Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17222 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Z uwagi na duże zainteresowanie dostosowania planu rozwoju pisanego wg sfer do nowych wymagań na nauczyciela dyplomowanego przesyłam stworzone kilka dni temu sprawozdanie, by mogło służyć innym

Staż, który podjęłam ubiegając się o awans na nauczyciela dyplomowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy ani aktywności zawodowej. Postrzegając swoją rolę jako wspieranie ucznia w rozwoju od początku pracy w zawodzie nauczyciela starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra uczniów i szkoły, na której poziomie i dobrym imieniu bardzo mi zależy. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody
i pomysły, a od moich uczniów uczę się szczerości, otwartości, zaufania
i bezinteresownej miłości. Przekonałam się, że tkwi w nich ogromny potencjał możliwości, wiele zalet i zdolności – trzeba je tylko umieć odkrywać i rozwijać.
Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej od samego początku był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, stwarzanie warunków do ich samoistnej działalności. W pracy z uczniami stawiam na działania praktyczne, dlatego też bardzo starannie organizuję i przygotowuję się do imprez szkolnych oraz innych form, które w sposób praktyczny przybliżają dzieciom wiedzę
o otaczającym świecie. Preferuję rozwijanie aktywności twórczej dzieci zachęcając ich do uczestnictwa w życiu szkoły, w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych. Sama również organizuję konkursy klasowe ucząc tym samym mądrej i życzliwej rywalizacji, stwarzając szansę dla każdego dziecka, aby mogło się wykazać swoimi umiejętnościami.
Kładąc tak duży nacisk na działania praktyczne w pracy z uczniami sama jestem nauczycielem praktykiem, który woli działać, organizować, tworzyć, a nie skupiać się na mówieniu czy dokumentowaniu tychże działań. Postawa taka spowodowała, że nie uzyskałam stopnia nauczyciela dyplomowanego korzystając z przepisów przejściowych, które umożliwiały mi skrócenie stażu do 9 miesięcy (mam kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów). Po napisaniu aneksu mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. Stworzony plan rozwoju miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Nie powstawał na zapotrzebowanie awansu. Zapisałam w nim działania, które i tak bym wykonała, bo wynikają one z potrzeb szkoły, uczniów i moich. Realizacja ich miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość pracy szkoły. Innymi słowy miała przynieść korzyści zarówno mnie, jak i rodzicom i dzieciom, które były mimowolnie uczestnikami jego realizacji.
Moje najważniejsze priorytety ( wymienione w Planie Rozwoju Zawodowego) to:
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
- wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
- wzbogacanie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych
- wdrożenie i ewaluacja innowacyjnego programu umożliwiającego uczniom nabywanie umiejętności wykorzystania komputera w uczeniu się
- podniesienie jakości pracy i promocja szkoły
Pozwoliły mi one lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi.

Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1.12.2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
Nr 260, poz. 2593). Stanowi ono okazję do podsumowania podjętych działań
i jest próbą udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Po rozpoznaniu własnych możliwości i umiejętności, mocnych i słabych
stron, zainteresowań i predyspozycji i przeanalizowaniu prawa
oświatowego dot. awansu zawodowego, tj.
- Rozporządzenia MEN z dnia 03. 08. 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawy z dnia 26. 01. 1982 r. Karty Nauczyciela
- Ustawy z dnia 18.02. 2000r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Ustawy z dnia 7. 09. 1991r. o systemie oświaty
oraz na podstawie innych materiałów zamieszczonych na stronach internetowych MEN, CODN, Kuratora Oświaty, a także WOM i MODN zaplanowałam swój rozwój zawodowy zgodnie z regulacjami prawnymi.
Starałam się by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do dalszej aktywnej i twórczej pracy.

W celu usystematyzowania wiedzy uczestniczyłam w listopadzie 2002r. w warsztatach „Awans nauczyciela mianowanego”.

- W trakcie stażu uwzględniłam również następujące zmiany:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 744).
- • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia
2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

2. Na bieżąco współpracowałam z doradcą metodycznym mgr Krystyną Kierą biorąc udział w zajęciach otwartych, spotkaniach metodycznych i konsultacjach indywidualnych. Współpraca ta przyniosła wymierne korzyści w postaci: innowacji, organizacji konkursów, prowadzenia zajęć otwartych oraz przygotowania materiałów na konferencje i konsultacje.

3. W okresie odbywania stażu systematycznie gromadziłam zaświadczenia z odbytych kursów , warsztatów, i inną dokumentację. Formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy. Prowadzenie dokumentacji znacznie ułatwiły mi posiadane już umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Po przeprowadzeniu autorefleksji oraz analizy własnej pracy przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

4. Dokonałam analizy dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania oraz
związanej z funkcjonowaniem szkoły jako zakładu pracy: Statutu Szkoły,
WSO, Programu Pracy Szkoły , Szkolnego Programu Wychowawczego
i regulaminów wewnętrznych. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji
postanowień zawartych w tych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej
efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej i stało się bazą do
opracowania :
uwe współpracy z kol. M. Konieczną:
o Planu Wychowawczego dla klas I – III na rok 2002/2003
o Sposobów i form oceniania uczniów
o Kryteriów oceny opisowej dla klasy II – r. szk. 2002/2003
o Kryteriów oceny opisowej dla klasy III – r. szk. 2003/2004
u z zespołem samokształceniowym:
o Planu Wychowawczego klas I – III na rok 2003/2004, 2004/2005

Opracowane plany uczyły dzieci aktywnego udziału w życiu społecznym, kultury osobistej, współżycia w zespole, tolerancji i otwartości. Oprócz kształtowania właściwej postawy – aktywnego i uczciwego ucznia, angażowały je w prace na rzecz klasy i szkoły. Do realizacji celów wychowawczych w nich ujętych stwarzałam wiele różnego rodzaju sytuacji, w których dzieci uczyły się dialogu, metod rozwiązywania konfliktów, umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami.
Stworzone zaś sposoby i formy oceniania uczniów mobilizują dzieci do pracy
i na bieżąco przekazują im i rodzicom informację o osiągnięciach edukacyjnych dziecka.

5.Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- Ustaliłam zasady współpracy z rodzicami i konsekwentnie je realizowałam.


-założyłam albumy szkolnych osiągnięć uczniów, przygotowywałam
miesięczne sprawozdania dla rodziców, tworzyłam ocenę opisową, karty samooceny, co pozwoliło mi na sprawną diagnozę postępów ucznia, wnikliwą obserwację jego zachowań i analizę wytworów po to, by zapewnić mu rozwój i sukces na miarę jego możliwości. Dzięki opracowywanym narzędziom pomiaru osiągnięć opracowywałam wskazania edukacyjne, które stymulowały, wspierały i wspomagały rozwój potencjalnych możliwości dziecka.

- systematycznie poszerzałam też własną wiedzę i umiejętności w procesie
aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Brałam udział we wszystkich radach szkoleniowych Zespołu Samokształceniowego, jak również w szkoleniach Rady Pedagogicznej organizowanych na terenie naszej placówki.
Uczestnictwo w radach szkoleniowych wzbogaciło moją wiedzę i udoskonaliło mój warsztat pracy, a tym samym podwyższyło jakość pracy szkoły.

- przez cały okres stażu, jak zawsze zresztą, prowadziłam dokumentację
szkolną i organizowałam warsztat pracy:

ź opracowywałam scenariusze lekcji i testy
ź tworzyłam karty pracy
ź gromadziłam literaturę psychologiczno – pedagogiczną w domu i kąciku
nauczyciela w klasie (biblioteka podręczna)
ź zaplanowałam i utworzyłam kąciki tematyczne
ź przygotowywałam dekoracje do organizowanych imprez
ź koordynowałam wystrój korytarzy piętra klas I – III
ź na bieżąco zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi
ź uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli różnych wydawnictw
.Opracowanie programów i przedsięwzięć wymagało zapoznania się gruntownie z literaturą metodyczną i dydaktyczną. Korzystałam z wielu publikacji. Dużo wskazówek, rad, sugestii, ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach pedagogicznych „Życie Szkoły”, „Nowa Szkoła”, „Forum Nauczycieli”, „Nauczanie zintegrowane”.
Podejmowane działania uatrakcyjniły realizację zaplanowanej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńcze, a zapoznawanie się z najnowszą literaturą metodyczną zwiększyło efektywność i sprawność mojej pracy.6. Doskonaliłam swój warsztat i metody pracy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem .
Wymiana doświadczeń dotyczyła ciekawych metod aktywizujących, przygotowywania do konkursów oraz oceniania uczniów, a także organizowania imprez szkolnych, czy innowacyjnych form prowadzenia zajęć. Była niezwykle korzystna dla obu stron i jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela. W celu podniesienia jakości pracy udostępniałam własne materiały dotyczące np. ewaluacji zajęć, pracy uczniów, awansu zawodowego, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez szkolnych, prezentacje multimedialne; pracowałam w komisjach konkursów szkolnych; organizowałam samodzielnie oraz pomagałam innym nauczycielom w organizacji imprez i uroczystości szkolnych; dzieląc się doświadczeniem z innymi nauczycielami organizowałam wystawy prac uczniowskich;
Wymiana doświadczeń i przepływ informacji skutecznie poszerzyły mój warsztat pracy z dziećmi, wzbogacając metody i formy pracy z nimi, a organizacja imprez, wystaw i uroczystości przyczyniła się do promocji szkoły w środowisku.

7. Wykorzystywałam w czasie zajęć metody aktywizujące uczniów, wskazując im różnorodne źródła wiedzy. W tym celu nawiązałam współpracę z:
* Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
* Miejską Biblioteką Publiczną „Na Cyplu”
- Dzieci uczestniczyły w:
ulekcjach muzealnych
· „Od ziarenka do bochenka – chleb nasz powszedni”
· „Święta Bożego Narodzenia na Śląsku”
· „Święta Wielkanocne na Śląsku”
· „Od pyłku do miodu – w pasiece”

uzajęciach bibliotecznych obejmujących:
- czytanie lektur w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- konkursy plastyczne o tematyce bajkowej
- imprezy okolicznościowe: Uroczyste pasowanie na czytelnika
- lekcje biblioteczne: „Dary jesieni”, „O Szewczyku Dratewce”
- spotkanie przybliżające twórczość G. Morcinka
- konkurs wzorowego czytania baśni i legend w/w autora

u licznych wycieczkach związanych realizacją programu
Współpraca ta znacząco wpłynęła na lepszą percepcję omawianych na zajęciach treści, a jej efektem były spójne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze wynikające z aktywnego współuczestnictwa, pomagające kształtować wszechstronny rozwój ucznia.8. Wykorzystywałam w pracy technologię informatyczną i komunikacyjną

Powszechność stosowania tego narzędzia informatyki stała się nieodzownym elementem we współczesnej rzeczywistości. Wychodząc temu naprzeciw:

a) ukończyłam:
- kurs „Podstawy obsługi komputera”
- warsztaty „Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela”-
październik 2002 r.
- kurs „Podstawy obsługi komputera i edycji tekstów – marzec 2003 r.
- kurs „Podstawy Internetu w pracy nauczyciela” – marzec 2003
- szkolenie „Bezpieczny Internet” – listopad 2004r.
- szkolenie „Technika Informacyjna w nauczaniu, wychowaniu
i zarządzaniu” w ramach Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty za rok
2004- październik – listopad 2004r obejmujące:
Podstawy wykorzystania Technologii Informacyjnych w szkole, tj.:
- komputerowe ABC
- edytor tekstu
- arkusz kalkulacyjny
- Internet w szkole
- prezentacje multimedialne
- publikacje w szkole
Zajęcia specjalistyczne:
- komputer w nauczaniu zintegrowanym i specjalnym
Samokształcenie z wykorzystaniem internetowej platformy szkoleniowej:
- grafika komputerowa
- ocenianie w szkole
- oprogramowanie alternatywne w szkole
- projektowanie witryn WWW

a) komputer traktuję jako narzędzie do przygotowywania materiałów,
jak i podczas zajęć z uczniami.
Stał się on nieodzowny przy:
- pisaniu wszelkiej dokumentacji, np. planów pracy z uczniami mającymi
problemy w nauce, czy z uczniami zdolnymi, sprawozdań, planów
wychowawczych, ankiet itp.
- pisaniu materiałów informacyjnych dla rodziców
- tworzeniu kart pracy, kart ewaluacji, kart osiągnięć edukacyjnych ucznia
Poza tym samodzielnie nauczyłam się obsługiwać dodatkowe urządzenia współdziałające z komputerem, np. skaner i korzystać z wielu programów komputerowych, np. do tworzenia i pisania dyplomów, zaproszeń czy podziękowań, na których dodatkowo umieszczałam Logo Szkoły. Dzięki temu organizowane konkursy, uroczystości, czy imprezy zyskały na wartości, a to z kolei wpłynęło na jakość pracy szkoły.

b)dzięki opanowaniu umiejętności obsługi programu graficznego
wykonałam wiele pomocy dydaktycznych. Posłużyły mi one
uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego. Wykonywałam ta techniką
między innymi:
ź identyfikatory dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego
ź identyfikatory dla każdego pierwszaka
ź pamiątkowe znaczki dla uczestników Szkolnego Konkursu Ekologicznego
ź dyplomy
ź zaproszenia
ź podziękowania
ź dedykacje do książek
ź zestawy ćwiczeń gramatycznych
ź karty pracy ucznia

a) poszukiwałam rozwiązań moich problemów dydaktycznych
i wychowawczych także poprzez systematyczne śledzenie zasobów portali edukacyjnych Internetu. Założyłam prenumeratę biuletynów informacyjnych wydawanych przez następujące portale: eduinfo.pl, literka.pl, eduseek, eduForum, profesor.pl, IPE.pl. Systematycznie otrzymuję pocztą elektroniczną wykaz dodawanych materiałów. Dzięki temu, również tą drogą miałam dostęp do najnowszych interesujących mnie informacji.

e) gromadziłam materiały z Internetu przydatne w pracy nauczyciela

f) wykorzystywałam serwisy edukacyjne do wymiany poglądów i materiałów
dydaktycznych, publikacje opracowane wespół z koleżanką:
„Praca z uczniem zdolnym”
„Scenariusz balu kasztanowego”
umieściłam w elektronicznym Biuletynie WODIiP-u pod adresem:
http://www.wodip.opole.pl/biuletyn
Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosło jakość pracy szkoły.

g) W programie Power Point wykonałam prezentację klasy, która może być wykorzystywana na pierwszym spotkaniu rodziców moich przyszłych uczniów, bowiem prezentuje metody, cele, formy pracy i efekty klasy innowacyjnej oraz opinie rodziców dzieci objętych tą innowacją. Włączona na stałe do scenariusza
pierwszego spotkania rodziców przyszłych uczniów uatrakcyjni ofertę edukacyjną placówki i zwiększy zainteresowanie szkołą potencjalnych jej klientów.h) stworzyłam własną stronę internetową, co okazało się dla mnie dużym wyzwaniem
Nad tym przedsięwzięciem pracowałam bardzo długo. Wymagało ono ode mnie opanowania języka HTML, a także szerszej znajomości Adobe Photoshop.
Strona funkcjonuje pod adresem: http://www.ksztalcenie-zintegrowane.prv.pl/
Dzięki niej udostępniam wypracowane przez siebie materiały i pomysły związane z edukacją szerszemu gronu osób.

i)wykorzystywałam komputer w pracy z dziećmi na zajęciach kształcenia zintegrowanego i zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, podczas których uczniowie tworzyli własne prace przy pomocy edytorów tekstów i programów graficznych. Korzystali z programów multimedialnych, których większość utrwalała, wcześniej poznane wiadomości i umiejętności. Uczyli się korzystać z Internetu jako jednego z wielu źródeł wiedzy.
Prowadzone zajęcia wyzwalały wszechstronną aktywność uczniów, pobudzały ich zainteresowania, służyły utrwalaniu wcześniej zdobytych wiadomości, a także umożliwiały usuwanie zaburzeń rozwojowych i indywidualizację nauczania.
Wykorzystywana przeze mnie technologia informacyjna i komunikacyjna pozytywnie wpływa na jakość pracy szkoły.

ZADANIA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
W mojej pracy zawodowej zawsze najważniejsze były dzieci, wspomaganie i ukierunkowanie ich rozwoju poprzez stwarzanie warunków do pełnej realizacji własnych możliwości, wyboru wartości, kształtowania wrażliwości społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, ich dobre samopoczucie, bezpieczeństwo i akceptacja w grupie.1.Czuwając nad tym:
-uwzględniam w pracy indywidualne cechy moich uczniów, ich predyspozycje i możliwości. Planuję pracę na kilku poziomach, przygotowuję odpowiednie pomoce. Buduję na tym, co uczeń potrafi i robi to dobrze.
-by włączyć w proces dydaktyczny wszystkich uczniów, nie dopuścić do zniechęcenia do nauki i zapewnić uzyskanie sukcesu każdemu dziecku opracowywałam projekty programów edukacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
-prowadząc zajęcia korekcyjno – kompensacyjne tworzyłam projekty programów tych zajęć w kl. III i w kl. II. Wypracowane programy pozwoliły na likwidację „luk” w wiadomościach i umiejętnościach, korygowanie niedociągnięć będących często wynikiem mikrouszkodzeń.
-stosuję własne, wypracowane metody, zgromadzone pomoce, materiały i narzędzia. Chętnie dzielę się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Aby stale być na bieżąco z nowymi formami pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi, uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia, przeglądałam portale dla nauczycieli, dyskutowałam z innymi nauczycielami na forum. W lutym 2003 ukończyłam warsztaty „Uczeń klasy I – III z trudnościami w uczeniu się”. Opisane wyżej działania przyczyniają się do zapewnienia sukcesu i rozwoju każdemu uczniowi, osiągnięcia co najmniej koniecznego poziomu umiejętności, a także przyczyniają się do powstania u nich odczucia: „szkoła przyjazna uczniom”.

2. W codziennej pracy poszukuję takich rozwiązań dydaktycznych, które wyzwalają w uczniach ciekawość, zwiększają zainteresowanie, sprawiają, że nauka przestaje być nudna, a jednocześnie pozwalają na lepsze przyswojenie wiedzy i trwałe jej zapamiętanie. Ukoronowaniem wspomnianych rozwiązań dydaktycznych było wdrażanie i ewaluacja innowacyjnego programu „Kształcenie zintegrowane wspomagane komputerem i inscenizacją” mającego na celu:
- wspomaganie rozwoju osobowościowego
- stymulację motywacji uczenia się
- uzyskiwanie lepszych wyników nauczania
- uatrakcyjnianie zajęć
- oswajanie z komputerem
- indywidualizację nauczania
Przeprowadzona po wdrożeniu programu ewaluacja wykazała, że:

ź małe formy sceniczne, zabawy twórcze i zastosowanie
komputerów miały bezpośredni wpływ na przebieg procesów
kształcenia - rozbudziły wszechstronną aktywność poznawczą
dziecka, jego zaangażowanie w pracy, zaciekawienie i zwiększenie
zainteresowania materiałem nauczania, a także samą szkołą.
· wykorzystanie scenografii, elementów teatru i komputerów
podniosło w dużym stopniu atrakcyjność zajęć oraz efektywność
nauczania
· możliwości praktycznego wykorzystania komputera są bardzo duże w każdej płaszczyźnie integracji
· duża ilość zabaw i gier dydaktycznych ułatwiała przyswajanie wiadomości
· częste powtarzanie materiału na różnych formach aktywności uczenia podniosło trwałość zdobytych umiejętności
· stosowanie technik dramy i komputera w procesie dydaktycznym stwarza wiele możliwości w zakresie oddziaływań wychowawczych
- wyrabia umiejętność prawidłowej organizacji i planowania
pracy
- kształtuje poczucie odpowiedzialności za własną pracę
- wyrabia nawyk koncentracji uwagi podczas pracy
- kształtuje właściwe postawy koleżeńskie
- wdraża do dokładności i cierpliwości podczas wykonywanej
pracy
edukacja wspomagana inscenizacją i komputerem sprzyja współpracy z rodzicami i ich zaangażowaniu w sprawy klasy i szkoły.

3. Promując naszą szkołę od kilku lat organizuję Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla szkół miasta Opola. Wspólnie z koleżanką opracowujemy regulaminy konkursu, który co roku przebiega w trzech etapach: klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, ustalamy lektury, zasady punktacji i tworzymy zestawy zadań. Opracowujemy oprawę plastyczną, kopiujemy odpowiednią liczbę kart pracy, przygotowujemy dyplomy, nagrody dla uczniów, a także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do III etapu. Co roku skutecznie mobilizuje on dzieci do zdobywania i pogłębiania wiedzy, budzi szlachetną rywalizację w zakresie znajomości lektur, a nauczycieli zachęca do poszukiwania wciąż nowych form pracy z książką.

4.Od paru lat wspólnie z koleżanką prowadzę współpracę z Przedszkolami nr 3 i 8 w Opolu. Obejmuje ona wzajemne kontakty uczniów z przedszkolakami podczas organizowania imprez, przedstawień i lekcji. Pozwala to sześciolatkom wcześniej poznać szkołę, do której będą w przyszłości uczęszczać. Wspólne integracyjne zajęcia i przedstawienia, w których brały udział zaproszone przedszkolaki to:
ź zajęcia plastyczne „W krainie bajek” – 2003r.
ź „Kasztanowy bal” – 2003r.
ź „Bajka o Czerwonym Kapturku” – 2004r.

4.a)Współpracowałam też z:
- Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlik”. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczyli w cotygodniowych zajęciach ruchowych na lodowisku.
- firmą MUZON poprzez organizowanie różnorodnych zabaw i imprez kulturalnych
- Młodzieżowym Domem Kultury, w którym dzieci uczestniczyły w zajęciach komputerowych i animacji artystycznej
Efektem przedstawionej współpracy było uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
b) aktywnie włączałam się wraz z prowadzonym przez siebie Samorządzikiem w realizację działań Samorządu Uczniowskiego, które aktywizowały uczniów, uczyły samodzielnego podejmowania działań na rzecz szkoły.

5. Pełniłam funkcję opiekuna Samorządziku klas I – III. Koordynowałam pracą koleżanek i uczniów poprzez tworzenie planów pracy i realizację zadań z nich wynikających. Starałam się, aby zaplanowane działania kształtowały uczniów szczęśliwych, samodzielnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. Przekazuję je samorządzikową pocztą, a rezultaty odzwierciedlam na gazetce Samorządziku. Jako opiekun włączam się w obchody Dni Patrona Szkoły, organizuję i przeprowadzam imprezy środowiskowe, konkursy szkolne i akcje charytatywne
- rok szkolny 2002/2003
ź współorganizator :
- imprezy szkolnej dla ucz. klas młodszych - „Kasztanowy bal”
- konkurs recytatorski „Barwy jesieni”
- imprezy środowiskowej „Zapalmy choinkę”
- Dni Patrona Szkoły
- Dni Regionalnych
- imprezy szkolnej – „Spotkanie z okazji Dnia Mamy”
ź organizator:
- akcji charytatywnych „Góra grosza”, „Pomóż i Ty”
- jesiennej, zimowej i wiosennej dekoracji korytarza II piętra

- rok szkolny 2003/2004
ź organizator :
- pierwszych wyborów do Samorządu Szkolnego klas I – III
- Dnia Chłopca w klasach młodszych
- akcji „Woreczki dziecięcych serc”
- andrzejkowych wróżb podczas przerw dla wszystkich dzieci klas I –III
- paczek mikołajkowych dla wszystkich dzieci młodszych
- walentynkowej poczty
- zbiórki surowców wtórnych
- akcji charytatywnej „Góra grosza”
- konkursów szkolnych:
u na najciekawszą maskę karnawałową
u na najbardziej pomysłową wiosenną dekorację klasy
- dekoracji korytarza piętra klas I – III w zależności od zmieniającej się pory roku
iwspółorganizator:
- świątecznej imprezy środowiskowej
- imprezy szkolnej „Spotkanie w Dniu Mamy”

rok szkolny 2004/2005
ź organizator:
- wyborów do Samorządziku klas młodszych
- Dnia Chłopca dla najmłodszej grupy wiekowej
- akcji charytatywnej „Góra grosza”
- jesiennej dekoracji korytarzy
- akcji charytatywnej „Podaruj innym odrobinę radości
- andrzejkowej loterii fantowej
- andrzejkowych konkursów i wróżb w czasie przerw
- akcji charytatywnej „Pomóż i Ty”
- mikołajek dla wszystkich klas młodszych
- zimowej dekoracji korytarzy
- konkursu na:
u najciekawszy kotylion
unajciekawsze propozycje zadań propagujących bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych
upiosenki zdrowotnej dla uczniów klas młodszych
- wystawy „Nasze osiągnięcia”
- wystawy plakatów związanych z bezpieczeństwem w czasie wakacji
- słodkiej niespodzianki i życzeń w Dniu Kobiet
- zabaw ortograficznych w pracowni komputerowej
- wiosennej dekoracji korytarzy
- akcji charytatywnej „Złotówka na Litwę”
iwspółorganizator:
- pasowania na ucznia
- pożegnania klas szóstych
Założone zadania i imprezy zawarte w planach pracy Samorządziku opracowane i zintegrowane z treściami programowymi i celami wychowawczymi; wplecione w dni aktywności uczniów wzbogacały pracę dydaktyczną, urozmaicały zajęcia, pozytywnie wpływały na kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród dzieci, przygotowywały najmłodszych do samodzielnego życia, uczyły podejmowania efektywnych działań i wyrabiały poczucie odpowiedzialności za jakość środowiska. Stawały się źródłem sukcesu i doskonałą formą nauki dzieci.
6. Znaczenie środowiska rodzinnego w edukacji jest bezsporne. Podstawowym warunkiem nauki dziecka jest akceptacja i zainteresowanie rodziców, dlatego preferuję takie formy współpracy z rodzicami jak:
-angażowanie ich w prace na rzecz szkoły (pomoc przygotowywaniu wystaw, dekoracji, sponsorowanie nagród, opieki nad dziećmi podczas wyjść do MDK-u czy na lodowisko, współudział w organizacji imprez klasowych – mikołajek, wigilii, tłustego czwartku, zajączka itp. – i szkolnych – imprez środowiskowych, kiermaszów, loterii fantowej )
-wykorzystywanie prezentowanej wiedzy i doświadczenia w organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego ( zajęcia z udziałem rodziców w roli ekspertów- pielęgniarka, muzyk, gospodyni domowa)
- organizację konsultacji zbiorowych i indywidualnych zgodnie z grafikiem konsultacji, na których zapoznawałam ze szkolnym systemem oceniania, standardami edukacyjnymi , osiągnięciami i pracami dzieci
- wspólne rozwiązywanie nurtujących ich problemów poprzez organizację spotkań warsztatowych bądź przygotowywanie przeze mnie referatów czy prelekcji specjalistów
ź w listopadzie 2002 r. podczas zajęć warsztatowych wspólnie z rodzicami rozwiązywaliśmy problemy związane z pracą domową ucznia, których uzupełnieniem był wygłoszony przeze mnie referat: „Praca domowa ucznia”

ź we wrześniu 2003r. zajęcia warsztatowe pozwoliły wypracować odpowiedzi na pytanie: jakie działania przyczynić się mogą do podwyższenia jakości pracy dzieci i osiągnięcia przez nich rzetelnej wiedzy?
ź spotkanie z psychologiem – kwiecień 2004 r.
ź spotkanie z psychologiem – 2003r.
ź spotkanie z psychologiem – wrzesień 2005 r.

W razie potrzeby spotykałam się indywidualnie z rodzicami poszczególnych uczniów, co pozwalało na bieżąco likwidować zauważone u nich problemy wychowawcze czy zapobiegać trudnościom w nauce. W tym celu ściśle też współpracowałam z pedagogiem szkolnym, nauczycielem terapeutą i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz kuratorami sądowymi uczniów. Współpraca ta pozwoliła mi na znalezienie przyczyn zaburzeń i pomogła w określeniu możliwie najefektywniejszej drogi postępowania z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze.

-uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych
ź 28. 11. 2002r. – klasa II
ź 01. 2004 r. – klasa III- zajęcia przeprowadzone wspólnie z koleżanką podczas których dzieci odegrały „Przedstawienie jasełkowe”
ź 29.11. 2004r – klasa I

- współudział rodziców w uzupełnianiu wyposażenia klasy, w przygotowaniu strojów i rekwizytów do inscenizacji

- pomoc wychowawcy w zakresie opieki nad dzieckiem ( zwolnienie z opłaty ubezpieczeniowej, pomoc finansowa na zakup podręczników, wyprawki czy odzieży)

- poddawanie ocenie rodziców swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez ankiety, karty ewaluacji, branie pod uwagę ich sugestii przy organizacji procesu nauczania, tworzeniu planu wychowawczego i form współpracy

ź XI. 2002r., I, XI 2004r. – karty ewaluacji po zajęciach otwartych

ź 2002r., 2005r., ankiety dla rodziców, których celem było zapoznanie się z oczekiwaniami wobec mnie i szkoły, a także poznanie ich opinii o samopoczuciu dziecka w szkole

ź 2004r. ankiety dla rodziców ,której celem było pozyskanie opinii Rodziców
na temat realizowanego programu innowacyjnego „Kształcenie zintegrowane
wspomagane komputerem i inscenizacją”


* wspólnie z koleżanką w latach 2002 – 2005 przygotowywałam „Kartkę z kalendarza”, którą rozpowszechniłyśmy wśród rodziców klas młodszych. Miała ona i ma za zadanie zapoznać rodziców z pracą szkoły, dostarczyć informacji
o tym w jaki sposób realizowane są cele wychowawcze, a także zapoznać z osiągnięciami uczniów w konkursach organizowanych na terenie szkoły.

* moje kontakty nie ograniczają się jedynie do konsultacji, wykorzystuję do tego zeszyt do korespondencji, rozmowy telefoniczne, listy otwarte, sms-y, bądź
e-maile.


Tak prowadzona współpraca z rodzicami przybliża im proces nauczania i wychowania, organizację pracy, daje możliwość obserwowania działalności dziecka, a tym samym zwiększa zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły.


7. Od kilku lat tradycją stało się organizowanie świątecznych kiermaszów szkolnych, na które nauczyciele wraz z uczniami wykonują różne prace.
ź w latach 2004 – 2005 byłam współorganizatorem kiermaszów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Walentynek
Są one okazją zaprezentowania prac dzieci wszystkim klientom szkoły, stwarzając możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom.

8. W 2002 r. wspólnie z koleżanką redagowałyśmy gazetkę szkolną dla najmłodszych. Pomagali nam w tym uczniowie, którzy dostarczali pomysłów i materiały do kolejnych numerów pisemka.
Pozwalało to lepiej poznać uczniów, a dzieciom przynosiło wiele radości, umożliwiało rozwój zainteresowań i zdolności twórczych.
Praca redakcyjna została zawieszona z uwagi na zmianę zespołu klasowego, a uczniowie tworzący „Naszą Gazetkę” swoje doświadczenia dziennikarskie wykorzystują obecnie w redagowaniu pisemka klas starszych.

9. Stwarzając szansę dla każdego dziecka, aby mogło wykazać się swoimi umiejętnościami zorganizowałam i przeprowadziłam dla uczniów klas I – III
u w 04. 2003 r. szkolny konkurs ekologiczny , w którym dzieci poprzez różnorodne zadania – ćwiczenia poznawały środowisko, uczyły się „ekologicznych zachowań”

uw styczniu 2005r. szkolny konkurs „Łamania głowy” czyli na opracowanie ciekawych propozycji krzyżówek, łamigłówek, wybieranek itp. związanych z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Podsumowaniem tego konkursu było stworzenie edukacyjnych ulotek, które otrzymali w ostatnim dniu przed feriami wszyscy uczniowie klas I – III.

Przeprowadzone konkursy umożliwiły uczniom poznanie nowych i utrwalenie znanych im już treści programowych, zaspokoiły potrzebę osiągnięcia sukcesu
i pozytywnego prezentowania siebie, wyzwalały inicjatywę, pomysłowość dzieci,
oraz kształtowały postawę moralnej odpowiedzialności za swoje czyny.

10. Co roku przygotowywałam swoich uczniów do Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, w którym zajmowali wysokie miejsca laureata bądź finalisty:
- r. 2002 ( protokół RP z dnia 24. 06.02 r.)
- r. 2003 (
- r. 2004 ( zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji IX Konkursu Ortograficznego)
- r. 2005
Poprzez przygotowanie i udział w konkursach pozaszkolnych promowałam szkołę na zewnątrz.

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI, ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY POPRZEZ ORGANIZACJĘ I UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


1.Tak jak przed stażem, tak i w trakcie jego realizacji brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia. Każda z tych form pozwoliła mi na uzupełnienie i rozwinięcie mojej wiedzy oraz udoskonalenie warsztatu pracy.

W czasie trwania stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia:

„Tworzenie pakietu edukacyjnego i planu wynikowego” - warsztaty
„ Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela” – konsultacje zbiorowe
„Sposób dokumentowania osiągnięć uczniów klas I – III, kontrowersje wokół oceny opisowej” – warsztaty
„Uczniowie – nauczyciele – rodzice w kształceniu zintegrowanym” – konsultacje zbiorowe
„Aktywność twórcza dziecka z wykorzystaniem podręcznika „Ja, Ty i świat” do nauczania zintegrowanego – konferencja metodyczna
„Problemy współczesnego dziecka w podręcznikach do nauczania zintegrowanego” – konferencja metodyczna
„Jak nie zatracić dziecięcej ciekawości, czyli projektowanie spotkań edukacyjnych w oparciu o pakiet „Stokrotkowe podwórko” – warsztaty
„Planowanie kształcenia zintegrowanego w klasach I – III” – warsztaty
„Uczeń klasy I – III z trudnościami w uczeniu się – MODN
„Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące – KCEN
„Ruch – muzyka – taniec” – warsztaty
„Interpretacja tekstów literackich poprzez działalność plastyczną ucznia” – konsultacje zbiorowe
„Awans zawodowy nauczyciela mianowanego” – konsultacje
„Czytanie ze zrozumieniem” – warsztaty
„Technologia informacyjna w nauczaniu, wychowaniu i zarządzaniu” – Granty Opolskiego Kuratora Oświaty na rok 2004

Warunki w polskiej szkole zmieniają się, aby nadążyć za nowościami, trzeba się kształcić. Kursy, szkolenia sprawiają, że łatwiej jest modyfikować swoje dotychczasowe działania pedagogiczne, wdrażać nowe. Czuję się też w nowej, zreformowanej szkole pewniejsza, kiedy moje czynności poparte są wiedzą. Wiem, że potrafię sprostać nowym obowiązkom, wymaganiom. Dzięki memu doskonaleniu wzrasta jakość pracy szkoły. Uczniowie dobrze radzą sobie z problemami edukacyjnymi.

2. W 2003 roku, po ukończeniu warsztatów w MODN wspólnie z koleżanką opracowałam referat i dzieliłam się nim podczas spotkania Zespołu Samokształceniowego na temat: „Objawów i form pracy z dzieckiem dyslektycznym”, w którym przedstawiłyśmy przykłady propozycji dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka dyslektycznego. Efektem tych działań było zapoznanie koleżanek ze sposobem tworzenia projektów programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych wymaganiach edukacyjnych,
które stworzą im warunki do normalnego funkcjonowania w codziennym życiu
i zapewnią specjalistyczną i fachową pomoc.

3. W marcu 2005 roku byłam jednym z organizatorów konferencji metodycznej na temat: „Treści gramatyczne w kształceniu zintegrowanym. Praktyczne wykorzystanie tekstów literackich.” Była ona poszerzeniem treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
Wspólnie z koleżanką przygotowałyśmy dla nauczycieli miasta Opola prezentację „Sposobów pracy nad wybranymi zagadnieniami treści gramatycznych w klasie I w oparciu o podręcznik „Już w szkole” oraz autorskie zestawy ćwiczeń gramatycznych.

Przedstawione działania pozwoliły mi być na bieżąco ze wszystkimi nowościami
i problemami pojawiającymi się w kształceniu zintegrowanym, a także umożliwiły dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi przez co, podnosiłam jakość pracy szkoły. Zaspokoiły potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności oraz doskonalenia własnej osobowości.
Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, który przysporzył mi wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pozwolił mi na rozwój cech osobowości.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.
Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Tym bardziej, że oprócz zadań stażowych podejmowałam inne, które wypływały podczas realizacji procesu dydaktycznego. Można do nich zaliczyć: uczestnictwo uczniów –r.szk.2003/2004 w konkursie „Mały Opolanin”, który poprzez wycieczki, zabawy, warsztaty zapoznał ich z historią i teraźniejszością Opola, dostarczył nowych przeżyć i doświadczeń, kształtował postawę lokalnego patrioty czy przygotowanie i prezentację przedstawień: X. 2004 – „W krainie radości”, V.2005r. „Podróż po Bajlandii”. Dzięki którym promowałam szkołę na terenie miasta, integrowałam ją ze środowiskiem lokalnym.
Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się bardziej kreatywna, poszukująca i twórcza. Z większą odwagą wychodzę na zewnątrz. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń, pozwala na samorealizację i zapewnia poczucie bycia potrzebnym.
Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca działań. Większość moich przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

Cieszę się, że mogę pracować w naszej „Ósemce”. Znalazłam tu akceptację i zrozumienie dla moich działań. Dlatego jestem wdzięczna wszystkim, którzy pomogli mi w pracy nad realizacją planu rozwoju zawodowego.

Opracowała:
Ewa Górnicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie