Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Problematyka integracji...

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 940 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Problematyka integracji - potrzeba i znaczenie więzi szkolnictwa specjalnego ze środowiskiem lokalnym.

Stanisław Śliwiński
Wychowawca
Pogotowie Opiekuńcze w Brzeziu

    Z podstawowej zasady, na której oparta jest integracja wynika, "... że jednostka mimo upośledzenia jest jednostką normalną, że nawet znaczne odchylenie od normy ma, w stosunku do całokształtu struktury bio-psycho-społecznej, charakter raczej wycinkowy i cząstkowy".
     Wynika z tego, że między osobami z różnymi odchyleniami od normy a zdrowymi istnieje znacznie więcej podobieństw niż różnic. Tworzenie dla jednostek upośledzonych umysłowo placówek opiekuńczo-wychowawczych, chroniących ich przed niebezpieczeństwami grożącymi w społeczeństwie, izolowanie ich, resortowość, czyli odrębność podejścia do problemu upośledzenia nie są właściwe. Nie służą integracji, nie służą procesom rewalidacji upośledzonych umysłowo, a przecież celem tego procesu jest przygotowanie ich do życia rodzinnego, społecznego, zawodowego a więc przygotowanie społeczne. Biorąc pod uwagę podstawową zasadę integracji oraz cel rewalidacji, przed szkołą specjalną staje problem rozszerzenia sytuacji w jakich działają uczniowie jest to wzbogacenie treści oraz zbliżanie ich do naturalnych warunków życia społecznego.
     "Stosowanie dwóch podstawowych zasad więzi szkoły z życiem i zasady wychowania integralnego może przyczynić się do zmniejszenia izolacji szkoły do środowiska".
      Wyniki najnowszych badań naukowych wykazały, że warunkiem pomyślnej adaptacji i integracji społecznej upośledzonych umysłowo jest w dużej mierze ich usprawnianie społeczne.
      Przystosowanie społeczne dzieci upośledzonych może być procesem organizowanym i kierowanym a w młodszym wieku szkolnym, wymaga zaciśnienia dwustronnych kontaktów szkół specjalnych i masowych na płaszczyźnie rówieśniczej. Umożliwi to integracja ze środowiskiem i pełnienie tych ról społecznych które świadczyć będą o ich czynnym i pełnym współuczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym i rodzinnym.
      Poparcie dla idei integracji opiera się na poszanowaniu prawa osób niepełnosprawnych do korzystania z możliwości wszechstronnego rozwoju, jakie posiadają ludzie w pełni sprawni.
      Możliwości te pojawiają się w społecznościach, w których przełamane zostały bariery ignorancji i brak akceptacji ludzi kalekich jako pełnowartościowych i pełnoprawnych członków społeczeństwa. Obecność dzieci i młodzieży specjalnej troski w szkołach powszechnych nie jest zjawiskiem nowym.
     Idea integracji niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami w systemie szkolnictwa powszechnego ma w naszym kraju wiele zwolenników. Jej rzecznikami są nie tylko rodzice, stowarzyszenia i organizacje społeczne ale również przedstawiciele parlamentu i rządu.
     Realizacja tej idei napotyka jednakże poważne przeszkody, głównie wiążące się z sytuacją ekonomiczną kraju i kondycją finansową oświaty. Szlachetne hasło integracja to nie tylko wyeliminowanie segregacji czy izolacji, lecz adaptacja zwyczajnego, najbliższego środowiska szkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz organizowanie specjalnej pomocy w ich kształceniu, wychowaniu i przygotowaniu zawodowym.
      Przekształcenie systemu szkolnego w kierunku powszechnej integracji wymaga dużych nakładów finansowych i wielu zabiegów celem wyeliminowania barier urbanistycznych i architektonicznych, zapewnienia usług rehabilitacyjnych i świadczeń specjalnych.
     Wiadomo, że edukacja integracyjna nie obejmie wszystkich niepełnosprawnych, ale jest szansą dla znacznej części dzieci uczęszczających do szkół specjalnych.
     Elastyczność systemu integracji jest zarazem warunkiem i konsekwencją faktu, że specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych traktowane są indywidualnie. Określony sposób edukacji jest zatem wyborem dokonywanym w przypadku konkretnego ucznia, a możliwych jest wiele rozwiązań, pożądanych ze względu na specjalne wymagania wynikające z przebiegu rozwoju dziecka.

Integracja niepełnosprawnych – możliwości i granice

     Integracja niepełnosprawnych w zakresie zwykłej szkoły stanowi wyraźny program docelowy wszystkich istniejących instancji naszego społeczeństwa. Przede wszystkim w dobie obecnej nie ma tematu, który bardziej niepokoiłby pedagogikę specjalną, jak również opinię publiczną, niż temat "integracji", bo przecież stał się on w międzyczasie w skali europejskiej - również w krajach wschodniej Europy - w wysokim stopniu decydującym z dziedziny polityki szkolnej i polityki socjalnej tematem w zakresie pomocy osobom upośledzonym.
      Spór o "integrację upośledzonych" zawdzięcza swoja dynamikę własnej normatywnej jakości, bo przecież obejmuje wartość socjalno-etyczną, która coraz bardziej utrwala się w kręgach społeczeństwa: w integrację należy najpierw wierzyć, nawet jeśli przy tym włącza się określone fragmenty rzeczywistości.
      Tak jak zrozumiałe jest całkowite zaangażowanie zainteresowanych rodziców w sprawę pełnego uznania i wspierania ich niepełnosprawnego dziecka, tak jest również rzeczą konieczną trzeźwe i zróżnicowane podejście do tego kompleksowego pojęcia "integracji" tak, by rozgraniczyć realia i iluzje, by w ten sposób uchronić niepełnosprawnych przed szkodami.
      Integracja socjalna należy tu rozumieć w węższym znaczeniu tego słowa wspólne uczenie się zachowań społecznych, następnie przeżywanie uznania i satysfakcji w grupie ale też w równej mierze samoistne dopasowywanie się i wejście w procesy dynamizujące grupę.
      W szerszym znaczeniu społeczną integrację należy rozumieć jako hasło sygnalne zasady społecznego włączenia się do powstałych w sposób naturalny i kulturowy wspólnot z innymi ludźmi w uczeniu się, w pracy i we wspólnej zabawie zgodnie z własnymi potrzebami.
      W zakresie szkoły podstawowej i przedszkola należy przy tym rozróżnić:

 1. Integrację pośrednią: Chodzi tu przede wszystkim o wyuczenie się zachowań społecznych, jak również specjalne indywidualne wspieranie społeczne jako przesłankę tego co wspólne, jak było to praktykowane dotąd w istniejących szkołach specjalnych (i to zapewne nie bez sukcesów).
 2. Integrację warunkową: Należy przez to rozumieć, że wspólne uczenie się pełnosprawnych i niepełnosprawnych dzieci i młodocianych jest w zasadzie możliwe, zależy jednak od określonych warunków (=przesłanek).
  W zakresie zwykłej szkoły wymaga to przykładowo następujących przesłanek:
  • dla niepełnosprawnych fizycznie odpowiednie warunki przestrzenne (pochyłe podejścia, wyciągi, balustrady ochronne, itp.) specjalne sprzęty, poszerzone ujęcia wodne (umywalki, toalety), środki transportowe i odpowiedni personel fachowy (terapeuci, masażyści, nauczyciele szkół specjalnych) itp.;
  • dla niewidomych, osób o osłabionym wzroku, głuchych i niedosłyszących odpowiedni materiał szkoleniowy (środki demonstrowania, środki poglądowe i środki pracy), specjalna aparatura, specjalne przyrządy i środki pomocnicze, usunięcie przestrzennych źródeł zagrożenia, odpowiedni personel fachowy itd.;
  • dla osób z trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych umysłowo z zaburzeniami mowy i osób z zakłóceniami zachowania zmniejszone liczbowo klasy, specjalne pomieszczenia grupowe i terapeutyczne, odpowiedni materiał terapeutyczny i dodatkowy personel fachowy odpowiednio do danego upośledzenia itp.;
  • dla osób ze sprzężonymi upośledzeniami indywidualnie kształtowany program nauczania i wychowania, zredukowanie liczebności klas, odpowiednie pomieszczenia do pracy względnie terapii, odpowiedni personel fachowy itp.
 3. Integrację kooperacyjną: Rozumie się przez nią zazwyczaj, że dla uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i pedagogicznymi instytucjonalizuje się niezbędną do tego formę szkoły (szkoła podstawowa, szkoła średnia, liceum i szkoły specjalne) na wspólnym terenie szkolnym, aby poprzez specjalne środki wychowawcze i pedagogiczne zapewnić jednocześnie współuczestniczenie wszystkich uczniów na wszelkich możliwych płaszczyznach.
 4. Integrację totalną: Rozumieć należy przez nią rozwiązanie wszystkich dotychczas istniejących szkół specjalnych na rzecz jednego, nie różniącego a tym samym wspólnego procesu szkolnego. Niezależnie od tego, którą z powyższych prób będzie się rozpatrywać zawsze chodzi przy tym o zasadę wychowania.
     W postaci "integracji socjalnej" szkoła podejmuje się jeszcze innego zadania: ma nie tylko "wychowywać", lecz w równej mierze również "nauczać".
      Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną.
      Wychowanie na wszystkich etapach edukacji szkolnej i we wszystkich obszarach działania szkoły jest nierozłącznie związane z kształceniem. Obejmuje przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego. Prowadzone jest we współpracy z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.
      Szkołą powinna kształtować umiejętności rzetelnej pracy i współdziałania w grupie; uczyć samorządności i zachęcać do rozwijania zainteresowań oraz umożliwiać działania w organizacjach młodzieżowych; wyrównywać szanse uczniów i prowadzić profilaktykę społeczną.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie