Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

w Gołdapi

ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 Gołdap
tel. (87) 615-11-60, kom. 790 360-441, fax (87) 615-49-33
www:   http://www.zpewgoldap.pl
ZPEW na Facebooku
e-mail:   zpewgoldap@gmail.com

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13450 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- celem jest zdobycie jak największych
  kompetencji poprzez pracę w warunkach
  pozaszkolnych i przygotowanie
  absolwentów szkoły do pracy w zakładach
  pracy chronionej


PRZEDSZKOLE

- dla dzieci z autyzmem
- zespołem Aspergera, Downa
- niepełnosprawnością ruchową
  i intelektualną

- deficytami wzroku, słuchu
  i innymi

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

- zespół edukacyjno - terapeutyczny dla
  uczniów z upośledzeniem umiarkowanym
  i znacznym

- pomaga uczniom w ich wszechstronnym
  rozwoju

- dobre warunki lokalowe - estetyczne
  pomieszczenia i sale lekcyjne

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- przyjazna i serdeczna atmosfera
- bezpieczna, przyjazna dla ucznia

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla uczniów z upośledzeniem lekkim
- zespół edukacyjno - terapeutyczny dla
  uczniów z upośledzeniem umiarkowanym
  i znacznym

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- ciekawe imprezy szkolne
- bogaty kalendarz imprez i uroczystości
  szkolnych

- klimat życzliwości i akceptacji

INTERNAT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołdapi powstał w 1986 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta jest na zasadach pedagogiki specjalnej, ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia.

Wiodącym zadaniem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.

Historia
Pierwsza samodzielna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w Gołdapi 15 stycznia 1968r. jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta jest na zasadach pedagogiki specjalnej, ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia.
W 1986r. na podstawie Decyzji 2/86 Kuratorium Oświaty i Wychowania, w dniu 28 maja 1986r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Gołdapi przeszła reorganizacje, której wynikiem było powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W skład Ośrodka weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna i nowo utworzony internat.

Od 1 września 1999r. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Gołdapi funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum oraz Internat. Od 1 września 2009 roku funkcjonuje w ośrodku Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, nauka trwa trzy lata.

Baza Ośrodka
Do realizacji zadań ośrodka służy kilka izb lekcyjnych oraz wspólnie z Gimnazjum pracownie (techniki, gospodarstwa domowego), gabinet logopedyczny, sala gimnastyczna, biblioteka, sala do ćwiczeń korekcyjnych, sala do tenisa stołowego, siłownia, świetlica szkolna i pracownia komputerowa. Klasy lekcyjne wyposażone są w telewizory, magnetofony i pomoce dydaktyczne.

Struktura i zadania
W Szkole Podstawowej Specjalnej (I i II etap edukacyjny) uczą się dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Celem głównym w procesie edukacyjnym tego typu szkoły jest przygotowanie uczniów do życia oraz wyposażenie ich w taki stopień wiedzy, który pozwoli kontynuować naukę w Gimnazjum Specjalnym. Ważną zasadą pracy z uczniem upośledzonym umysłowo jest indywidualizacja polegająca na dostosowaniu materiału nauczania i wymagań programowych do możliwości uczniów.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych szczególną uwagę w procesie dydaktycznym zwraca się na rozwijanie sprawności, samoobsługi i zaradności życiowej wychowanków.

Od 1999 roku przy Ośrodku istnieje Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Większość dzieci i młodzieży z biednych rodzin ma zapewniony darmowy obiad w stołówce szkolnej.

Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Otwarta jest na przemiany, aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach zewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli i wychowawców dokształca się na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, a także przystępuje do podwyższania swojego awansu zawodowego.

Ośrodek proponuje różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych skierowaną na potrzeby każdego ucznia. Zajęcia te pozwalają rozwijać zainteresowania i zdolności matematyczne, humanistyczne, plastyczne, sportowe i kulinarne. Są przyjemną formą spędzania czasu wolnego. W ramach tych zajęć prowadzone są: drużyna harcerska, koła zainteresowań: małego aktora, młodego technika, komputerowe, kulinarne oraz zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne i zajęcia relaksacyjno-terapeutyczne.

Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych, przedmiotowych, przeglądach teatralnych, zawodach sportowych organizowanych przez Ośrodki w Elblągu, Olsztynie, Ełku, Piszu, Giżycku.

W Ośrodku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnej Troski. W głównej mierze zajmuje się organizacją różnorodnych działań kierowanych do dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym niepełnosprawnych. Swymi działaniami obejmuje również ich rodziny i prawnych opiekunów, doskonaląc między innymi kompetencje wychowawcze propagujące wartości rodzinne oraz proponując pomysły w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w trakcie indywidualnych spotkań, warsztatów i szkoleń.

PRZEDSZKOLE

W ZPEW funkcjonuje specjalistyczny oddział przedszkolny, składający się z dwóch grup. Grupa I "Żabki" liczy czworo przedszkolaków w wieku 4 - 6 lat. Grupa II "Słoneczka" liczy czworo przedszkolaków w wieku 6 - 8 lat.

   Oferujemy:
  • rehabilitację
  • bezpłatny pobyt dziecka
  • specjalistyczne terapie
  • pomoc logopedy, pedagoga, psychologa
  • integrację sensoryczną
  • dogoterapię, muzykoterapię
  • gimnastykę korekcyjną
  • zajęcia dodatkowe

Posiadamy specjalistyczne sale i gabinety dostosowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach w oparciu o programy opracowane indywidualnie dla każdego dziecka, dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

W szkole podstawowej funkcjonują dwa oddziały klasowe. Klasa łączona I-III nauczanie zintegrowane, 8 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim. Klasa łączona IV-VI liczy 11 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

W szkole podstawowej istnieje jeden oddział edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest to I zespół edukacyjno - terapeutyczny, który liczy 7 uczniów.

GIMNAZJUM

W gimnazjum funkcjonuje jeden oddział klasowy. Klasa łączona I-III G, 11 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.

W gimnazjum istnieją dwa oddziały edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to: II zespół edukacyjno - terapeutyczny, który liczy 6 uczniów oraz II zespół edukacyjno - terapeutyczny, liczący 7 uczniów.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno - terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

Celem nadrzędnym jest przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej lub "parazawodowej" w warunkach pracy chronionej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.

W Szkole Przysposabiający do Pracy uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu: przysposobienia do pracy, funkcjonowania w środowisku, zajęć kreatywnych, wychowania fizycznego i zajęć sportowych oraz funkcjonowania społecznego.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Podczas zajęć realizowany jest indywidualny program skonstruowany dla ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Na zajęciach wykorzystywane są odpowiednio dostosowane metody pracy m. in.: metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy program aktywności M. Ch. Knillów.

INTERNAT

Wychowankowie przebywający w internacie Ośrodka pochodzą z terenu powiatu gołdapskiego oraz powiatów ościennych. Mieszkają oni w 3-5 osobowych sypialniach. Do dyspozycji mają dobrze wyposażone świetlice: są tu kolorowe telewizory, wieże grające, magnetofony oraz dużo zabawek i gier stolikowych.

Kierując się zasadami pedagogiki specjalnej, kadra wychowawców stosuje w swej codziennej pracy takie metody, które wskazują młodzieży wzorce zachowań, wzmacniają poczucie tożsamości, a także pozwalają lepiej przygotować do życia w przyszłym, dorosłym społeczeństwie.

Wychowawcy organizują wychowankom internatu obozy wędrowne, biwaki, rajdy piesze.

Nauczyciele i uczniowie są organizatorami wielu imprez takich jak: chrzest na wychowanka internatu, pasowanie na ucznia, mini listy przebojów, koncertów charytatywnych na rzecz Ośrodka. Ważną częścią życia Ośrodka jest też organizacja wszelkiego rodzaju uroczystości z okazji Świąt, a w szczególności spotkania opłatkowego.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie