Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8491 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Umieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ. Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im. J I. Kraszewskiego w Milanowie. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako nauczyciel pracuję 25 lat. Jestem nauczycielem mianowanym. W roku szkolnym 2003/2004 postanowiłam ubiegać się o awans zawodowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
MGR GRAŻYNA LEWCZUK

MILANÓW 20 czerwca 2006 r.

Zadania organizacyjne

     Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im. J I. Kraszewskiego w Milanowie. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako nauczyciel pracuję 25 lat. Jestem nauczycielem mianowanym. W roku szkolnym 2003/2004 postanowiłam ubiegać się o awans zawodowy. Na wstępie dokonałam autorefleksji z dotychczasowego przebiegu mojej pracy zawodowej. Następnie zapoznałam się z zasadami i procedurą związaną z uzyskiwaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego, uczestniczyłam w szkoleniach, na których przedstawiano procedury związane z awansem zawodowym, poznałam ścieżki awansu w oparciu o Kartę Nauczyciela, wyszukiwałam w Internecie na stronach MEN i CODN aktualnych informacji o awansie zawodowym, studiowałam nowości wydawnicze związane z projektowaniem i realizacją planu rozwoju zawodowego.

     W efekcie podjętych działań 01.09.2003 roku złożyłam do Pani Dyrektor Heleny Kwiatek wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, który został przyjęty, a ja zostałam zobowiązana do opracowania planu rozwoju zawodowego.

     Korzystając z Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z Porozumienia pomiędzy Komisją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, Ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela skonstruowałam własny plan rozwoju, który został zatwierdzony do realizacji w dniu 30.09.2003 roku przez panią dyrektor. Plan ten uwzględniał również założenia Statutu Szkoły, planu pracy szkoły, programu wychowawczego i programu rozwoju szkoły, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników.

     W trakcie stażu uwzględniłam zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie MENiS z 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele awansu
 • Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami szkoły;
 • Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki środowisku, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
 • Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
Przystępując do realizacji planu rozwoju zwróciłam uwagę na postawione sobie cele. Wszystkie działania, których podjęłam się w okresie stażu służyły przede wszystkim:
 • Wykorzystaniu czasu stażu do szeroko rozumianych działań na rzecz szkoły, środowiska i parafii, której pracuję.
 • Doskonaleniu mojej pracy jako katechety, nauczyciela, wychowawcy i opiekuna powierzonych mi dzieci.
 • Prezentowaniu innym nauczycielom mojego dorobku pedagogicznego przy wykorzystaniu technologii komputerowej i informacyjnej.
 • Działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz organizacji charytatywnych wspierających rozwój dzieci i młodzieży.
      Wszechstronny rozwój ucznia był, jest i będzie celem wszystkich moich działań dydaktyczno-wychowawczo–opiekuńczych. Doskonaliłam siebie i swój warsztat pracy oraz wykorzystywałam nabyte umiejętności dla jego dobra i dobra szkoły, w której pracuję.

     Sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań wg Rozporządzenia MENiS z 4 grudnia 2004 roku.

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
 1. Opracowałam i wdrożyłam przedsięwzięcia - zgodnie z rokiem liturgicznym i innymi ważnymi wydarzeniami w życiu Kościoła i szkoły. (Opis i analiza przedsięwzięć w załączniku)
  • „Oto znów nam Bóg się rodzi”
  • „Mój kolega z Afryki”
  • „Niebezpieczeństwa szklanego ekranu”
  W ramach tych przedsięwzięć wykonałam następujące zadania:
  • Opracowałam założenia oraz plan działania.
  • Opracowałam program wychowawczy.
  • Pozyskałam do współpracy innych nauczycieli, kapłanów, rodziców, GOK.
  • Rozreklamowałam akcję w szkole i środowisku lokalnym.
  • Przygotowałam swoich podopiecznych do występów publicznych.
  • Dokonałam ewaluacji przedsięwzięć.
        Realizacja tych przedsięwzięć wymagała ode mnie zaangażowania i ogromnego wkładu pracy i czasu mimo to odczuwam ogromną satysfakcję z tego powodu, że mogłam promować szkołę w środowisku lokalnym oraz byłam współautorem sukcesów moich podopiecznych.
 2. We wrześniu 2003 roku został powołany zespół do spraw nadania imienia szkole. Włączyłam się w pracę tego zespołu bardzo aktywnie. W klasie IIIB, w której pełniłam funkcję wychowawcy przeprowadziłam zajęcia popularyzujące osobę patrona.

       Uczniowie przygotowywali referaty dotyczące życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, wspólnie czytaliśmy wybrane dzieła J. I. Kraszewskiego.

       W szkole ogłosiłam i przeprowadziłam konkurs plastyczny na portret patrona (zał.). Zaangażowanie uczniów było ogromne. Wpłynęło wiele prac o różnych formatach i wykonanych różnorodnymi technikami. Prace zostały ocenione, nagrodzone i wyeksponowane na wystawie na głównym holu szkoły. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor w czasie głównych uroczystości. Rodzice moich wychowanków są fundatorami jednego gwoździa do sztandaru.

       Nawiązałam kontakt z dystrybutorem filmu „Stara baśń”, od którego otrzymałam plakaty, materiały promocyjne w formie programu multimedialnego oraz zestaw scenariuszy lekcji. Materiały te zostały wykorzystane na lekcjach wychowawczych oraz przy dekorowaniu klas i korytarzy naszej szkoły.

       Wzięłam udział w wyjeździe nauczycieli do Romanowa a następnie zorganizowałam wycieczkę dla uczniów (02.10.2003) na festyn „W kręgu Starej Baśni”.

        Brałam czynny udział w przygotowywaniu dekoracji na szkolnych korytarzach i w klasach. Jestem autorką wystawy zatytułowanej „Od Kraszewskiego do Hofmana” oraz współautorką scenografii do spektaklu przygotowanego przez uczniów.

       Przygotowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętej, która rozpoczęła uroczystość nadania imienia szkole. Do czynnego udziału we Mszy Świętej zaangażowałam uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Następnym zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania było obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów. Potrzeby rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z innymi wychowawcami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, współpracę z pedagogiem szkolnym, udział w radach pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych pojawiających się w naszej szkole oraz kontakty z rodzicami.

       Mimo że jestem nauczycielem religii Pani Dyrektor powierzyła mi funkcję wychowawcy klasy. W pierwszym roku stażu byłam wychowawcą klasy III (prowadziłam tą klasę od początku), a w ostatnim dostałam pod opiekę klasę pierwszą, dlatego też poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania było moim priorytetem.
  • Na bieżąco zbierałam informacje o uczniach (ankiety, wywiady gromadzone w teczce wychowawcy). Pozwoliło mi to na indywidualne podejście do poszczególnych uczniów. W szczególny sposób zaangażowałam się w pomoc jednej z moich wychowanek, która z powodów rodzinnych decyzją Sądu Rodzinnego powinna być umieszczona w placówce opiekuńczo – wychowawczej.(Opis i analiza przypadku w załączniku)
  • Moja współpraca z rodzicami polegała na przepływie informacji, dzieleniu się spostrzeżeniami oraz analizowaniu potrzeb, osiągnięć i braków ich dzieci. Odbywałam spotkania klasowe, rozmowy indywidualne, telefoniczne oraz odwiedzałam wychowanków w ich domach. Spotykałam się z rodzicami na zebraniach klasowych przynajmniej dwa razy w semestrze. Spotkania te, jak i indywidualne odnotowuję w dzienniku, przy czym wiele spotkań jest okazjonalnych, które są wręcz nie możliwe do udokumentowania.

        Wiele imprez klasowych zorganizowałam przy ogromnym wkładzie pracy rodziców np.: przez dwa kolejne lata zorganizowaliśmy Dzień Dziecka nad jeziorem w Białce. To rodzice zapewnili dojazd, wyżywienie i pomoc w opiece, szczególnie w nocy. Mamy bardzo chetnie udzielały się w przygotowaniu kolacji wigilijnej czy też z okazji choinki noworocznej.
  • Zajęcia prowadziłam według własnych planów pracy i scenariuszy, akceptowanych w dużej części przez wychowanków, dokonywałam ewaluacji własnej i uczniów.
  • Wgłębiałam się w lekturę publikacji związanych z aspektem wychowawczym pracy nauczyciela, często dobre materiały uzyskiwałam poprzez sieć Internet.
  • Każdego roku szkolnego organizowałam z uczniami mojej klasy imprezy klasowe ( Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Choinka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka), które były także formą integracji klasy jako grupy społecznej. Ponadto uczestniczyliśmy w Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych oraz przygotowywaliśmy wspólnie oprawę Mszy Świętej.
  • Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w organizowanych imprezach, turniejach, wycieczkach, biwakach. W tych i innych imprezach, jako wychowawca opiekowałam się uczniami mojej klasy.
  • Byłam organizatorką wycieczek do Romanowa (02.10.2003.i 10.10.2005), do Lublina (08.03.2004), do Białki (31.05- 01.06.2004 i 29.05-30.06.2005), do Międzyrzeca Podlaskiego (16.05.2005), ścieżką edukacyjną „Czarny Las”(24.10.2005), do Nałęczowa (27.02.2006).
        Jako wychowawca znałam dobrze moich uczniów, ponieważ większość z nich uczyłam wcześniej w szkole podstawowej, Znałam także środowisko rodzinne moich wychowanków, warunki mieszkaniowe, u wielu byłam z wizytą w domu. Znajomość taka pozwalała mi bardziej obiektywnie spostrzegać ich tak w nauce jak i w zachowaniu. Nie miałam w związku z tym trudności wychowawczych. Klasy prowadzone przeze mnie osiągały najlepszą frekwencję, w uwagach było najmniej wpisów negatywnych, prawie wszyscy uczniowie otrzymywali promocje do następnej klasy, uczniowie nie sprawiali trudności wychowawczych, dlatego nie było obniżonych ocen ze sprawowania. Wszystkie działania wychowawcze podejmowane przeze mnie przyczyniały się do poprawy jakości pracy szkoły
 4. W celu doskonalenia warsztatu i metod pracy podjęłam następujące działania:
  • Zgromadziłam własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu ( w formie tradycyjnej i w formie odrębnego pliku w komputerze). To pomogło mi lepiej poznać procedurę awansu i systematycznie wdrażać nowości.
  • Uczestniczyłam w spotkaniach katechetycznych prowadzonych przez przedstawicieli Wydziału Nauczania przy Kurii Biskupiej w Siedlcach.
   • 23.10.2003 Katecheza misyjna Kościoła Podstawy programu duszpasterskiego na rok 2003 – 2004
   • 19.08.2004 Ocenianie w katechezie Dzień Papieski – Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju
   • 20.10.2004. Eucharystia w życiu Kościoła Głosimy Ewangelię nadziei
   • 22.08.2005 Praca katechety w szkolnych kolach Caritas Tożsamość katechety w rzeczywistości szkoły
  • Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach dla katechetów, wychowawców, które pozwoliły mi na doskonalenie mojego warsztatu pracy. Wszelkie uwagi, zalecenia i nowości starałam się wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.(zał.)
  • Na bieżąco czytałam „Głos Nauczyciela”, „Katechetę”, „Wychowawcę”, „Echo katolickie”. Większość czasopism zgromadziła w biblioteczce, w której znajdują się także egzemplarze Pisma Świętego, słowniki, podręczniki, różne książki o tematyce religijnej, kasety video, płyty itp.. Biblioteczka ta znajduje się w sali katechetycznej. Z zasobów biblioteczki mogą korzystać uczniowie na każdej lekcji, co pozwala doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem i wykorzystywania różnych źródeł wiedzy.
  • Na bieżąco starałam się angażować uczniów do wzbogacania wyposażenia klasy, przygotowywania i uaktualniania gazetek tematycznych, dekoracji oraz zasobów biblioteczki. Dzięki temu uczniowie czują się odpowiedzialni za wygląd klasy i dbają o nią przez cały rok.
  • W trakcie stażu starałam się podnosić swą wiedzę i umiejętności poprzez czytelnictwo literatury przedmiotowo - metodycznej oraz ogólno pedagogicznej. Korzystałam ze zbiorów własnych, biblioteki pedagogicznej oraz biblioteki gminnej.(zał.) Jak już wcześniej wspomniałam korzystałam także ze stron internetowych. Najbardziej interesowałam się opracowaniami dotyczącymi pracy wychowawcy i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.
  • Wdrażałam metody aktywizujące na katechezie. Pomocne w tym było uczestnictwo w szkoleniowej radzie prowadzonej przez panią Annę Baryłę oraz trzy części pozycji książkowej pt. „Metody aktywizujące na katechezie” wydanej przez KLANZĘ. W efekcie zaobserwowałam większą aktywność uczniów, chętniejszy udział w zajęciach oraz prośby o kolejne zajęcia prowadzone w ten sposób.
  • Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych, ponieważ każdego roku jestem członkiem zespołu nadzorującego egzaminy gimnazjalne.
        Wszystkie wyżej wymienione czynności sprawiły, że staż odbyłam w sposób zaplanowany, pozbawiony chaotyczności niepewności podejmowanych działań. Wszelkie uwagi, zalecenia i nowości starałam się wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.
§8 ust 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

     W roku 2001ukończyłam 40 godzinny kurs obsługi komputera i od tego momentu komputer stał się bardzo ważnym elementem w mojej pracy. Świadoma tego, że ukończenie tylko kursu nie daje mi jeszcze możliwości korzystania z komputera w takim zakresie jak bym chciała, poszerzałam swą wiedzę w tej dziedzinie poprzez czytelnictwo czasopism takich jak „Komputer świat” czy „Enter”. Korzystałam też z wiedzy nauczyciela informatyki oraz innych osób, które chętnie udzielały mi wskazówek.. Aby staż przebiegał w sposób zaplanowany, pozbawiony chaotyczności korzystałam ze wskazówek zamieszczanych na portalach internetowych poświęconych awansowi oraz brałam udział w forach dyskusyjnych. Systematycznie zapoznawałam się z serwisami poświęconymi edukacji, publikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, na bieżąco śledziłam aktualności na stronie internetowej www.profesor, www.katecheta, www.awans.net. Dzięki temu mogłam poznawać nowości oraz podzielić się swoimi uwagami czy wyjaśnić wątpliwości i niejasności na tematycznych grupach dyskusyjnych. Znaczną większość dokumentów związanych z awansem przygotowywałam korzystając z komputera a wypracowane materiały gromadziłam w oddzielnych plikach w komputerze (Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdania cząstkowe, opisy i analizy przedsięwzięć). W Internetowym Publikatorze Edukacyjnym i Literce udostępniłam swój adres mailowy grażynalewczuk@wp.pl .

     Pełniąc funkcję wychowawcy zainstalowałam w swoim komputerze Dziennik 3.05. Wprowadziłam dane klasy i na bieżąco zapisywałam nieobecności, spóźnienia, oceny i inne informacje o uczniach, dlatego sporządzenie statystyki klasy na semestr i koniec roku było bardzo proste. Dzięki temu programowi zawsze miałam gotowe kartki z informacją dla rodziców. Korzystałam również z programu komputerowego do obliczania frekwencji i średniej ocen oraz z arkusza kalkulacyjnego. Samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz dokumenty szkolne (rozkłady materiału, plany pracy, sprawozdania) i korzystałam przy tym z edytora tekstu Word oraz programów graficznych do opracowywania scenariuszy zajęć, narzędzi pomiaru, dyplomów, zaproszeń, kart pracy. Wykorzystywałam na swoich lekcjach scenariusze lekcji i materiały z religii i wychowania do życia w rodzinie dostępne na ogólno edukacyjnych portalach internetowych jak np. www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.lutownica.pl, www.katechezawszkole.republika.pl.

     Pomoce przygotowane w ten sposób były atrakcyjniejsze dla uczniów, wzbudzały większe zainteresowanie i uczniowie chętniej podejmowali powierzone zadania a lekcje religii były ciekawsze i atrakcyjniejsze. Zachęcałam też uczniów do korzystania z komputera, Internetu i encyklopedii multimedialnych w celu rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy lepszego przygotowania się do lekcji.

     Korzystałam na lekcjach religii w klasach pierwszych z multimedialnego programu „Świat Biblii”. Program ten w ciekawy sposób przybliżył uczniom proces powstawania Biblii oraz realia świata biblijnego. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili zawarte tam informacje i chętnie rozwiązywali testy.

     Technologię komputerową i informacyjną oraz swoje umiejętności wykorzystywałam do przygotowania scenariuszy i zaproszeń na Jasełka, Koncert Kolęd, Dzień Papieski, Drogę Krzyżową dla dzieci i młodzieży, kiermasze wielkanocne. Przygotowywałam również materiały na gazetki tematyczne w klasie i na korytarzach szkolnych.

     Dzięki realizacji ww. zadań wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody i formy pracy na lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie, ciekawe materiały edukacyjne i efektywne sposoby doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów. Internet stał się dla mnie niezastąpionym źródłem materiałów dydaktycznych i ciekawostek, które mogłam wykorzystać w trakcie przygotowywania zajęć lekcyjnych.

     Wykorzystanie technologii komputerowej przyczyniło się do aktywizacji uczniów, było sposobem mobilizacji do chętniejszej i aktywniejszej, w tym też samodzielnej nauki religii. Zachęcanie uczniów do pracy z Internetem i komputerem było również przygotowaniem ich do codziennego życia w świecie zdominowanym przez technologie informacyjne.

§8 ust. 2 pkt 3

     Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, a szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
 1. Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, którego członkiem jestem od 2000 roku. Zespół wychowawczy na początku każdego roku zbiera się i opracowuje plan pracy na cały rok szkolny zgodny z planem rozwoju szkoły. Jestem współautorką tych planów. W roku szkolnym 2003/2004 szczególną uwagę zwróciliśmy na problem agresji i uzależnień..
  Uczestniczyłam:
  • w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP – PLACÓWKA w Lublinie - Zanim dziecko sięgnie po alkohol ( zał.)
  • w zorganizowanym przez księdza proboszcza Zbigniewa Grzymałę w Szkole Podstawowej w Radczu spotkaniu z lekarzem na temat zagrożenia narkomanią(zał.)
  • brałam udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej - „Narkotyki – profilaktyka dla szkół”. (zał.)
        Dzięki wiedzy tam zdobytej mogłam brać czynny udział w pracy zespołu wychowawczego przy opracowywaniu i wdrażaniu szkolnego programu profilaktycznego, lepiej pełnić funkcję wychowawcy klasy oraz stałam się bardziej wyczulona na oznaki negatywnych zjawisk wśród wychowanków. Pozwoliło mi to także trafniej diagnozować potrzeby opiekuńczo – wychowawcze indywidualnych uczniów, a następnie podejmować próby zaspokojenia ich. Mój udział w zaspokajaniu takich potrzeb polegał na czujnej obserwacji moich wychowanków i reagowaniu na zaobserwowane negatywne zjawiska takie jak np. problemy wieku rozwojowego, problem palenia papierosów czy picia alkoholu a także problem przemocy zarówno w rodzinie jak i w szkole.

       Opracowałam (wspólnie z zespołem) ankietę na temat zachowań agresywnych w naszej szkole, zorganizowałam spotkanie z policjantem i pielęgniarką (zał.) szkolną, przeprowadziłam lekcje wychowawcze w klasie IIIB o tej tematyce.

        Te działania sprawiły, że w naszej szkole młodzież może czuć się bezpiecznie, a problemy uzależnień występują sporadycznie.

        W roku szkolnym 2004/2005 w ramach pracy w zespole wspólnie z Panią Lidią Wieczorek dokonałyśmy nowelizacji Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dostosowując zapisy do obowiązującego prawa oświatowego i znowelizowanego Statutu Szkoły. Znowelizowany WSO został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i wdrożony przez wszystkich nauczycieli. Dzięki temu nauczyciele mieli jasne kryteria oceniania i w oparciu o nie mogli przygotować przedmiotowe systemy oceniania a uczniowie zawsze wiedzą, za co i dlaczego otrzymują takie a nie inne oceny.

        W roku szkolnym 2005/2006 wspólnie z członkami zespołu opracowałam program działań poprawiający frekwencję w naszej szkole. W listopadzie 2005 roku program został wdrożony. Rodzice zostali poinformowani o sposobach usprawiedliwiania nieobecności a uczniowie o konsekwencjach nie usprawiedliwiania opuszczonych lekcji. Wychowawcy monitorowali frekwencję na bieżąco i zestawiali w miesięczne raporty. Na koniec pierwszego półrocza zebrałam dane od wychowawców i wyeksponowałam na tablicy ogłoszeń w formie zestawień, tabel i wykresów. Te działania przyczyniły się do współzawodnictwa między klasami o najlepszą frekwencję w drugim półroczu.
 2. Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów (korzystał pan Arkadiusz Łaszewski- katecheta, pani Grażyna Smolińska- opiekun świetlicy), kontraktowych (korzystał pan Artur Michalak) oraz mianowanych ( korzystała pani Anna Baryła- nauczyciel sztuki, pani Maria Borowicz- katechetka)(zał.). Po każdej lekcji odbywała się rozmowa, z której pozytywne wartości czerpały obie strony.
 3. Prowadziłam szkolenie na temat sporządzania opisu i analizy przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.(zał.) W grudniu 2003 roku uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych przez konsultanta do spraw rozwoju zawodowego nauczycieli o tej tematyce, zgromadziłam szereg materiałów, które mogłam wykorzystać w szkoleniu.(zał.) To doświadczenie pomogło mi w przeprowadzeniu szkolenia oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w realizacji wymagań zawartych w rozporządzeniu.
 4. Udostępniłam program wychowawczy „Niebezpieczeństwo szklanego ekranu” koleżance Marii Karpińskiej do realizacji na godzinach wychowawczych.
 5. Przekazałam do Biblioteki Pedagogicznej opracowane przeze mnie plany pracy, programy, scenariusze lekcji i różnych imprez.(zał.)
 6. Sprawowałam nieodpłatnie opiekę nad studentką UKSW Panią Katarzyną Kaską odbywającą w naszej szkole praktykę.
 7. Wygłosiłam referaty:
  • na zebraniu z rodzicami na temat: Pozytywne i negatywne strony telewizji i komputerów.(zał.)
  • dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania na temat: Dojrzałość chrześcijańska i inne warunki przystąpienia do sakramentu bierzmowania.(zał.)
  Wszystkie ww. działania przyczyniły się do nabycia przeze mnie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami z młodzieżą, rodzicami i z innymi nauczycielami.
§8 ust. 2 pkt 4 a

     Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
 1. Jako nauczyciel religii zawsze interesowałam się filozofią, bowiem stanowi ona, z historycznego punktu widzenia, rdzeń kultury europejskiej, źródło najbardziej podstawowych pytań, problemów, pojęć, które ogromnie wpłynęły na naukę, sztukę, religię, a także na systemy prawne i polityczne. Postanowiłam zaszczepić to zainteresowanie w uczniach naszego gimnazjum.

       W planie rozwoju zaplanowałam opracowanie i wdrożenie programu autorskiego ścieżki filozoficznej. Do pracy przystąpiłam w styczniu 2004 roku.
  Korzystałam z:
  • Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego
  • artykułów zamieszczonych w „Katechecie” nr 4/2003 i 7-8/2003,
  • informacji znalezionych w Internecie
  • podręczników: „Edukacja filozoficzna dla klasy I gimnazjum” autorstwa A. Anuszkiewicza, P. Marciszuka, R. Piłata oraz „Filozofia” autorstwa A. Jedynak, T. Walentowicz.
  • 06.03.2004 skonsultowałam się z doradcą metodycznym w WODN w Białej Podlaskiej. Pani T. Kosyra – Cieślak udzieliła mi wiele cennych wskazówek i pomogła zgromadzić i uporządkować dokumenty potrzebne przy tworzeniu programu autorskiego.(zał.)
  • 16.04.2004 roku wzięłam udział w konferencji SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ WSPÓŁCZESNĄ zorganizowanej przez WODN w Białej Podlaskiej na temat: Panorama współczesnej filozofii i Wyzwania postmodernizmu, (zał.).
        Gotowy program ścieżki edukacyjnej dla gimnazjum – Edukacja filozoficzna pt. „ Oto jestem” przedstawiłam do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 31.03 2004r. Program został zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2004/2005 i wpisany do szkolnego zestawu programów pod numerem GM 16/24/2004/2005.(zał.)

       Program otwierają ogólne cele kształcenia filozoficznego w gimnazjum i zadania szkoły opracowane zgodnie z „ Podstawą programową kształcenia ogólnego”:
  1. Rozbudzenie zainteresowania filozofią.
  2. Zachęcanie do bliższego i głębszego poznawania samego siebie.
  3. Nabywanie umiejętności logicznego myślenia.
  4. Rozbudzanie wrażliwości na wartości poznawcze, etyczne i estetyczne..
  5. Poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania.
  Treści kształcenia zostały ujęte w trzech następujących działach:
  1. Świat wokół nas.
  2. Poznaj samego siebie.
  3. Filozofia i kultura antyczna.
        Cały program przedstawiony jest w formie tabeli zawierającej temat zajęć, cele szczegółowe i treści przewidziane na poszczególne jednostki tematyczne. Program zamykają przewidywane osiągnięcia ucznia i procedury osiągania celów.(zał.)

       Zajęcia prowadzone były 1 raz w tygodniu na spotkaniach nieobowiązkowych przez 10 tygodni dla grupy. Najczęściej stosowaną metodą była metoda pytań kierowanych i dyskusja.

       We wrześniu 2004 roku przystąpiłam do prowadzenia zajęć Edukacji Filozoficznej w klasie IC. Początkowo praca w tej klasie nastręczała wiele trudności. Uczniowie nie wykazywali zainteresowania treściami filozoficznymi, dlatego starałam się zajęcia uatrakcyjniać poprzez przygotowywanie różnych ciekawych historyjek obrazkowych zaopatrzonych w sentencje filozoficzne. Korzystałam przy tym z komputera. Uczniowie zadawali pytania, na które odpowiedzi szukaliśmy wspólnie. Dzięki temu udało mi się rozbudzić zainteresowanie uczniów a przede wszystkim nauczyłam stawiać pytania i logicznie na nie odpowiadać. Na zakończenie cyklu uczniowie mieli przygotować inscenizacje starożytnych szkół filozoficznych (Grecji i Rzymu). Pracę w zespołach uczniowie zaplanowali, przygotowali a następnie zaprezentowali sami. Ostatnie zajęcia trwały dwie godziny, ponieważ wszystkie grupy chciały się zaprezentować. Dlatego nie udało mi się przeprowadzić w tej klasie testu podsumowującego przewidzianego na zakończenie dziesięciogodzinnego modułu.

       W listopadzie rozpoczęłam realizację ścieżki filozoficznej w klasie IA.. W klasie tej zainteresowanie treściami filozoficznymi było dosyć duże od samego początku. Podzieliłam klasę na 4 grupy, każda grupa wybrała mistrza, który kierował pracą w grupie. Prezentacje były rozmową mistrza z uczniami na tematy filozoficzne. Materiały do rozmów uczniowie otrzymywali ode mnie. Moim zadaniem było inspirowanie i ewentualnie naprowadzanie na właściwą drogę. W ten sposób każdy uczeń miał szansę wypowiedzieć się. Uczniowie nauczyli się stawiać pytania filozoficzne oraz udzielać logicznych odpowiedzi na nie. Chętnie rozwiązywali rebusy, rysowali i uzupełniali mapki a na zakończenie każda grupa przygotowała i zaprezentowała pantomimę ukazującą cechy starożytnych filozofów. Grupy prześcigały się w uatrakcyjnianiu prezentacji poprzez różne dekoracje i stroje. Na zakończenie przeprowadziłam test sprawdzający znajomość podstawowych pojęć filozoficznych. Wyniki tego testu były dosyć dobre (znajomość pojęć filozoficznych ukształtowała się w granicach 80%).

        W klasie IB realizacja programu została przerwana po czwartym spotkaniu, ponieważ zmieniono plan lekcji i nie było możliwości umieszczenia tych zajęć w nowym planie ( uczniowie dojeżdżający). Postanowiłam dokończyć realizację tego modułu w następnym roku szkolnym, jednak nie było mi to dane gdyż realia nowego roku szkolnego nie pozwoliły mi na to.

        Praca z uczniami na zajęciach filozoficznych sprawiała mi wiele radości i satysfakcji. Ponieważ zajęcia prowadzone były w klasach pierwszych stwarzały możliwość lepszej integracji klasy i szybszej aklimatyzacji w nowej szkole. Obserwowałam uczniów i zauważyłam, że chętnie zadają pytania, potrafią bezbłędnie odróżniać prawdę od fałszu, nawet wtedy, gdy ktoś miał jakieś wątpliwości pozostali tak skutecznie przekonywali, że wątpiący zmieniał zdanie. Rozmowy często burzliwe kończyły się porozumieniem i wyciągnięciem ogólnego wniosku. Uczniowie stali się śmielsi i bardziej aktywni. Zaangażowanie uczniów, szczególnie klasy IA, pozwala sądzić, że wielu uczniów interesuje się problemami istnienia i istoty życia. Dlatego warto podejmować trud prowadzenia zajęć nadobowiązkowych.
§8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
 1. W czerwcu 2005 roku ukończyłam Kwalifikacyjny kurs z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”(270 godzin).(zał.) Dzięki temu uzyskałam uprawnienia do prowadzenia tych zajęć. We wrześniu 2005 roku na ogólnym zebraniu rodziców przedstawiłam opracowany przeze mnie plan pracy, zaprezentowałam treści, które będę wprowadzać i poprosiłam rodziców o pisemne deklaracje chęci udziału dzieci na zajęciach WDŻ prowadzonych przeze mnie. Od połowy września rozpoczęłam realizację zajęć w klasach pierwszych (A, B, C) i w klasie drugiej B. Tylko dwoje rodziców dostarczyło deklaracje odmowne. Aby zajęcia były bardziej ciekawe korzystałam ze zbiorów specjalnych Biblioteki Pedagogicznej w Parczewie (zał.), z materiałów wypracowanych w trakcie trwania kursu oraz materiałów, które otrzymałam na konferencji naukowej „Aborcja w ujęciu prawa, medycyny i psychologii”.(zał.)

       Zdobycie kwalifikacji i prowadzenie zajęć WDŻ umożliwiło mi poszerzenie kontaktu z młodzieżą o zajęcia nieco inne niż religia. Sposób prowadzenia tych zajęć sprawił, że uczniowie stali się bardziej otwarci, chętniej zadawali pytania, nawet te trudne, podejmowali dyskusję także wtedy, gdy mieli odmienne zdanie niż ja. Zauważyłam, że w ogóle nie przeszkadzało im to, że, na co dzień jestem katechetką.
 2. W szczególny sposób interesowałam się historią Unitów na Podlasiu i tą pasję starałam się zaszczepić w uczniach. Przeprowadziłam szereg katechez na ten temat, zgromadziłam właściwą literaturę. W lutym 2003 roku uczestniczyłam w sesji historycznej z okazji stulecia powołania Towarzystwa Opieki Nad Unitami (zał.). Wszystkie te działania zaowocowały tym, że w styczniu 2004 roku przeprowadziłam etap szkolny i przygotowałam młodzież do udziału w Finale Diecezjalnym Olimpiady Wiedzy o Błogosławionych Męczennikach Podlaskich, który odbył się 24.01.2004 r. w Gimnazjum Publicznym w Rokitnie. Podsumowanie olimpiady i wręczenie nagród miało miejsce w Sanktuarium Bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie.(zał.) Do finału kwalifikowało się po dwóch uczniów ze wszystkich gimnazjów Diecezji Siedleckiej, natomiast z naszej szkoły trzech. Nasi uczniowie nie zdobyli czołowych lokat, ale uplasowali się w pierwszej dziesiątce.

       Wyjazd do Rokitna i Pratulina mimo trudnych warunków pogodowych (obfity śnieg i - 15° C) sprawił nam wiele radości i satysfakcji. Spotkanie w tak liczny gronie ośmieliło uczniów, umożliwiło nawiązanie nowych znajomości a jednocześnie przyczyniło się do promocji naszej szkoły.
 3. Jestem współorganizatorką zjazdu szkół im. J.I. Kraszewskiego, który odbył się w naszej szkole w październiku 2005 roku. Pomysł zjazdu narodził się w czasie wizyty w Romanowie. 10.10.2005 roku na zaproszenie Gimnazjum w Jelnicy z grupą młodzieży i innymi nauczycielami pojechałam do Romanowa. Na to spotkanie przygotowałam prezentację „Nasze małe Ojczyzny” promującą naszą szkołę i gminę. Tam przy wspólnym ognisku narodził się pomysł corocznych zjazdów szkół. Zaproponowaliśmy, aby pierwsze spotkanie odbyło się w Milanowie. Pomysł spodobał się Pani Dyrektor i innym nauczycielom. Rozpoczęliśmy przygotowania do zjazdu. Zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół im. J. I. Kraszewskiego z Jelnicy, Sosnówki i Sławatycz. Zjazd trwał dwa dni. Pierwszy dzień pod hasłem „Jesienne spotkania z kulturą” zorganizowaliśmy przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Milanowskiej, którego jestem członkiem. Dzięki uprzejmości leśniczego Pana Dariusza Dudzińskiego mogliśmy zaprezentować gościom ścieżkę edukacyjno – ekologiczną „Czarny Las”, na której mieszkańcy poszczególnych wsi prezentowali wytwory rękodzieła artystycznego i regionalne wyroby kulinarne. Nocleg dla gości zorganizowaliśmy w szkole.

       Drugi dzień zjazdu poświęcony był patronowi. Każda szkoła zaprezentowała krótki program dotyczący życia i twórczości J. I. Kraszewskiego, a potem w grupach trwały zajęcia warsztatowe. Ja nadzorowałam grupę układającą plan wycieczki po miejscach, w których przebywał Kraszewski. Najwięcej radości sprawiły prezentacje, które były ciekawe, zabawne i pouczające. Młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością, a piosenka skomponowana przez grupę wokalną stała się swego rodzaju hymnem zjazdu.

       Działanie to sprawiło, że uczniowie nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie. Poszerzyli swą wiedzę o patronie a przede wszystkim promowali swoją szkołę na zewnątrz.
 4. Opracowałam regulaminy konkursów i zrealizowałam – Konkursy plastyczne – Portret J. I. Kraszewskiego (29.09.2003), Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa ( 07.12.2003), Jan Paweł II - Orędownik Prawdy (10. 09 2005), konkurs poetycki – Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci i młodzieży (10.09.2005), międzyszkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum.( 15.05.2006).(zał.)
 5. Motywowałam i zachęcałam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych:
  1. Zbiórka pieniędzy w tygodniu misyjnym na rzecz afrykańskich dzieci.
  2. Zbiórka podręczników i książek dla polskich dzieci z Białorusi.(zał.)
  3. Zbiórka „Liptonów” na wózek inwalidzki.(zał.)
  4. Coroczny udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.(zał.)
  5. Zbiórka zabawek dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Parczewie.(zał.)
§8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

     Podejmowałam różnorodne zadania na rzecz edukacji i wychowania poprzez współpracę:
 1. Z parafią:
  • przygotowywałam oprawę liturgiczną Mszy Świętych na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Triduum Stanisława Kostki, nadania imienia szkole.
  • przygotowywałam rozważania i uczestniczyłam wraz z młodzieżą w nabożeństwach różańcowych, Drodze Krzyżowej dla dzieci i młodzieży.
  • sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.
  • przygotowywałam i wystawiałam w kościele montaże słowno- muzyczne: „Misterium Krzyża”, „Wigilia w podróży”, „Jan Paweł II – orędownik prawdy”, „Pierwsza rocznica śmierci Papieża – Jana Pawła II”.
  • brałam udział w przygotowaniu młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.
  • zorganizowałam wyjazdy do kina na filmy o tematyce religijnej: „Pasja”(08.03.2004) i „Opowieść o Zbawicielu”(16.05.2005).
  • organizowałam spotkania okolicznościowe – Dzień Papieski.
  Działania te sprawiały, że uczniowie stawali się bardziej śmiali w czasie publicznych występów, rozwijali się duchowo, pogłębiali swą wiedzę religijną, przez co bardziej integrowali się ze środowiskiem a jednocześnie promowali szkołę.
 2. Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milanowie:
  • przygotowywałam scenariusze i realizowałam spektakle bożonarodzeniowe: „Gwiazda Betlejemska”(2003), „Historia kolęd”(2004), „ Wigilia w podróży”(2005), które były prezentowane w sali GOK dla społeczności, Milanowa oraz pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Kalince i Kolanie.
  • wraz z chórem prowadzonym przez Panią Magdalenę Siuciak wzięłam udział w koncercie kolęd.
  • włączyłam się w zorganizowanie stoiska wsi Radcze w czasie trwania Jesiennych spotkań z kulturą.
  • pełniłam funkcję opiekuna na dyskotekach dla młodzieży gimnazjalnej organizowanych w GOK.
  • pełniłam dyżur w czasie ferii zimowych 2004 (zorganizowałam dzień plastyczny – wytwory z masy solnej).
  • jestem współorganizatorem gminnych obchodów Dnia Dziecka.
  We wszystkie te działania starałam się włączać młodzież naszego gimnazjum.
 3. Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Od kilku lat biorę udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.(zał.) Wspólnie z uczniami odwiedzamy sklepy spożywcze i zbieramy produkty, które przekazujemy do GOPS. W tym roku sprzedawaliśmy kartki świąteczne wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki i kole plastycznym. Za zarobione pieniądze kupiliśmy produkty. Na finał akcji uczniowie pod moim kierunkiem przygotowali i zaprezentowali kolędy i pastorałki.
  • Angażuję się w pomoc uczniom z rodzin ubogich. Staram się o dofinansowanie do obiadów.
  Udział w takich akcjach uwrażliwia uczniów na potrzeby innych. Daje możliwość rozwijania postaw altruistycznych i uczy miłości bliźniego.
 4. Ze Stowarzyszeniami: Ekologicznym „Orlik” i Miłośników Ziemi Milanowskiej
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia Ekologicznego „Orlik” i staram się brać czynny udział w podejmowanych inicjatywach. 25 maja 2006 roku w naszej szkole miało miejsce podsumowanie akcji ekologicznej. Do tego wydarzenia czynnie się włączyłam. Byłam członkiem komisji oceniającej prace plastyczne w konkursie ekologicznym „W zgodzie z naturą”. Wspólnie z innymi nauczycielami przygotowałam część artystyczną pt. „Zostawcie nam czysty kawałek świata”, nadzorowałam przygotowania do pokazu mody ekologicznej, którą zaprezentowali moi wychowankowie, wzięłam udział w marszu ekologicznym.
  • Zorganizowałam pieszą wycieczkę po ścieżce ekologicznej Czarny Las.
  • Jestem również członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Milanowskiej. Staram się uczestniczyć we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenie. Włączam również uczniów naszej szkoły w podejmowane inicjatywy. W czasie Jesiennych spotkań z kulturą zorganizowanych przez stowarzyszenie uczennice naszej szkoły promowały swoje miejscowości. Pomagałam w przygotowaniu odpowiednich materiałów promocyjnych.
  • Brałam czynny udział w przygotowaniach do Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w sali GOK w Milanowie.
  Współpraca z tymi instytucjami wzbogaciła naszą szkołę o nowe doświadczenia, promowała placówkę szkolną w środowisku lokalnym oraz podnosiła jakość pracy szkoły.
Podsumowanie

     Podsumowując swoją pracę w okresie stażu mogę powiedzieć, że osobiście mam dużą satysfakcję z realizacji planu rozwoju zawodowego. uzyskane wsparcie ze strony Dyrektora i współpracowników w dużym stopniu przyczyniło się do zrealizowania zaplanowanych zadań, dzięki którym poszerzyłam swą wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, a także wiele łatwiej było mi pomóc uczniom w ich problemach. Obok mojej własnej satysfakcji przekonują mnie o tym Nagrody Dyrektora Szkoły, które otrzymywałam każdego roku.

     W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam większej swobody i pewności siebie wyrażaniu własnych poglądów i opinii w gronie współpracowników. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę.

     Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój dziecka w szkole i w rodzinie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie