Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny Program Rozwoju

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1065 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to fragment Indywidualnego Programu Rozwoju dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym, uwzględniający Funkcjonowanie w środowisku, opracowany na podstawie „Programu wychowania i nauczania dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym” autorstwa L. Klaro – Celej.
 
SAMOOBSŁUGA
 • doskonalenie posługiwania się nożem i widelcem
 • nakrywanie do stołu, porządkowanie po posiłku
 • dobieranie odzieży w zależności od pogody ( zimno,, ciepło), sytuacji
 • zdejmowanie elementów garderoby i samodzielne ich zakładanie
 • korzystanie z przyborów toaletowych
 • porządkowanie zabawek i przyborów szkolnych
USPOŁECZNIANIE

Kształtowanie poczucia przynależności i więzi z rodziną:
 • nazywanie członków własnej rodziny (określenie stopnia pokrewieństwa oraz podanie imion)
 • nazywanie czynności zawodowych wykonywanych przez rodziców
 • rozumienie i akceptacja własnej roli i znaczenia w rodzinie
 • mówienie własnych danych (imię, nazwisko, adres)
 • określanie zajęć i obowiązków domowych członków rodziny
 • podawanie kilku charakterystycznych cech dla uroczystości rodzinnych
Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i nawiązania kontaktów społecznych:
 • poznawanie norm współżycia w grupie, stosowanie form grzecznościowych
 • współuczestniczenie w zabawie i pracy zespołowej
 • współdziałanie z nauczycielem i innymi pracownikami szkoły
 • porządkowanie swojego miejsca pobytu
 • udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
 • poznawanie otoczenia szkoły i właściwego tam zachowywania się
Kształtowanie poczucia więzi ze środowiskiem przyrodniczym i poznawanie go:
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i zimą w oparciu o własne spostrzeżenia i ilustracje
 • nazywanie wybranych roślin – drzewa owocowe , kwiaty – pojęcia ogólne
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców ( kształt, smak)
 • nazywanie zwierząt oraz środowiska ,w którym żyją – las, wiejskie podwórko
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych:
 • zapoznawanie z zasadami racjonalnego odżywiania
 • zachowywanie się w przypadku występowania objawów choroby
KOMUNIKOWANIE

Doskonalenie umiejętności komunikowania się za pomocą mowy:
 • samorzutne wyrażanie potrzeb oraz informacji o stanach emocjonalnych
 • nazywanie rzeczy i ich desygnatów na obrazie
 • formułowanie prostych zdań
 • formułowanie prostych pytań
 • recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek
 • określanie cech przedmiotów
 • omawianie treści obrazów
Słuchanie:
 • rozpoznawanie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego
 • rozróżnianie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego
 • słuchanie i wykonywanie prostych poleceń
 • słuchanie krótkich wierszy i opowiadań nadawanych przez nauczyciela
Wyrabianie gotowości do czytania:
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
  • nazywanie znanych przedmiotów, zwierząt i ludzi
  • porównywanie fragmentów rzeczywistości, przedmiotów, ilustracji
  • wskazywanie między nimi różnic i podobieństw
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
  • słuchanie muzyki, opowiadań i wierszy
  • odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie)
  • udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, klaskaniem
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • podział wyrazów na sylaby
  • synteza sylab podanych ze słuchu
  • podawanie wyrazów rozpoczynających się od określonej sylaby
 • Czytanie
  • rozróżnianie i nazywanie liter drukowanych A,O, M, T, E
  • globalne czytanie wyrazów – mama, tata ,Ala, Ola
Przygotowanie do nauki pisania
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej
  • ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
  • dobieranie części do obrazka
  • układanie figur geometrycznych , obrazków z części
  • tworzenie kompozycji przestrzennych różnych elementów
 • Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej
  • ćwiczenia rozmachowi
  • zamalowywanie dużej przestrzeni ograniczonej konturem
  • malowanie dużych form kolistych, falistych
 • Ćwiczenia manualne
  • zamalowywanie małych powierzchni
  • kopiowanie
 • Ćwiczenia graficzne
  • obrysowanie szablonów (od wewnątrz, zewnątrz)
  • łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą
ELEMENTARNE SPRAWNOŚCI MATEMATYCZNE

Stosunki przestrzenne
 • schemat własnego ciała : nazywanie strony prawej i lewej , lewych i prawych kończyn
 • określanie położenia przedmiotów w stosunku do dziecka np. na, pod, w górę
 • wyróżnianie kierunku w przestrzeni np. w przód, w tył, przed siebie
 • określanie położenia przedmiotów w stosunku wzajemnym, np. na, pod, przed
Liczenie
 • schemat liczenia – przyporządkowanie przedmiotu gestem wskazania i liczebnika do 10
 • wyodrębnianie i tworzenie zbiorów przedmiotów wg cech jakościowych (wielkości, koloru)
 • rozpoznawanie cyfr 1, 2, 3
 • przyporządkowywanie cyfr liczbie elementów
Poznawanie figur geometrycznych
 • odróżnianie i nazywanie prostych figur geometrycznych
 • układanie figur geometrycznych wg podanego wzoru
 • rozpoznawanie figur geometrycznych stosunków w otoczeniu
Poznawanie stosunków czasowych
 • określanie czasu trwania czynności (długo – krótko, szybko – wolno)
 • nazywanie dni tygodnia - podawanie nazwy aktualnego dnia
 • podawanie nazwy aktualnego miesiąca
Opracowały

Marzena Sapalska
Agnieszka Majcherczyk


Rewalidacja indywidualna – ramowy program z zestawem ćwiczeń okres realizacji od 1.09.2005r do 31.01.2006r.

Zadania:
 • stymulowanie rozwoju procesów poznawczych z uwzględnieniem mechanizmów kompensacji
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych
 • kształtowanie pozytywnego, a zarazem realnego pojęcia o sobie i własnych możliwościach.
Cele:
 • rozwój umiejętności szkolnych (mówienia, pisania, liczenia) poprzez usprawnianie:
  • analizatorów wzrokowego i słuchowego
  • koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
  • orientacji przestrzennej
  • mowy
Metody:
 • tradycyjne – oparte na słowie, praktycznego działania
 • aktywizujące – elementy dramy
 • wspomagające, alternatywne – Sherborne, Dobrego startu, Klanzy
Formy
 • praca indywidualna
 • praca z komputerem
Ewaluacja
Sukcesy i postępy dziecka będą oceniane na podstawie:
 • obserwacji
 • zaangażowania w czasie zajęć
 • kart pracy
 • prac plastycznych
wywiadu z nauczycielem wychowawcą i nauczycielem wspomagającym

Treść programu i przykłady ćwiczeń

Zaburzona funkcja Ćwiczenia
Sprawność manualna
 • malowanie na dużych i małych płaszczyznach
 • wycinanki, wydzierani
 • nawlekanie koralików na nitkę
 • haftowanie na tekturkach z dziurkami
 • zamalowywanie wnętrza ograniczonego konturem
 • modelowanie w plastelinie, modelinie, masie solnej
 • kopiowanie i kalkowanie rysunków
 • budowa nie z klocków, patyczków
 • obrysowywanie różnych szablonów
 • stemplowanie i malowanie według określonych wzorów
Analiza i synteza wzrokowa
 • składanie pociętych pocztówek na wzorze
 • łączenie w pary przedmiotów, obrazków, figur geometrycznych
 • dobieranie obrazków do ich konturów
 • odszukiwanie wśród różnych obrazków takich samych
 • porównywanie dwóch obrazków o tej samej treści
 • grupowanie przedmiotów (obrazków, figur geometrycznych) według wskazanej cechy wspólnej
 • zauważanie zmian zachodzących w różnych szeregach
 • zabawy z kartami typu „Piotruś”
Percepcja słuchowa
 • różnicowanie i nazywanie dźwięków i szmerów
 • rozpoznawanie odgłosów z zewnątrz i dźwięków mowy, głosów zwierząt, odgłosów przyrody, pojazdów mechanicznych
 • wystukiwanie rytmów wg podanego wzoru
 • wykonywanie ćwiczeń ruchowych na podstawie słuchanego tekstu piosenki lub wiersza
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • kończenie wyrazów dwusylabowych
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • zamalowywanie farbą i dużym pędzlem dużych obrazków
 • zabawy ruchowe z naśladowaniem: „Głowa, ramiona”, „Krasnoludki” i inne
 • dopasowywanie klocków o różnych kształtach do identycznych otworów
 • naśladowanie ruchów nauczyciela
 • zapinanie guzików
 • rzucanie piłką, woreczkiem do celu
 • układanie elementów poprzedzone pokazem
 • montowanie konstrukcji z gotowych elementów wg wzoru
 • układanie elementów w szeregu wg wskazanej kolejności


A N E K S
Rewalidacja indywidualna – terapia pedagogiczna, rok szkolny 2005/2006

Uczeń: Magdalena Bączyńska

Zaburzona funkcja Ćwiczenia
Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • obserwacja (dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów): najbliższego otoczenia w różnych okolicznościach, tego, co się znajduje wokół dziecka
 • czynności wykonywanych przez różne osoby i naśladowanie ich
 • dobieranie obrazka do przedmiotu wskazanego przez nauczyciela
 • dostrzeganie prawidłowości lub nieprawidłowości we wskazanym przedmiocie
 • układanie prostych ciągów rytmicznych
 • układanie dowolnych form i układów z przedmiotów, klocków i figur
 • dopasowywanie przedmiotu, klocka, figury do swojego cienia
 • dopasowywanie obrazków według kolejności występowania po sobie
 • dostrzeganie przedmiotów nie pasujących do siebie
 • porównywanie ze sobą dwóch przedmiotów różniących się między sobą dwiema (trzema) cechami
 • gromadzenie przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie
 • układanie obrazków pociętych na 4 części
 • zabawa w naśladowanie czynności wykonywanych przez postacie wskazane na ilustracji
 • wyszukiwanie elementów składowych przedstawionego wzoru
Percepcja słuchowa
 • grupowanie przedmiotów wydających takie same dźwięki
 • rozpoznawanie osób po głosie
 • wysłuchiwanie zmian w tempie i głośności wydawanych i słyszanych dźwięków
 • układanie przedmiotów według słyszanego podanego rytmu
Orientacja przestrzenna
 • zabawy wdrażające do prawidłowego posługiwania się określeniami dotyczącymi kierunków: na prawo, w lewo, na wprost
 • zabawy po wytyczonych drogach, ścieżkach
 • ćwiczenia rozwijające umiejętności rozróżniania wzajemnego położenia przedmiotów na wydzielonej i ograniczonej płaszczyźnie
 • określanie wielkości przedmiotów względem siebie
 • grupowanie przedmiotów małych i dużych
Logiczne myślenie
 • dobieranie obrazków do całości z próbą uzasadnienia wyboru
 • określanie związku przedmiotu czynnością
 • zabawa „szukaj a znajdziesz”
 • przewidywanie co się wydarzy później
 • zabawa w kończenie zdań


Podpisy nauczycieli

Podpisy rodziców

Opracowały

Marzena Sapalska
Agnieszka Majcherczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie