Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program profilaktyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 562 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

Przedstawiam Państwu program promocji zdrowia oraz profilaktyki przemocy patologii i uzależnień. Program przeznaczony jest dla dzici przefszkolnych
CELE PROGRAMU:
Tworzenie w przedszkolu atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom (z róznymi potrzebami).

Kształtowanie czynnych podstaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego wychowanków i innych.

Kształtowanie umiejętności,prawidłowych nawyków oraz podstaw higieniczno-zdrowotnych warunkujących zachowanie i pielęgnowanie zdrowia.

Pokazywanie wzorców zdrowego stylu zycia oraz rzetelnej wiedzy dostosowanej do poziomu rozwoju intelektualnego,emocjonalnego i społecznego dzieci oraz ich mozliwości percepcyjnych.

Uświadamianie wychowankom istnienia róznych zagrozeń,które mogą występować w najblizyszym otoczeniu oraz poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach,a takze zapobiegania ich powstaniu.

Budowanie poczucia własnej wartości dzieci i wiary w siebie oraz akceptacji innych,pozwalających na budowanie właściwych relacji i więzi z rówieśnikami i ludzmi z najblizeszego otoczenia.

Rozpoznawanie mozliwości rozwojowych dzieci oraz podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej w przypadku dzieci wymagajacych potrzebujacych wsparcia specjalistów.

ZADANIA
Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu zycia oraz zachowaniach sprzyjających i zagrazających zdrowiu.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.


Uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami,odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej.



Identyfikowanie i nazywanie róznych stanów emocjonalnych,uczenie sposobów radzenia sobie z nimi,a takze reagowanie na przejawy emocji innych oraz wdrazanie do kontrolowania zachowań

Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i rozwiązywania problemów i konfiktów przez kompromis i akceptację.

Budowanie systemu wartości dziecka-rozróznanie dobra i zła,prady i fałszu,piękna i brzydoty,miłości i nienawiści,złości.

Uświadamianie dzieciom swoich praw i obowiązków.

FORMY PRACY
oddziaływanie werbalne-rozmowy,pogadanki indywidualne i grupowe,zespołowe.
zajęcia grupowe,zabawy,sytuacje edukacyjne.
spotkania z ciekawymi ludzmi.

CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPUJĄCE W PRZEDSZKOLU JAKIE DZIAŁANIA OSŁABIAJĄ CZYNNIKI RYZYKA?
1.Zmiana adaptacyjna-przystosowanie dziecka do nowego środowiska i osób Stwarzanie atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.
Budowanieprawidłowych relacji międzyosobowych dziecko-dziecko dziecko-rodzice,dziecko-nayczyciel,nayczyciel-dziecko-rodzic.
Rozmowy indywidualne z dziecmi i rodzicami.
2.Przełamywanie stereotypów,nieprawidłowych nawyków i zasad wyniesionych ze środowiska rodzinnego. Zdrowe i regularne odzywianie.
Właściwa dbałość o higienę osobistą.
Rozmowy indywidualne z dzieckiem i rodzicami.
Oddziaływanie na wychowanie przez grupę.
3.Nieprawidłowe wzorce zachowań rówieśników i dorosłych. Pokazywanie właściwych wzorców zachowań.
Kształtowanie właściwej kultury osobistej.
Zachęcanie do uczestnictwa w zyciu społecznym grupy,wypełnianie ról i pragnień.
4.Konkretne zachowania dzieci:

Konflikty między dziećmi


Gwałtowne wybuchy złości,płaczliwości.

Wmozone napięcie nerwowe i pobudzenie ruchowe.







Rezygnacja z wykonania powierzonych zadań,niedokańczanie prac.







Niszczenie wytworów pracy swojej i innych dzieci,egocentryzm dziecięcy.





Rozproszona uwaga dziecka-nieumiejętności skupienia uwagi.






Dzieci osamotnione,wykazujące podstawy lękowe.




samodzielnie nie podejmują zadań.



proszą o pomoc w wykonywaniu powierzonych im zadań.



nadmierny lęk i wstydliwośc przed nowymi sytuacjami wycofanie się,obnizenie aktywności i nastroju.


Okazywanie dziecku szczególnej troski i sympatii przy całej grupie.

Cierpliwość nauczyciela,wielokrotnie powtarzanie wskazówek.

Zwracanie się do dziecka spokojnym przyciszonym tonem głosu,nie wywołującym pobudzenia emocjonalnego.
Prowadzenie zabaw stymulujących zachowanie dziecka w odpowiedniej sytuacji.
Głośne wyrazanie akceptacji dla poprawnych zachowań dziecka.


Stosowanie umów z dzieckiem co do terminu wykonania pracy,zachęcanie do samodzielności w wykonywaniu prac i zadań.
Wdrazanie zabaw stymulujących rozwój dziecka
Współpraca z rodzicami w zakresie sposobów wdrazania dziecka do kontynuowania i zakańczania prac,uzgodnienie wymagań.


Pomoc nauczyciela w przezwycięzaniu trudności przy realizacji zadań,aktywizowanie,zachęcanie.
Współpraca z rodzicami w zakresie pomocy dziecku,praca nad adekwatną samooceną dziecka i jego efektów prac;uzgodnienie wymagań.


Przeplatanie zabaw ruchowych zabawami spokojnymi,wymagającymi koncentracji.
Zaspakajanie potrzeby ruchu u dziecka.
Przyzwyczajenie dziecka do wykonania zadań do końca.
Głośna akceptacja poprawnych zachowan dzieci.


Akceptacja dziecka takim jakie jest,zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.
Zachęcanie do udziału w zabawach towarzyskich,tematycznych,ruchowych.
Przyzwolenie na samotne zabawy.

Dobieranie zabaw pozwalających dziecku na odniesienie sukcesu budowanie poczucia własnej wartości dziecka.



wsparcie psychiczne dziecka w razie niepowodzenia,udzielenie pomocy bez oceniania.





Zachęcanie dziecka do podejmowania nowych zadań pomoc przy pokonywaniu nowych, wtrudnych sytuacji czuwanie nauczyciela nad przebiegiem realizacji zadania, wyrazanie akceptacji.
Częste stosowanie pochwał i wyrazanie akceptacji wykonanego zadania.
Stopniowe trudności zadań
Współpraca z rodzicami ustalenie sposobów przezwycięzania lęku u dzieci,wyrazanie akceptacji i pochwał dla małych dZieci,budowanie poczucia wartości dziecka.
5.Poznanie środowiska rodzinnego analiza problemów:
rodziny w konflikcie
rodziny rozbite
samotne matki
rodziny niewydolne wychowaczo
rodziny z problemem bezrobocia i ubóstwa
Pedagogizacja rodziców:
ukazywanie pozytywnych wzorców wychowania podstwy rodzicielskie i style wychowania w rodzinie,a ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka.

zajęcia integracyjne

rozmowy indywidualne z rodzicami.

porady psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców z udziałem specjalistek PP-PPuky konsultacyjny

propagowanie podstaw prozdrowotnych higiena i bezpieczenstwo dzieci

wskazywanie adresów i telefonów instytucji pomocowych.





Zofia Owczarczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie