Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Świetlicy Szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2523 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCHOTNICY

I. WSTĘP
     Świetlica w Szkole Podstawowej w Bochotnicy działa od 01 września 2000r. i obejmuje swoją opieką dzieci dojeżdżające do szkoły oraz uczniów z klas I-III.
     Celem działalności świetlicy szkolnej, zgodnie z zapisem w STATUCIE SZKOŁY, jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Do zadań należy również zapewnienie opieki w drodze z przystanku autobusowego do i ze szkoły dzieciom dojeżdżającym z Wierzchoniowa. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.
     Świetlica szkolna zajmuje jedno specjalnie do tego celu wyodrębnione pomieszczenie, z oddzielnym wejściem z zewnątrz. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek został urządzony kącik wypoczynkowo-relaksowy. Są tu zabawki do zabaw tematycznych: teatrzyk, sklepik, kuchnia, zestaw lekarski, fryzjerski itp.
     Zorganizowano też kącik śniadaniowy, gdzie dzieci mają możliwość zjedzenia przyniesionych kanapek i wypicia herbaty przygotowanej przez wychowawcę świetlicy. Sala wyposażona jest w sprzęt RTV, wkrótce zostaną zainstalowane cztery komputery, by można było korzystać z programów edukacyjnych.
     Zajęcia sportowe odbywają się głównie na boisku szkolnym. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.

II. ZADANIA SZKOŁY JAKO ORGANIZATORA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 1. Dostosowanie form zadań nauczyciela wychowawcy do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 2. Pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości.
 3. Personalizacja życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności.
 4. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia.
 5. Inspirowanie działań zespołowych uczniów.
 6. Otoczenie opieką każdego wychowanka.
 7. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego.
 8. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach.
 9. Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury.
 10. Kształtowanie postaw i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 11. Kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.
 12. Uczenie właściwych zwyczajów, obyczajów i zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym.

III. CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Cele ogólne:
 1. Zapewnienie opieki uczniom prze zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Zapewnienie opieki w drodze do szkoły uczniom dojeżdżającym z Wierzchoniowa.
 3. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 5. Kompensowanie zaniedbań środowiskowych.
 6. Integracja grupy rówieśniczej.

Cele szczegółowe:
 1. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów:
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
  • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,
  • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.
 2. Wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym ucznia.
 3. Stwarzanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 4. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 5. Zwiększanie sprawności fizycznej.
 6. Wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci.
 7. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
 8. Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
 9. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych:
  • umiejętność komunikowania się,
  • wyrażanie własnych przekonań, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych osób,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.
 10. Wdrażanie do planowania prac indywidualnych i grupowych.
 11. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 12. Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.
 13. Rozwijanie zdolności i ekspresji dzieci, eksponowanie twórczości dziecięcej.
 14. Propagowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu.

IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
 1. Dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, podnoszą poczucie własnej wartości.
 2. Potrafią zorganizować swój czas wolny i pracę.
 3. Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, potrafią prezentować swoje dokonania.
 4. Potrafią zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne i poznawcze.
 5. Umieją poradzić sobie w trudnych sytuacjach (konfliktowych).
 6. Dbają o swoje zdrowie.
 7. Przestrzegają obowiązujących norm i zasad zachowania.

V. TREŚCI PROGRAMU
     W trakcie zajęć świetlicowych przewiduje się realizację treści skupionych wokół następujących ośrodków tematycznych:
 1. DZIECKO W RODZINIE:
  • członkowie rodziny, ich zajęcia i obowiązki,
  • okazywanie uczuć w rodzinie,
  • uroczystości i święta w rodzinie,
  • praca zawodowa rodziców.
 2. DZIECKO JAKO CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
  • szkoła i jej pracownicy,
  • zasady zachowania w grupie,
  • przyjaźń i koleżeństwo, pomoc koleżeńska,
  • zabawy w gronie koleżanek i kolegów,
  • rozwiązywanie kłopotliwych sytuacji.
 3. ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE ZMIANOM PÓR ROKU:
  • pory roku w przyrodzie i literaturze,
  • przeżycie związane ze zmianami w przyrodzie,
  • warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.
 4. UCZEŃ – UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO:
  • bezpieczna droga do szkoły,
  • zachowanie się dziecka w środkach komunikacji.
 5. WYPOCZYNEK I CZAS WOLNY:
  • wypoczywamy bezpiecznie,
  • rozkład dnia ucznia – czas nauki, odpoczynku, zabawy,
  • ulubione programy TV,
  • sposób na ferie,
  • wakacyjne plany,
  • aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
 6. POLSKA – MOJA OJCZYZNA:
  • Polska – położenie i sąsiedzi,
  • Warszawa – nasza stolica,
  • ważne rocznice,
  • poznajemy legendy polskie,
  • symbole narodowe.
 7. TRADYCJE I ZWYCZAJE W ŻYCIU RODZINY I NARODU:
  • wieczór andrzejkowy,
  • jak obchodzimy święta?
  • witamy Nowy Rok,
  • powitanie wiosny.
 8. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, WCZORAJ I DZIŚ:
  • krajobraz okolicy,
  • praca zawodowa mieszkańców wsi,
  • marzenia dzieci związane z miejscowością.
 9. ULUBIONE KSIĄŻKI DLA DZIECI I ICH AUTORZY:
  • różne formy prezentacji ulubionych książek,
  • książka – źródłem wiedzy,
  • tworzymy własną książkę.
 10. ZABAWA W TEATR:
  • teatr w życiu dziecka,
  • praca nad tekstem,
  • uczymy się pięknie deklamować – ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne,
  • prezentacje osiągnięć,
  • konkurs recytatorski.
 11. DBAMY O ZDROWIE:
  • warunki sprzyjające utrzymaniu zdrowia,
  • zasady racjonalnego odżywiania się,
  • praca lekarza i pielęgniarki,
  • dbamy o nasze zęby.
 12. TO POTRAFIĘ:
  • wśród zagadek, rebusów, krzyżówek,
  • ortografia na wesoło,
  • konkurs „To już wiesz”
 13. ZIEMIA – PLANETA WSZYSTKICH LUDZI:
  • zagrożenia środowiska i sposoby ich pokonywania,
  • sprzątanie świata,
  • człowiek – cząstką środowiska.
 14. WSPÓLNIE BAWIMY SIĘ I PRACUJEMY:
  • normy i zasady zachowania się w grupie.

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA
 1. Metody pracy: 1.1. zajęcia wychowawczo – dydaktyczne:
  • plastyczne,
  • rozwijające zdolności intelektualne,
  • muzyczno – ruchowe,
  • sportowo – rekreacyjne,
  • profilaktyczne.
  1.2. gry i zabawy:
  • gry dydaktyczne,
  • zabawy tematyczne,
  • zabawy muzyczno – ruchowe,
  • gry i zabawy sportowe.
  1.3. drama,
  1.4. metody aktywizujące,
  1.5. uroczystości szkolne zgodnie z kalendarzem imprez,
  1.6. spacery i wycieczki.
 2. Formy pracy: 2.1. zbiorowe,
  2.2. grupowe,
  2.3. indywidualne.
 3. Techniczne środki nauczania: 3.1. komputer,
  3.2. magnetowid,
  3.3. RTV.
 4. Książki pomocnicze:
  • wybrane tytuły z literatury dziecięcej wg potrzeb i uznania nauczyciela,
  • literatura dla nauczyciela:
   G. Kapica A. Walendziak „Projekt socjalny. Terapia zajęciowa jako sposób na usprawnienie sfery emocjonalnej dziecka” Wychowanie na co dzień. Nr 10-11/1999

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
 1. Dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, podnoszą poczucie własnej wartości.
 2. Potrafią zorganizować swój czas wolny i pracę.
 3. Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, potrafią prezentować swoje dokonania.
 4. Potrafią zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne i poznawcze.
 5. Umieją poradzić sobie w trudnych sytuacjach (konfliktowych).
 6. Dbają o swoje zdrowie.
 7. Przestrzegają obowiązujących norm i zasad zachowania.

VIII. EWALUACJA :
     Ocena skuteczności programu prowadzona będzie w ramach ewaluacji wewnętrznej.
     Źródłem informacji dotyczących realizacji programu wychowawczo – opiekuńczego świetlicy i jego skuteczności są:
 1. ludzie – dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, ich rodzice, nauczyciele,
 2. dokumentacja. Informacje ewaluacyjne w trakcie oceny programu pozyskiwane są za pomocą metod:
 3. jakościowych,
 4. ilościowych.
Podczas badań ewaluacyjnych wykorzystane będą następujące narzędzia:
 1. obserwacja,
 2. wywiad,
 3. metody papier – ołówek (ankieta, kwestionariusz),
 4. analiza przypadku,
 5. analiza dokumentacji,
     Na podstawie przeanalizowanych i zinterpretowanych wyników badań zostaną sformułowane zalecenia dotyczące przyszłości programu.
Autorzy:
Elżbieta Bogusz
Andrzej Pisula

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie