Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wychowawczy dla klasy IV

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1319 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Proces wychowawczy to szereg działań  ukierunkowanych na kształtowanie postaw uczniów.
By mógł on przebiegać w  sposób harmonijny niezbędne jest stworzenie planu pracy wychowawczej, którego przykład publikuję.

Plan wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej
Zagadnienie
Cele wychowawcze
Sposoby realizacji
Odpowiedzialni
Wychowanie patriotyczne
1. Poznawanie miejsc pamięci narodowej w okolicy oraz upamiętniających je wydarzeń.
2. Rozwijanie poczucia więzi narodowej ,szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych.
- wycieczka
- apele i uroczystości szkolne
- gazetki
- filmy
- andrzejki
- mikołajki
- Święto Zmarłych
- Dzień Matki
- walentynki
- pogadanki na temat:
a) Rocznicy Odzyskania Niepodległości
b) Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Wychowawca
Nauczyciel j. polskiego i historii


Wychowanie ekologiczne
1. Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
3. Wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w praktyce.
4. Konieczność zachowania czystości w miejscu nauki, zamieszkania oraz miejscach użyteczności publicznej.
- prace porządkowe na terenie szkoły i boiska
- gazetka klasowa
- wycieczka do lasu
- pogadanka na temat zachowania w lesie
- filmy edukacyjne
- segregacja odpadów na terenie szkoły
- propagowanie zdrowego trybu życia
- pogadanki na lekcjach przyrody i lekcjach wychowawczych
- prace porządkowe na terenie szkoły

Wychowawca
Nauczyciel przyrody
Samorząd Szkolny
Rozwój zainteresowań
1. Zachęcanie do aktywnego udziału w pracy kół przedmiotowych .
2. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych – udział w konkurach ,czytelniczych ,ortograficznych ,literackich

- dyskusje, pogadanki, gazetki
- lekcje wychowawcze o tematyce :,,Moje zainteresowania", ,,Ulubione lektury,, , ,,Książka jest dobra na wszystko”.
- kontrola czytelnictwa, konkursy


Nauczyciele wszystkich przedmiotów
Wychowawca
Bibliotekarz

Uczestnictwo w kulturze

1. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych.
2. Zwiedzanie zabytków kultury.
3 . Udział w imprezach ogólnoszkolnych
4.Uczestnictwo w Przeglądach Twórczości
Dziecięcej.

- wycieczki
- andrzejki
- opłatek klasowy
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- dyskoteki
- konkursy
- zabawa choinkowa
Wychowawca,
Wszyscy nauczyciele,
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Opiekun Zespołu Teatralnego
Wychowanie w zdrowiu, profilaktyka uzależnień
1. Kształtowanie współodpowiedzialności młodzieży za stan higien, ład i porządek w szkole.
2. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, umiejętności racjonalnego wypoczynku i planowania pracy.
3. Udział w imprezach rekreacyjnych i sportowych.
4. Wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na organizm człowieka.
5. Jak się zdrowo odżywiać?
- pogadanka
- spotkanie z policjantem, ze strażakiem
- zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz sygnałami alarmowymi
- dyżury, prace porządkowe,
- spotkanie z pielęgniarką
- lekcje wychowawcze
- rajdy, wycieczki, zawody
- lekcje przyrody
- gazetki klasowe


Wychowawca
Wszyscy nauczyciele
Wychowanie seksualne
1. Człowiek jako istota biologiczna, społeczna i duchowa.
2. Więzi rodzinne, rola dziecka w rodzinie.
3. Kultura współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek, radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
4. Poznawanie samego siebie i swego miejsca w klasie, w rodzinie.
5. Problemy okresu dorastania, więzi między chłopcem i dziewczyną - koleżeństwo, sympatia.


- pogadanki i dyskusje na lekcjach
Nauczyciele przyrody, języka polskiego i religii
WychowawcaWychowanie komunikacyjne
1. Bezpieczne poruszanie się po drogach, umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego.
2. Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole (bezpieczeństwo w czasie wycieczek, rajdów uroczystości szkolnych).
3. Znajomość znaków i sygnałów drogowych.
4. Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły.
- lekcja wychowawcza.: "Bezpieczna droga do szkoły"
- zajęcia w całym procesie dydaktyczno - wychowawczym
- w - f, przyrody
- lekcja wychowawcza: "Poznajemy sygnały alarmowe"
Wychowawca, wszyscy nauczyciele

Wdrażanie do obowiązków szkolnych
1. Organizowanie dyżurów w klasie .Ponoszenie odpowiedzialności za pomieszczenia, sprzęt zgromadzony w izbach lekcyjnych, rośliny, dekorację klasy.
2. Porządkowanie otoczenia szkoły - jesienne i wiosenne prace porządkowe.
3. Mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu, tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.
- dyżury, prace porządkowe, gazetki
- prace porządkowe
- dyskusje, zespoły uczniowskie
- lekcje wychowawcze .: "Jak pokonać trudności w nauce ?", "Jakim jestem uczniem?"

Wychowawca i inni nauczycie
Rozwijanie samorządowej działalności uczniów
1. Wybór samorządu klasowego.
2. Opracowanie rocznego planu pracy.
3. Przydział obowiązków.
4. Dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły.
5. Pomoc w dyżurach na korytarzu.
6. Współudział uczniów w ocenie zachowania.
7. Rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami.
- wybory
- propozycje wychowawcy, dyskusja
- dbanie o estetykę według przydzielonych obowiązków
- samoocena oraz ocena kolegów i koleżanek
- rozmowy
Wychowawca
Uczniowie
Współpraca z rodzicami
1. Wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu.
2. Zebrania klasowe.
3. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.
4. Stwarzanie rodzicom dogodnych warunków do systematycznych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5. Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
6. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
7. Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych.
8. Poznawanie problemów rodzinnych uczniów.
9. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- spotkania i rozmowy z rodzicami
- informowanie o aktualnych sprawach klasy i szkoły
- zebranie z rodzicami
- rozmowy, wymiana informacji
- wycieczki, spotkania, dyskoteki, zabawy choinkowe
- wymiana informacji, spotkania z pedagogiem i psychologiem, kontakty z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- zwolnienia ze składek
- bezpłatne dożywianie
- pomoc finansowa
- rozmowy
- narady, pogadanki, spotkania.
Wychowa
Rodzice
Dyrektoropracowała: Wioletta Waloszek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie