Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dodatkowe zajęcia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2291 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Temat: Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki, fizyki i chemii

Wstęp

     Zajęcia kierowane są do uczniów klas IIIa i IIIb gimnazjum. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji matematyki, fizyki, chemii, aby dokładniej przygotować ich do egzaminu zewnętrznego w części matematyczno – przyrodniczej.

Termin realizacji: rok szkolny 2003/2004, 2004/2005 i następne lata od września do kwietnia

Czas i forma realizacji: 1godzina tygodniowo (konsultacje pozalekcyjne lub godzina lekcyjna z godzin do dyspozycji nauczyciela), zajęcia będą prowadzone społecznie

Obszar wdrożenia: uczniowie klas trzecich gimnazjum

Realizator projektu: mgr Celina Gajewska – nauczycielka matematyki, fizyki, chemii i informatyki

Osoby wspomagające: dyrektor szkoły, nauczyciel biologii, nauczyciel geografii i nauczyciel techniki

Cele główne:

 • przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego (część matematyczno – przyrodnicza) poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań, czyli:
  1. umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu;
  2. wyszukiwania i stosowania informacji;
  3. wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych;
  4. stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów;
 • zapoznanie z organizacją egzaminu zewnętrznego.

  Cele edukacyjne:
   utrwalenie przerobionego materiału z matematyki, fizyki, chemii,
   rozwijanie zdolności matematycznych, fizycznych, chemicznych,
   rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania,
   kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
   przyswajanie i kształcenie umiejętności posługiwania się językiem charakterystycznym dla danego przedmiotu (matematyka, fizyka, chemia),
   kształtowanie umiejętności komunikowania i argumentowania,
   rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości,
   zwrócenie uwagi na ścisłość i precyzję wypowiedzi (zapisu) przy opisie sytuacji i prawidłowości w otaczającym świecie,
   doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów wyboru,
   rozwijanie dedukcyjnego myślenia, posługiwania się metodą eliminacji,
   rozwijanie twórczego myślenia.
  Ramowy program pracy:

  Materiał jest zgodny z programami nauczania matematyki, fizyki, chemii w klasach I – III gimnazjum dopuszczonymi do użytku szkolnego przez MEN:
  • "Od Pitagorasa do Euklidesa" – nr dopuszczenia DKW – 4014 – 180/99
  • "Fizyka z astronomią" – nr dopuszczenia DKW – 4014 – 201/99
  • "Chemia w gimnazjum" – nr dopuszczenia DKW – 4014 – 77/99
  1. Matematyka
   1. Liczby i działania
    1. działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, z uwzględnieniem ich kolejności;
    2. porównywanie liczb wymiernych;
    3. przybliżenia dziesiętne z nadmiarem i niedomiarem.
   2. Procenty i ich zastosowania praktyczne
    1. procent jako setna część liczby;
    2. obliczanie procentu danej liczby, liczby z danego jej procentu i ile procent jednej liczby stanowi druga liczba;
    3. stosowanie obliczeń procentowych w praktyce.
   3. Wyrażenia algebraiczne
    1. zapisywanie, nazywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych;
    2. obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego;
    3. pojęcie sumy algebraicznej – dodawanie, odejmowanie, mnożenie (wzory skróconego mnożenia).
   4. Figury geometryczne i relacje między nimi
    1. pojęcie sumy i różnicy odcinków;
    2. własności symetralnej odcinka;
    3. dodawanie i odejmowanie kątów;
    4. własności dwusiecznej kąta;
    5. własności trójkątów i innych wielokątów;
    6. koło i okrąg – wyznaczanie środka okręgu (koła);
    7. kąt wpisany i kąt środkowy;
    8. okrąg i prosta – wzajemne położenie i własności;
    9. okrąg wpisany w trójkąt i opisany na okręgu.
   5. Symetrie
    1. własności symetrii osiowej i symetrii środkowej;
    2. figury osiowo – i środkowo – symetryczne;
    3. własności wielokątów foremnych.
   6. Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych empirycznych
    1. czytanie tabel i wykresów zawierających dane empiryczne;
    2. sporządzanie diagramów i wykresów, selekcja danych;
    3. średnia arytmetyczna, moda, mediana, rozstęp.
   7. Równania, proporcje, nierówności, układy równań
    1. rozwiązywanie równań i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą;
    2. proporcjonalność prosta i odwrotna – obliczanie niewiadomego wyrazu proporcji;
    3. równania I stopnia z dwiema niewiadomymi i zbiór ich rozwiązań;
    4. rozwiązywanie układów dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i przeciwnych współczynników;
    5. graficzna interpretacja rozwiązań układów dwóch równań liniowych;
    6. rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań, nierówności, proporcji i układów równań.
   8. Figury jednokładne i podobne
    1. stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju;
    2. podział odcinka na równe części i w danym stosunku;
    3. twierdzenie Talesa i zastosowania;
    4. punkty i figury jednokładne i ich własności;
    5. figury podobne i ich własności.
   9. Twierdzenie Pitagorasa
    1. zastosowanie twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego;
    2. związki miarowe w trójkącie prostokątnym;
    3. rozwiązywanie trójkątów prostokątnych (równoramiennych i o kątach 30o, 60o, 90o.
   10. Obwód i pole wielokąta, długość okręgu, pole koła
    1. obliczanie obwodów i pól wielokątów – jednostki miary pola;
    2. długość okręgu i pole koła;
    3. obliczanie długości okręgu i pola koła oraz długości łuku, pola wycinka i odcinka koła.
   11. Potęgi i pierwiastki
    1. obliczanie iloczynu i ilorazu potęg o tej samej podstawie;
    2. potęgowanie potęgi;
    3. obliczanie iloczynu i ilorazu potęg o tym samym wykładniku;
    4. pierwiastek kwadratowy i sześcienny – działania na pierwiastkach;
   12. Funkcje
    1. określanie zbioru argumentów i zbioru wartości (dziedzina i przeciwdziedzina);
    2. funkcja liniowa i jej własności;
    3. badanie monotoniczności funkcji;
    4. wybrane funkcje nieliniowe i ich własności.
   13. Proste i płaszczyzny w przestrzeni
    1. wzajemne położenie prostych, płaszczyzn oraz prostych i płaszczyzn w przestrzeni;
    2. kąt między prostą i płaszczyzną;
    3. kąt dwuścienny i jego miara.
   14. Graniastosłupy i ostrosłupy
    1. siatki różnego rodzaju ostrosłupów i graniastosłupów;
    2. wyróżnianie elementów ostrosłupa i graniastosłupa;
    3. przekroje ostrosłupa i graniastosłupa;
    4. obliczanie pola powierzchni podstaw, pola powierzchni bocznej i całkowitej oraz objętości ostrosłupów i graniastosłupów.
   15. Bryły obrotowe
    1. walec, stożek, kula – wyróżnianie elementów, kreślenie siatki walca i stożka;
    2. przekroje brył;
    3. obliczanie pola podstawy, pola powierzchni bocznej i całkowitej walca i stożka;
    4. obliczanie pola powierzchni i objętości kuli.
  2. Fizyka
   1. Kinematyka
    1. wielkości opisujące ruch, wzory na ich obliczanie, jednostki;
    2. rozwiązywanie zadań dotyczących ruchu jednostajnego, przyśpieszonego, opóźnionego oraz niejednostajnego;
    3. przekształcanie wzorów i jednostek dotyczących znanych wielkości fizycznych;
    4. analiza wykresów ruchu.
   2. Siły i ruch (dynamika)
    1. wyznaczanie sił działających na ciała fizyczne znajdujące się w określonych stanach;
    2. zastosowanie zasad dynamiki w praktyce – rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych polegających na objaśnianiu i wyciąganiu wniosków;
   3. Praca, moc, energia mechaniczna
    1. obliczanie pracy i mocy ciał fizycznych, w tym urządzeń mechanicznych;
    2. przemiany energii w zjawiskach fizycznych – obliczanie Ep i Ek.
   4. Właściwości materii
    1. właściwości substancji w trzech stanach skupienia i ich związek z towarzyszącymi zjawiskami;
    2. analiza procesów cieplnych zachodzących w przyrodzie.
   5. Hydrostatyka i aerostatyka
    1. prawo Pascala i prawo Archimedesa;
    2. rozwiązywanie zadań dotyczących gęstości i ciśnienia.
   6. Ruch po okręgu
    1. wielkości opisujące ruch po okręgu i ich obliczanie;
    2. elementy astronomii – ciążenie powszechne.
   7. Elektrostatyka
    1. prawo Coulomba – analiza jakościowa;
    2. wyznaczanie linii sił pola elektrostatycznego.
   8. Prąd elektryczny
    1. wielkości charakteryzujące prąd elektryczny – wzory i jednostki;
    2. zadania rachunkowe na obliczanie różnych wielkości dotyczących prądu elektrycznego – prawo Ohma i prawo Kirchhoffa.
   9. Magnetyzm
    1. pole magnetyczne – właściwości magnesu i elektromagnesu.
   10. Ruch drgający i falowy
    1. istota ruchu drgającego i falowego w otaczającym świecie;
    2. obliczanie wartości wielkości dotyczących ruchu drgającego i falowego.
   11. Optyka
    1. istota zjawisk optycznych w przyrodzie;
    2. powstawanie obrazów w soczewkach skupiających i rozpraszających;
    3. konstrukcyjne wyznaczanie obrazów.
  3. Chemia
   1. Substancje chemiczne i ich przemiany
    1. mieszanina a związek chemiczny;
    2. typy reakcji chemicznych – substraty i produkty;
    3. źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza – sposoby zapobiegania.
   2. Atom i cząsteczka
    1. budowa atomu;
    2. zapis reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów – uzgadnianie równań reakcji;
    3. jakościowa i ilościowa interpretacja równań reakcji chemicznych – prawo zachowania masy i prawo stałości składu;
    4. pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych;
    5. określanie zależności właściwości i budowy atomu pierwiastków od ich położenia w układzie okresowym.
   3. Kwasy i wodorotlenki
    1. reakcje otrzymywania;
    2. reakcje dysocjacji – wyznaczanie wzorów związków, które uległy dysocjacji na podstawie obecności jonów w roztworze;
    3. skala pH – określanie odczynu roztworów na podstawie obecności jonów w roztworze;
    4. zadania na obliczanie stężenia procentowego z przekształcaniem wzoru na Cp i wzoru na gęstość substancji;
   4. Sole
    1. sposoby otrzymywania soli – pisanie równań reakcji;
    2. wzory i nazwy soli kwasów tlenowych i beztlenowych;
    3. przedstawia równanie wytrącania osadu na podstawie tablicy rozpuszczalności;
    4. zastosowanie i właściwości soli poprzez wyjaśnienie reakcji zachodzących w najbliższym otoczeniu, np. mętnienie wody wapieniem, otrzymywanie napoju gazowanego, spulchnianie ciasta.
   5. Tworzywa pochodzenia mineralnego
    1. właściwości metali – korozja metali;
    2. dwutlenek krzemu i jego odmiany – szkło;
    3. skały wapienne, ich rodzaje, właściwości i zastosowanie – identyfikacja skał wapiennych;
    4. gips palony i krystaliczny – właściwości i zastosowanie;
    5. węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny jako surowce energetyczne.
   6. Węgiel i jego związki z wodorem
    1. odmiany alotropowe węgla i ich właściwości;
    2. szereg homologiczny węglowodorów (alkanów, alkenów i alkinów) – właściwości i zastosowanie;
    3. reakcje spalania (całkowitego, częściowego i niecałkowitego) – produkty reakcji;
   7. Pochodne węglowodorów
    1. alkohole, kwasy organiczne, mydła, estry – właściwości, znaczenie w gospodarce oraz podstawowe wzory i reakcje otrzymywania;
    2. identyfikacja związku na podstawie grupy funkcyjnej;
    3. rodniki i grupy funkcyjne amin i aminokwasów;
    4. zapisywanie równań reakcji spalania alkoholi i kwasów.
   8. Związki chemiczne w życiu codziennym
    1. białka, cukry, tłuszcze – budowa chemiczna, znaczenie dla organizmu, reakcje charakterystyczne;
    2. zapisywanie równań hydrolizy i zmydlania tłuszczów;
    3. zapisywanie równań hydrolizy cukrów złożonych;
    4. zapisywanie równań reakcji fotosyntezy i reakcji fermentacji alkoholowej glukozy.
       W trakcie realizacji projektu, na każdych zajęciach rozwiązywane są zadania problemowe wymagające łączenia wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów nauczania w gimnazjum.

  Warunki realizacji treści programowych:
  Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniami, nauczyciel powinien:
  • o ile to możliwe stosować różnorodne formy pracy,
  • dobierać interesujące przykłady zadań i problemów pojawiających się w standardach egzaminacyjnych,
  • umożliwić wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach słabszym uczniom,
  • zadbać o odpowiednią atmosferę na zajęciach,
  • wzmacniać poczucie satysfakcji i własnej wartości uczniów,
  • motywować do dalszej pracy i systematycznego udziału w zajęciach.
       Treści programowe są dopasowane do materiału powtarzanego oraz aktualnie analizowanego na lekcjach matematyki, fizyki i chemii. Zajęcia dodatkowe mają pełnić rolę uzupełnienia, utrwalenia i uporządkowania wiedzy. Podczas zajęć rozwiązywane są zadania oraz omawiane problemy o różnych poziomach trudności, przeważają jednak zbliżone tematyką i stopniem trudności do zadań pojawiających się na egzaminach gimnazjalnych.
       Zajęcia prowadzone są w kolejności przedstawionej w treściach programowych (na przemian matematyka – fizyka – chemia). Istnieje jednak możliwość zmiany kolejności w przypadku zgłoszenia przez uczniów takiej potrzeby.

  Materiały pomocnicze:
  • podręczniki: Matematyka "Od Pitagorasa do Euklidesa" oraz inne dostępne, "Fizyka i astronomia" i inne, "Chemia w gimnazjum" i inne;
  • karty pracy (opracowane przez nauczyciela do każdego działu);
  • zbiory zadań różnego typu;
  • testy podsumowujące opracowane przez nauczyciela lub dostępne na rynku (np. zamieszczane przez "Gazetę Wyborczą" na płytach CD – ROM), czy na stronach www portali edukacyjnych oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
  Przewidywane osiągnięcia uczniów:
  Uczeń powinien umieć:
  • wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów,
  • czytać ze zrozumieniem teksty, np. w podręcznikach, w prasie, itp.,
  • stosować odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań obiektów, itp. oraz dotyczącego racjonalnego użytkowania środowiska,
  • wykonywać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych,
  • posługiwać się własnościami figur,
  • odczytywać informacje przedstawione w różnorodnej formie: tekstu, mapy, wykresu, tabeli, schematu,
  • świadomie operować informacją,
  • wskazywać prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów,
  • posługiwać się językiem symboli właściwym danej dziedzinie,
  • stosować zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk,
  • znajdować różne drogi rozwiązań tego samego problemu,
  • poprawnie zakodować pracę i wypełnić kartę odpowiedzi.

  Opracowanie i realizacja:

  Celina Gajewska
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie