Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metody badań

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 52783 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
METODA – to sposób postępowania , droga do rozwiązania problemu .

Według T. Pilcha – metoda jest zespołem czynności i zabiegów zmierzających do poznania określonego przedmiotu .

Metody według T. Plicha cztery :
1. Eksperyment pedagogiczny
2. Monografia pedagogiczna
3. Metoda indywidualnych przypadków
4. Metoda sondażu diagnostycznego

Ad 1. EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY – jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości wychowawczej polegającą na wywołaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowania zmian powstałych pod jego wpływem wg T. Pilcha .

Ad 2. MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA –jest metodą ,której podmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej , prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych wg T . Pilcha .

Ad 3. METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW – jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych .

Ad 4. SONDAŻ - jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych , opiniach i poglądach wybranych zbiorowościach , nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych 0 posiadających znaczenie wychowawcze w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną , w której badane zjawisko występuje .

Metoda wg Mieczysława Łobockiego

Rozumiane w ten sposób metody są z reguły pewnym ogólnym systemem reguł , dotyczących organizowania określonej działalności badawczej , tj. szeregu operacji poznawczych i praktycznych , kolejności ich zastosowania , jak również specjalnych środków i działań skierowanych z góry na założony cel badawczy .

METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
1. obserwacja
2. eksperyment pedagogiczny
3. testy osiągnięć szkolnych
4. metoda socjometryczna
5. metoda sondażu diagnostycznego
6. analiza dokumentów

Ad 1. OBSERWACJA – jako jedna z metod badań pedagogicznych , stanowi osobliwy sposób postrzegania , gromadzenia i interpretowania poznawanych danych w naturalnym ich przebiegu i pozostających w zasięgu widzenia i słyszenia obserwatora . To znaczy , najpierw postrzega się interesujące nas zjawisko zgodnie z postawionym celem ( problemem ) badawczym ; następnie utrwala się ( często w formie pisemnej ) dostrzeżone dane , a na końcu dokonuje się próby ich zinterpretowania .
Rodzaje obserwacji :
a) obserwacja zaprogramowana – nazywana często obserwacją skategoryzowaną ze względu na przewidywane z góry kryteria zachowań objęte z góry taką obserwacją . Poza tym , że jest planowa , dokładna i obiektywna , przysługuje jej cecha selektywności , tzn. stosując ją podchodzi się wybiórczo do obserwowanego zjawiska .
b) obserwacja swobodna – okazuje się przydatna w badaniach jakościowych .
Umożliwia dokładny rejestr faktów , zjawisk czy zdarzeń w ich ciągłym
naturalnym przebiegu .

Ad 2. EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY - metoda będąca w ścisłym związku z obserwacją . Polega na aktywnym stosunku obserwatora do badanej rzeczywistości . Może być zastosowana w dowolnym czasie i można powtórzyć ją wielokrotnie .

Ad 3. TESTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH – zwane też testami dydaktycznymi lub testami wiadomości ( obiektywny pomiar wyników nauczania )
Rodzaje testów osiągnięć szkolnych :
a) standaryzowane i nieformalne
b) różnicujące i sprawdzające
c) wyróżnia się jeszcze testy ze względu na typ czynności wykonywanej przez badanego – pisemne , ustne , praktyczne
d) testy mocy – składające się z zadań o różnej treści i trudności , testy szybkości

Ad 4. METODA SOCJOMETRYCZNA - pozwala na zidentyfikowanie osób cieszących się popularnością grupie , jak i osób nie lubianych , odrzuconych przez grupę . Trwa bez względu na technikę nie dłużej jak 15 minut .
Nie informuje nas o motywach , jakimi kierują się badani przy dokonywaniu wyborów socjometrycznych .

Ad 5. METODA SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO - najczęściej znajduje swe zastosowanie w badaniach za pomocą ankiet , ( tj. badania ankietowe są sposobem zbierania informacji za pomocą zestawu pytań , dotyczących ściśle określonych problemów badawczych . Badania te stanowią podstawowe jej techniki badawcze . Zamieszczone pytania mają charakter pytań otwartych bądź zamkniętych . Otwarte pozostawiają swobodę wypowiedzi a zamknięte wymagają wyboru własnej odpowiedzi z punktu widzenia respondenta .
Wśród pytań zamkniętych rozróżnia się pytania alternatywne , dysjunktywne – jedna z wielu odpowiedzi i komunikatywne – możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi , wykorzystuje się również pytania półotwarte i filtrujące ) rozmowy i wywiady – ( gromadzenie informacji za pomocą przygotowanych uprzednio pytań . Rozmowa przeprowadzana bezpośrednio lub pośrednio z badanym , a wywiad ma na celu otrzymanie informacji raczej o osobach innych niż badane . Rozmowa i wywiad wymagają umiejętności uważnego cierpliwego słuchania swych rozmówców , nie narzucając im własnych opinii , poglądów , przekonań .

Ad 6. ANALIZA DOKUMENTÓW –jest metodą mało doceniającą na uporządkowaniu i interpretacji zawartych w nich treści pod kątem problemu ( celu ) badawczego lub także hipotezy roboczej .
Chodzi tu o dokumenty szeroko rozumiane , obejmujące nie tylko materiały archiwalne , ale także wytwory dzieci i młodzieży ( rysunki , zeszyty szkolne , listy , pamiętniki , twórczość literacka , kronika klasy , szkoły ) mogą być dokumenty pisana , cyfrowe lub obrazowo – dźwiękowe .
Rozróżnia się analizę dokumentów :
a) klasyczną ( jakościową czy opisową )
b) nowoczesną ( ilościową )
INNE METODY :
1. Skala ocen - traktuje się jako samodzielną metodę badań jako pomocniczą technikę badawczą szczególnie w posługiwaniu się metodą sondażu diagnostycznego i obserwacją , a także testów osiągnięć szkolnych i metody socjometrycznej . Skale ocen są metodą mało trafną i rzetelną co nie przekreśla celowości korzystania z nich .
2. Metoda indywidualnych przypadków – niedostatecznie trafna i rzetelna , nazywana zamiennie ,, studium indywidualnych przypadków ”, ,, studium przypadku ”, ,, analizą przypadku ”, ,, metodą kliniczną ” – polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze w celu podjęci działań terapeutycznych .
3. Metoda monograficzna – zwana także badaniem terenowym lub monografią pedagogiczną – jest metodą o podobnej wartości poznawczej co metoda indywidualnych przypadków . Dotyczy opisu i analizy funkcjonowania konkretnej instytucji opieki , wychowania i kształcenia , badania tego typu mają na celu ukazanie sposobu działania przyczyny osiągnięć lub niepowodzeń oraz opracowanie koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych .


Opracowała
Małgorzata Pinkowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie