Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Koła Ekologicznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 962 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program Koła Ekologicznego zawiera następujące bloki tematyczne: przyroda wokół nas, zdrowie człowieka i środowisko. Przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.
PROGRAM KOŁA EKOLOGICZNEGO
OPRACOWAŁA: JOLANTA KOWALCZYK
Blok tematyczny

Zadanie do zrealizowania
Cele operacyjne.
Uczeń umie:
Termin realizacji
Przyroda wokół nas
Krajobraz naturalny i przekształcony przez człowieka
- Wymienić elementy krajobrazu naturalnego
i przekształconego,
- wskazać krajobraz naturalny i przekształcony
w swoim otoczeniu,
- opisać krajobraz naturalny i przekształcony.


IX
Drzewa i krzewy najbliższej okolicy - wycieczka
- Nazwać gatunki drzew i krzewów znajdujących się
w najbliższej otoczeniu szkoły i domu,
- zrobić zielnik składający się z zebranych liści,
- podać cechy charakterystyczne określonych gatunków
drzew.

IX
Przedborski Park Krajobrazowy
- Wymienić rośliny i zwierzęta żyjące w Przedborskim
Parku Krajobrazowym,
- wyjaśnić konieczność tworzenia różnych form ochrony środowiska naturalnego,
- wymienia pomniki przyrody znajdujące się
w najbliższej okolicy.

IX
Ciekawostki o roślinach i zwierzętach.
- Wyszukiwać w czasopismach, książkach, biuletynach
czy Internecie ciekawych wiadomości o roślinach
i zwierzętach,
- dzielić się zdobytymi informacjami z innymi.

IX
Zdrowie człowieka
Wypoczynek czynny i bierny.
- Wyjaśnić różnicę między wypoczynkiem czynnym
i biernym,
- podać argumenty zachęcające do uprawiania sportu,
- podać korzyści jakie daje uprawiania sportu,
- wyjaśnić skutki zbyt długiego przesiadywania przed
telewizorem i komputerem,
- przytoczyć wiadomości na dany temat
z przyniesionych do szkoły artykułów.

X
Zasady prawidłowego odżywiania.
- Podać zasady prawidłowego odżywiania się,
- wymienić składniki pokarmowe potrzebne
do prawidłowego funkcjonowania organizmu,
- ułożyć jadłospis na kilka dni z zastosowaniem
zasad prawidłowego odżywiania,
- wymienić składniki odżywcze w przyniesionych przez
siebie produktach pokarmowych,
- podać skutki nieprawidłowego odżywiania oraz podać sposoby ich zapobiegania.

X
Przyczyny i skutki palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.


- Podać skutki palenia tytoniu i używania środków odurzających,
- ocenić postępowanie ludzi sięgających po papierosy
i inne używki,
- podać przyczyny i skutki picia alkoholu,
- ocenić postępowanie ludzi sięgających po alkohol,
- wyszukać potrzebne do zajęć informacje
w zgromadzonych książkach i czasopismach,
- wyjaśnić co to jest zachowanie asertywne,
- je zastosować w czasie scenek dramowych..

X
Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w każdej sytuacji.
- Podać zasady ruchu drogowego,
- wyjaśnić skutki różnych sytuacji gdy nie
przestrzegamy zasad ruchu drogowego,
- przedstawić postępowanie w sytuacji znalezienia
przedmiotu niewiadomego pochodzenia.

XI
Środowisko
Ekosystem, biocenoza i biotop.
- Wyjaśnić znaczenie pojęć: ekosystem, biocenoza,
biotop,
- podać przykłady ekosystemu, biocenozy i biotopu
w najbliższej okolicy i na świecie,
- wyszukać potrzebne do zajęć informacje
w zgromadzonych książkach i czasopismach.

XI
Zależności pokarmowe.
- Wyjaśnić pojęcie zależności pokarmowych,
- wskazać poprawnie zbudowany łańcuch pokarmowy
i piramidę pokarmowa,
- ułożyć z podanych elementów łańcuch pokarmowy,
- wyjaśnić zasady obiegu materii w przyrodzie.

XI
Formacje roślinne.
- Wymienić występujące na kuli ziemskiej formacje
roślinne,
- scharakteryzować poznane formacje roślinne,
- wyjaśnić jakie zagrożenia niesie za sobą rozwój
cywilizacji dla poszczególnych formacji roślinnych.

XI
Stosunki międzygatunkowe.
- Wyjaśnić pojęcia: symbioza, mikoryza, pasożytnictwo i drapieżnictwo,
- podać przykłady stosunków międzygatunkowych występujących zarówno w najbliższym otoczeniu jak
i zupełnie daleko,
- wskazać niektóre gatunki zwierząt chronionych
w Polsce i na świecie oraz sposoby pomocy dla tych zwierząt.

XII
Dokarmiamy zwierzęta i ptaki zimą.
- Dbać o zwierzęta i ptaki w czasie zimy,
- dzielić się pożywieniem z potrzebującymi zwierzętami,
- rozpoznać charakterystyczne dla terenu szkoły ptaki,
- korzystać z wiadomości przekazywanych przez leśniczych.
XII

Zanieczyszczenie powietrza
Przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne.
- Wymienić i scharakteryzować zanieczyszczenia atmosfery,
- podać i opisać niektóre skutki wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowisko,
- opisać powstawanie dziury ozonowej jak również jej wpływu na życie na Ziemi,
- podać skład powietrza.

XII
Proces fotosyntezy.
- Wymienić czynniki warunkujące proces fotosyntezy,
- wykorzystać zdobyte wiadomości do wykonania prostych doświadczeń,
- podać korzyści jakie daje człowiekowi proces fotosyntezy,
- wyjaśnić dlaczego rośliny nazywamy producentami.

I
Badania i sposoby oceniania stanu czystości powietrza – wycieczka.
- Wymienić metody badania stopnia zanieczyszczenia
powietrza,
- określić stopień zanieczyszczenia powietrza
najbliższej okolicy za pomocą skali porostowej,
- podać sposoby ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami.

I

Ochrona wód
Powstawanie zanieczyszczeń wód i ich skutki.
- Wskazać i opisać główne źródła zanieczyszczeń wód,
- opisać skutki jakie wywołują zanieczyszczenia wody
w środowisku,
- wyjaśnić skutki katastrof tankowców dla życia raf
koralowych oraz pozostałych mieszkańców mórz
i oceanów.

I
Rola obiegu wody w przyrodzie
w przenoszeniu zanieczyszczeń.
- Scharakteryzować znaczenie wody w przyrodzie,
- podać i opisać znaczenie roztworów wodnych dla środowiska,
- opisać obieg wody w przyrodzie,
- wyjaśnić słowa, że woda jest źródłem życia.

II
Badania i sposoby oceniania stanu czystości wody.
- Wymienić sposoby i metody oceniania stanu czystości
wody,
- ocenić stan czystości wody na podstawie
przeprowadzonych badań
- szukać danych na temat stanu wody w Powiecie
Włoszczowskim w przedstawionym raporcie.

II
Przyczyny powstawania powodzi oraz sposoby ich zapobiegania.
- Wyjaśnić przyczyny powstawania powodzi,
- podać tereny najbardziej zagrożone powodziami,
- podać sposoby zapobiegania powodziom,
- wyjaśnić skutki powodzi w skali kraju i w skali
poszczególnych rodzin.

II
Konieczność i sposoby oszczędzania wody słodkiej.
- Podać sposoby oszczędzania wody słodkiej,
- na podstawie krótkiej ankiety określić czy w naszym domu oszczędzamy czy marnujemy wodę,
- na podstawie danych i mapy Polski określić zasobność naszej ojczyzny i regionu w wodę słodką.

III

Zanieczyszczenie gleb
Przyczyny degradacji gleb.
- Podać przyczyny degradacji gleb,
- wyjaśnić skutki degradacji gleb,
- wyjaśnić wpływ degradacji gleb na dalsze życie na
Ziemi.

III
Przekształcanie środowiska w wyniku rozwoju rolnictwa i przemysłu.
- Wyjaśnić znaczenie gleby i jej jakości dla organizmów
żywych,
- wskazać i scharakteryzować wpływ działań człowieka na gleby,
- wie co to jest żywność modyfikowana genetycznie,
- nazwać na podstawie ilustracji warzywa, owoce
i zboża charakterystyczne dla naszego regiony.

III

Problemy z odpadami
Rekultywacja terenów zdegradowanych.
- Wyjaśnić termin rekultywacja,
- podać sposoby zagospodarowania terenów
zdegradowanych przez przemysł,
- wymienić sposoby zagospodarowania odpadów
komunalnych i przemysłowych
- szukać danych na temat stanu wody w Powiecie
Włoszczowskim w przedstawionym raporcie.

IV
Opakowania w naszym otoczeniu.
- Wyjaśnić, że rozwój cywilizacji przyniósł ze sobą
problem w postaci ogromnej góry śmieci,
- podać przykłady ponownego wykorzystania surowców
wtórnych,
- dokonać podziału surowców wtórnych,
- szukać danych na temat stanu wody w Powiecie
Włoszczowskim w przedstawionym raporcie.

IV
Konkurs
Przygotowujemy się do konkursu
o tytuł „Szkolnego Ekologa”
- Udzielać prawidłowych odpowiedzi dotyczących
zagadnień ekologicznych.
IV
Konkurs o tytuł „Szkolnego Ekologa”
- Zastosować zdobyte wiadomości podczas wypełniania
sprawdzianu konkursowego,
- dokonać właściwego wyboru przy rozwiązywaniu
zadań zamkniętych,
- udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania otwarte.

V

Co zagraża naszym lasom?
Lasy w mojej okolicy – wycieczka.
- Nazwać gatunki drzew i krzewów znajdujących się
w najbliższej okolicy szkoły i domu,
- zrobić zielnik składający się z zebranych liści,
- zna rodzaje lasów w Polsce i w najbliższej okolicy,
- wymienia warstwy lasu i żyjące tam organizmy.

V
Jak możemy pomóc lasom ?
- Podać przyczyny niszczenia lasów,
- wyjaśnić skutki niszczenia lasów ,
- wyjaśnić wpływ niszczenia lasów na dalsze życie
na Ziemi,
- podać sposoby ochrony lasów,
- wymienia sposoby pomocy lasom organizowane
w jego otoczeniu bądź przez niego.

V
Ochrona lasów równikowych.
- Określić znaczenie lasów równikowych dla życia na
Ziemi ( rzadkie gatunki roślin i zwierząt, produkcja
tlenu)
- podać przebieg procesu fotosyntezy i jego znaczenie
dla człowieka,
- szukać potrzebnych mu informacji w książkach
i czasopismach.

VI
Alternatywne źródła energii.
- Wymienić nieodnawialne źródła energii
- wymienić alternatywne źródła energii,
- odszukać informacje na ten temat w prasie,
- dzielić się wiadomościami z kolegami,
- wyjaśnić przyczyny szukania i używania przez
człowieka alternatywnych źródeł energii,
- wymienić nieodnawialne źródła energii

VI
OPRACOWAŁA: JOLANTA KOWALCZYK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie