Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć kółka regionalnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7348 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wstęp

     Współczesna Edukacja szkolna zmierza do wszechstronnego rozwoju człowieka. Poszczególne elementy osobowości człowieka są wynikiem procesu wychowania i kształcenia, które w pracy szkoły stanowią integralną całość.
     Edukacja wczesnoszkolna powinna w jak największym stopniu integrować poszczególne dziedziny wiedzy, by uzyskać scalony obraz świata.
     W klasach 1-3 uczeń poznaje otaczający świat w kontakcie z różnymi środowiskami tj.: środowiskiem rodzinnym, klasowym, szkolnym, rodzinnej miejscowości, regionu, kraju ojczystego. Program Edukacji Regionalnej "Ziemi Mrągowskiej" jest zgodny z Podstawą programową dla I etapu kształcenia szkoły podstawowej, treściami zawartymi w programach nauczania klas I-III, zadaniami szkoły umożliwiającymi poznanie regionu i jego kultury – zawartymi w planach dydaktyczno – wychowawczych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 1999 r. Edukacja Regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.
     Program ten zakłada poznanie historii, szeroko pojętej kultury i folkloru, dnia współczesnego naszego regionu, a także jego związku z Europą.
     Treści programu są tak dobrane, żeby uczeń pojął związki między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, będąc przy tym kreatywnym i twórczym, odpowiedzialnym, życzliwym ludziom i przyrodzie.
     Treści programowe edukacji regionalnej ułożone są "spiralnie". Dzięki temu poszczególne zagadnienia można kontynuować i przebudowywać w kolejnych klasach.
     Realizacja tych treści daje możliwość zintegrowania edukacji plastycznej, matematycznej, społeczno – przyrodniczej, plastyczno – technicznej oraz muzyczno – ruchowej.
     Mając w perspektywie przynależność do wspólnej Europy uważamy, iż istotne znaczenie ma kształcenie podstaw patriotycznych, będących wyrazem miłości i przywiązania do swojej wielkiej i przede wszystkim małej ojczyzny.
     Kochać i szanować można to , co się zna, gdzie dostrzega się piękno. Jak i czego nauczymy młodych ludzi, takim będziemy narodem i takie będziemy mieć nasze lokalne społeczeństwo.

I. Szczegółowe cele kształcenia regionalnego .
     Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna ma za zadanie wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w procesie nabywania wiedzy o świecie, o samym sobie, uświadomienie mu miejsca człowieka w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.
     Program Edukacji Regionalnej " Ziemi Mrągowskiej" ma umożliwić uczniom integrację ze środowiskiem i dziedzictwem kulturowym swojego regionu. Stąd głównym jego celem jest stworzenie warunków dla ukształtowania w sobie przez uczniów świadomości bycia przyszłym obywatelem Ziemi Mrągowskiej, który :

 • zna swój region w aspekcie geograficznym, architektonicznym, etnograficznym, historycznym i kulturowym
 • gromadzi pamiątki z przeszłości
 • jest dumny ze swojej małej ojczyzny
 • czuje się związany emocjonalnie z regionem
 • dba o środowisko naturalne
 • przejawia szacunek w stosunku do miejsc pamięci narodowej i dziedzictwa kulturowego
 • jest tolerancyjny wobec innych ludzi, kultur i języka.
Edukacja Regionalna powinna stwarzać uczniom warunki dla :

• Poznania swego regionu w aspekcie geograficznym, co oznacza:
 • zdobycie przez ucznia wiedzy o :
  • miejscu zamieszkania, najbliższym otoczeniu domu rodzinnego i szkoły, największych zakładach oraz miejscach rekreacji w mieście;
  • podziale administracyjnym woj. warmińsko - mazurskiego, charakterystyczne właściwości krajobrazu mazurskiego, oraz miejsc rekreacyjnych na tym terenie.
  • najważniejszych miastach regionu, władzach samorządowych i ich najważniejszych zadaniach, najbardziej atrakcyjnych miejscach i ciekawostkach przyrodniczych oraz sposobach ochrony środowiska naturalnego regionu.
 • ukształtowanie umiejętności :
  • bezpiecznego poruszania się po swoim osiedlu, pokonywania drogi do szkoły, korzystania z poznanych miejsc rekreacji do uprawiania czynnego wypoczynku
  • wskazania na mapie województwa i jego stolicy, miasta Mrągowa i jego powiatu, miejscowości turystycznych .
  • wskazywania na mapie Polski swojego województwa i innych, z nim sąsiadujących, odnajdywanie poznanych rzek i jezior, miast i wsi regionu.
 • Nabycia takich właściwości podmiotowych jak :
  • szacunku do pracy własnej i innych oraz jej wytworów, dbałości o środowisko naturalne wokół szkoły i w miejscu zamieszkania;
  • ciekawości poznawczej regionu mrągowskiego, wrażliwości na jego piękno
  • nastawienia na poznawanie przyrody naszej okolicy i jej ochrony.
• Poznania charakterystycznych właściwości budownictwa dawniej i dziś przez :
 • zdobycie wiedzy o :
  • najbardziej znanych zabytkach Mrągowa i ich cechach architektonicznych umożliwiających ich rozpoznawanie i nazywanie, różnicach i podobieństwach zabudowy starego i nowego Mrągowa,
  • cechach wspólnych i różnicach w zabudowie dawnych i współczesnych wsi regionu mrągowskiego, wyglądzie i wyposażeniu domów dawniej i dziś,
  • najważniejszych zabytkach Mrągowa i okolicy ,zwiedzanie muzeum .
 • Ukształtowanie umiejętności :
  • lokalizacji obiektów zabytkowych Mrągowa, zachowania zgodnie z przyjętymi zasadami w obiektach zabytkowych
  • określenie położenia na mapie miejscowości z ciekawymi obiektami muzealnymi, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w obiektach zabytkowych
  • wskazania na mapie najważniejszych zabytków Mrągowa i okolicy, zaplanowania wycieczek .
 • Nabycie takich właściwości podmiotowych jak :
  • poczucia związku emocjonalnego z rodzinnym miastem
  • poszanowania dla wytworów przeszłości oraz dorobku kulturowego
  • odczucia potrzeby ochrony zabytków i dumy z bogactwa kulturowego Mrągowa.
• Wzbudzania zainteresowania tradycją, zwyczajami i obrzędami charakterystycznymi dla regionu mazurskiego, co oznacza dla ucznia :
 • opanowanie wiedzy o :
  • swojej rodzinie, jej historii i związkach z Mrągowem, tradycjach i obrzędach związanych ze świętami religijnymi, państwowymi i rodzinnymi charakterystycznymi dla regionu, zawodach ludzi mieszkających w jego najbliższym otoczeniu;
  • wierzeniach, zwyczajach i tradycjach związanych ze świętami i codziennym życiem mieszkańców dawnych wsi regionu mrągowskiego, charakterystycznych cechach ludowego stroju mazurskiego, zajęciach i zawodach typowych dla mieszkańców dawnej wsi regionu mrągowskiego;
 • Ukształtowanie umiejętności :
  • potrzebnych do wykonania drzewa genealogicznego rodziny, uczestnictwa w kultywowaniu tradycji rodzinnych,
  • wykonania piosenki o Mrągowie pt. " Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa",
 • Nabycie właściwości podmiotowych dla :
  • poczucia bezpieczeństwa wśród członków rodziny i dumy z przynależności do niej, potrzeby uczestnictwa w tradycjach własnej rodziny
  • poszanowania odrębności kulturowej i wyznaniowej regionu, poczucia dbałości o ochronę regionalnej kultury ludowej, tolerancji wobec ludzi innych kultur.
• Poznanie postaci i miejsc związanych z historią regionu Mrągowa :
 • zdobycie wiedzy o :
  • najbardziej znanej legendy o Mrągowie,
  • niektórych legendach i historycznych postaciach związanych z regionem mrągowskim;
  • artystach , ludziach zasłużonych dla miasta, regionu i kraju.
 • Ukształtowanie umiejętności:
  • poprawnego opowiadania o postaciach i miejscach legendarnych,
  • rozróżniania postaci legendarnych i historycznych poznawania miejsc związanych z historią regionu;
  • prezentacji postaci i dorobku twórczego osób znaczących dla historii naszego regionu .
 • Wykształcenie właściwości podmiotowych :
  • poczucia dumy z bogactwa przekazu kulturowego
  • zainteresowania historią i tradycją regionu,
  • nastawienie na pogłębianie własnej wiedzy o Mrągowie i regionie.
II. Treści nauczania w kl. III .

Program Edukacji Regionalnej "Ziemia Mrągowska" koncentruje się wokół czterech kręgów tematycznych :
 • Miejsce w którym żyjemy.
 • Nasze tradycje, obrzędy, zwyczaje, zabytki.
 • Zasłużeni dla Mrągowa, regionu, kraju.
 • Miejsca Pamięci Narodowej.
Miejsce w którym żyjemy :

Moja rodzina : członkowie, jej pochodzenie, drzewo genealogiczne, tradycje i zwyczaje rodzinne, praca zawodowa członków rodziny.

Moja szkoła : położenie szkoły (adres) i jej otoczenie, historia i ludzie z nią związani, pracownicy i ich zawody.

Moja miejscowość : nazwa miasta i jej pochodzenie, historia mojego miasta w legendzie o Mrągowie , herb miasta, infrastruktura miasta dawniej i dziś, tereny rekreacyjne Mrągowa , parki, zakłady przemysłowe i zawody mieszkańców Mrągowa.

Nasz Region :

Nasze województwo : nazwa województwa i jego stolica, administracyjny podział , najważniejsze miasta, mapa województwa.
Geografia regionu mrągowskiego : elementy charakterystyczne dla krajobrazu regionu- rzeźba terenu, fauna i flora.
Wieś dawniej i dziś : różnice i podobieństwa w wyglądzie wsi mazurskiej dawniej i dziś , różnice i podobieństwa w wyposażeniu domów dawniej i dziś, zajęcia i zawody typowe dla mieszkańców naszego regionu.
Miejsca Pamięci Narodowej : pomniki i cmentarze upamiętniające męczeńską śmierć mieszkańców regionu.
Odpoczywamy w regionie: miejscowości turystyczno – wypoczynkowe : Mrągowo, Giżycko , Mikołajki, Święta Lipka, Krutyń , Sorkwity, Ryn, Kętrzyn .
Nasza kultura regionalna : tradycje, obrzędy, zwyczaje typowe dla regionu mrągowskiego (Zaduszki, Andrzejki, Wigilia i Święta Bożego Narodzenia, Trzech Króli, obrzędy marzanny i gaiku, Wielkanoc), strój regionalny, gwara, pieśni, tańce, zespoły folklorystyczne , Festiwal Kultury Kresowej , Piknik Country.
Moje województwo i region :
Stolica województwa : Olsztyn jako stolica województwa i siedziba władz,
Mrągowo i sąsiedzkie miasta – charakterystyka geograficzna województwa warmińsko-mazurskiego: położenie na mapie Polski, jego granice i otoczenie, położenie na mapie rzek i jezior, miast i miejscowości , różnorodność krajobrazów, parki przyrody i jej ochrona.
Na szlaku zabytków Mrągowa : Ratusz, Muzeum, Pomnik Celestyna Mrongowiusza, zabytkowe kamienice i domy na starym mieście, Kościół św. Wojciecha, Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicki , Urząd Miasta, Sąd , .
Tereny rekreacyjne regionu : Góra Czterech Wiatrów, wyciąg narciarski, plaże nad j. Czos.

III Warunki realizacji projektu edukacji regionalnej :
      Projekt Edukacji Regionalnej " Ziemi Mrągowskiej" jest przeznaczony do realizacji w klasie III na zajęciach dodatkowych w ciągu roku szkolnego, w liczbie około 32 godzin. Efektem realizacji programu powinno być nabycie przez ucznia postaw, które pozwolą mu prezentować swój region i utożsamiać się z nim .
      Ważne jest wyzwalanie u uczniów aktywności intelektualnej, emocjonalnej i praktycznej . Dlatego istotne jest stosowanie różnych metod nauczania, form organizacyjnych i środków dydaktycznych. Główne formy organizacyjne to : zajęcia biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty muzealne, zajęcia terenowe, i wycieczki .
      Ważne środki dydaktyczne to : teksty legend, albumy, słowniki, encyklopedie, atlasy, mapy, materiały przyrodnicze, eksponaty, środki multimedialne.

IV Ewaluacja .
      Realizując program edukacji regionalnej zakładam jego ewaluację. Posłuży ona do refleksji nad pracą własną i do doskonalenia programu. Będzie ona polegała na :
 • uczestnictwie uczniów w konkursach,
 • w wykonywaniu prac plastycznych i technicznych
 • pisaniu tekstów przeznaczonych do albumów, przewodników
 • prezentowaniu piosenek i tańców ludowych.
Kontynuacja edukacji regionalnej powinna ukształtować świadomego obywatela naszej Małej Ojczyzny, który z dumą potrafi zaprezentować swój region w Polsce i Europie.

Październik
Nasza miejscowość, jej piękno i historia- wycieczka szlakiem zabytków miasta Mrągowa.
Wykonanie w grupach planu miasta i zaznaczenie na nim zabytków, wykonanie albumów .
Prezentacja i omówienie prac.

Listopad
Zajęcia warsztatowe w Muzeum- poznanie historii naszego miasta i regionu.
Wieś dawniej i dziś : różnice i podobieństwa w wyglądzie wsi mazurskiej, w wyposażeniu domów dawniej i dziś, zapoznanie ze strojem regionalnym. Praca plastyczna – strój regionalny.

Grudzień
Spotkanie z ciekawymi mieszkańcami naszego miasta. Poznanie legendy herbu miasta Mrągowa.
Konkurs wiedzy o Mrągowie. Wykonanie herbu Mrągowa- technika dowolna.

Styczeń
Zimowy rajd pieszy na Górę Czterech Wiatrów. Uroki mazurskiego krajobrazu, cechy charakterystyczne terenu-rzeźba terenu .Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu- zjazdy na sankach i snoubordzie.

Luty
Praca z mapą- wskazywanie na mapie województwa i jego stolicy, miasta Mrągowa i jego powiatu, miejscowości turystycznych, wskazywanie na mapie Polski swojego województwa i innych, z nim sąsiadujących, odnajdywanie poznanych rzek i jezior, miast i wsi regionu.
Wykonanie plakatu - Mrągowo na mapie Polski .Nauka piosenki C. Makiewicza pt. " Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa".

Marzec
Zajęcia w bibliotece szkolnej-wyszukiwanie najważniejszych wiadomości o naszym regionie z różnych źródeł(encyklopedie, czasopisma, albumy itp.)Oglądanie na dvd Festiwalu Kultury Kresowej oraz Pikniku Country.
Reklama Mrągowa-wykonanie dowolną techniką, prezentacja swojej reklamy.

Kwiecień
Wycieczka szlakiem mazurskich atrakcji- miejscowości turystyczno – wypoczynkowe : Mrągowo, Giżycko , Mikołajki, Święta Lipka, Krutyń, Sorkwity, Ryn, Kętrzyn .Poznanie osobliwości fauny i flory Mazur.

Maj
Turniej wiedzy o Mrągowie i najbliższej okolicy. Wywiad z pracownikiem biura podróży " Mazur-Travel".
Praca plastyczna-Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje?

Opracowała:Beata Karpa-Bloch

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie