Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dodatkowe zajęcia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1960 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Temat: Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki, fizyki i chemii

Wstęp

     Zajęcia kierowane są do uczniów klas IIIa i IIIb gimnazjum. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji matematyki, fizyki, chemii, aby dokładniej przygotować ich do egzaminu zewnętrznego w części matematyczno – przyrodniczej.

Termin realizacji: rok szkolny 2003/2004, 2004/2005 i następne lata od września do kwietnia

Czas i forma realizacji: 1godzina tygodniowo (konsultacje pozalekcyjne lub godzina lekcyjna z godzin do dyspozycji nauczyciela), zajęcia będą prowadzone społecznie

Obszar wdrożenia: uczniowie klas trzecich gimnazjum

Realizator projektu: mgr Celina Gajewska – nauczycielka matematyki, fizyki, chemii i informatyki

Osoby wspomagające: dyrektor szkoły, nauczyciel biologii, nauczyciel geografii i nauczyciel techniki

Cele główne:

 • przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego (część matematyczno – przyrodnicza) poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań, czyli:
  1. umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu;
  2. wyszukiwania i stosowania informacji;
  3. wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych;
  4. stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów;
 • zapoznanie z organizacją egzaminu zewnętrznego.

  Cele edukacyjne:
   utrwalenie przerobionego materiału z matematyki, fizyki, chemii,
   rozwijanie zdolności matematycznych, fizycznych, chemicznych,
   rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania,
   kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
   przyswajanie i kształcenie umiejętności posługiwania się językiem charakterystycznym dla danego przedmiotu (matematyka, fizyka, chemia),
   kształtowanie umiejętności komunikowania i argumentowania,
   rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości,
   zwrócenie uwagi na ścisłość i precyzję wypowiedzi (zapisu) przy opisie sytuacji i prawidłowości w otaczającym świecie,
   doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów wyboru,
   rozwijanie dedukcyjnego myślenia, posługiwania się metodą eliminacji,
   rozwijanie twórczego myślenia.
  Ramowy program pracy:

  Materiał jest zgodny z programami nauczania matematyki, fizyki, chemii w klasach I – III gimnazjum dopuszczonymi do użytku szkolnego przez MEN:
  • "Od Pitagorasa do Euklidesa" – nr dopuszczenia DKW – 4014 – 180/99
  • "Fizyka z astronomią" – nr dopuszczenia DKW – 4014 – 201/99
  • "Chemia w gimnazjum" – nr dopuszczenia DKW – 4014 – 77/99
  1. Matematyka
   1. Liczby i działania
    1. działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, z uwzględnieniem ich kolejności;
    2. porównywanie liczb wymiernych;
    3. przybliżenia dziesiętne z nadmiarem i niedomiarem.
   2. Procenty i ich zastosowania praktyczne
    1. procent jako setna część liczby;
    2. obliczanie procentu danej liczby, liczby z danego jej procentu i ile procent jednej liczby stanowi druga liczba;
    3. stosowanie obliczeń procentowych w praktyce.
   3. Wyrażenia algebraiczne
    1. zapisywanie, nazywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych;
    2. obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego;
    3. pojęcie sumy algebraicznej – dodawanie, odejmowanie, mnożenie (wzory skróconego mnożenia).
   4. Figury geometryczne i relacje między nimi
    1. pojęcie sumy i różnicy odcinków;
    2. własności symetralnej odcinka;
    3. dodawanie i odejmowanie kątów;
    4. własności dwusiecznej kąta;
    5. własności trójkątów i innych wielokątów;
    6. koło i okrąg – wyznaczanie środka okręgu (koła);
    7. kąt wpisany i kąt środkowy;
    8. okrąg i prosta – wzajemne położenie i własności;
    9. okrąg wpisany w trójkąt i opisany na okręgu.
   5. Symetrie
    1. własności symetrii osiowej i symetrii środkowej;
    2. figury osiowo – i środkowo – symetryczne;
    3. własności wielokątów foremnych.
   6. Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych empirycznych
    1. czytanie tabel i wykresów zawierających dane empiryczne;
    2. sporządzanie diagramów i wykresów, selekcja danych;
    3. średnia arytmetyczna, moda, mediana, rozstęp.
   7. Równania, proporcje, nierówności, układy równań
    1. rozwiązywanie równań i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą;
    2. proporcjonalność prosta i odwrotna – obliczanie niewiadomego wyrazu proporcji;
    3. równania I stopnia z dwiema niewiadomymi i zbiór ich rozwiązań;
    4. rozwiązywanie układów dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i przeciwnych współczynników;
    5. graficzna interpretacja rozwiązań układów dwóch równań liniowych;
    6. rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań, nierówności, proporcji i układów równań.
   8. Figury jednokładne i podobne
    1. stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju;
    2. podział odcinka na równe części i w danym stosunku;
    3. twierdzenie Talesa i zastosowania;
    4. punkty i figury jednokładne i ich własności;
    5. figury podobne i ich własności.
   9. Twierdzenie Pitagorasa
    1. zastosowanie twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego;
    2. związki miarowe w trójkącie prostokątnym;
    3. rozwiązywanie trójkątów prostokątnych (równoramiennych i o kątach 30o, 60o, 90o.
   10. Obwód i pole wielokąta, długość okręgu, pole koła
    1. obliczanie obwodów i pól wielokątów – jednostki miary pola;
    2. długość okręgu i pole koła;
    3. obliczanie długości okręgu i pola koła oraz długości łuku, pola wycinka i odcinka koła.
   11. Potęgi i pierwiastki
    1. obliczanie iloczynu i ilorazu potęg o tej samej podstawie;
    2. potęgowanie potęgi;
    3. obliczanie iloczynu i ilorazu potęg o tym samym wykładniku;
    4. pierwiastek kwadratowy i sześcienny – działania na pierwiastkach;
   12. Funkcje
    1. określanie zbioru argumentów i zbioru wartości (dziedzina i przeciwdziedzina);
    2. funkcja liniowa i jej własności;
    3. badanie monotoniczności funkcji;
    4. wybrane funkcje nieliniowe i ich własności.
   13. Proste i płaszczyzny w przestrzeni
    1. wzajemne położenie prostych, płaszczyzn oraz prostych i płaszczyzn w przestrzeni;
    2. kąt między prostą i płaszczyzną;
    3. kąt dwuścienny i jego miara.
   14. Graniastosłupy i ostrosłupy
    1. siatki różnego rodzaju ostrosłupów i graniastosłupów;
    2. wyróżnianie elementów ostrosłupa i graniastosłupa;
    3. przekroje ostrosłupa i graniastosłupa;
    4. obliczanie pola powierzchni podstaw, pola powierzchni bocznej i całkowitej oraz objętości ostrosłupów i graniastosłupów.
   15. Bryły obrotowe
    1. walec, stożek, kula – wyróżnianie elementów, kreślenie siatki walca i stożka;
    2. przekroje brył;
    3. obliczanie pola podstawy, pola powierzchni bocznej i całkowitej walca i stożka;
    4. obliczanie pola powierzchni i objętości kuli.
  2. Fizyka
   1. Kinematyka
    1. wielkości opisujące ruch, wzory na ich obliczanie, jednostki;
    2. rozwiązywanie zadań dotyczących ruchu jednostajnego, przyśpieszonego, opóźnionego oraz niejednostajnego;
    3. przekształcanie wzorów i jednostek dotyczących znanych wielkości fizycznych;
    4. analiza wykresów ruchu.
   2. Siły i ruch (dynamika)
    1. wyznaczanie sił działających na ciała fizyczne znajdujące się w określonych stanach;
    2. zastosowanie zasad dynamiki w praktyce – rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych polegających na objaśnianiu i wyciąganiu wniosków;
   3. Praca, moc, energia mechaniczna
    1. obliczanie pracy i mocy ciał fizycznych, w tym urządzeń mechanicznych;
    2. przemiany energii w zjawiskach fizycznych – obliczanie Ep i Ek.
   4. Właściwości materii
    1. właściwości substancji w trzech stanach skupienia i ich związek z towarzyszącymi zjawiskami;
    2. analiza procesów cieplnych zachodzących w przyrodzie.
   5. Hydrostatyka i aerostatyka
    1. prawo Pascala i prawo Archimedesa;
    2. rozwiązywanie zadań dotyczących gęstości i ciśnienia.
   6. Ruch po okręgu
    1. wielkości opisujące ruch po okręgu i ich obliczanie;
    2. elementy astronomii – ciążenie powszechne.
   7. Elektrostatyka
    1. prawo Coulomba – analiza jakościowa;
    2. wyznaczanie linii sił pola elektrostatycznego.
   8. Prąd elektryczny
    1. wielkości charakteryzujące prąd elektryczny – wzory i jednostki;
    2. zadania rachunkowe na obliczanie różnych wielkości dotyczących prądu elektrycznego – prawo Ohma i prawo Kirchhoffa.
   9. Magnetyzm
    1. pole magnetyczne – właściwości magnesu i elektromagnesu.
   10. Ruch drgający i falowy
    1. istota ruchu drgającego i falowego w otaczającym świecie;
    2. obliczanie wartości wielkości dotyczących ruchu drgającego i falowego.
   11. Optyka
    1. istota zjawisk optycznych w przyrodzie;
    2. powstawanie obrazów w soczewkach skupiających i rozpraszających;
    3. konstrukcyjne wyznaczanie obrazów.
  3. Chemia
   1. Substancje chemiczne i ich przemiany
    1. mieszanina a związek chemiczny;
    2. typy reakcji chemicznych – substraty i produkty;
    3. źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza – sposoby zapobiegania.
   2. Atom i cząsteczka
    1. budowa atomu;
    2. zapis reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów – uzgadnianie równań reakcji;
    3. jakościowa i ilościowa interpretacja równań reakcji chemicznych – prawo zachowania masy i prawo stałości składu;
    4. pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych;
    5. określanie zależności właściwości i budowy atomu pierwiastków od ich położenia w układzie okresowym.
   3. Kwasy i wodorotlenki
    1. reakcje otrzymywania;
    2. reakcje dysocjacji – wyznaczanie wzorów związków, które uległy dysocjacji na podstawie obecności jonów w roztworze;
    3. skala pH – określanie odczynu roztworów na podstawie obecności jonów w roztworze;
    4. zadania na obliczanie stężenia procentowego z przekształcaniem wzoru na Cp i wzoru na gęstość substancji;
   4. Sole
    1. sposoby otrzymywania soli – pisanie równań reakcji;
    2. wzory i nazwy soli kwasów tlenowych i beztlenowych;
    3. przedstawia równanie wytrącania osadu na podstawie tablicy rozpuszczalności;
    4. zastosowanie i właściwości soli poprzez wyjaśnienie reakcji zachodzących w najbliższym otoczeniu, np. mętnienie wody wapieniem, otrzymywanie napoju gazowanego, spulchnianie ciasta.
   5. Tworzywa pochodzenia mineralnego
    1. właściwości metali – korozja metali;
    2. dwutlenek krzemu i jego odmiany – szkło;
    3. skały wapienne, ich rodzaje, właściwości i zastosowanie – identyfikacja skał wapiennych;
    4. gips palony i krystaliczny – właściwości i zastosowanie;
    5. węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny jako surowce energetyczne.
   6. Węgiel i jego związki z wodorem
    1. odmiany alotropowe węgla i ich właściwości;
    2. szereg homologiczny węglowodorów (alkanów, alkenów i alkinów) – właściwości i zastosowanie;
    3. reakcje spalania (całkowitego, częściowego i niecałkowitego) – produkty reakcji;
   7. Pochodne węglowodorów
    1. alkohole, kwasy organiczne, mydła, estry – właściwości, znaczenie w gospodarce oraz podstawowe wzory i reakcje otrzymywania;
    2. identyfikacja związku na podstawie grupy funkcyjnej;
    3. rodniki i grupy funkcyjne amin i aminokwasów;
    4. zapisywanie równań reakcji spalania alkoholi i kwasów.
   8. Związki chemiczne w życiu codziennym
    1. białka, cukry, tłuszcze – budowa chemiczna, znaczenie dla organizmu, reakcje charakterystyczne;
    2. zapisywanie równań hydrolizy i zmydlania tłuszczów;
    3. zapisywanie równań hydrolizy cukrów złożonych;
    4. zapisywanie równań reakcji fotosyntezy i reakcji fermentacji alkoholowej glukozy.
       W trakcie realizacji projektu, na każdych zajęciach rozwiązywane są zadania problemowe wymagające łączenia wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów nauczania w gimnazjum.

  Warunki realizacji treści programowych:
  Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniami, nauczyciel powinien:
  • o ile to możliwe stosować różnorodne formy pracy,
  • dobierać interesujące przykłady zadań i problemów pojawiających się w standardach egzaminacyjnych,
  • umożliwić wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach słabszym uczniom,
  • zadbać o odpowiednią atmosferę na zajęciach,
  • wzmacniać poczucie satysfakcji i własnej wartości uczniów,
  • motywować do dalszej pracy i systematycznego udziału w zajęciach.
       Treści programowe są dopasowane do materiału powtarzanego oraz aktualnie analizowanego na lekcjach matematyki, fizyki i chemii. Zajęcia dodatkowe mają pełnić rolę uzupełnienia, utrwalenia i uporządkowania wiedzy. Podczas zajęć rozwiązywane są zadania oraz omawiane problemy o różnych poziomach trudności, przeważają jednak zbliżone tematyką i stopniem trudności do zadań pojawiających się na egzaminach gimnazjalnych.
       Zajęcia prowadzone są w kolejności przedstawionej w treściach programowych (na przemian matematyka – fizyka – chemia). Istnieje jednak możliwość zmiany kolejności w przypadku zgłoszenia przez uczniów takiej potrzeby.

  Materiały pomocnicze:
  • podręczniki: Matematyka "Od Pitagorasa do Euklidesa" oraz inne dostępne, "Fizyka i astronomia" i inne, "Chemia w gimnazjum" i inne;
  • karty pracy (opracowane przez nauczyciela do każdego działu);
  • zbiory zadań różnego typu;
  • testy podsumowujące opracowane przez nauczyciela lub dostępne na rynku (np. zamieszczane przez "Gazetę Wyborczą" na płytach CD – ROM), czy na stronach www portali edukacyjnych oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
  Przewidywane osiągnięcia uczniów:
  Uczeń powinien umieć:
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów,
  • czytać ze zrozumieniem teksty, np. w podręcznikach, w prasie, itp.,
  • stosować odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań obiektów, itp. oraz dotyczącego racjonalnego użytkowania środowiska,
  • wykonywać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych,
  • posługiwać się własnościami figur,
  • odczytywać informacje przedstawione w różnorodnej formie: tekstu, mapy, wykresu, tabeli, schematu,
  • świadomie operować informacją,
  • wskazywać prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów,
  • posługiwać się językiem symboli właściwym danej dziedzinie,
  • stosować zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk,
  • znajdować różne drogi rozwiązań tego samego problemu,
  • poprawnie zakodować pracę i wypełnić kartę odpowiedzi.

  Opracowanie i realizacja:

  Celina Gajewska
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie