Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka wędkarskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2124 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


"Muzyki nie można słyszeć wtedy,
gdy człowiek nie ma ciszy
wewnętrznej. A cisza wewnętrzna
jest osiągalna tylko tam,
gdzie jest przyroda.
Jan Sabiniarz


AUTORSKI PROJEKT KÓŁKA WĘDKARSKIEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W KOLE

CEL OGÓLNY: Zapoznawanie młodzieży szkolnej z zagadnieniami wędkarstwa rekreacyjnego, propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu.

CEL NADRZĘDNY:
 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
 • zachęcanie uczniów do aktywnej rekreacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas czynnego wypoczynku
 • wdrażanie do przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb,
 • nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samooceny i samodyscypliny,
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki) oraz umiejętne wykorzystywanie ich,
SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU:
 • zgłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w miesiącu wrześniu 2003 roku propozycji o zawiązaniu Kółka Wędkarskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole,
 • przygotowanie dokumentacji Kółka Wędkarskiego – opracowanie Statutu, Regulaminu, celów i zadań oraz tematyki spotkań w roku szkolnym 2003/2004,
 • przedstawienie do zatwierdzenia przez Dyrektora opracowanej dokumentacji,
 • realizacja zaplanowanej tematyki spotkań w formie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
OCZEKIWANIA:
 • uczeń będzie:
  • znał podstawowe przepisy regulaminu amatorskiego połowu ryb,
  • przestrzegał zasad bezpiecznego połowu ryb,
  • znał metody, techniki połowu ryb i będzie umiał je wykorzystać,
  • znał florę i faunę naszych wód,
 • udział uczniów w wspólnych wyprawach wędkarskich
 • prezentacja działalności kółka poprzez wyeksponowanie prac uczniów na ściennej gazetce tematycznej,
 • organizowanie wycieczek tematycznych i imprez szkolnych,
 • reprezentowanie szkoły na zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie miasta i powiatu,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych organizacji ekologicznych i przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego.
STATUT KÓŁKA WĘDKARSKIEGO przy SOSW w KOLE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 1. Kółko wędkarskie jest organizacją społeczną propagującą wędkarstwo rekreacyjne wśród młodzieży szkolnej jako formę spędzania czasu wolnego.
 2. Siedzibą kółka jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole
 3. Klub działa na terenie SOSW w Kole
Rozdział 2. Cele kółka oraz ich realizacja.
 1. Celem kółka jest:
  • propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego jako formy spędzania czasu wolnego
  • integracja uczniów ze środowiskiem naturalnym
  • propagowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych
  • utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej
 2. Kółko realizuje swoje cele w szczególności przez:
  • co tygodniowe spotkania w SOSW w Kole
  • wspólne wyprawy wędkarskie
  • organizowanie wycieczek tematycznych i imprez szkolnych
  • udział w zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie miasta i powiatu
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych organizacji ekologicznych i przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego
 3. Kółko realizuje swoje zadanie ze współdziałaniu z:
  • kierownictwem i radą pedagogiczną SOSW w Kole
  • organami rządowymi i samorządowymi
  • innymi kółkami, klubami i związkami oraz stowarzyszeniami
 4. Kółko opiera swą działalność przede wszystkim na:
  • społecznej pracy swoich członków i działaczy
  • pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy
Rozdział 3. Członkowie kółka, ich prawa i obowiązki
 1. Do kółka może należeć każdy uczeń SOSW w Kole.
 2. Przynależność i uczestnictwo w pracach kółka wędkarskiego jest dobrowolna.
 3. Przyjęcie w poczet członków kółka dokonuje samorząd kółka na podstawie ustnej deklaracji przystępującego.
 4. Każdy członek kółka wędkarskiego otrzymuje legitymację członkowską.
 5. Członkowie kółka mają prawo:
  • uczestniczyć w zebraniach samorządu kółka i brać udział w głosowaniu
  • wybierać i być wybieranych do samorządu kółka
  • zgłaszać do samorządu i opiekunów kółka wnioski w sprawach związanych z działalnością kółka
  • brać udział w zajęciach zawodach i imprezach organizowanych przez kółko
 6. Wszyscy członkowie kółka zobowiązani są:
  • troszczyć się o dobro i rozwój kółka
  • brać czynny udział w działalności kółka
  • przestrzegać postanowień statutu i regulaminu kółka
 7. Członkostwo w kółku ustaje na skutek:
  • wystąpienia z kółka
  • skreślenia z listy członków
  • rozwiązania kółka
 8. Pozbawienie członkostwa poprzez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  • nie spełnia wymagań statutowych
  • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe
  • nie przestrzega regulaminu kółka
  • działa na szkodę kółka
  • nie bierze udziału w działalności statutowej kółka przez okres 6 miesięcy
Rozdział 4. Władze kółka oraz ich organizacja
 1. Władzami kółka jest samorząd wraz z opiekunami.
 2. Kadencja samorządu trwa jeden rok dydaktyczny.
 3. Członkowie samorządu wybierani są przez członków kółka w tajnym glosowaniu.
REGULAMIN KÓŁKA WĘDKARSKIEGO
 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania:
  • regulaminu amatorskiego połowu ryb
  • przepisów kodeksu drogowego
  • zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  • regulaminu wycieczek
 2. Każdy uczeń, który nie przestrzega regulaminu Kółka Wędkarskiego zostanie natychmiast usunięty z listy członków.
 3. Uczeń podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia nauczyciela.
 4. Zabrania się uczniom:
  • samodzielnego oddalania się od grupy podczas wycieczek
  • samodzielnego opuszczania klasy i terenu szkoły podczas zajęć
  • wchodzenia do wody bez zgody nauczyciela
  • pobierania i wynoszenia wędzisk i akcesorii wędkarskich bez zgody nauczyciela
  • niszczenia wędzisk i akcesorii wędkarskich
 5. Uczeń chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić prowadzącym kółko pisemną zgodę rodziców.
 6. Uczeń chcący opuścić klasę, szkołę lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany jest powiadomić o tym nauczyciela.
 7. O wszelkich uszkodzeniach wędzisk i akcesorii wędkarskich należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela
 8. Każdy uczeń odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć.
 9. Uczeń dba o dobre imię Kółka Wędkarskiego
 10. Każde dolegliwości i urazy należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielom.
TEMATYKA SPOTKAŃ KÓŁKA WĘDKARSKIEGO W ROKU 2003/2004
MIESIĄC TEMATY
Wrzesień
 1. Spotkanie organizacyjne. Regulamin K. Wędkarskiego
 2. Regulamin amatorskiego połowu ryb. Wyboru Samorządu
 3. Podstawowy sprzęt wędkarski – podział. Gazetka ścienna Kółka Wędkarskiego
Październik
 1. Cwiczenia – rozpoznawanie łowiska
 2. Przynęty wędkarskie
 3. Zanęty i nęcenie
 4. Gatunki ryb naszych wód
Listopad
 1. Rodzaje wędzisk i kołowrotków
 2. Rodzaje spławików i sposoby ich wyważania
 3. Rodzaje żyłek ( podstawowe węzły ) i haczyków
 4. Uzupełnianie gazetki ściennej
Grudzień
 1. Rozpoznawanie łowisk
 2. Zimowe techniki połowu ryb
 3. Zimowy sprzęt wędkarski
Styczeń
 1. Łowiska i wody
 2. Kultura osobista wędkarza
Luty
 1. Techniki gruntowe połowu ryb
 2. Spotkanie z przedstawicielem PZW
 3. Flora i fauna polskich wód
 4. Ekologia naszych wód
Marzec
 1. Techniki spławikowe połowu ryb
 2. Czasopisma, portale internetowe o tematyce wędkarskiej
 3. Ćwiczenia – połowy technikami spławikowymi
 4. Ćwiczenia – połowy technikami gruntowymi
Kwiecień
 1. Sprzątanie terenów wokół stawu przy internacie SOSW w Kole
 2. Wycieczka
 3. Techniki spinningowe połowu ryb
 4. Przynęty spinningowe – zbrojenie i dociążanie przynęt
Maj
 1. Ćwiczenia – połowy technikami spinningowymi
 2. Techniki powierzchowne połowu ryb
 3. Ćwiczenia – połowy technikami powierzchownymi
 4. Przygotowanie do zawodów wędkarskich
Czerwiec
 1. Udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka
 2. Ćwiczenia – połowy ryb dowolnymi technikami
 3. Spotkanie podsumowujące działalność Kółka Wędkarskiego w roku dydaktycznym 2003/2004
Autor projektu:
Piotr Mroczkowski

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie