Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 906 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 I

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej.
2. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
3. Nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych.
4. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
5. Rozbudzenie wśród młodzieży potrzeby ruchu i aktywnego wypoczynku.
6. Nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i sędziowania zajęć rekreacyjno-sportowych i sportowych.
7. Wyposażenie uczniów w wiadomości dotyczące bezpiecznej organizacji zajęć rucho-wych.
8. Przekazywanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i jego obiektywnych potrzeb rozwojowych.
9. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
10. Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzial-ności.
11. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka.
12. Rozwijanie inwencji twórczej ucznia.
13. Kształtowanie świadomości historycznej.


II

ZADANIA SZKOŁY

1. Stwarzanie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
2. Dostarczyć niezbędnych wiadomości oraz kształtować umiejętności wykorzystywania ich do pracy nad rozwojem fizycznym.
3. Tworzenie warunków zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz spo-łeczny.
4. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności dotyczących ochrony swojego zdrowia i prawi-dłowego rozwoju organizmu.
5. Motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej.
6. Kształtowanie odpowiedzialnej postawy za zdrowie i życie własne i innych.
7. Zapewnić i uczyć życia w atmosferze życzliwości, akceptacji i szacunku dla siebie i in-nych.

III

ZADANIA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

A. Kształtowanie umiejętności
TECHNIKA
1. Sposoby poruszania się po boisku:
a) bieg
b) start
c) krok dostawny
d) krok podwójny
e) doskok
f) rozbieg
2. Odbicia piłki w postawach:
a) odbicia piłki sposobem górnym oburącz w postawie wysokiej
b) odbicia piłki sposobem górnym oburącz w postawie niskiej
c) odbicia piłki sposobem dolnym oburącz w postawie niskiej
d) odbicia piłki w wyskoku
e) odbicia piłki w padzie przodem
f) odbicia piłki w padzie bocznym
g) odbicia piłki w padzie tyłem
h) odbicia piłki w rzucie przodem
3. Zagrywka tenisowa:
• dolna
• pewna
• celna - kierowanie piłek w najtrudniejsze do odbioru strefy boiska
• szybująca
• silna

4. Odbiór zagrywki:
• odbicie piłki sposobem oburącz dolnym przed sobą
• odbicie piłki sposobem oburącz dolnym z boku
• zejście z linii i odbicie piłki sposobem oburącz dolnym z boku
• odbicie piłki sposobem górnym w postawie wysokiej
• odbicie piłki sposobem górnym w postawie niskiej
5. Wystawienie:
• długie, średnie, krótkie
• szybkie, wolne
• w przód, w tył i nad siebie
• wzdłuż siatki, z głębi pola
• niskie, półwysokie, wysokie
6. Atakujące uderzenie:
a) zbicia dynamiczne
• zbicie z lewego skrzydła po skosie
• zbicie z lewego skrzydła po prostej
• zbicie z prawego skrzydła po skosie
• zbicie z prawego skrzydła po prostej
• zbicie ze środka ataku
• zbicie z linii ataku

b) kiwnięcie
• obok rąk blokujących (w prawo lub w lewo)
• za blokujących
• między ręce blokujących
• na ręce opadających blokujących
c) zbicie plasowane
7. Blokowanie:
• pojedyncze
• podwójne
• z miejsca
• z rozbiegu
8. Przyjęcie w polu:
• przyjęcie piłki łatwej
• przyjęcie piłki trudnej
• przyjęcie piłki po czystym ataku
• przyjęcie piłki po odbiciu jej po bloku


TAKTYKA
1. Atak:
a) system par-3A+3W, 4A+2W;
• wystawa ze środka ataku
• wystawa ze skrzydła(prawego i lewego)
b) system czwarty w ataku
• wejście zawodnika wystawiającego z prawej obrony
• wejście zawodnika wystawiającego ze środka obrony
• wejście zawodnika wystawiającego z lewej obrony
c) kontratak - po piłce łatwej i trudnej

2. Obrona:
a) asekuracja środkiem
b) asekuracja odpowiednim skrzydłem
3. Małe gry:
• gra pojedyncza na boisku 3 x 6m - na jedno, dwa lub trzy odbicia
• gra dwójkami na boisku o wymiarach 4,5 x 9m, 4,5 x 12m - na trzy odbicia
• gra trójkami na boisku o wymiarach 4,5 x 12m, 6 x 14m - na trzy odbicia
4. Fragmenty gry.
5. Gry szkolne.
6. Gry właściwe.

B. Kształtowanie sprawności kondycyjno-koordynacyjnej

1. Kształtowanie szybkości przez:
• starty z różnych pozycji wyjściowych
• biegi w szybkim i zmiennym tempie na różnych odcinkach
• biegi sztafetowe
• gry i zabawy kształtujące refleks
• szybkie zmiany pozycji
• wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w krótkim czasie z maksymalną szybko-ścią


2. Kształtowanie wytrzymałości przez:
• marszobiegi
• bieg ciągły truchtem
• biegi przełajowe
• kształtowanie wytrzymałości poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń do-skonalących siłę, skoczność, szybkość, zwinność.

3. Kształtowanie siły przez:
• rzuty piłkami lekarskimi( 2-5 kg);
• ćwiczenia z zastosowaniem piłek lekarskich
• dźwiganie i przenoszenie ciężarów na krótkich odcinkach
• ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym
• wspinanie się na przyrządy typowe i nietypowe
• ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała
• skłony, opady, skręty, skrętoskłony

4. Kształtowanie skoczności przez:
• wieloskoki jednonóż i obunóż
• skoki wolne przez przyrządy typowe i nietypowe
• skoki przez przeszkody jednonóż i obunóż
• skoki dosiężne z miejsca i z rozbiegu
• skok w dal z miejsca
• ćwiczenia skocznościowe z różnymi przyborami(np. skakanka, piłka lekarska, płotki lekkoatletyczne)
• gry i zabawy o charakterze skocznościowym

5. Kształtowanie zwinności przez:
• szybkie zmiany pozycji, ułożenia ciała, kierunku poruszania się
• pokonywanie przeszkód różnymi sposobami np. ominięcia, wyminięcia, obie-gnięcia
• łączenie różnych czynności ruchowych
• tory przeszkód
• gry i zabawy o charakterze zwinnościowym

6. Kształtowanie równowagi przez:
• wchodzenie na przeszkody i przechodzenie przez przeszkody ustawiane w róż-nych płaszczyznach i na różnej wysokości
• wchodzenie, wbieganie, zbieganie po płaszczyźnie o różnym kącie nachylenia
• ćwiczenia ze zmianą płaszczyzny podparcia(np. przejścia po odwróconej ła-weczce gimnastycznej)

5. Przekaz wiadomości

• wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu
• wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku(układ ruchowy, oddechowy, krążenia, nerwowy)
• właściwy strój do ćwiczeń
• czystość i higiena osobista warunkiem zdrowia
• zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych
• prawidłowe przygotowanie organizmu do wysiłku (rola rozgrzewki)
• pokonywanie lęku przed zadaniem ruchowym
• wypoczynek czynny i bierny, różnice, zasady stosowania w życiu codziennym
• sposoby spędzania czasu wolnego
• racjonalne odżywianie jako nie zbędny element prawidłowego funkcjonowania organizmu
• patologie sportu wyczynowego
• doping w sporcie
• wpływ środków farmakologicznych na rozwój organizmu
• aktywność ruchowa jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju odżywek
• znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych
• prawidłowe rozumienie pojęć: szybkość, siła, wytrzymałość, zwinność, rów-nowaga, koordynacja ruchowa, rytm
• wskazanie wpływu wykonywanych zadań ruchowych na rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej
• zapoznanie uczniów z różnymi testami sprawnościowymi
• przepisy gry w piłkę siatkową
• zasady bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych
• kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej (kultura kibi-cowania, przestrzeganie zasad „fair pley”
• prawidłowa terminologia sportowa (nazwy-przyrządów, przyborów, ćwiczeń)

6. Działania wychowawcze.

• powierzanie odpowiedzialnych funkcji (pełnienie przez ucznia roli organizato-ra-pomocnika, pomoc ucznia podczas wykonywanego zadania)
• egzekwowanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych
• kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych czasie wolnym od zajęć szkolnych
• rozwijanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca do ćwiczeń
• rozwijanie odwagi i śmiałości podczas wykonywania różnych zadań rucho-wych
• rozwijanie poszanowania sprzętu i bazy szkoły
• wdrażanie do współdziałania w zespole
• przestrzeganie zasad „fair play” w czasie ćwiczeń i zawodów sportowych
• współpraca i pomoc uczniów w organizacji zajęć
• wzajemna pomoc podczas wykonywania ćwiczeń
• samoocena sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych ćwiczeń i za-dań, prób i testów.
• zapoznanie z pisaniem protokołów meczowych i sędziowaniem
• samoocena poprawności wykonywanych zadań
• wdrażanie do samodyscypliny w czasie zajęćIV

OPIS PROCEDUR OSIĄGANIA CELÓW

1. Zajęcia pozalekcyjne powinny być tak prowadzone, aby zapewnić uczniom całkowite bezpieczeństwo, odpowiednie warunki higieniczne, dużo ruchu oraz atrakcyjność i efektywność ćwiczeń.
2. Metody i formy organizacyjne zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów.
3. Stawiać przed uczniami różnorodne zadania.
4. Powierzać uczniom różne funkcje i zadania.
5. Eksponować indywidualne możliwości ucznia.
6. Stosować indywidualizację oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
7. Wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą ucznia.
8. Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej.
9. Udział w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
10. Organizować zawody szkolne i międzyszkolne

V

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:

1. Umieć stosować zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych.
2. Umieć dbać o higienę osobistą i zdrowie.
3. Rozumieć i stosować na co dzień zasady zdrowego stylu życia.
4. Umieć stosować ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała oraz sprawność kondy-cyjną i koordynacyjną.
5. Umieć dokonać samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.
6. Opanować umiejętności techniczne i taktyczne z piłki siatkowej.
7. Uczestniczyć w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych.
8. Powinien posiadać umiejętności zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych w piłkę siatkową.
9. Znać przepisy gry w piłkę siatkową.
10. Posiadać umiejętności sędziowania.
11. Rozumieć znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych.
12. Umieć przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące, przygotowujące organizm do więk-szego wysiłku fizycznego.
13. Znać i przestrzegać zasad kulturalnego kibicowania.
14. Umieć odpowiednio zachować się w sytuacjach zwycięstwa i porażki oraz przestrzegać zasady „fair play”.

Po zrealizowaniu programu uczeń potrafi wykonać:

 prawidłowe poruszanie się po boisku
 odbicia piłki sposobem górnym w postawie wysokiej i niskiej
 odbicia piłki sposobem dolnym
 zagrywkę sposobem dolnym i górnym w określone miejsce boiska
 przyjąć piłkę z zagrywki i nagrać w określone miejsce
 wystawienie piłki
 zbicie dynamiczne i kiwnięcie
 zastawienie pojedyncze i podwójne
 zastosować poznane elementy techniczne w grze właściwej
 małe gry 2x2, 3x3
 grę systemem par 4A + 2W
 asekurację środkiem


VI

SPOSÓB POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1. Sprawność ogólna:
• bieg 2 x15m - uczeń na sygnał wybiega, obiega stojak i wraca. Wynik próby stanowi czas uzyskany podczas pokonania trasy.
• uginanie ramion w podporze przodem „pompki” - ćwiczący uginając ramiona dotyka klatką piersiową podłogi. Wynik próby stanowi liczba prawidłowych „pompek”.
• bieg zygzakiem „koperta” - ćwiczący obiega trzykrotnie „kopertę (5m x 3m). Wynikiem próby jest czas prawidłowego obiegnięcia „koperty”.
2. sprawność specjalna:
• poruszanie się po boisku - próbę wykonuje się na jednej połowie boiska. Śred-nica wszystkich kół wynosi 1 m. Środkiem koła jest linia boiska lub narożnik boiska. Szerokość bramki nad kołem D wynosi 1,5 m a wysokość 1,2 m. Bramka jest zamknięta sznurkiem. Na wysokości 30 cm nad siatką (243cm) rozpięta jest linka. Wykonujący próbę stoi w kole A, na sygnał biegnie do koła B i siada bez pomocy rąk. Wstaje dowolnie i krokiem dostawnym porusza się do koła C, dalej biegnie przodem do koła D, przechodzi pod bramką, biegnie do koła E. Dalej porusza się krokiem dostawnym, wyskakuje w kole F i dotyka linki nad siatką ( jak do bloku), dalej porusza się krokiem dostawnym do koła G, gdzie również wykonuje wyskok. Odcinek G-A biegnie tyłem. Wynikiem próby jest czas uzyskany podczas prawidłowego pokonania trasy.

• próba zagrywki - pół boiska do siatki dzielimy liniami:

4 pkt.
2 1 2
3

Z miejsca zagrywki wykonać 10 zagrywek sposobem górnym. Jeśli piłka spadnie na linię oddzielającą dwa pola, wówczas sumujemy punkty obu pól i dzielimy przez dwa. Wynikiem próby jest suma punktów.
• próba techniki odbicia piłki z poruszaniem się - pół boiska do siatki dzielimy liniami na 9 kwadratów o boku 3 m i są ponumerowane:1 8 6
5 2
3 7 4Ćwiczący staje w polu nr 1. Na sygnał podrzuca piłkę i odbijając ją pal-cami oburącz nad głową porusza się kolejno do pola nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Każ-de wejście do pola musi być zaakcentowane dwoma stopami. Jeśli ćwiczący zgubi piłkę musi ją złapać i z tego samego miejsca, w którym zostało przerwa-ne ćwiczenie kontynuuje je dalej. Wynikiem próby jest osiągnięty czas, jaki uczeń uzyskał pokonując prawidłowo trasę.
• próba skoczności - ściana z namalowaną skalą centymetrową. Uczeń staje przy ścianie, zaznaczamy wysokość na wyciągnięcie ręki, dodajemy 50 cm i zazna-czamy kredą. Z tej samej pozycji należy wykonać jak najwięcej wyskoków po-nad wyznaczoną linię w ciągu 30 sek. Wynikiem próby jest liczba wyskoków dosiężnych wykonanych powyżej wyznaczonej linii w czasie 30 sek.

Pomiar dokonywany jest dwa razy w roku - w grudniu i w maju.

VII

EWALUACJA PROGRAMU
1. Zorganizowanie turniejów w piłkę siatkową chłopców.
2. Udział w zawodach międzyszkolnych na różnych szczeblach.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie przy współudziale uczniów szkolnej ligi, turniejów oraz zawodów międzyszkolnych w piłkę siatkową.

Mirosław Rolka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie