Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program profilaktyczny klas I-III SP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4733 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Podstawą osiągania osobistych i zbiorowych sukcesów jest zdrowe dziecko, zdrowy człowiek, zdrowe społeczeństwo.  Dlatego od najmłodszych lat należy kształtować odpowiednie nawyki zachowań, przyzwyczajeń higienicznych oraz zdrowotnych.
opracowała: 
                    mgr Leokadia Renata Tarnawska

Cele:
  • kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,
  • przestrzeganie bezpieczeństwa w codziennym życiu,
  • kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,
  • rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi,
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
  • promowanie zdrowego trybu życia,
  • ukazanie szkodliwości palenia papierosów, nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków.
Treści:
Szczególną wartość dla osiągnięcia wymienionych celów ma realizacja następujących zadań:

 
Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1. Poznajemy siebie

    i innych:

a) kształtowanie postawy szacunku wobec samego siebie i innych,

b) budzenie uczuć przyjaźni i sympatii do kolegów, koleżanek.

- wzajemne poznawanie się,

- prezentowanie siebie,

- wspólne zredagowanie i zapisanie umowy-kontraktu,

 
Wychowawca

2. Zapoznanie

z zasadami bezpieczeństwa

w szkole i poza nią.

- zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pracy  

  w szkole,

- nauka prawidłowego poruszania się po jezdni,

- zajęcia na temat bezpiecznych zachowań w czasie  

   zajęć szkolnych i w czasie wolnym,

- spotkania z policjantem,

- instruktaże  przed wycieczkami,

- zapoznanie z możliwymi zagrożeniami,

- poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy

Dyrektor

 
Wychowawca

 
 
Policjant

 
 
Pielęgniarka

3. Dbanie o higienę osobistą:

a) higiena ciała i odzieży,

 
 
b) higiena jamy ustnej.

- rozmowa o higienie na podstawie wierszy, czytanek,

- przeglądy czystości prowadzone przez pielęgniarkę,

- mycie rąk przed śniadaniem,

- odpowiedni i czysty strój na zajęciach wychowania 

   fizycznego,

 
- przeglądy uzębienia przez stomatologa,

- pokazy prawidłowego mycia zębów,

- pogadanki na temat higieny jamy ustnej,

- udział w konkursach organizowanych przez firmy  

  produkujące pasty do zębów,

Wychowawca

Pielęgniarka

 
 
 
 
Stomatolog

4. Higiena otoczenia:

a) zapewnienie warunków higieniczno-sanitarnych na terenie szkoły,

 
 
 
b) systematyczne utrzymywanie porządku w szkole, na stanowisku pracy, w domu,

 
 
 
 
 
c) dbanie

o estetyczny wystrój klas i wygląd otoczenia szkoły,

 
d) propagowanie postaw ekologicznych.

 
 
 
 
 
 
- zaopatrzenie w środki higieniczne (mydło, papier 

  toaletowy, ręczniki),

- utrzymywanie czystości we wszystkich 

  pomieszczeniach na terenie szkoły, 

 
 
 
 
 
- wdrażanie dzieci do odpowiedzialności za stan i  

  wygląd swego miejsca pracy w szkole i w domu  

  poprzez:

a) pełnienie dyżurów w klasie,

b) noszenie w szkole obuwia zamiennego,

c) powierzanie obowiązków domowych przez  

   rodziców,

d) pogadanki,

e) organizowanie konkursów,

 
- odpowiedzialność uczniów za wygląd sali lekcyjnej 

  (wykonywanie gazetek, dekoracji świątecznych,   

   pielęgnowanie kwiatów),

- porządkowanie terenu wokół szkoły,

 
- uzmysłowienie dzieciom wpływu zanieczyszczeń 

   powietrza, wody i gleby na stan zdrowia człowieka, 

- uświadomienie potrzeby ochrony środowiska  

   naturalnego,

- zapobieganie dewastacji przyrody poprzez:

a) właściwe zachowanie na wycieczkach i w czasie   

   zabaw na dworze,

b) usuwanie zanieczyszczeń,

c) udział w akcjach „Sprzątanie świata’’,

Wychowawca

 
Dyrektor

Woźna

 
 
 
 
 
Wychowawca

Rodzice

 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca

 
 
 
 
Wychowawca

5. Higiena żywienia:

a) higiena i estetyka spożywania posiłków,

 
 
 
b) znaczenie racjonalnego żywienia,

 
c) ochrona organizmu przed zatruciami pokarmowymi,

 
d) profilaktyka otyłości i nadwagi,

- stworzenie prawidłowych warunków do spożycia drugiego śniadania,

- uczenie dzieci higienicznego spożywania oraz estetycznego podawania posiłków (np. na imprezach klasowych, podczas śniadania),

- wykonywanie kanapek, surówek itp.

 
- kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków,

- zajęcia na temat racjonalnego odżywiania się,

 
- uczenie, jak przechowywać żywność, aby nie stała się ona przyczyną zatruć,

 
 
 
- indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci otyłych  

  na temat właściwego odżywiania i aktywności  

  fizycznej,

Wychowawca

 
Rodzice

 
 
 
 
 
 
Pielęgniarka

6. Poznanie sposobów prawidłowego komunikowania się

z innymi.

- nabywanie umiejętności słuchania,

- wyrażanie próśb, sądów, oczekiwań,

-stwarzanie atmosfery życzliwości i  kulturalnego  

  współżycia społecznego,

- przestrzeganie zasady sprawiedliwości,

- budowanie klimatu zaufania, akceptacji,

- wzajemne zachęcanie się do pracy,

- aprobata dla odrębności, niepełnosprawności,

- wyrażanie uczuć, przekonań, opinii,

- zachęcanie uczniów do brania odpowiedzialności za własne uczenie się.

Wychowawca

 
 
 
Wszyscy nauczyciele

7. Poznanie norm dobrego zachowania.

- zapoznanie z klasowym „kodeksem grzeczności’’ oraz z zasadami zachowania w miejscach publicznych,

- przestrzeganie zasad kultury słowa (zakaz używania 

  brzydkich słów),

- wyrażanie własnych emocji,

- nauka panowania nad negatywnymi uczuciami,

- rozpoznawanie emocji i uczuć innych osób,

- rozpoznawanie konfliktów koleżeńskich na drodze  

  pokojowej,

- współdziałanie w zespole podczas wykonywania  

  wspólnej pracy, zadania.

Wychowawca

 
 
 
 
 
Pedagog

8. Nauka zachowania w trudnych sytuacjach

- zapoznanie z prawami dziecka,

- poznanie „przyjaciół dziecka’’ (nauczyciel, policja, instytucje zajmujące się pomocą dla dzieci w trudnych sytuacjach),

- radzenie sobie z presją grupy - asertywność,

- rozróżnianie w życiu codziennym dobra i zła oraz właściwe reagowanie,

Wychowawca

 
Policjant

9. Żyjmy zdrowo:

a) znaczenie aktywności ruchowej,

 
 
 
b) zagospodarowanie wolnego czasu.

- wdrażanie do respektowania zasad higieny pracy umysłowej,

- zachęcanie do udziału w formach czynnego wypoczynku,

- wdrażanie do aktywności ruchowej przez ćwiczenia śródlekcyjne,

 
- urządzanie imprez rekreacyjno-sportowych (klasowe ognisko, zawody sportowe między klasami),

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

- rozwijanie zainteresowań.

 
 
10. Alkohol, nikotyna i narkotyk to twoi wrogowie.

- zapoznanie ze skutkami palenia papierosów, picia alkoholu,

- wyjaśnienie, co to są narkotyki i dlaczego są szkodliwe,

- uświadomienie konieczności unikania używanych igieł, nie znanych opakowań substancji, proszków, leków.

Pedagog

Pielęgniarka

 
 
Formy realizacji celów:
- słowo żywe: pogadanki, zajęcia edukacyjne, spotkania z pielęgniarką, z policjantem, z pedagogiem, rozmowy z rodzicami, z uczniami, rozmowy rodziców z dziećmi,

- słowo drukowane: ankiety, ulotki,

- formy plastyczne: rysunki, plakaty, 

- imprezy rozrywkowe: zabawy kształtujące zachowania i nawyki, przedstawienia szkolne, zabawy integrujące,

- aktywizujące jednostkę i środowisko: konkursy (czystości, plastyczne, czytelnicze), pomoc

koleżeńska, pedagogizacja rodziców.

Osiągnięcia uczniów.
Działania prowadzone w ramach programu profilaktycznego zmierzają do tego, by dziecko kończące klasę III:

- reprezentowało wysoki poziom kultury osobistej,

- respektowało zasady higieny i zasady bezpieczeństwa,

- znało zasady racjonalnego odżywiania się,

- wiedziało, co to są narkotyki i dlaczego są zakazem prawa,

- znało skutki, jakie w organizmie powoduje palenie papierosów i spożywanie alkoholu,

- wiedziało, czym grozi kontakt z używaną igła, z nieznanym proszkiem czy lekiem,

- rozumiało na czym polega zdrowy styl życia,

- potrafiło skorzystać z właściwych form spędzania wolnego czasu,

- rozwiązywało konflikty na drodze pokojowej,

- umiało wyrażać własne uczucia,

- radziło sobie z negatywnymi uczuciami,

- potrafiło współdziałać w zespole,

- znało drogi poszukiwania pomocy,

- świadomie unikało niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń,

- odróżniało dobro od zła,

- potrafiło być asertywne.

 Sposoby ewaluacji.

Obserwacja zachowań uczniów w różnych sytuacjach..

Rozmowy z rodzicami.

Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów.

Zebranie opinii nauczycieli uczących w tej klasie.

Liszno, czerwiec 2004 r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie