Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kreowanie wizerunku szkoły średniej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4367 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jeśli chodzi o wizerunek szkoły, opinie wyrażane o niej przez otoczenie mają tendencję przylegania do szkoły, bez względu na to, czy są one pozytywne czy negatywne. Zmiana tych opinii jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem, dlatego należy dbać o wizerunek i pielęgnować go.
Wykreowany, ugruntowany i odpowiednio podtrzymywany pozytywny wizerunek szkoły tworzy dla niej swoisty „kredyt zaufania”.

1. Kreowanie wizerunku szkoły.

1.1. Istota wizerunku.

Czytając lekturę do pracy napotkałam na wiele definicji terminu wizerunek.
Przytoczę te, które moim zdaniem są ciekawe:
• Przez image szkoły rozumie się sumę subiektywnych opinii o jakości jej nauczania i kontaktów ze środowiskiem.
• Image jest zbiorowym odczuciem wykreowanym przez podmioty działające w otoczeniu szkoły jako rezultat narastających przez dłuższy okres czasu obserwacji jej działań.
• Wizerunek przedsiębiorstwa jest jego obrazem wśród ludzi, którzy się z nim spotykają – klientów, kontrahentów, urzędników, pracowników i innych. Inaczej – jest on tym, co ludzie myślą o przedsiębiorstwie.
Termin wizerunek jest często utożsamiany z pojęciem tożsamość. Są to jednak dwa różne terminy.
Tożsamość przedsiębiorstwa jest sumą elementów, które identyfikują je, wyróżniając spośród innych przedsiębiorstw. Wyraża się ona w jego indywidualnym charakterze w formie wizualnej.
O systemie identyfikacji wizualnej i jego technikach będzie mowa w kolejnym rozdziale.
Jeśli chodzi o wizerunek szkoły, opinie wyrażane o niej przez otoczenie mają tendencję przylegania do szkoły, bez względu na to, czy są one pozytywne czy negatywne. Zmiana tych opinii jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem, dlatego należy dbać o wizerunek i pielęgnować go.
Wykreowany, ugruntowany i odpowiednio podtrzymywany pozytywny wizerunek szkoły tworzy dla niej swoisty „kredyt zaufania”.

1.2. Korzyści związane z pozytywnym wizerunkiem.

• Sprzyja akceptacji działań szkoły przez podmioty znajdujące się w jej otoczeniu.
• Łatwiej jest uzyskać aprobatę dla działań szkoły, wsparcie finansowe,
• Daje większą możliwość udziału w ciekawych przedsięwzięciach.
• Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogą wykorzystać mocne strony swojej instytucji przy ubieganiu się o udział w różnych programach finansowych z funduszy krajowych czy zagranicznych.
• Podnosi morale pracowników i uczniów, którzy są dumni z tego, że pracują i uczą się w dobrze ocenianej szkole. Wzrasta ich prestiż. Są bardziej pewni siebie. Ludzie, którzy byli dumni ze swojej szkoły nawet po opuszczeniu jej murów pozostaną dla niej „bezpłatną reklamą”.
• Pozytywny image odgrywa rolę samo sprawdzającej się przepowiedni.
• Ludzie dobrze postrzegani pracują dobrze i odwrotnie. Pozytywne informacje z zewnątrz napływające do szkoły powodują wśród pracowników wytworzenie wysokiej samooceny.Cztery strategie kreowania pozytywnego wizerunku w zależności od tego, na ile szkoła jest znana w środowisku i jak jest przez nie postrzegana

Postawa przychylna

Pozytywny, lecz słabo rozpoznawalny image
Mało osób zna szkołę, ale te, które ją znają mają niej bardzo dobre zdanie
Zalecana strategia marketingowa
Znaczące zwiększenie działań informacyjnych w środowisku.

Pozytywny, utrwalony image
Wielu ludzi zna i pozytywnie ocenia szkołę
Zalecana strategia marketingowa
Podtrzymywanie dobrej reputacji szkoły i rozległej wiedzy o jej działalności w środowisku.

Postawa nieprzychylna


Znajomość niska

Negatywny, słabo rozpoznawalny image
Mało osób wie o szkole, a te, które ja znają, oceniają negatywnie.
Zalecana strategia marketingowa
Diagnoza przyczyn negatywnych ocen,
Plan działania minimalizujący negatywne odczucia i kreujący pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.

Znajomość wysoka

Negatywny, utrwalony image
Wiele osób zna szkołę, ale kojarzy im się ona z czymś negatywnym
Zalecana strategia marketingowa szybkie ustalenie przyczyn i źródła negatywnych ocen, działanie powstrzymujące ich dalsze przekazywanie, przygotowanie planu kreowania pozytywnego image szkoły w środowisku.

Źródło: P. Kotler, K. Fox: Strategic Marketing for Edukational Institutions. Wyd. Prentice-Hall, Englewood Clliffs 1985.

W zalecanych strategiach powtarzają się następujące działania:
• Diagnoza przyczyn negatywnych skojarzeń ze szkołą,
• Ich minimalizowanie,
• Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
• Podtrzymywanie pozytywnego image,
• Informowanie środowiska o działaniach szkoły.
Szkoda tylko, że pokazanej wyżej diagnozy nie przeprowadza się w naszych szkołach. Informacje o pozytywnym lub negatywnym odbiorze szkoły przez otoczenie pochodzą zwykle z codziennych kontaktów z różnymi osobami i przekazywanych przez nie informacji zwrotnych.
Możemy natomiast przeczytać o rankingu najlepszych szkół średnich w dużych miastach, ale jest on opracowywany na innych zasadach.

1.3. Wizualny system identyfikacji szkoły.

Tożsamość szkoły jest tworzona przez techniki kontaktu wizualnego z podmiotami otoczenia szkoły.

Do wizualnych elementów systemu identyfikacji szkoły można zaliczyć:

- Logo szkoły,
- Druki firmowe: papier firmowy, koperty, dokumenty handlowe,
- Identyfikatory pracowników szkoły,
- Stemple,
- Wystrój wewnętrzny i zewnętrzny szkoły,
- Informacja wizualna: tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, tabliczki
- informacyjne na drzwiach,,
- Sztandar szkoły,

Pierwszą rzeczą, na jaką zwracamy uwagę przychodząc do szkoły jest wygląd budynku i otoczenia szkoły. Zadbane otoczenie szkoły z dużą ilością powierzchni zielonych nastraja chyba każdego pozytywnie. Następną ważną rzeczą jest wystój pomieszczeń „kontaktowych”, czyli tych, gdzie odbywa się obsługa klienta. Sekretariaty i pokoje nauczycielskie są takimi miejscami, gdzie spotykamy najwięcej interesantów. Ich nienaganny wygląd, oznakowanie drogi do tych miejsc będzie bardzo pomocne dla osób nowych nie mających wcześniej kontaktu ze szkołą. Wszelkiego rodzaju oznakowanie będzie szczególnie ważne w czasie dni otwartych szkoły, gdzie zwiedzający będą chcieli dokładnie zapoznać się ze szkołą. Dobrze jest, kiedy w szkole znajduje się duża tablica informacyjna w wejściu do szkoły, gdzie zainteresowani odnajdą z łatwością wszelką lokalizację.
Kultura powitania, rozmów telefonicznych i przekazywania informacji powinna charakteryzować panie pracujące w sekretariacie. Przyjazne nastawienie chęć udzielania pomocy, profesjonalizm na każdym kroku, to cechy wymagane od pracowników szkoły.

1.4. Budowanie wizerunku dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Temu tematowi chciałabym poświęcić również trochę uwagi. Jest to proces niezwykle trudny, wymagający wieloletnich działań, ale niezbędny dla wizerunku szkoły.
W procesie dydaktyczno-wychowawczym duże znaczenie odgrywa zrozumienie i utożsamianie z celami szkoły. Aby te cele opracować konieczna jest współpraca i współdziałanie wszystkich nauczycieli. Dziś za dobrą szkołę uznaje się taką szkołę, w której nad przebijaniem się w pojedynkę każdego z nauczycieli zaczyna górować działanie zespołowe o wytyczonym wspólnie kierunku rozwoju i odpowiadającym mu planie. Wymaga to zespołowych przemyśleń, działań rady pedagogicznej, kierownictwa szkoły i administracji oświatowej.
Od skoordynowania i spójności tych działań zależeć będzie opinia o szkole, czy szkoła jest dobra czy przeciętna. W budowaniu wizerunku szkoły chodzi o to, żeby miała ona dobrą reputację.
Chciałabym podać kilka cech dobrej szkoły, na które wskazują austriaccy naukowcy w swojej pracy zbiorowej •. W świetle ich badań dobra szkoła to takie miejsce, w którym:
- kształci się przyszłe fachowe elity,
- dzieci niepełnosprawne mają możliwość integracji, odkrywają szkołę jako miejsce społecznego wsparcia,
- uczniowie optymalnie wykorzystują komputer i nowe technologie do wzrostu wiedzy,
- młodzi ludzie doświadczają tego, jak można mimo zróżnicowanego pochodzenia społecznego, odmienności religii, języka czy zainteresowań solidnie postępować wobec siebie, współpracować ze sobą czy rozwiązywać konflikty,
- znajduje się pomoc w razie niepowodzeń i odnajduje sens życia,
- Otwarcie ujawnia się problemy naszego świata, by uczniowie nabrali przekonania, iż kompetencje ich rozwiązania są lepsze niż rezygnacja.
Poszczególne kryteria są może ogólne, ale łączą w sobie wiele aspektów i oczekiwań jakościowego funkcjonowania szkoły.
Szkoła powinna być – zdaniem P. Poscha- przestrzenią doświadczania przez uczniów tego, iż oni też są ważni i potrzebni w danym społeczeństwie. W szkole zaś ciągle dominuje orientacja na dyscyplinę, pilność i obowiązkowość, przy słabym wspieraniu uczniowskiej inicjatywy, samodzielności i własnej odpowiedzialności.
Jakie praktyczne działania można podjąć, żeby stworzyć dobrą atmosferę w szkole, aby chętnie w niej przebywali uczniowie, nauczyciele i coraz tłumniej odwiedzali rodzice?
We wrześniu zajęcia mogłyby się rozpoczynać wspólnym uczestnictwem z kadrą w zajęciach sportowych czy kulturalnych. Mogłyby to być gry zespołowe, wycieczki rowerowe i piesze, jazdy konne, wycieczki dydaktyczne czy zajęcia terenowe.
Zajęcia takie budowałyby integrację i rozładowywały stres związany z pierwszymi dniami w szkole.
Inną formą zainteresowania uczniów szkołą byłyby zajęcia popołudniowe, finansowane częściowo przez powiat czy gminę, wspomagane pracą wolontariuszy, podzielone na bloki:
- sport (rowery, basen, jazda konna, łyżwy w zimie),
- kultura (muzea, teatr kino, nauka tańca, kółko teatralne, wystawy),
- sztuka (rysunki, malarstwo fotografia, krawiectwo),
- ogrodnictwo.
Uczniowie wybierają zajęcia dowolnie, aby wszechstronnie się rozwijać, ale w każdym semestrze je zmieniają.
Możliwość zajęć popołudniowych byłaby jeszcze jednym tematem dla dziennikarzy lokalnych mediów a dla szkoły reklamą i silna stroną w budowaniu wizerunku.
Innym pomysłem byłoby nawiązanie współpracy ze szkołą za granicą. Stworzyłoby to możliwość wymiany uczniów, nauki języka obcego, dzielenia się doświadczeniami i pomysłami wśród nauczycieli. W Polsce mamy tzw. miasta bliźniacze, gdzie zagraniczną współpracą są objęte nie tylko szkoły, ale gminy miast.
O dobrej atmosferze w szkole mogłoby decydować uczestnictwo uczniów w programach badawczych jak np.: Szkolnym Projekcie Energetycznym, który jest już znany niektórym szkołom. Uczniowie sprawdzają doświadczalnie ilość energii zużywanej w szkole oraz w swoich domach i szukają sposobu na jej oszczędzanie. Szkolny Program Badań Promieniotwórczości naturalnej, umożliwia monitoring skażenia powietrza atmosferycznego. Akcja „Sprzątanie Świata jest w Polsce popularna od kilku lat. Dzięki niej wzrasta świadomość ochrony środowiska i jego zanieczyszczenia. Tym działaniom przyświecałaby zasada:” Myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Można by włączyć uczniów w decydowanie o życiu społecznym szkoły poprzez wybieranie wychowawców klasowych. Wybory byłyby tajne, poprzedzone dyskusjami. Rezultaty zobowiązywałyby uczniów i nauczycieli do realizacji wspólnie ustalonych celów.
Kolejną inicjatywą szkoły może być nawiązanie współpracy z najbliższa uczelnią. Współpraca obejmowałaby dostęp do biblioteki i czytelni, uczestnictwo zainteresowanych uczniów w wykładach i ćwiczeniach na wybranych kierunkach, uczestnictwo nauczycieli w konferencjach i sympozjach, organizowanych przez koła naukowe.
Powyższe działania mogą spowodować, że w panoramie innych szkół nasza będzie się wyróżniała pozytywnie. Najważniejsze jest to, że uczniowie będą się identyfikowali ze swoja szkołą, a rodzice staną się jej prawdziwymi przyjaciółmi


Autor: Ewa Gromadzka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie