Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Scenariusze zajęć z plastyki w powiązaniu z historią sztuki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7257 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusze zajęc z plastyki dla szkoly podstawowej i gimnazjum /do wykorzystania takze na lekcjach w szkolach ponadgimnazjalnych/; zawarta jest w nich korelacja międzyprzedmiotowa - połączenie praktycznych zjęc plastycznych i wiadomości z dziejów sztuki.

SCENARIUSZ LEKCJI KLASA VI SP, gimnazjum

TEMAT: Konstrukcja rysunku przestrzennego na podstawie architektury romańskiej. Operacyjne cele lekcji:
 1. poziom wiedzy – uczeń zna pojęcie perspektywy zbieżnej; potrafi rozpoznać cechy budowli romańskich; nazywa poszczególne elementy architektoniczne; umie wykazać różnice w rodzajach użytej perspektywy,
 2. poziom zrozumienia – uczeń rozumie znaczenie umiejętności stosowania perspektywy w rysowaniu budowli; pojmuje, że rysunek przestrzenny jest niezbędny dla przedstawienia dzieł architektury na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu,
 3. poziom zastosowania umiejętności – uczeń potrafi zastosować w konstrukcji rysunku wszystkie, poznane na wcześniejszych lekcjach rodzaje perspektywy zbieżnej; umie przy pomocy odpowiedniej kolorystyki uzyskać większe wrażenie głębi
Cele wychowawcze:
 • poznawczy – rola i znaczenie budowli kościoła romańskiego dla architektury światowej i dziedzictwa naszej kultury (przykłady kościołów w Słupsku)
 • emocjonalny – nastrój i charakter romańskich budowli sakralnych, a także nastrój pieśni i melodii średniowiecznych,
 • motywacyjno-działaniowy – inspiracje do samodzielnej pracy ; zachęcanie do ilustrowania bryły kościoła lub ciekawych wnętrz kościelnych w perspektywie
Metody pracy :
 • obserwacyjna – analiza dzieł architektury romańskiej na podstawie wybranych ilustracji,
 • eksponująca – słuchanie i analiza utworów muzycznych „Bogurodzicy” i wybranych chorałów gregoriańskich, powiązanie cech muzyki z cechami architektury,
 • inscenizacja – zbiorowa inscenizacja ruchowa: ustawienie się uczniów w formie arkad z zaznaczeniem nawy głównej, naw bocznych, transeptu i apsydy – czyli stworzenia wnętrza kościoła,
 • praktyczna - wykonanie rysunku kościoła romańskiego w wybranym rodzaju perspektywy.
Środki dydaktyczne:
 • albumy, ilustracje w podręczniku
 • plansze z rzutami perspektywy bocznej, ukośnej, żabiej, z lotu ptaka
 • płyta CD z nagraniami muzyki średniowiecznej
 • narzędzia i materiały plastyczne
TOK LEKCJI:
  1. Powitanie uczniów.
  2. Przypomnienie wiadomości o perspektywie i jej rodzajach.
  3. Podanie nowego tematu lekcji.
  4. Analiza ilustracji pod względem form perspektywicznych, wykazanie różnic w rzutach budowli.
  5. Wysłuchanie utworów muzycznych – głębia muzyki i głębia wnętrza kościoła.
  6. Próba przedstawienia wnętrza kościoła z uwzględnieniem najważniejszych elementów architektury.
  7. 7.Indywidualna praca uczniów – rysunki wnętrza kościoła lub jego bryły w wybranej perspektywie zbieżnej.
  8. Pomoc n-la w konstrukcji rysunków.
AUTOR: Teresa Reksnis
nauczyciel plastyki i techniki w SP oraz wiedzy o kulturze w ZSP w Słupsku

PRZYKŁADOWY SCENERIUSZ LEKCJI

Temat: „Poławiacze wrażeń” – malarstwo impresjonizmu i postimpresjonizmu.

 OPERACYJNE CELE LEKCJI:
A. Poziom wiedzy – uczeń zna obrazy impresjonizmu i postimpresjonizmu, ich tytuły oraz autorów; zna cechy malarstwa impresjonistycznego, umie określić użytą technikę oraz rodzaje zastosowanej perspektywy, zna tło historyczne epoki i owe zasady kształtowania obrazu.
B. Poziom zrozumienia- rozumie znaczenie światła w malarstwie impresyjnym; rozumie pojęcie ekspresji i impresji oraz różnice pomiędzy nimi; rozróżnia tematykę dzieł ze względu na rodzaj malarstwa (malarstwo marynistyczne, pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwa natura).
C. Poziom zastosowania umiejętności - wymienia cechy malarstwa impresyjnego i postimpresjonistycznego; wymienia nazwiska malarzy i ich dzieła; wyszukuje informacje zawarte w tekście i lustracjach; określa naukowe inspiracje impresjonizmu (rozczepienie światła białego, odkrycia w dziedzinie optyki); omawia tematykę obrazów i nowe zasady ich kształtowania; wyjaśnia pojęcie impresji, ekspresji, symbolizmu, podaje przykłady dzieł malarskich.

Cele wychowawcze:
 • poznawczy – rola i znaczenie malarstwa w życiu człowieka (potrzeba ekspresji plastycznej); krajobrazy i sceny z życia ludzi.
 • emocjonalny – nastrój i charakter malarstwa doby impresjonizmu i postimpresjonizmu
 • motywacyjno-działaniowy – inspiracje do samodzielnej pracy ; zachęcanie do używania techniki impresjonistycznej we własnych pracach; zachęcanie do ekspresyjnego wyrażania siebie w wytworach plastycznych.
METODY PRACY:
· poszukująca – aktywny udział uczniów w opisie, czyli analizie dzieła malarskiego (odnajdywanie w obrazach charakterystycznych cech dla stylu impresji, ekspresji malarskiej i symboliki),
· obserwacyjna – podczas analizy dzieł malarskich,
· m. dyskusji – wymiana poglądów na temat obrazów,
· pogadanka – ciekawostki z życia artystów impresjonizmu i postimpresjonizmu.
· eksponująca – „występ” danej grupy.

FORMA PRACY – system klasowo-lekcyjny w połączeniu z formą pracy grupowej (analiza wybranego dzieła sztuki w małych grupkach); /żywy obraz – jeżeli wystarczy czasu na lekcji/ TOK LEKCJI:
 1. Powitanie uczniów.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.
 4. Podanie nowego tematu.(zapisanie na tablicy)
 5. Wprowadzenie do tematu: krótki zarys kierunku impresjonizmu i postimpresjonizmu w dziejach sztuki.
 6. Dokonanie analizy wybranych obrazów pod względem tematu, formy dzieła, techniki, zastosowanej perspektywy i kompozycji oraz autorstwa (impresjonizm w Polsce).
 7. Ciekawostki z życia wybranych artystów.
 8. Praca domowa – rozwiązanie zadań w zeszytach ćwiczeń.
 9. przygotowanie do następnej lekcji.


ANALIZA DZIEŁA SZTUKI
 • tytuł, autor, rok powstania, dziedzina sztuki, wymiary, miejsce przechowywania,
 • ikonografia oraz analiza porównawcza z innymi dziełami,
 • formalna budowa dzieła:
  • rodzaje zastosowanej kompozycji – statyka, dynamika, równowaga linii, symetria, rytm, układ zamknięty lub otwarty,
  • układ postaci – centralny-scalony, rozproszony, pozy, mimika twarzy,
  • zastosowana perspektywa; forma przestrzenna dzieła; linie horyzontalne- pionowe, linie wertykalne- poziome; persp. pasowa, rzędowa, kulisowa, zbieżna (z lotu ptaka, żabia, boczna, ukośna), powietrzna, malarska,
  • zastosowane środki artystyczne: światłocień, walor, faktura, kolorystyka (gama barw, akcenty kolorystyczne),
  • technika i jej wpływ na wygląd dzieła,
  • struktura dzieła – zależność poszczególnych części od siebie.
  • analiza stylu, szkoły autora.
AUTOR: Teresa Reksnis
 nauczyciel plastyki i techniki w SP oraz wiedzy o kulturze w ZSP w Słupsku

SCENERIUSZ LEKCJI KLASA VI SP, gimnazjum
Temat: Malarstwo renesansu – analiza dzieł z uwzględnieniem perspektywy linearnej.

DZIAŁ PROGRAMU – dzieje sztuki w połączeniu z ćwiczeniami rysunkowymi

CELE LEKCJI:
D. Poziom wiedzy – uczeń potrafi nazwać obrazy, wymienić ich tytuły, określić autorów; wie co oznacza analiza dzieła malarskiego, umie określić użytą technikę oraz rodzaje zastosowanej perspektywy,
E. Poziom zrozumienia - uczeń potrafi dokonać analizy dzieła malarskiego, rozpoznaje postaci z obrazów ( historyczne, mitologiczne, religijne), potrafi odnaleźć wspólne cechy pomiędzy charakterem danego dzieła (perspektywa, światłocień, kompozycja), a tematem obrazu, potrafi rozróżnić dzieła pod względem rodzajów zastosowanej perspektywy;
F. Poziom zastosowania umiejętności - uczeń orientuje się, które dzieła malarskie należą do epoki renesansu, potrafi określić je pod wzgl. tematycznym – mitologia, batalistyka, malarstwo sakralne, religijne, rodzajowe, portrety, a także widzi różnice w sposobie wykonania- malarstwo tablicowe, płócienne, ołtarzowe.

METODY PRACY:
· poszukująca – aktywny udział uczniów w opisie, czyli analizie dzieła malarskiego (odnajdywanie w obrazach pewnych detali, co pozwala na wnikliwą analizę dzieła, np. liczenie stóp lub bród, czy nakryć głowy),
· obserwacyjna - przy analizie dzieła,
· m. dyskusji – wymiana poglądów na temat obrazów,
· m. działań praktycznych – uczniowie indywidualnie wykonują nakrycia głowy (na podstawie tych z obrazów),
· burza mózgów – problem ilości gołych stóp, nakryć głów, zarostów.

FORMA PRACY – system klasowo-lekcyjny w połączeniu z formą pracy grupowej oraz techniki dramy – „żywego obrazu”- na koniec lekcji chętni uczniowie ilustrują wybrane przez siebie fragmenty dzieł lub naśladują postaci .

TOK LEKCJI:
 1. Powitanie uczniów.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.
 4. Podanie nowego tematu.(zapisanie na tablicy)
 5. Wprowadzenie do tematu: krótki zarys epoki odrodzenia.
 6. Podział uczniów na grupy dwuosobowe ( w ławkach), przydzielenie im zadań:
 • liczenie nagich stóp
 • liczenie zarostów
 • określenie nakryć głów
7. Opis policzonych postaci, kto jest kim? 8 . Dokonanie analizy wybranych obrazów pod wzl. Ikonograficznym i plastycznym. 9. Wykonanie nakryć głów z gazety, nazwanie ich i pokaz. 10. Ilustrowanie dzieł sztuki na żywo. ANALIZA DZIEŁA SZTUKI - tytuł, autor, rok powstania, dziedzina sztuki wymiary, miejsce przechowywania, - ikonografia oraz analiza porównawcza z innymi dziełami - formalna budowa dzieła:
 • rodzaje zastosowanej kompozycji – statyka, dynamika, równowaga linii, symetria, rytm, układ zamknięty lub otwarty,
 • układ postaci – np. piramidalny przy jednoczesnym określeniu struktury szat, np. udraperowanych, pozy mimika twarzy,
 • zastosowana perspektywa; forma przestrzenna dzieła; linie horyzontalne- pionowe, linie wertykalne- poziome; persp. Pasowa, rzędowa, kulisowa, zbieżna, powietrzna, malarska,
 • zastosowane środki artystyczne: światłocień, walor, faktura,
 • technika i jej wpływ na wygląd dzieła,
 • struktura dzieła – zależność poszczególnych części od siebie.
 • analiza stylu, szkoły autora.
AUTOR: Teresa Reksnis
 nauczyciel plastyki i techniki w SP oraz wiedzy o kulturze w ZSP w Słupsku

SCENARIUSZ LEKCJI KLASA I (gimnazjum)

TEMAT: „Wszyscy święci tańczą”- analiza dzieł architektury i rzeźby.

Operacyjne cele lekcji:
 1. poziom wiedzy – uczeń zna pojęcie architektury; potrafi rozpoznać cechy budowli barokowych; nazywa poszczególne elementy architektoniczne; zna różnice w rodzajach użytej perspektywy (zdjęcia, plansze rysunkowe); wie na jakim planie wznoszono kościoły barokowe; zna nazwiska architektów i najsłynniejsze budowle oraz rzeźbiarzy baroku i ich dzieła; wie na czym polega zasada kontrapostu.
 2. poziom zrozumienia – uczeń rozumie znaczenie umiejętności stosowania perspektywy w rysowaniu budowli; pojmuje, że rysunek przestrzenny jest niezbędny dla przedstawienia dzieł architektury na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu; rozumie nowo poznane pojęcia architektoniczne; rozumie na czym polega zasada kontrapostu w rzeźbie;
 3. poziom zastosowania umiejętności – uczeń potrafi określić wszystkie, poznane na wcześniejszych lekcjach rodzaje perspektywy zbieżnej; omawia charakter i mistyczną funkcję architektury oraz rzeźby barokowej (przejście od układów prostych do dynamicznych, wzbudzenie emocji w odbiorcy); omawia kształtowanie fasad, wnętrz, wyjaśnia pojęcie dynamiki, porównuje kościoły; analizuje rzeźbę barokową – pod względem formy i tematyki.
 4. Cele wychowawcze:
 • poznawczy – rola i znaczenie budowli kościoła barokowego oraz rzeźby dla kościoła (wiary); nowe pojęcia architektoniczne.
 • emocjonalny – nastrój i charakter barokowych budowli sakralnych i świeckich
 • motywacyjno-działaniowy – inspiracje do samodzielnej pracy ; zachęcanie do ilustrowania bryły kościoła lub ciekawych wnętrz kościelnych w perspektywie.
Metody pracy :
 • obserwacyjna – analiza dzieł architektury baroku oraz rzeźby (na podstawie wybranych ilustracji w podręczniku i plansz przygotowanych przez nauczyciela.
 • eksponująca – pokaz zdjęć budowli barokowych oraz plansz poglądowych dotyczących zastosowania trójwymiarowej perspektywy zbieżnej w rysunku budowli.
 • inscenizacja – zbiorowa inscenizacja ruchowa: ustawienie się uczniów w formie arkad z zaznaczeniem nawy głównej, naw bocznych, transeptu i apsydy – czyli stworzenia wnętrza kościoła, albo ukazanie dynamiki w układzie rzeźby (postaci ludzkiej; porównanie układu statycznego z dynamicznym) /jeżeli pozostanie czas na zastosowanie tej metody/
 • praktyczna - szkic budowli barokowej w wybranym rodzaju perspektywy.
 • pogadanka – wyjaśnienie pojęć architektonicznych, analiza rzeźb.
Środki dydaktyczne:
 • ilustracje w podręczniku, zdjęcia budowli,
 • plansze z rzutami perspektywy bocznej, ukośnej, żabiej, z lotu ptaka
 • plansze z rzutami wież kościelnych,
 • albumy z architekturą barokową.
TOK LEKCJI:
  1. Powitanie uczniów.
  2. Przypomnienie wiadomości o perspektywie i jej rodzajach.
  3. Podanie nowego tematu lekcji.
  4. Analiza ilustracji pod względem form perspektywicznych, wykazanie różnic w rzutach budowli.
  5. Analiza dzieł rzeźbiarskich oraz budowli barokowych.
  6. Omówienie najważniejszych pojęć z zakresu architektury i rzeźby baroku
  7. Indywidualna praca uczniów – rysunki wnętrza kościoła lub jego bryły w wybranej perspektywie zbieżnej.
  8. Pomoc n-la w konstrukcji rysunków.
  9. Praca domowa – rozwiązanie zadań w zeszytach ćwiczeń; dokończenie rysunku budowli barokowej.
  10. Nawiązanie do następnej lekcji – co należy przygotować?
AUTOR: Teresa Reksnis nauczyciel plastyki i techniki w SP oraz wiedzy o kulturze w ZSP w Słupsku

SCENARIUSZ LEKCJI KLASA V

TEMAT: Sztuka islamu – ornamentyka architektury i rzemiosła artystycznego.

Cele lekcji:
 1. poziom wiedzy – uczeń potrafi odróżnić sztukę islamu od pozostałych (greckiej, rzymskiej, egipskiej) sztuk w starożytności; umie określić cechy charakterystyczne dzieł islamskich, zna pojęcie rzemiosła artystycznego, ornamentu, arabeski, meczetu, minaretu, kopuły, kolumnady,
 2. poziom zrozumienia – uczeń rozumie znaczenie ozdób w sztuce islamskiej, objaśnia starożytne techniki zdobienia elementów architektury i wyrobów rzemiosła artystycznego,
 3. poziom zastosowania umiejętności – uczeń potrafi wykonać pracę plastyczną odzwierciedlającą islamskie ornamenty i arabeski stosowane w zdobnictwie dzbanów i minaretów świątynnych.
Metody pracy:
 • pogadanka na temat sztuki islamskiej,
 • eksponująca – oglądanie i analiza plansz i ilustracji przedstawiających islamskie meczety i wyroby rzemieślnicze,
 • ćwiczenia praktyczne – uczniowie wykonują pracę plastyczną.
środki dydaktyczne – plansze poglądowe, ilustracje w albumach i podręcznikach, przykłady wzorów ornamentalnych islamskich i charakterystycznych dla innych krajów, plemion, czy regionów. , narzędzia i materiały plastyczne.

 TOK LEKCJI:
 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.
 3. Wprowadzenie do nowego tematu.
 4. Poznanie nowych pojęć w architekturze islamskiej, poznanie wyrobów rzemiosła artystycznego.
 5. Analiza dzieł architektury, wyrobów rzemieślniczych oraz przykładów arabesek i wzorów ornamentalnych.
 6. Praca uczniów polegająca na zdobieniu wykonanych przez siebie minaretów lub dzbanów (do wyboru) ornamentami w stylu islamskim.
Wykonanie minaretu: wąska, długa butelka, oklejona precyzyjnie kolorową plasteliną, zakończona ostrą kopułą (również z plasteliny). Zdobienia z cekinów, guziczków, koralików wlepionych w plastelinę.
 Wykonanie dzbana: dzbanek lub słoik z doklejoną rączką, uszami, również oblepiony plasteliną i ozdobiony wyżej wymienionymi elementami.

 AUTOR: Teresa Reksnis
nauczyciel plastyki i techniki w SP oraz wiedzy o kulturze w ZSP w Słupsku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie