Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Szkolenia Gazownictwa

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. (22) 589-47-55
www:  
e-mail:   wynajem.sal@pgnig.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18510 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE ZAOCZNE
(3 lata)


SZKOLENIA w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla:

- osób będących pracodawcami i osób
  zarządzających w imieniu pracodawcy

- pracowników służb bezpieczeństwa
  i higieny pracy

- pracowników inżynieryjno - technicznych
  będących kierownikami komórek
  organizacyjnych i sprawujących dozór
  i nadzór prac w zakresie budowy
  i eksploatacji sieci i instalacji gazowych,
  a także kierowników wydziałów (działów)
  i innych komórek organizacyjnych

- projektantów, konstruktorów
  i technologów oraz
  pracowników administracyjno - biurowych

- osób zatrudnionych na stanowiskach
  robotniczych
  • przy obsłudze sieci i instalacji gazowych
  • wykonujących obiekty i roboty budowlane, sanitarne i drogowe


SZKOLENIA w zakresie pedagogiki:

- kurs z zakresu metodyki prowadzenia
  instruktażu

- kurs pedagogiczny dla instruktorów
  praktycznej nauki zawodu

- kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) dla
  nauczycieli


SZKOLENIA w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania:

- podstawy obsługi komputera
  (Windows, MS Word, MS Excel,
  MS Access Linux, Internet,
  poczta elektroniczna)

- profesjonalne tworzenie dokumentów
- podstawy użytkowania baz danych
  (Access)

- prace z arkuszem kalkulacyjnym
  (MS Excel)

- prace z pakietem prezentacyjnym
  Power - Point

- korzystanie z sieci Internet i poczty
  elektronicznej

- kurs podstawowy programu graficznego
  Auto-Cad

 

SZKOLENIA BRANŻOWE

- uprawnienia energetyczne – grupa III
- uprawnienia energetyczne - grupa I
- budowa i eksploatacja sieci gazowych z PE – zgrzewacz
- budowa i eksploatacja sieci gazowych z PE – nadzór
- weryfikacja uprawnień dotyczących budowy sieci z PE – zgrzewacz
- weryfikacja uprawnień dotyczących budowy sieci z PE – nadzór
- budowa i eksploatacja sieci gazowych z PA – monter, nadzór
- weryfikacja uprawnień dotyczących budowy sieci z PA - monter i nadzór
- wykonywanie prac gazoniebezpiecznych
- organizacja robót ziemnych w infrastrukturze miejskiej
- ochrona bierna gazociągów przed korozją
- budowa i eksploatacja instalacji gazowych z miedzi
- budowa i zasady działania reduktorów domowych i odbiorników gazowych

KURSY ZAWODOWE przygotowujące do egzaminów na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza w zawodzie:

- monter sieci komunalnych
- monter instalacji gazowej
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- murarz
- malarz - tapeciarz

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

- budowa i eksploatacja sieci gazowych
- ochrona bierna gazociągów przed korozją
- eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych
- eksploatacja aparatury kontrolno-pomiarowej
- eksploatacja urządzeń telemetrycznych
- projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i odbiorników gazowych
- projektowanie i eksploatacja kotłowni gazowych
- odbiorniki gazowe – montaż i eksploatacja
- gazomierze: budowa, instalowanie, eksploatacja i sprawdzanie
- kontrola pomiaru przepływu paliwa gazowego
- uprawnienia budowlane
- kosztorysowanie obiektów i robót sanitarno - budowlanych

SZKOLENIA w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, finansowania, organizacji, marketingu


SALE KONFERENCYJNE

O Centrum

Centrum Szkolenia Gazownictwa jest wiodącą jednostką w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń w podsektorze gazowniczym. Zostało powołane 16 kwietnia 1996 roku Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora PGNiG w celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb w gazownictwie w zakresie kształcenia.

W Centrum prowadzone są szkolenia dla projektantów, inspektorów nadzoru, pracowników technicznych oraz monterów - bezpośrednich wykonawców prac w zakresie: instalacji i urządzeń gazowych, sieci gazowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pedagogiki, prawa budowlanego, energetycznego, finansów, organizacji i marketingu, obsługi komputerów i oprogramowania i innych dotyczących firm gazowniczych.

W Centrum pracuje powołana przez Kuratorium Oświaty Państwowa Komisja Egzaminacyjna, przeprowadzająca egzaminy na tytuły zawodowe montera i mistrza, w oparciu o wiedzę zdobytą na w/w kursach oraz Komisja Kwalifikacyjna dla sprawdzenia kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powołana przy PGNiG S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przeprowadzająca egzaminy na uprawnienia energetyczne eksploatacyjne i dozorowe (grupa I i III).

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia każdego szkolenia lub kursu związanego z gazownictwem - tzw. kursu na zamówienie

Technikum

Centrum Szkolenia Gazownictwa Spółki BUD-GAZ sp. z o.o. uruchomiło Technikum Uzupełniające Zaoczne. Szkoła powstała w celu umożliwienia pracownikom gazownictwa i branż pokrewnych zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na poziomie szkoły średniej. Technikum przyjmuje absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia obowiązkowe organizowane są w terminach umożliwiających równolegle: kontynuowanie pracy zawodowej lub uczęszczanie do innej szkoły.

Szkoła zapewni słuchaczom podwyższenie kwalifikacji z ukierunkowaniem na dotychczasowe stanowisko w pracy lub zdobycie nowego zawodu. Przygotuje także słuchaczy do sprostania wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły średniej i mogą zdawać maturę, a także po pomyślnym zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskać dyplom technika w wyuczonym zawodzie.

Słuchacze szkoły otrzymują zaświadczenia do zakładu pracy i do ZUS. Słuchacze szkoły otrzymują legitymacje szkolne. Technikum organizuje zajęcia ze słuchaczami we wszystkich semestrach, co dwa tygodnie przez dwa dni w piątki (15.00-22.00) i soboty (8.00-16.00). Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: jesienny (wrzesień – styczeń) i wiosenny (luty – czerwiec).

Kontakt: tel. (22) 691-86-57, (22) 691-86-95, (22) 632-83-15.

Baza dydaktyczna

Centrum zlokalizowano na terenie zabytkowej "Gazowni Warszawskiej" w odrestaurowanym na ten cel budynku odsiarczalni suchej z XIX wieku. Wnętrze dostosowane jest do nowych celów, posiada 5 sal wykładowych, salę konferencyjną dla 200 osób, 5 pracowni ze stanowiskami treningowymi, laboratorium tworzyw sztucznych, bibliotekę, czytelnię i zaplecze gastronomiczne.

Sale wykładowe wyposażone są w audiowizualne środki techniczne jak: komputery, telewizory, video, rzutniki, wizualizery, videoprojektory. Sale i pracownie mają nowoczesne systemy zaciemniania i nagłaśniania.Sale szkoleniowo-treningowe

  • sala ćwiczeń gazociągów polietylenowych i poliamidowych oraz instalacji gazowych
  • sala ćwiczeń odbiorników gazowych
  • sala konferencyjna dla 200 osób (z możliwością podziału na 2 sale)
  • sale szkoleniowe
  • dwie małe salki

SALA ODBIORNIKÓW GAZOWYCH

W sali ćwiczeń odbiorników gazowych zgromadzono różnego rodzaju odbiorniki gazowe, takie jak: kuchenki, termy, przepływowe podgrzewacze wody, kotły c.o. Odbiorniki zlokalizowane są w wydzielonych przesuwnymi ściankami boksach, na przesuwnych stojakach, co umożliwia wymianę urządzeń wg. aktualnych potrzeb, jak też zmianę aranżacji całego wnętrza.

Ekspozycja odbiorników gazowych odzwierciedla rzeczywiste warunki usytuowania, pracy, wyposażenia w urządzenia towarzyszące. Stanowią one zaplecze treningowe takich czynności jak montaż, obsługa, konserwacja, usuwanie awarii na czynnej instalacji gazowej. Wykonane stanowiska montażu gazomierzy i reduktorów przeznaczone dla pracowników początkujących zasilane są sprężonym powietrzem oraz z czynnej instalacji gazowej dla pozostałych pracowników weryfikujących swoje umiejętności prawidłowego montażu tych urządzeń. Zainstalowane są również systemy alarmująco-odcinające dopływ gazu. To stanowisko treningowe pozwala na zapoznanie się z zasadami działania oraz ponownego uruchamiania systemu.

SALA GAZOCIĄGÓW POLIETYLENOWYCH

Prowadzone są tu zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące budowy gazociągów polietylenowych i poliamidowych, które mają na celu zapoznanie kierowników budów, inspektorów i projektantów z nowymi technologiami, a monterów nauczenie prawidłowego procesu budowy gazociągów z tworzyw sztucznych.

W wydzielonej części sali usytuowane są stanowiska praktycznej nauki zgrzewania i klejenia, wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprzyrządowanie. Cykl szkolenia obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne zakończone egzaminami. Przekazywana jest tu również wiedza teoretyczna i doskonalone są umiejętności w zakresie ochrony biernej gazociągów przed korozją. W sali zgromadzone są różnego typu materiały i sprzęt, służące do prawidłowego nakładania powłok antykorozyjnych, gwarantujące właściwe wykonanie izolacji. W celu gruntownego przekazania wiedzy stosowane są różnego rodzaju pomoce szkoleniowe i środki dydaktyczne. Prowadzone są również szkolenia teoretyczne w zakresie pomiaru i redukcji gazu. Praktyczne umiejętności uczestnicy szkoleń zdobywają, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, na czynnych stacjach redukcyjno-pomiarowych.

Druga część sali przeznaczona jest na prowadzenie szkoleń z zakresu instalacji gazowych wykonywanych z rur miedzianych i stalowych. Znajdują się tu bardzo dobrze wyposażone stanowiska treningowe do wykonywania połączeń spawanych i gwintowych rur stalowych oraz połączeń lutowanych rur miedzianych. Zgromadzony sprzęt audiowizualny pozwala na lepsze zapoznanie się z omawianą technologią wykonywania instalacji gazowych. Prowadzone są także szkolenia z zakresu urządzeń i armatury odcinającej, wchodzących w skład instalacji gazowej. Sala przygotowana jest do prowadzenia szkoleń dla 25 osób.

BIBLIOTEKA GAZOWNICTWA

Biblioteka jest instytucją specjalistyczną służącą zaspokajaniu potrzeb pracowników PGNiG S.A. i jego oddziałów, spółek i firm pracujących na rzecz gazownictwa oraz innych użytkowników. Biblioteka gromadzi publikacje fachowe i naukowe z gazownictwa i dziedzin pokrewnych.

Księgozbiór liczy około 8200 woluminów i obejmuje wydawnictwa zwarte i ciągłe (książki, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki językowe i fachowe, poradniki, literaturę firmową, prace dyplomowe oraz czasopisma krajowe i zagraniczne). Zbiory udostępniane są w Czytelni o pow. 210 m2 oraz w formie wypożyczeń na zewnątrz.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie