Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nadpobudliwość ruchowa - opis i analiza przypadku

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12951 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Problem nadpobudliwości ruchowej bardzo często pojawia się w edukacji szkolnej. Zadaniem nauczyciela jest zminimalizowanie jego skutków. Jak udało mi się tego dokonać przedstwiam w ponizszym artykule.

NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA1. Identyfikacja problemu

· Problem
Uczeń nadpobudliwy sprawiający duże problemy dydaktyczne i wychowawcze.

· Podstawowe informacje na temat dziecka
Mikołaj jest chłopcem 10-letnim, pochodzi z pełnej 4 – osobowej rodziny. Ma siostrę uczennicę V klasy szkoły podstawowej. Oboje rodzice mają wyższe wykształcenie, sytuacja materialna i warunki mieszkaniowe rodziny są bardzo dobre.
Niestety chłopiec zarówno w domu jak i w szkole demonstruje trudne zachowania co stanowi powód zmartwień rodziców i nauczyciela.

· Główne objawy wskazujące na istnienie problemu
Mikołaj jest dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Najbardziej charakterystycznymi i uciążliwymi objawami występującymi u chłopca są nadmierna ruchliwość, objawiająca się nieustającymi zmianami pozycji ciała, zaburzenia uwagi, kłopoty z koncentracją a także niezrównoważeni emocjonalne i brak odporności w trudnych sytuacjach. Uczeń ten często kiwa się na krześle i chodzi po klasie.
Stale czymś manipuluje, wierci się, ciągle czegoś szuka, często spada mu coś z ławki. Niejednokrotnie też zapomina co ma zrobić. Okresy koncentracji są krótkie, chłopiec często rozprasza się, przerzucając swoją uwagę z jednego obiektu na drugi. Mikołajowi nie udaje się skoncentrować na szczegółach. Popełnia bezmyślne pomyłki w zadaniach. Nie lubi zadań wymagających dłuższego wysiłku umysłowego i z niechęcią się w nie angażuje. Nie dokańcza żadnej pracy a wszystko co robi jest nieestetyczne i niestaranne. Chłopiec ma także duże kłopoty z emocjami. Jest niespokojny, jego reakcje są gwałtowne i zmienne. Jest drażliwy i skłonny do obrażania się. Złości się poproszony o poprawienie wykonanej pracy. Jeśli chce zabrać głos nie podnosi ręki, nie czeka na pozwolenie tylko wykrzykuje swoje odpowiedzi.
W czasie przerw zawsze znajduje się tam, gdzie dzieje się coś niedobrego. Jest uczestnikiem bójek, które sam inicjuje choć uważa, że to on zawsze jest ofiarą. Niemożliwe jest ukaranie go np. wyłączeniem z zabawy ponieważ nie słucha poleceń nauczyciela dyżurującego.
Wyniki w nauce osiąga poniżej przeciętnej. Czyta niezbyt płynnie – wyrazami. Pisze z błędami (myli litery, popełnia błędy ortograficzne). Mimo dość bogatego słownictwa jego wypowiedzi są chaotyczne, brak w nich logiki i spójności.
Troszkę lepiej radzi sobie z matematyką. Dobrze orientuje się w otaczającym świecie. Nie wykazuje zdolności artystycznych, natomiast jest bardzo sprawny fizycznie.

· Uzasadnienie zainteresowania problemem
Prezentowana przez ucznia postawa negatywnie wpływa na całą klasę. Mikołaj swoim zachowaniem przeszkadza innym dzieciom w pracy na lekcji. Sam również nie może przez to efektywnie uczestniczyć w zajęciach. Dokucza innym także na przerwach i poza szkołą. Jego zachowanie jest więc wyjątkowo kłopotliwe.
Zainteresowanie problemem wynika z chęci udzielenia pomocy i wsparcia zarówno Mikołajowi jak i jego rodzicom, a także ułatwienia i usprawnienia pracy całej klasy.

2. Geneza i dynamika zjawiska
(na podstawie wywiadu, obserwacji, informacji od osób trzecich)

Chłopiec jest najmłodszy w rodzinie. Ma jedną siostrę nie sprawiającą żadnych kłopotów wychowawczych. Z relacji matki Mikołaj od urodzenia był dzieckiem ruchliwym, wszędobylskim, często nieposłusznym i upartym. Uwagę skupiał tylko na tym co go zainteresowało i to nie na długo. Często psuł zabawki lecz twierdził, „że to jemu się popsuło”. Jego ulubionym zajęciem był pobyt i zabawa na dworze.
Chłopiec wychowywany jest przez oboje rodziców, jednak wykazuje większa więź z matką. Ojca boi się. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że tata stosuje wobec niego kary cielesne. Matka jest zdecydowanie bardziej pobłażliwa i mało konsekwentna w swoich działaniach.
Z wywiadu przeprowadzonego z nauczycielką przedszkola wynika, że Mikołaj już od początku pobytu w placówce, czyli od 5 roku życia chłopiec wykazywał agresję. Dokuczał dzieciom, męczył słabszych, straszył opowiadając horrory, Na zwrócenie uwagi reagował krzykiem, kładł się na podłodze i wierzgał nogami. Lubił się również przechwalać, a także ubarwiać swoje opowieści. Często mówił sam do siebie. Był niespokojny i z trudem skupiał się na czymkolwiek. Najczęściej nie stosował się do poleceń i nie wykonywał zleconych mu zadań. Nie dokańczał żadnej pracy.
Podobnie sytuacja wyglądała od momentu pojawienia się Mikołaja w szkole. Problemy istniejące od urodzenia trwają do dziś choć w wyniku podjętych przeze mnie działań straciły na sile.

3. Znaczenie problemu


Nadpobudliwość ruchowa sferze motoryki polega na wzmożonym pobudzeniu ruchowym. W sferze emocjonalnej – na nadmiernej reaktywności. W sferze poznawczej przejawia się jako zaburzenie funkcji intelektualnych, głównie uwagi.
Badania H. Natowskiej wykazały, że dzieci te stanowią 2% populacji.
Nadmierna ruchliwość to najbardziej uciążliwy objaw. Dzieci nieustannie zmieniają pozycję ciała i stale czymś manipulują. Wolą zabawy ruchowe, często zmieniają zajęcia.
Objawem nadmiernej pobudliwości emocjonalnej są niewspółmierne do siły bodźca reakcje emocjonalne. Są to reakcje gwałtowne i zmienne. W naszej kulturze u chłopców przejawiają się często jako drażliwość, agresywność i impulsywność.
Nadpobudliwość w strefie poznawczej utrudnia skupienie uwagi mówi się wtedy o deficycie uwagi, i ogranicza jej selektywność, bo wszystkie bodźce wywołują reakcję dziecka. Słaba jest koncentracja uwagi, uwaga jest krótkotrwała i często przerzucana z jednego obiektu na inny.
Z reguły pojawiają się u dziecka wszystkie objawy na raz, jednak mogą przeważać poszczególne zespoły objawów. W jednym przypadku może to być niepokój ruchowy, w drugim nadmierna wrażliwość i nadpobudliwość emocjonalna. Często towarzyszą tym symptomom inne: zaburzenia snu, lęki dzienne i nocne, moczenie się, tiki, jąkanie. Są one wyrazem wzmożonego i niekontrolowanego napięcia, którego dziecko nie potrafi rozładować inaczej.
(red. K. Kruszewski „Sztuka nauczania, czynności nauczyciela”. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995).

4. Prognoza

NEGATYWNA
- pogłębienie istniejących problemów dydaktycznych i wychowawczych
- pojawienie się nowych trudności zarówno w nauce jak i zachowaniu

POZYTYWNA
- zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej
- poprawa kondycji psychicznej dziecka
- podniesienie samooceny ucznia
- zwiększenie samodzielności w wykonywaniu zadań szkolnych
- lepsze wyniki w nauce
- wzbudzenie określonych zainteresowań i znalezienie pasji
- poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej

5. Propozycje rozwiązania

Cele i zadania:
1. Wnikliwa obserwacja dziecka
2. Regularne rozmowy z dzieckiem
3. Podjęcie współpracy z rodzicami w celu ścisłego uregulowania trybu życia dziecka
4. Częsty kontakt z rodzicami
5. Ustalenie indywidualnych sposobów pracy i uczenia się
6. Stawianie dziecku osiągalnych celów o odpowiednim stopniu trudności
7. Pomoc w wykonywaniu zadań i doprowadzaniu czynności do końca
8. Egzekwowanie wymagań przy jednoczesnym rozumieniu potrzeb dziecka
9. Unikanie sytuacji wzbudzających nadmierne emocje
10. Wytwarzanie ogólnej spokojnej atmosfery w środowisku dziecka
11. Reagowanie na niewłaściwe postępowanie szczególnie takie, które zagraża bezpieczeństwu lub istotnie odbiega od norm społecznych
12. Analizowanie popełnianych przez dziecko błędów
13. Skierowanie Mikołaja na indywidualną terapię pedagogiczną
14. Zmiana formy aktywności ruchowej poprzez stwarzanie okazji do czynnego wypoczynku i zaspokojenia wzmożonej potrzeby ruchu (np. wyjazdy na basen)

6. Wdrażanie oddziaływań
(w okresie styczeń 2005 – kwiecień 2007)

1. Obserwacja dziecka w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw
2. Ustalenie z rodzicami i ścisłe przestrzeganie harmonogramu dnia
3. Indywidualizacja pracy na lekcji
4. Konsekwentne i systematyczne przestrzeganie ustalonych zasad
5. Omawianie z dzieckiem jego niewłaściwego zachowania przy jednoczesnym wskazywaniu innych możliwości zachowania
6. Dodatkowe spotkania z rodzicami poza wyznaczonymi w harmonogramie pracy szkoły zebraniami i konsultacjami
7. Regularne wyjazdy dziecka na basen

7. Efekty oddziaływań

A/Skutki oddziaływań
Zastosowanie zamierzonych celów i oddziaływań doprowadziło do znacznego polepszenia sytuacji Mikołaja. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej znacznie zmniejszyły się i w chwili obecnej występują okresowo i tylko w niektórych sytuacjach. Dziecko zaczęło wykazywać więcej zainteresowania pracą na lekcji, co wpłynęło na poprawę jego wyników w nauce. Podniosło to również samoocenę chłopca. Zwiększyła się też jego odporność psychiczna w sytuacjach trudnych. Dziecko znalazło też sposób na wyładowanie negatywnych emocji czynnie uczestnicząc w nauce pływania.
Również sytuacja w klasie uległa zmianie. „Wyciszony” Mikołaj nie przeszkadza już innym i praca całej klasy stała się bardziej efektywna.

B/Uzyskane efekty w odniesieniu do prognozy
Wszystkie oczekiwane efekty zawarte w prognozie pozytywnej zostały osiągnięte.


Ewa Ślęzak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie