Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
jak przeprowadzić wywiad

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10373 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany scenariusz zajęć jest przeznaczony do realizacji na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Materiał literacki, z którym pracują uczniowie, to mit "Demeter i Kora".
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V
TEMAT:
Jak przeprowadzić wywiad?

KLASA I ETAP KSZTAŁCENIA:
V , etap drugi
LICZBA JEDNOSTEK LEKCYJNYCH:
2 lekcje
CELE OPERACYJNE I STANDARDY EGZAMINACYJNE
Na zajęciach uczeń:
 • pracuje z przeczytanym tekstem literackim (1.1b)
 • korzysta z informacji zawartych w haśle słownikowym (4.1)
 • rozumie informacje zawarte w instrukcji (1.1c )
 • wykonuje polecenia zawarte w instrukcji (1.1c)
 • redaguje pytania do wywiadu i poprawnie zapisuje rozmowę (2.2, 2.4)
 • przeprowadza wywiad
 • współdziała w zespole
FORMY PRACY:
Zbiorowa, indywidualna.
METODY: pogadanka, objaśnienie, praca z tekstem, wchodzenie w role, praca w grupach.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
Podręcznik do klasy V „Miedzy nami”, kserokopie artykułów hasłowych ze „Słownika kultury antycznej”, karty pracy z instrukcją „Jak przeprowadzić wywiad”, teksty wywiadów prasowych.
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:
Czytelniczo-medialna.
Zajęcia są elementem realizowanej w klasie V c innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna w klasach IV-VI”
OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:
 • aktywne uczestniczenie w lekcji,
 • umiejętność korzystania z instrukcji i wykonywania poleceń w niej zawartych,
 • umiejętność pracy z tekstem (mit „Demeter i Kora”, artykuł hasłowy ze słownika),
 • umiejętność zapisywania rozmowy (dialogu).
FORMY OCENY:
Nagrodzenie wyróżniających się uczniów „zachętkami” i „motywcami” GWO, umieszczenie redagowanych podczas lekcji tekstów w gazetce szkolnej lub na ściennej gazetce klasowej.
Ocenie wyrażonej stopniem będzie podlegało zadanie domowe (uczniowie będą musieli wykazać się tu zdobytymi podczas lekcji umiejętnościami).

TOK LEKCJI

I STWORZENIE SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ

 1. Uczniowie wymieniają poznane wcześniej dziennikarskie formy wypowiedzi (informacja-notatka prasowa, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie).
 2. Nawiązanie do tematu lekcji – uczniowie odpowiadają na pytanie: „Co to jest wywiad?”


II CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI

 1. Rozdanie kart pracy „WYWIAD” (załącznik) – głośne odczytanie przez uczniów i krótkie omówienie pierwszej strony karty pracy – wywiad jako forma wypowiedzi –uczniowie komentują odczytane informacje, podają przykłady powołując się na przeczytane w domu i przyniesione na lekcję wywiady prasowe (dołączą je po lekcji do segregatorów, w których gromadzą przykłady różnych form prasowych).
 2. Odwołanie się do znanego już uczniom tekstu mitu „Demeter i Kora”. Chętny uczeń przypomina treść mitu, starając się zawrzeć swoją wypowiedź w kilku zdaniach. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Które z opisanych tam zdarzeń, jest na tyle ciekawe, bulwersujące, sensacyjne, że mogłoby trafić do prasy?” (porwanie Kory, córki Demeter, przez Hadesa, w obecności nimfy Kyane).
 3. Wyjaśnienie zadań dla grup: należy przeprowadzić wywiad z wylosowaną przez siebie postacią (Kyane, Kora, Hades, Demeter). Pomocna w tym będzie instrukcja zawarta w karcie pracy.
 4. Głośne odczytanie przez uczniów instrukcji „Jak przeprowadzić wywiad?”, wyjaśnienie i skomentowanie (z pomocą nauczyciela) poszczególnych punktów.
 5. Przydzielenie pracy – zadaniem każdej z czterech grup jest przeprowadzenie wywiadu z wylosowanym przez siebie bohaterem mitu „Demeter i Kora”. Należy postępować ściśle według instrukcji „Krok po kroku”. Spośród członków każdej z grup zostaje wybrany (drogą losowania lub poprzez wskazanie przez nauczyciela) jeden reprezentant, który wcieli się w przydzieloną postać z mitu. „Bohaterowie” wywiadów usiądą przy osobnym stoliku i przygotują się do swojej roli (w oparciu o tekst mitu, kserokopię artykułu hasłowego ze „Słownika kultury antycznej” i otrzymaną instrukcję – załącznik). Członkom grup nauczyciel poleca, by, wyjątkowo, pominęli punkt trzeci instrukcji, oraz by ograniczyli się do ułożenia 3-4 pytań. Najpierw należy wykonać dwa kolejne polecenia zawarte w instrukcji. Grupy otrzymują kserokopie artykułów hasłowych ze „Słownika kultury antycznej”. Nauczyciel poleca korzystanie z tych informacji oraz pracę z tekstem mitu.
 6. „Konferencja prasowa” - reprezentanci grup zadają pytania „aktorom” wg kolejności: Kyane, Kora, Hades, Demeter, notują odpowiedzi swojego rozmówcy. Każdy z członków danej grupy wykonuje swoje notatki – zostaną one potem wykorzystane podczas wspólnego opracowania wywiadu.
 7. Po wysłuchaniu wszystkich „aktorów” uczniowie dalej pracują w grupach wykonując kolejne polecenie instrukcji (opracowanie notatek, opatrzenie wywiadu krótkim, jedno-, dwuzdaniowym wstępem i nagłówkiem). „Aktorzy” wracają do swoich grup i pomagają w pracy.
 8. Przedstawiciele grup oddają wywiady do autoryzacji.

III PODSUMOWANIE
 1. Po dokonaniu autoryzacji wywiadów reprezentanci grup odczytują je głośno i oddają nauczycielowi do korekty i publikacji (w gazetce szkolnej lub ściennej, klasowej).
 2. Uczniowie wyrażają swoją opinię na temat: „Który wywiad był, twoim zdaniem, najlepszy i dlaczego?”
 3. Nauczyciel dokonuje omówienia efektów pracy w grupach, rozdaje „zachętki” i „motywce”.

IV ZADANIE DOMOWE

Do wyboru:
 • Zapisz wywiad z Narcyzem lub nimfą Echo ( nagłówek, wstęp, pytania i odpowiedzi). Wykorzystaj tekst mitu „Demeter i Kora” i inne źródła.
 • Przygotuj, przeprowadź i zapisz rozmowę – wywiad z wybraną postacią rzeczywistą. Twoje pytania powinny mieć związek z jakimś ciekawym, niezwykłym, a nawet sensacyjnym zdarzeniem (porozmawiaj np. z bratem o jego pierwszym dniu w szkole, z tatą o awansie w pracy, z kolegą o jego sukcesach sportowych, z sąsiadem o zakupie samochodu, itp.)

V ZAŁĄCZNIKI
 1. Karta pracy „WYWIAD”.
 2. Instrukcja dla „aktorów” wcielających się w role bohaterów mitu.

Kserokopie artykułów hasłowych ze „Słownika kultury antycznej”.


Załącznik 1
WYWIAD

Wywiad to rozmowa z jakąś osobą, najczęściej znaną, podana do publicznej wiadomości.

Formy wywiadu:
· prasowy (w formie drukowanej)
· radiowy (relacja głosowa)
· telewizyjny (relacja głosowo – wizualna)
W zależności od celu, jakim kieruje się ktoś, kto przeprowadza wywiad, może on być poświęcony:
OSOBIE – przybliżenie odbiorcy znanej postaci, jej osobowości, nakreślenie jej portretu;
SPRAWIE – przybliżenie poglądów rozmówcy na jakiś temat, rozstrzygnięcie problemu;
OSOBIE I SPRAWIE – połączenie elementów powyższych typów wywiadu.

JAK PRZEPROWADZIĆ WYWIAD
krok po kroku
1. Przygotuj się do wywiadu, zbierz informacje na temat rozmówcy.
(źródła: Internet, wywiady, wypowiedzi prasowe, książki, leksykony itp.)

2. Przygotuj zestaw pytań.
UWAGA! Pamiętaj, by Twoje pytania:
· były ciekawe i niebanalne;
· uwzględniały zainteresowania odbiorców - adresatów Twojego wywiadu;
· były tak skonstruowane, by sprowokować (wywołać) dłuższą, wyczerpującą odpowiedź (można się posłużyć pytaniami pomocniczymi).

3. Uzgodnij dogodny dla rozmówcy czas i miejsce przeprowadzenia wywiadu, ustal zakres zadawanych pytań (jeśli rozmówca chce się zapoznać z ich treścią, dostarcz mu wcześniej zestaw pytań).

4. Przeprowadź wywiad.
Przebieg rozmowy musi zostać utrwalony w formie notatek, zapisu na taśmie magnetofonowej (dyktafon) czy filmowej.

5. Opracuj zebrany materiał:
· przeredaguj zebrane notatki z języka mówionego na język pisany;
· nadaj tekstowi odpowiedni kształt ;
· poprzedź wywiad krótką informacją o rozmówcy;
· nadaj całości ciekawy, przyciągający uwagę tytuł.

6. Dokonaj autoryzacji – dostarcz swojemu rozmówcy roboczą wersję wywiadu do zatwierdzenia (może on dokonać poprawek, skreśleń).

7. Oddaj wywiad do publikacji.

Załącznik 2
INSTRUKCJA DLA AKTORÓW

KYANE
Za chwilę będziesz odpowiadać na pytania kolegów jako Kyane – świadek porwania. Aby lepiej wcielić się w jej rolę, przejrzyj odpowiednie fragmenty tekstu mitu, przeczytaj też załączoną informację o nimfie Kyane („Słownik kultury antycznej”).
Odpowiadając na pytania pamiętaj, że Twoje odpowiedzi powinny być rozbudowane i składać się z przynajmniej dwóch zdań.


KORA
Za chwilę będziesz odpowiadać na pytania kolegów jako Kora – ofiara porwania. Aby lepiej wcielić się w jej rolę, przejrzyj odpowiednie fragmenty tekstu mitu, przeczytaj też załączoną informację o Korze („Słownik kultury antycznej”).
Odpowiadając na pytania pamiętaj, że Twoje odpowiedzi powinny być rozbudowane i składać się z przynajmniej dwóch zdań.


HADES
Za chwilę będziesz odpowiadać na pytania kolegów jako Hades, bóg - porywacz. Aby lepiej wcielić się w jego rolę, przejrzyj odpowiednie fragmenty tekstu mitu, przeczytaj też załączoną informację o Hadesie („Słownik kultury antycznej”).
Odpowiadając na pytania pamiętaj, że Twoje odpowiedzi powinny być rozbudowane i składać się z przynajmniej dwóch zdań.


DEMETER
Za chwilę będziesz odpowiadać na pytania kolegów jako Demeter – zrozpaczona matka porwanej. Aby lepiej wcielić się w jej rolę, przejrzyj odpowiednie fragmenty tekstu mitu, przeczytaj też załączoną informację o Demeter („Słownik kultury antycznej”).
Odpowiadając na pytania pamiętaj, że Twoje odpowiedzi powinny być rozbudowane i składać się z przynajmniej dwóch zdań.


BIBLIOGRAFIA


S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, wydawnictwo Stentor, Warszawa 2003.
I. l. Cieślakowie, Jak to napisać? Poradnik szóstoklasisty”, wydawnictwo Tutor, Toruń 2004.
M. Kuziak, S, Rzepczyński, Jak pisać?, wydawnictwo Park.
A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski IV. Między nami, GWO, Gdańsk, 2002.
A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski V. Między nami, GWO, Gdańsk, 2002
Słownik kultury antycznej, red. L. Rzepczyńska, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1989.


Joanna Twardak, SP2 Sanok

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie