Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jestem Przedszkolakiem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1411 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

"JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM"

PROGRAM ADAPTACYJNY PRZYGOTOWANY DLA PRZEDSZKOLA NR 33 W LUBLINIE

Program autorski opracowany przez nauczycielki:
mgr Bogumiłę Zamojską
mgr Bogumiłę Przech

Lublin 2003

1. WSTĘP

     Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, jest bardzo ważny w jego życiu. Musi rozstać się z rodzicami i w nowym środowisku poradzić sobie samo z różnymi problemami.
     Z psychologii rozwojowej wiadomo, że poziom dziecka 3-letniego nie predysponuje go do samodzielnego pokonywania progów zorganizowanej instytucji, jaką jest przedszkole. U wielu dzieci wywołuje to sytuację stresową – lęk, złość, upór, gniew, którą bardzo często przenoszą na pracowników przedszkola, rodziców lub inne dzieci.
     Sytuację stresową przeżywają także rodzice dzieci. Mają, bowiem oddać swoje dziecko, swój największy skarb, pod opiekę instytucji i osób obcych. Nie znają założeń i wymagań przedszkola, warunków, w jakich będzie przebywać dziecko, osób, które będą się nim zajmować. Rodzi to wiele niepokojów i wątpliwości, które podświadomie często przenoszą na dziecko. Brak podstawowej wiedzy na temat specyfiki pracy przedszkola uniemożliwia rodzicom odpowiednie przygotowanie dziecka w zakresie samodzielności oraz kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do przedszkola.
     Nauczyciele przyjmując pod opiekę nowe dzieci nie znają indywidualnych potrzeb swoich wychowanków, ich zainteresowań, sytuacji rodzinnej jak również oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkolaka.
     Przedszkole jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielić rodzicom wsparcia przygotowując ich do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego.
     Żeby proces adaptacji przebiegł sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Współpraca ta powinna byś przemyślana, zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów.
     Na tej podstawie opracowano program adaptacyjny przedszkola włączając w swoje środowisko dziecko przy współpracy jego rodziców. Został on przygotowany jako system działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci oraz oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.
     Program powstał na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 – Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001), mającej stanowić zgodnie z zaleceniami MEN dokument podstawowy przy opracowaniu innowacyjnych programów wychowania przedszkolnego.

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

     Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich.
Główny cel programu: to stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu.
W obrębie postawionego celu głównego wyróżnić można następujące cele szczegółowe:
 1. przystosowanie dziecka do nowego środowiska
 2. nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości
 3. stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania wśród dzieci i rodziców
 4. efektywna współpraca nauczycieli i rodziców
 5. znajomość i respektowanie praw i obowiązków wynikających z Kubusiowego Kodeksu Przedszkola oraz Konwencji o Prawach Dziecka
Osiągnięcie celu głównego wiąże się z uzyskaniem określonych korzyści dla wszystkich stron procesu.

Korzyści dla dzieci:
 • szybkie przystosowanie się do nowego środowiska
 • poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola
 • uczestniczenie w nowych sytuacjach
 • przezwyciężenie lęku i obaw przed zmianą środowiska
 • ukształtowanie sobie pozytywnego wizerunku przedszkola
 • kojarzenie pobytu przedszkola z radosnym działaniem, ciekawą i wesołą zabawą
Korzyści dla rodziców:
 • poznanie pracowników, warunków i bazy przedszkola
 • poznanie wymagań stawianych dzieciom przez przedszkole
 • zdobycie zaufania do pracowników przedszkola
 • przezwyciężenie obaw przed zmianą środowiska swojego dziecka
 • możliwość obserwacji zachowań dziecka na tle rówieśników
 • zrozumienie znaczenia samoobsługi i samodzielności dziecka jako warunków lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym
 • nawiązywanie aktywnej współpracy z przedszkolem
Korzyści dla nauczyciela:
 • lepsze poznanie dzieci
 • poznanie środowiska domowego dzieci
 • planowanie pracy w oparciu o obserwację zachowań dziecka
 • poznanie oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkola
     Działania adaptacyjne podzielone zostały w programie na dwie części.
Pierwsza część dotyczy adaptacji wstępnej, czyli okresu poprzedzającego pobyt dziecka w przedszkolu. Działania tam zawarte dotyczą głównie dyrektora, nauczycieli i rodziców, tworząc proces przygotowawczy.

Druga część programu to zagadnienia dotyczące adaptacji właściwej. Tworzą one cykl działań skierowanych na dziecko i rodziców, realizowany w ciągu całego roku szkolnego.

METODY PRACY WYKORZYSTYWANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU

    Dla osiągnięcia realizacji założonego głównego celu programu, czyli zapewnienie warunków szybkiej adaptacji dziecka w przedszkolu wskazane jest stosowanie kilku proponowanych metod.
Są to:
 • elementy metody Pedagogika Zabawy
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy metody Przedszkolaki Krok Pierwszy
 • elementy metody Przedszkolaki Krok Drugi
 • wybrane techniki relaksacyjne
     Dziecko za pomocą tych metod, poprzez podstawową formę aktywności, jaką jest zabawa, zdobywa nowe umiejętności, uczy się współżycia w grupie rówieśników i współdziałanie z nimi, mając jednocześnie zapewnione poczucie bezpieczeństwa.
Program zapewnia nauczycielom dużą swobodę działania i nie ogranicza ich inwencji.

3. FORMY I CELE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH
 1. ADAPTACJA WSTĘPNA
  1. Umieszczenie plakatów i ogłoszeń na zewnątrz przedszkola i na osiedlu. (Marzec)
   Cel:
   • zachęcenie do odwiedzenia przedszkola oraz informacje o procedurze zapisów
  2. Aktualizacja opracowanych folderów informacyjnych. (Marzec-Kwiecień)
   Cel:
   • informowanie o wizji i misji przedszkola, rodzajach zajęć dla dzieci
  3. Rozmowy indywidualne z rodzicami i z dziećmi podczas zapisywania dziecka do przedszkola. Pokaz sal przedszkolnych, udzielanie informacji. (Kwiecień)
   Cel:
   • nawiązanie pierwszych kontaktów, obserwacja środowiska przedszkolnego
  4. Wywieszenie list przyjętych do przedszkola dzieci z podziałem na grupy i nauczycieli prowadzących. (Maj)
   Cel:
   • poznanie organizacyjnej strony przedszkola
  5. Wywieszenie informacji dotyczących wyprawek przedszkolaka z kolejnych grup wiekowych. (Czerwiec)
   Cel:
   • zachęcenie rodziców do przygotowania przyborów do przedszkola wspólnie z dzieckiem
  6. Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola o charakterze informacyjno-edukacyjnym. (Maj)
   Cel:
   • przedstawienie programu działań wychowawczo-edukacyjnych przedszkola, rytmu dnia przedszkolnego, charakterystyka dziecka 3-letniego
   Ankieta dla rodziców. (Maj)
   Cel:
   • zebranie informacji o dziecku, jego przyzwyczajeniach, upodobaniach oraz o oczekiwaniach dzieci i rodziców w stosunku do przedszkola
  7. Kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami (wg potrzeb). (Maj-Czerwiec)
   Cel:
   • wskazanie rozwiązań pozytywnego nastawienia dziecka do przedszkola
  8. Organizacja dni otwartych dla dzieci z rodzicami (w salach i ogrodzie przedszkolnym). (Czerwiec)
   Cel:
   • wprowadzenie dzieci w atmosferę przedszkola
   • zwiedzanie pomieszczeń przedszkola
   • uświadomienie rodzicom i dzieciom, że pobyt w przedszkolu jest ciekawą formą działania
   • pokazanie kompetencji nauczyciela
  9. Udział dzieci nie uczęszczających do przedszkola w koncertach muzycznych, spotkaniach teatralnych, uroczystościach okazjonalnych (Dzień Dziecka, Kiermasze Świąteczne, Bal Karnawałowy). (Cały rok)
   Cel:
   • kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola
   • poznawanie nowego środowiska
   • uświadomienie, że pobyt w przedszkolu może być formą
   • radosnego działania
  10. Organizacja imprezy "Mikołaj dzieciom" dla dzieci z osiedla nie uczęszczających do przedszkola. (Grudzień)
   Cel:
   • współpraca ze środowiskiem lokalnym
   • promocja przedszkola w środowisku
   • przybliżenie dzieciom i rodzicom działalności przedszkola
 2. ADAPTACJA WŁAŚCIWA
  1. Odpowiednie zagospodarowanie i wystrój sal oraz pomieszczeń przedszkola. (Sierpień)
   Cel:
   • stworzenie otoczenie przyjaznego dziecku
   • dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci
  2. Witanie każdego dziecka w progu sali. (Wrzesień)
   Cel:
   • stworzenie atmosfery serdeczności, otwartości
  3. Umożliwienie rodzicom przebywania z dziećmi w sali w czasie pierwszych dni. (Wrzesień)
   Cel:
   • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku
  4. Indywidualne regulowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu do jego możliwości. (Wrzesień)
   Cel:
   • stopniowe wprowadzanie w nowe środowisko
   • niwelowanie lęków i oporów
  5. Zapewnienie możliwości uczęszczania do jednej grupy rodzeństwom (na stałe lub wg potrzeb)
   Cel:
   • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
  6. Zapewnienie dzieciom możliwości przynoszenia swojej ulubionej zabawki lub przytulani. (Cały rok)
   Cel:
   • rozwijanie autonomii i tożsamości dzieci w grupie
   • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
  7. Stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej zabaw integracyjnych ułatwiających adaptację dziecka. (Cały rok)
   Cel:
   • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
   • zapewnienie dziecku poczucia autonomii i tożsamości
  8. Stopniowe włączanie dzieci do wspólnych działań grupowych. (Wrzesień)
   Cel:
   • integracja w grupie
   • przystosowanie do określonego rytmu dnia
  9. Wprowadzenie zasad Kubusiowego Kodeksu Przedszkolaka. (Wrzesień-Październik)
   Cel:
   • ustalanie i przestrzeganie zasad, norm i reguł funkcjonowania
   • w grupie przedszkolnej
  10. Zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w miarę jego potrzeb (kącik odpoczynku, ciszy). (Cały rok)
   Cel:
   • zaspokojenie potrzeb odpoczynku i relaksu
  11. Stosowanie technik relaksacyjnych w trakcie odpoczynku oraz jako element zabaw i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. (Cały rok)
   Cel:
   • rozładowanie napięć i negatywnych emocji
  12. Uwzględnienie przez nauczyciela w trakcie prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej zainteresowań i potrzeb dzieci. (Cały rok)
   Cel:
   • zaspokojenie indywidualnych potrzeb i pragnień dzieci
  13. Propagowanie utworów literackich, zabawek i zabaw podkreślających pozytywne wartości: dobro, przyjaźń, pomoc, życzliwość. (Cały rok)
   Cel:
   • wprowadzenie w świat wartości ogólnoludzkich
  14. Stworzenie zbioru (katalogu) utworów na temat uczuć i emocji. (Październik)
   Cel:
   • rozwijanie empatii
   • kształtowanie sfery emocjonalnej
  15. Kultywowanie określonych świąt dzieci: urodziny, imieniny. (wg kalendarza)
   Cel:
   • rozwijanie autonomii i tożsamości dzieci w grupie
   • wdrażanie do pełnienia ról społecznych
  16. Pasowanie na przedszkolaka – uroczystość z udziałem rodziców. (Październik lub listopad)
   Cel:
   • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
   • nawiązanie więzi rodziny z przedszkolem
  17. Pasowanie na zerówkowicza – uroczystość z udziałem rodziców. (Październik)
   Cel:
   • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
   • nawiązanie więzi rodziny z przedszkolem
  18. Uroczystości okazjonalne z udziałem rodziców i członków rodzin. (wg kalendarza)
   Cel:
   • pełnienie przez dzieci roli gospodarzy
   • współorganizowanie i uczestniczenie rodziców
   • w uroczystościach przedszkolnych
   • promocja osiągnięć dzieci
  19. Zajęcia otwarte z udziałem rodziców. (Cały rok)
   Cel:
   • obserwowanie rozwoju i zachowania dziecka na tle rówieśników
  20. Systematyczna i planowa obserwacja dzieci pod względem adaptacji. (Cały rok)
   Cel:
   • diagnoza rówieśników zapobieganie ewentualnym problemom adaptacyjnym
  21. Stworzenie możliwości do częstego konsultowania się rodziców z nauczycielami (ustalenie dni i godzin konsultacji). (Wrzesień, Październik)
   Cel:
   • ustalenie wspólnych działań ułatwiających adaptację dziecka w przedszkolu
  22. Zebranie z rodzicami. (Październik, Styczeń, Maj)
   Cel:
   • uzyskanie od rodziców informacji zwrotnych dotyczących problemu adaptacji dziecka
  23. Badanie opinii rodziców na temat dotychczasowych działań; przeprowadzenie ankiety. (Wrzesień)
   Cel:
   • uzyskanie opinii rodziców na temat celowości działań adaptacyjnych podjętych przez przedszkole
  24. Uwzględnienie przez wszystkich pracowników przedszkola założeń zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
   Cel:
   • zapewnienie dziecku poszanowania jego osobowości
4. EWALUACJA PROGRAMU

     Celowość i efektywność proponowanych przez program działań należy monitorować przez cały okres procesu adopcyjnego.

Proponowane sposoby monitoringu:
 1. ankieta dla rodziców " Przedszkole mojego dziecka"
 2. kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 3. arkusz badania samopoczucia dziecka w przedszkolu
 4. arkusz obserwacji nastroju dzieci
 5. karty obserwacji dzieci
 6. arkusze monitoringu rozwoju osobistego dziecka
  • Adaptacja w przedszkolu
  • Rozwijanie samodzielności
  • Stworzenie zasad Kubusiowego Kodeksu Przedszkolaka
 7. zdjęcia
 8. protokoły zebrań z rodzicami
 9. kronika przedszkolna
5. ANEKS

WYKAZ LITERATURY POMOCNICZEJ W REALIZACJI PROGRAMU:
  Bogdanowicz M.: "Metody Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka"
  Kohnstamm R.: "Praktyczna psychologia dziecka"
  Nastowska H.: "Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego"
  Faber A. i Mazlish E.: "Ja mówić, żeby dzieci nas słuchały" "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
  Polska Fundacja dzieci i Młodzieży; "Przedszkolaki Krok Pierwszy" oraz "Przedszkolaki Krok Drugi"
  Gruszczyk-Kolczyńska E. i Zielińska E.: "Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się"
  Vopel K. W.: "Dzieci bez Stresu" tom I i II

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie