów walki,
- sparingi zadaniowe z zawodnikami innych klubów.
6. Zespołowe formy aktywności ruchowej klasie trzeciej liceum.
A) Piłka koszykowa
- podania sytuacyjne w zespołach,
- doskonalenie podań w marszu i w biegu,
- zwody z piłką i bez piłki,
- zbieranie piłki z tablicy w ataku i w obronie,
- doskonalenie rzutów do kosza: w biegu, z półobrotem, po kozłowaniu, po zatrzymaniach na 1i2 tempa,
- atak szybki,
- atak pozycyjny,
- małe gry (2x2, 3x3),
- podstawy taktyki (obrona” strefą”, obrona” każdy swego”),
- gra właściwa w piłkę koszykową (organizacja gry, sędziowanie).
B) Piłka siatkowa
- podania i przyjęcia piłki sposobem górnym i dolnym,
- doskonalenie plasowania, zbicia piłki z podania od partnera przez siatkę,
- zbicia piłki przez siatkę po podaniach przez współćwiczącego,
- elementy taktyki w obronie i w ataku,
- nauka gry z” libero”,
- pojedyncze i grupowe blokowanie ataków współćwiczącego,
- gra właściwa w piłkę siatkową (organizacja gry, sędziowanie).
C) Piłka ręczna
- doskonalenie chwytów i podań w miejscu, w biegu, sytuacyjne,
- obrona „każdy swego”,
- obrona „strefą”,
- rzut do bramki z miejsca, z wyskoku, z półobrotem, z padem,
- zwody ciałem,
- zwody piłką,
- nauka rzutów i podań z padem,
- elementy taktyki („ścinanie”,” obieganie”,” łańcuszek”),
- doskonalenie elementów techniki i taktyki gry bramkarza,
- gra właściwa w piłkę ręczną (organizacja gry, sędziowanie).
D) Piłka nożna
- doskonalenie przyjęć i podań: prostym podbiciem stopy, wewnętrznym podbiciem stopy, podania sytuacyjne – w biegu,
- doskonalenie odbić głową- w parach, w trójkach,
- żonglerka,
- doskonalenie kontrataku,
- rozgrywanie stałych fragmentów gry,
- podania sytuacyjne,
- elementy techniki i taktyki gry bramkarza,
- gra właściwa w piłkę nożną (organizacja gry, sędziowanie).

IV. Wiadomości dla etapu gimnazjum:
A) Związane z funkcjonowaniem organizmu:
- wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu,
- higiena zdrowia,
- zasady żywienia w sporcie,
- zasada bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych,
- sposoby udzielania pierwszej pomocy,
- dobór ćwiczeń kształtujących i korygujących budowę ciała,
- dobór ćwiczeń ruchowych do wszechstronnego przygotowania organizmu do wysiłku,
- wypoczynek czynny i bierny - różnice, zasady stosowania,
- wpływ ruchu na adaptacje organizmu do wysiłku,
- znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych,
- znaczenie ćwiczeń kompensacyjnych,
- wpływ ruchu na samopoczucie,
- pokonanie lęku,
- sprawność fizyczna i jej rola w życiu prywatnym i społecznym,
- pojęcia treningu wyobrażeniowego,
- pojęcia treningu relaksacyjnego,
- pojęcia treningu psychologicznego.
B) Związane z kształtowaniem sprawności:
- posługiwanie się przyborami pomiarowymi,
- wykorzystanie warunków terenowych do ćwiczeń,
- znaczenie kształtowania różnych zdolności motorycznych,
- wskazanie wpływu wykonywanych zadań ruchowych na rozwój sprawności kondycyjno – koordynacyjnej,
- zapoznanie uczniów z testami sprawności fizycznej,
- posługiwanie się przyrządami specjalistycznymi w boksie.
C) Związane z organizacją zajęć ruchowych:
- zasady i przepisy gier i zabaw,
- zasady bezpieczeństwa w organizacji zajęć ruchowych w terenie,
- kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej (kultura kibicowania, przestrzeganie zasad „fair play”).
- samoochrona i asekuracja,
- sposoby wykorzystania naturalnych warunków środowiskowych i klimatycznych do organizacji różnego typu zajęć ruchowych,
- sposoby dokonywania samokontroli i samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

V. Działania wychowawcze w klasie 1, 2 i 3 gimnazjum:
1. Wdrożenie do sportowego współdziałania w zespole i sportowej rywalizacji.
2. Umiejętność godnego zachowania się po zwycięstwie i porażce.
3. Samokontrola i świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich umiejętności.
4. Znaczenie i zasady wzajemnej pomocy i kontroli podczas zajęć treningów i zawodów.
5. Pojęcia tolerancji i zaufania.
6. Samoocena – określenie własnych predyspozycji i zdolności.
7. Wpływ wyglądu i czystości uczniów na ich samopoczucie.
8. Samodzielne organizowanie imprez sportowych.
9. Wypoczywanie czynne i bierne.
10. Dokonywanie właściwych wyborów.

VI. Procedury osiągnięcia celów w klasie 1,2 i 3 gimnazjum:
1. Korelować treści wychowania fizycznego ze ścieżkami edukacyjnymi (prozdrowotna, ekologiczna, medialna, europejska), religią – etyką, ze sztuką, techniką, biologią, chemią, geografią.
2. Wykorzystywać treści kształcenia i wychowania na zajęciach pozaszkolnych: wycieczkach, biwakach, koloniach, obozach sportowych.
3. Podporządkowywać metody, formy organizacyjne i środki dydaktyczne zadaniom wynikających z potrzeb, możliwości i zainteresowań rozwojowych uczniów oraz warunków bazowych szkoły.
4. Uatrakcyjniać zajęcia przez stosowanie nowatorskich meto i form.
5. W czasie zajęć uwzględniać różnice w rozwoju i sprawności oraz stanie zdrowia uczniów, stosować szeroką indywidualizację.
6. Korelować różne sytuacje problemowe przy rozwiązywaniu, których uczniowie uczą się współpracy.
7. Wprowadzać uczniom w kolejnych etapach nauczania coraz więcej samodzielnych zadań.
8. Propagować aktywny wypoczynek z rodziną i środowiskiem lokalnym.
9. Wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą uczniów.
10. Na każdych zajęciach prowadzić obowiązkowo ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne.
11. Stale udoskonalać warsztat pracy nauczyciela i jego wiedzę merytoryczną, pobudzać do twórczych poszukiwań w zakresie sposobów wprowadzania w życie podanych zadań.

VII. Ocenianie.
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów musi odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. z późniejszymi zmianami. W przypadku klasy sportowej obowiązuje również WSO opracowany i przyjęty w Gimnazjum nr 2 w Świdnicy.

VIII. System kwalifikacji do klasy sportowej o profilu boksu.
W procesie naboru do klasy bokserskiej będą w głównej mierze brane
takie umiejętności, jak: koordynacja wzrokowo ruchowa (zadane formy
odbić rakietką do tenisa stołowego, poruszanie się za kozłowaną piłeczką tenisową), zwinność (tor przeszkód), siła obręczy barkowej ( zwis przodem na drążku i ilość wykonanych ugięć i wyprostów ramion), rozmowa kwalifikacyjna, pozytywna opinia lekarza oraz zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

MARIUSZ KUC

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie