Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan zespołu samokształceniowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1830 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jako lider WDN w szkole jetem zobowiązana do zaplanowania pracy zespołu samokształceniowego w danym roku szkolnym.Pomagają mi w tym czynnie nauczyciele i dyrektor szkoły. Chciałabym podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Planowanie pracy w ramach WDN
W Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach
Opis problemu szkoły
Jednym z celów zawartych w Programie Rozwoju Szkoły jest zapewnianie wysokiej jakości usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Realizuje się to przez :
1. Nieustanne doskonalenie swojego warsztatu pracy.
2. Aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
3. Podnoszenie swoich kwalifikacji.
4. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.
5. Poszerzanie bazy szkoły potrzebnej do rozwoju nauczyciela.

Stąd wynika konieczność planowej organizacji szkoleń WDN, zgodnie z potrzebami szkoły, które są cyklicznie diagnozowane, a także z zainteresowaniami nauczycieli ankietowanych w tym zakresie.
Planowanie Pracy WDN jest ściśle związane z Programem Rozwoju Szkoły i wynika z indywidualnych potrzeb i zainteresowań nauczycieli ZSS w Brzezinach. Planowanie wynika również z aktualnych na dany rok szkolny priorytetów ustalonych przez KOiW oraz MENiS. W bieżącym roku szkolnym są to następujące zadania:
1. Przeciwdziałanie agresji
2. Włączanie rodziców w realizację zadań szkoły.
3. Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły z ukierunkowaniem na wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
4. Bezpieczeństwo pracy.
Priorytetem w pracy opiekuńczo – wychowawczej ustalonym przez dyrektora szkoły na b. r. szkolny jest koncepcja wychowawcza wg Janusza Korczaka, co również znalazło odzwierciedlenie w harmonogramie szkoleń.
Z potrzeb szkoły wynika również konieczność zapewniania wysokiej jakości usług w zakresie nauczania przedmiotowego w gimnazjum dla dzieci z up. um. w st. lekkim, do którego brakuje specjalistów, natomiast w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym trzeba poszerzyć zakres zajęć specjalistycznych. Dlatego istnieje konieczność szkolenia zawodowego nauczycieli na poziomie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych w dziedzinach:
· j.polski
· historia
· geografia
· fizyka
· chemia
· wiedza o społeczeństwie
· informatyka
· j. angielski
· matematyka
· w-f
· terapia przez sztukę
· biblioterapia
· dogoterapia
· artreterapia
· muzykoterapia
· socjoterapia
· pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Z uwagi na konieczność przejęcia przez kogoś od nowego roku szkolnego funkcji dyrektora szkoły istnieje potrzeba podjęcia przez nauczycieli studiów z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową.
Z zainteresowań nauczycieli wynika potrzeba doskonalenia warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym a także z doskonaleniem kompetencji wychowawcy klasy i nauczyciela zajęć specjalistycznych.
Potrzeby te oraz priorytety KoiW i MENiS znalazły swoje odzwierciedlenie w tworzonych w ramach WDN :
· planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kontekście potrzeb szkoły,
· indywidualnych planach doskonalenia nauczycieli
· harmonogramie szkoleń WDN.Plan pracy zespołu samokształceniowego
w ZSS w Brzezinach w r. szkol. 2006/2007

LP.
Temat
Termin
Prowadzący
1.
Cykl szkoleń o agresji
- warsztaty n. t. agresji

- dzielenie się wiedzą zdobywaną w trakcie doskonalenia poprzez kursy organizowane przez WODN
- prezentacje literatury fachowej i materiałów internetowych

I semestr

w ciągu roku szkolnego

I semestr

Psycholog szkolny

nauczyciele odbywający kursy

bibliotekarz szkolny
2.
Cykl szkoleń n.t. współpracy z rodzicami

- dzielenie się wiedzą zdobywaną w trakcie doskonalenia poprzez kursy organizowane przez WODN
- prezentacje literatury fachowej i materiałów internetowych


w ciągu roku szkolnego

I semestr


nauczyciele odbywający kursy

bibliotekarz szkolny
3.
Konstruowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów z up. um. w st. um. i znacznym.
I semestr
Szkolenie Rady Pedagogicznej - WODN
4.
Ocenianie i klasyfikowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w st. um. i znacznym.
II semestr
Szkolenie Rady Pedagogicznej - WODN
5.
Warsztaty – praca nad tworzeniem arkuszy hospitacji ukierunkowanych na diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, umiejętność autoprezentacji, współpracy, wykorzystywania na lekcji znajomości zainteresowań uczniów, realizacji wychowania obywatelskiego i patriotycznego, skuteczność metod kształcenia i wychowania, organizację zajęć pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
X 2006
Lider WDN
6.
Warsztaty – tworzenie arkusza obserwacji dyżurów nauczycieli, arkusza hospitacji uroczystości szkolnych, arkusza obserwacji spotkań z rodzicami.
X 2006
Lider WDN
7.
Warsztaty – Koncepcja pracy wychowawczej wg Janusza Korczaka.
XI 2006
Lider WDN
8.
Lekcje otwarta w z.e.t. - wychowanie obywatelskie i patriotyczne
I i II semestr
Chętni nauczyciele

Indywidualny plan doskonalenia zawodowego
nauczyciela ZSS w Brzezinach
sporządzony w roku szkolnym 2006/2007

Imię i nazwisko

Staż pracy pedagogicznej

Stopień awansu zawodowego

Ukończone formy doskonalenia zawodowego


Nauczane przedmiotySpołeczne funkcje pełnione w szkole

Wizja siebie w dalszej pracy w szkole ( m. in. wynikająca z potrzeb szkoły jak również z zainteresowań własnych)Cele szczegółowe w dalszym doskonaleniu zawodowym
Plan działania dla osiągnięcia założonych celów
Forma
Termin
Ewaluacja indywidualnych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli

1. Co udało mi się zrobić w zakresie doskonalenia zawodowego?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Co muszę udoskonalić?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Jak moje działania wpłynęły na jakość pracy szkoły?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
podpis nauczyciela

Ewaluacja planu zespołu samokształceniowego
W ZSS w Brzezinach

L.P.
Zadania przyjęte do realizacji
Źródła informacji
Pytania kluczowe
Metody i sposoby sprawdzania
1.
Uwzględnienie w planie WDN priorytetów KOiW i MENiS na dany rok szkolny i poziom ich realizacji
Harmonogram szkoleń Rady Pedagogicznej,
Plan doskonalenia nauczycieli, protokoły WDN
Czy w harmonogramie szkoleń WDN uwzględnione zostały priorytety KOiW i MENiS?
Czy odbyły się szkolenia w tym zakresie ?
Analiza harmonogramu szkoleń WDN,
analiza protokołu WDN
2.
Uwzględnienie w planie doskonalenia nauczycieli potrzeb szkoły i poziom ich realizacji
Plan doskonalenia nauczycieli, indywidualne plany doskonalenia nauczycieli, potwierdzenia odbytych szkoleń
Czy w planie doskonalenia nauczycieli uwzględnione zostały potrzeby szkoły?
W jakim zakresie nauczyciele zadeklarowali podejmowanie doskonalenia zawodowego?
Na jakim poziomie realizacji znajduje się plan w końcu roku szkolnego?

Analiza planu doskonalenia nauczycieli i indywidualnych planów doskonalenia, lustracja potwierdzeń odbytych szkoleń
3.
Uwzględnienie w planie WDN zainteresowań nauczycieli
Plan doskonalenia nauczycieli, indywidualne plany doskonalenia nauczycieli, harmonogram szkoleń RP, ankieta
Czy nauczyciele podejmują szkolenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami?
Czy harmonogram szkoleń RP uwzględnia zainteresowania nauczycieli?
Analiza planu doskonalenia nauczycieli, indywidualnych planów doskonalenia nauczycieli, harmonogramu szkoleń RP, kwestionariusz ankiety


Opracowała Agnieszka Zielińska, Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie