Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program szkolnego koła teatralnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1724 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Autor: Renata Leszko
Renata Lesińska
GIMNAZJUM NR 16
Im. F. Chopina
LUBLIN

Wstęp

     Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie.

     W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję młodzież ma możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry bramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Aktywna działalność młodzieży w kole teatralnym może być atrakcyjna i skuteczna w wypełnianiu zadań edukacyjnych. Ponadto inspiruje do różnorakich działań rozwijających sprawność umysłową, estetyczną wrażliwość oraz aktywność twórczą. Zajęcia koła teatralnego to również jedna z form spędzania wolnego czasu , źródło przeżyć i wzruszeń, które zostają utrwalone w pamięci na całe życie.

     Myślę, że zajęcia te staną się przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem zyskania uznania i akceptacji w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności.

Cele ogólne
 1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
 2. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 4. Udział w życiu kulturalnym szkoły.
 5. Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych.
 6. Tworzenie scenariuszy i ich interpretacja.
 7. Doskonalenie umiejętności w zakresie techniki mówienia, dykcji, interpretacji fonicznej i znaczeniowej tekstu.
Cele szczegółowe
 • zaznajomienie uczniów z wartościowymi utworami literackimi,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • kontrolowanie własnej wymowy – korygowanie wad, doskonalenie dykcji,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka,
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów,
 • doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej,
 • integracja zespołu klasowego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
 • eliminowanie nieśmiałości,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów,
 • rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych,
 • przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej,
 • popularyzowanie sztuki teatralnej oraz poezji w środowisku młodzieżowym,
 • rozwijanie pracowitości uczniów,
 • kształtowanie w uczniach nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.
Treści
 1. Analiza utworów literackich – wiązanie słowa z działaniem i plastyczną ekspresją dziecka.
 2. Umiejętności aktorskie i recytatorskie.
 3. Ćwiczenia dykcji, modulacji głosu mimiki i gestu.
 4. Tworzenie scenografii – dekoracja teatralna i kostiumy.
 5. Teatr lalek – kukiełki, pacynki jako forma rozwijania umiejętności plastycznych.
 6. Ekspresja artystyczna: ruch sceniczny, rytmika, spontaniczna postawa.
 7. Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, muzycznego i plastycznego.
 8. Budzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie uzdolnień indywidualnych.
 9. Przygotowanie wybranych inscenizacji.
 10. Techniki wykonania inscenizacji( teatrzyk cieni, lalkowy, żywy teatr).
 11. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne , dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań.
 12. Percepcja filmów i sztuk teatralnych.
 13. Reklama – zawiadomienia, ogłoszenia, plakaty, zaproszenia na przedstawienie.
Przewidywane osiągnięcia
 1. Rozumienie pojęć związanych z teatrem i wprowadzenie ich do czynnego słownictwa.
 2. Poznanie różnorodnych form teatralnych.
 3. Kontrolowanie własnej wymowy i posługiwanie się poprawną polszczyzną.
 4. Zapoznanie uczniów z wybranymi utworami literackimi.
 5. Wygłaszanie fragmentów poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, znaków przystankowych, modulacji i siły głosu, a także z wykorzystaniem sposobów poruszania się na scenie.
 6. Układanie krótkich dialogów na określony temat
 7. Integracja zespołu.
 8. Twórcze uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym.
 9. Zaspokojenie potrzeby uznania i poczucia własnej wartości.
 10. Wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny różnorodnych emocji.
Procedury osiągania celów

      Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu maja w jak największy stopniu zaspokoić naturalne potrzeby fizyczne i psychiczne młodzieży, pomóc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych i kompensowaniu braków rozwojowych, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości. Stwarzamy, więc takie sytuacje, klimat i warunki, aby każda osoba mogła odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań.

Proponowane metody pracy:
 • Metoda inscenizacji (umożliwia realizację wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów, mówieniu, ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych. Przygotowanie inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich, a przez to umożliwia każdemu uczniowi zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie i aktywizowanie.)
 • Drama (rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną, a także plastykę ciała. Stosowanie dramy pozwala na wykorzystanie spontanicznej ekspresji aktorskiej ucznia. Jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.)
 • Doświadczenia poszukujące (technika ta polega na uczeniu się przez samodzielne działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Młodzież wykonuje doświadczenia, czyta, przeprowadza wywiady, przez co rozwija swoje zainteresowania, zaspokaja naturalną ciekawość, rozwija aktywność twórczą.)
Proponowane formy pracy:
 1. Doskonalenie warsztatu aktorskiego.

  A. Alfabet pantomimiczny.
  • Formy pracy- indywidualna, zbiorowa
   • określenie postawy pantomimicznej,
   • ćwiczenia szyi, klatki piersiowej, bioder, kolan, rąk, barków, nadgarstków, dłoni, oczu .
  B. Technika pantomimy.
  • Formy pracy- indywidualna, grupowa, zbiorowa.
   • chody pantomimiczne( profilowy, ciężki)
   • bieg pantomimiczny,
   • wchodzenie po linie do góry,
   • ściana pantomimiczna w miejscu, w ruchu, z przodu, z tyłu.
   • walec, klatka
  C. Ćwiczenia z partnerem.
  • Formy pracy- grupowa
   • kopia,
   • prowadzenie niewidomego,
   • lustro,
   • rzeźbiarz,
   • dmuchana zabawka,
   • płomień świecy,
   • pędzel malarza,
   • podkład dźwiękowy do ruchu.
  D. Ćwiczenia psychofizyczne.
  • Formy pracy- indywidualna, grupowa, zbiorowa.
   • ruch sceniczny,
   • ruch w zwolnionym tempie,
   • spinanie i rozluźnianie mięśni ciała,
   • wyczucie przestrzeni,
   • gra z rekwizytem .
 2. Doskonalenie techniki dykcyjnej.
  • staccato- krótko wymawiane samogłoski, krótkie pauzy,
  • długo wymawiane samogłoski, długie pauzy,
  • legato- łączne realizowanie w/w ćwiczeń,
  • wymiana głosek, sylab, zbitek międzywyrazowych z połową zapałki umieszczoną między zębami.
  Kształtowanie sposobów przekazywania uczuć w poezji i prozie.
  • Ćwiczenia w oddychaniu.
   • oddech przeponowy,
   • oddech żebrowo- przeponowy,
   • ćwiczenia w stopniowaniu wydłużonej fazy wydechowej,
   • ćwiczenia fonacji,
   • ćwiczenia solfeżowi z pracą wiązadeł głosowych,
   • kształtowanie ekonomii oddechu.
Doskonalenie warsztatu w zakresie tworzenia scenariuszy widowisk poetycko- muzycznych.
 1. Indywidualne komponowanie scenariuszy opartych na słowie poetyckim i prozie artystycznej.
 2. Autokorekta.
 3. Korekta zespołowa wybranych scenariuszy.
 4. Wspólne opiniowanie scenariuszy widowisk poetycko- muzycznych.
Doskonalenie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji widowiska teatralnego.
 1. Interpretacja inscenizacji teatralnych.
 2. Przykład intersemiotyczny.
 3. Rozpoznawanie i tworzenie określonych gatunków dramatycznych.
Ewaluacja

     Efekty działań kółka teatralnego trudno jest ocenić, jednak bieżąca ewaluacja pozwoli krytycznie spojrzeć na swój warsztat pracy i styl uczenia. Dostarcza informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by jeszcze lepiej wpłynąć na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność, a także ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli.

Ankieta nr 1 skierowana do ucznia

Zaznacz jak często podczas zajęć teatralnych pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania.
 1. Chętnie uczestniczę w zajęciach teatralnych:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 2. Czuję się pewnie podczas zajęć, ponieważ mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 3. Wiem, co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 4. Rozumiem treść poleceń zadawanych przez nauczyciela:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 5. Chętnie wykonuję ćwiczenia zalecane przez nauczyciela:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 6. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem przedstawienia:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 7. Czuję się kimś ważnym w zespole:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
Ankieta nr 2 skierowana do uczniów

Zwracam się do Was o rzetelną odpowiedz na poniższe pytania.
 1. Czy jesteś zadowolony z uczestnictwa w zajęciach koła teatralnego. TAK NIE
 2. Dlaczego zdecydowałeś się na pracę w szkolnym kole teatralnym?
  1. zachęcił mnie nauczyciel,
  2. za namową rodziców,
  3. interesuję się kulturą żywego słowa,
  4. pragnąłem zgłębić wiedzę nt. sztuki pięknej recytacji,
  5. inne przyczyny.
 3. W czym pomagają Ci zajęcia?. Możesz wybrać kilka odpowiedzi poprzez podkreślenie prawidłowych.
  1. w pokonywaniu tremy,
  2. są źródłem licznych wzruszeń,
  3. rozszerzyły wiedzę nt. historii teatru,
  4. rozwijają sprawność umysłową,
  5. uczą działania w grupie,
  6. pobudzają aktywność twórczą,
  7. uczą odpowiedzialności za pracę w grupie,
  8. inne.
Ankieta skierowana do rodziców

Szanowni Państwo!

     Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program koła teatralnego spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby Waszych dzieci. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety. Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia, czy zachowania dziecka.
 1. Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach teatralnych:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 2. W domu demonstrowało ćwiczenia poznane na zajęciach:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 3. Chętnie prezentowało swoje umiejętności przed rodziną i znajomymi:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 4. Przeżywało sukcesy i porażki całej grupy:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 5. Chętnie wykonywało ćwiczenia zalecane przez nauczyciela:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
 6. Czuło się kimś ważnym w zespole:

  zawsze często czasami rzadko nigdy
Literatura
 1. Pankowska K: „Edukacja przez dramęWarszawa, WSiP 1997
 2. Szczepańska M: „Program autorski-jak go napisać?Wyd. IMANE 1999
 3. Wierzbicka U: „Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym” Warszawa, WSiP 1979
 4. Kram J: „ Zarys kultury żywego słowa”, Warszawa 1986
 5. Wieczorkiewicz B: „Sztuka mówienia”, Warszawa 1980,
 6. Rybołtycka L: „ Gry dramatyczne”, Kraków 1990,
 7. Adamski J: „ Wstęp do teatrologii”, Warszawa 1978,
 8. Nowicka E: „ Dzieje teatru w Polsce”, Warszawa 1966,
 9. Jaworowicz B: „ Wychowanie przez teatr i dla teatru”,( w Polonistyka nr 6, 1992.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie